ελληνικά
Small text Medium text Large text

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!

Από 9/7/2018 οι Διαγωνισμοί αναρτώνται στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά www.piraeus.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!

Από 9/7/2018 οι Διαγωνισμοί αναρτώνται στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά www.piraeus.gov.gr

Δημοπρασίες (τακτικοί διαγωνισμοί)

 .............Τίτλος_δημοπρασίας..............Προϋπολογισμός (πλέον ΦΠΑ)ΔιεξαγωγήSorted By Διεξαγωγή In Descending OrderΕγγύηση συμμετοχήςΠερίληψηΤεύχηΠαρατηρήσεις - Ανάδοχος
Ανοικτός ηλεκτρονικός κάτω των ορίων διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας για την ανάδειξη προμηθευτών για την «Προμήθεια, σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 226.200,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 182.420,00 €27/7/2018 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 1% (ένα τοις εκατό) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας συμμετοχής εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1 του ν.4412/16). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πειραιά Σχολικού έτους 2018-2019135.762,00 €20/7/2018 4:00 μμ2.715,24 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Aνοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την «Προμήθεια φυτικού υλικού» για τα οικονομικά έτη 2018-2019-2020 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της μιας ή και των δύο ομάδων της προμήθειας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150.760,34 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.129.838,80 €6/7/2018 9:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΓια την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% της αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2.596,77€) για το σύνολο της προμήθειας, χιλίων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (1.861,77€) για την «Ομάδα 1» και επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (735,00€) για την «Ομάδα 2».
Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα ,από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους του κύκλου ζωής για την ,ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων και τριετή επισκευή και συντήρηση ,αυτών», προυπολογισμού δαπάνης 470.000€ πλέον ΦΠΑ.470.000,00 €29/6/2018 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΓια την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% ( δύο τοις εκατό ) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1 του ν.4412/16), ήτοι ποσού 9.400,00 € και όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην διακήρυξη.
Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα ,από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους του κύκλου ζωής για την ,ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια πέντε (5) λεωφορείων και τριετή επισκευή και συντήρηση ,αυτών», προυπολογισμού δαπάνης 740.000€ πλέον ΦΠΑ.740.000,00 €29/6/2018 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΓια την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% ( δύο τοις εκατό ) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1 του ν.4412/16), είτε για το σύνολο ήτοι 14.800€ ήτοι είτε για κάθε ομάδα των υπό προμήθεια ειδών όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη διακήρυξη.
Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από ,οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη διακήρυξη, για ,την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών και τις ανάγκες του ,ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους σχ. έτους 2018-2019 & ,2019-2020, προϋπολογισμού δαπάνης 388.667,70 € πλέον ΦΠΑ388.667,70 €29/6/2018 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΓια την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους ένα τοις εκατό (1%)της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , χωρίς ΦΠΑ ήτοι #3.886,68#€,εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό 1% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ για την συγκεκριμένη ομάδα-ομάδες ειδών της μελέτης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης και διαγραμμίσεις οδών» για τις ανάγκες του Δήμου συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 160.991,10 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.160.991,10 €4/6/2018 5:00 μμ3.219,82 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κατά ομάδες ειδών ή για το σύνολο των προσφερομένων ομάδων ειδών, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά», για τα έτη 2018-2019,συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 209.188,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.168.700,80 €16/5/2018 3:00 μμ3.374,01 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά Μελών με πούλμαν των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης 128.440,00 €11/5/2018 3:00 μμ2.568,80 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» Α.Α.Ε. 2/2017 2.822.580,64 €10/5/2018 12:00 μμ56.451,61 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Δημόσιος φανερός προφορικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση για 12 έτη, ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων της Δ΄Δημ. Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, προκειμένουν να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση των 14ου, 16ου & 17ου Βρεφονηπιακών σταθμών.0,00 €16/4/2018 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ ΙΣΟΥ ΜΕ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΙΝΗΤΟ, ΣΤΗΝ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Φανερός προφορικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση δύο ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, για τη δημιουργία Μουσείων για την Ιστορία της πόλης 19ου & 20ου αι και για τη στέγαση συλλογών της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά, σύμφωνα με το ΠΔ 270/810,00 €26/3/2018 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ ΙΣΟΥ ΜΕ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΙΝΗΤΟ, ΣΤΗΝ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Φανερός προφορικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση ενός ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Β΄Δημοτικής Κοινότητας για τη μεταστέγαση των συστεγαζόμενων Ζαννείου Γυμνασίου - Λυκείου και 6ου ΕΠΑΛ.0,00 €19/3/2018 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΗΝ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
Δημόσιος φανερός προφορικός μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για 12 έτη, εντός των διοικητικών ορίων της Β΄Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά για την στέγαση του 6ου και 7ου Βρεφονηπιακού σταθμού.0,00 €15/3/2018 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δημόσιος φανερός προφορικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου για 12 έτη, ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά για τη στέγαση του 23ου βρεφονηπιακού σταθμού0,00 €15/3/2018 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ ΙΣΟΥ ΜΕ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ Β΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με σφραγισμένες προσφορές, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής και σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας, για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 2017-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.562.350,95 €12/2/2018 1:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1% της εκτιμώμενης αξίας της/των προσφερόμενης/νων ομάδων ειδών
Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής και σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό, κατά ομάδες ειδών ή για το σύνολο αυτών, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/201688.255,65 €19/1/2018 2:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% της καθαρής προυπολογισθείσας αξίας της προσφερόμενης ομάδας ειδών
Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου Δήμου Πειραιά577.481,01 €5/1/2018 12:00 μμ11.549,62 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Αναβάθμιση Κλειστού Συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. Σαλπέας Δήμου Πειραιά558.627,12 €5/1/2018 12:00 μμ11.172,54 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
"Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά" 153.506,80 €5/1/2018 12:00 μμ3.070,14 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ989.925,00 €5/1/2018 12:00 μμ19.798,50 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παράδοση - εκποίηση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) τα οποία εγκαταλείπονται σε δρόμους κλπ κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.0,00 €14/12/2017 12:00 μμ2.600,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΑΝΕΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Νεκροταφείου "ΑΝΑΣΤΑΣΗ", συνολικής καθαρής εσωτερικής επιφανείας 115,40 τμ και μικτής επιφανείας με τους περιμετρικούς τοίχους 138.10 τμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.0,00 €27/11/2017 12:00 μμ1.380,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.150 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ για την εκποίηση 300 πεπαλαιωμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και των Ν. 3463/06 και 3852/100,00 €7/11/2017 12:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕγγύηση συμμετοχής 1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς. Τιμή εκκίνησης 4.500 €
Φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση για 6 χρόνια του Κυλικείου εντός του Νεκροταφείου "ΑΝΑΣΤΑΣΗ", συνολικής καθαρής εσωτερικής επιφανείας 115,40 τμ και μικτής επιφανείας με τους περιμετρικούς τοίχους 138,10 τμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και των Ν. 3463/06 και 3852/10.0,00 €6/11/2017 12:00 μμ1.380,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚατώτατο όριο προσφοράς 1.150 € μηνιαίως.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη μίσθωση για 12 έτη, ακινήτου για τη μεταστέγαση του Α Τομέα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης0,00 €16/10/2017 2:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 16-10-2017
Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, και σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στην τιμή του προυπολογισμού για το σύνολο της προμήθειας, για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πειραιά, έτους 2017-2018234.900,00 €6/10/2017 1:00 μμ4.698,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΔΙΕΘΝΗΣ ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής, για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.2.967.133,40 €8/9/2017 1:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 1% του ενδεικτικού προυπολογισμού της κάθε ομάδας συμμετοχής
Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ" Α.Α.Ε.8/2015, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (1)991.935,48 €7/9/2017 10:00 πμ19.838,71 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο(1)
ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Α.Ε.8/2015 (2)991.935,48 €7/9/2017 10:00 πμ0,00 € συμπιεσμένο αρχείο(2)
Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.14.673,50 €5/9/2017 10:00 πμ293,47 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου "Επισκευές και ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά 2017", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει160.479,36 €31/8/2017 10:00 πμ3.209,60 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018"199.728,00 €29/8/2017 1:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% του ενδεικτικού προυπολογισμού
Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου "Γενικές επισκευές & συντηρήσεις στα Σχολεία του Δήμου Πειραιά, για το έτος 2017, ΤΠ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.402.608,67 €29/8/2017 10:00 πμ8.052,17 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.120.966,95 €18/8/2017 1:00 μμ2.419,34 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις Κοινότητες Δήμου Πειραιά», Α.Α.Ε. 1/2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 161.290,32 €27/7/2017 10:00 πμ3.225,81 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών σχ. έτους 2017-2018 & τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους στον Πειραιά, ανά ομάδα ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.228.447,52 €6/7/2017 11:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το 2% του προυπολογισμού της μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) για την συγκεκριμένη ομάδα/ομάδες ειδών συμμετοχής
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει112.970,00 €6/7/2017 11:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του ενδεικτικού προυπολογισμού (προ ΦΠΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ ΟΠΑΝ, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 67.458,18 €30/5/2017 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της καθαρής προυπολογισθείσας αξίας της προσφερόμενης ομάδας ειδών, χωρίς ΦΠΑ
ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP) ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΤΣΙΝΑ 45, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 270/81 ΚΑΙ ΤΩΝ Ν. 3463/06 ΚΑΙ 3852/100,00 €27/4/2017 12:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 1/10 ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΑΝΕΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΗ 10, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ, ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Α) ΙΣΟΓΕΙΟΥ 62,25 τμ Β) ΥΠΟΓΕΙΟΥ 39,10 τμ Γ) ΠΑΤΑΡΙΟΥ 52 τμ.0,00 €17/2/2017 11:30 πμ3.564,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ, ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Ε4 ΚΑΠΗ (Α΄ ΦΑΣΗ)0,00 €25/1/2017 2:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 25-1-2017 ΣΤΙΣ 14:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α΄ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)0,00 €25/1/2017 2:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 25-1-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00
Επαναληπτικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη) και Λιπαντικού Βενζ/ρων SAE 15W-50 SUPER ημισυνθετικού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 86 & 90 του Ν. 4412/2016128.406,80 €28/11/2016 11:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕγγύηση συμμετοχής: 1% της προυπολογισθείσας μελέτης των προσφερομένων ειδών χωρίς το ΦΠΑ
Δημόσιος φανερός προφορικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός ακινήτου για 12 έτη, εντός των διοικητικών ορίων των Α΄και Β΄Δημ. Κοινοτήτων του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Ακτής Μιαούλη, Β΄ Γεωργίου, Γρ. Λαμπράκη, Ακτής Μουτσοπούλου, Χαρ. Τρικούπη, Ηρ. Πολυτεχνείου, Σκουζέ και Φιλελλήνων,προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του 29ου Νηπιαγωγείου Πειραιά.0,00 €21/11/2016 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΥποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων έως και την 21-11-2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016-2017208.680,00 €25/7/2016 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 2% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 96.773,22 €21/7/2016 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 2% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-201780.640,00 €18/7/2016 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 2% ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Α΄,Β΄,Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΑΕ 3Α/2016243.902,44 €12/7/2016 10:00 πμ4.878,04 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2016243.897,00 €11/7/2016 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 2% ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΑΕ 3Β/2016243.902,44 €5/7/2016 10:00 πμ4.878,04 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους στον Πειραιά 2016-2017,233.303,87 €4/7/2016 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της καθαρής προυπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή της ομάδας των ειδών για τα οποία μετέχει ο διαγωνιζόμενος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-201795.550,00 €24/6/2016 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 2% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016324.825,09 €21/6/2016 10:00 πμ6.496,50 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016120.865,25 €17/6/2016 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 2% ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 201681.299,45 €17/6/2016 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 2% ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ162.600,98 €16/6/2016 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 2% ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΝΕΡΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ0,00 €15/6/2016 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 15-6-2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15/10/2016 ΕΩΣ 15/10/2017198.828,00 €13/6/2016 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 2% ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανση και φωτισμό 2016 – 20171.197.339,80 €23/5/2016 11:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της καθαρής προυπολογισθείσας αξίας του είδους ή των ειδών για τα οποία μετέχει ο διαγωνιζόμενος
Mίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, για τη μεταστέγαση του 13ου Γενικού Λυκείου Πειραιά 0,00 €23/5/2016 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείο ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 23-5-2016
Πλειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκποίηση 250 πεπαλαιωμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων0,00 €27/4/2016 12:00 μμ375,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα (ομάδα ή ομάδες ειδών) της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 2% χωρίς ΦΠΑ της αξίας των προσφερομένων ομάδων ειδών) 75.772,20 €28/12/2015 11:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 3/12/2015
ΕΡΓΑΣΙΑ: Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εργασία: «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής», Α.Α.Ε. 5/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, 162.599,20 €4/12/2015 11:00 μμ3.251,99 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΕΡΓΟ: Βελτίωση τοπικές αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Τ.Π. (ΣΑΤΑ) Α.Α.Ε. 3/2015» 2.439.024,39 € πλέον Φ.Π.Α2.439.024,39 €25/11/2015 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 25-11-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡ. 900/2015 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΕ (ΑΔΑ ΩΜΜ8ΩΞΥ- ΚΔ0)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ71.513,74 €19/11/2015 11:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 21/10/2015. Εγγύηση συμμετοχής 2% του προυπολογισμού της μελέτης για την ομάδα ή τις ομάδες συμμετοχής
Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης) 108.030,00 €19/10/2015 11:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΗ έναρξη υποβολής προσφορών άρχισε από την 30/9/2015 - Εγγύηση συμμετοχής 2% επί της προυπολογισθείσης αξίας του είδους ή των υπό προμήθεια ειδών
Εργασία: ασφαλιστική κάλυψη της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου από 15/10/15 έως 15/10/16199.500,00 €17/9/2015 11:00 μμ3.990,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την περισυλλογή - εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ)0,00 €7/9/2015 10:30 πμ2.400,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πειραιά, σχολικού έτους 2015-1682.472,90 €21/8/2015 11:00 μμ1.649,46 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALPHA GLOBAL TRADING ΑΕΒΕ
Έργο: Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015194.620,94 €21/7/2015 10:00 πμ3.892,42 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ
Έργο: Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2015406.504,06 €14/7/2015 10:00 πμ8.130,08 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015-2016248.535,00 €13/7/2015 11:00 μμ4.970,70 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κατά ομάδες ειδών ή για το σύνολο αυτών (Εγγύηση συμμετοχής: 2% της καθαρής προυπολογισμένης αξίας της ομάδας ή των ομάδων ειδών συμμετοχής)243.850,70 €29/6/2015 5:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Α,Β, Γ ΣΤΟΝ ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ Δ' ΣΤΗΝ Σ. ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφ/κών Σταθμών και του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους για τα έτη 2015-2016 (εγγύηση συμμετοχής 2% επί της καθαρής αξίας των προσφερόμενων ομάδων ειδών) 282.680,30 €23/6/2015 6:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφ/κών Σταθμών και του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους για τα έτη 2015-2016 (εγγύηση συμμετοχής 2% επί της καθαρής αξίας των προσφερόμενων ομάδων ειδών) 282.680,30 €23/6/2015 6:00 μμ0,00 € συμπιεσμένο αρχείο 
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανση και φωτισμό έτους 2015-2016. Δυνατότητα συμμετοχής για κάθε είδος της προμήθειας. Εγγύηση συμμετοχής 2% χωρίς ΦΠΑ της αξίας του προσφερόμενου είδους ή ειδών 1.029.473,90 €22/4/2015 11:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΟ ΑΕΒΕ ΚΑΙ PUL BUS ΕΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα (ομάδα ή ομάδες ειδών) της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 2% χωρίς ΦΠΑ της αξίας των προσφερομένων ομάδων ειδών243.850,70 €27/2/2015 5:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΟ Διαγωνισμός κατέστη άγονος και επαναλήφθη
A' ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0,00 €15/1/2015 10:10 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Β' ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0,00 €15/1/2015 10:05 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΣυνεργάστηκαν οι κάτωθι: Συνεργάτες αρχιτέκτονες Richard Sather Architect, BA, Dip. Arch Σύμβουλοι Μουσειογραφική μελέτη : Dr Zou Qiang Architect DPLG Προγραμματική Μελέτη : ZONE OF UTOPIARCHI Μηχανολογική μελέτη : 3G Energy O.E., Γιώργος Ηλιάδης Μηχανολόγος Μηχανικός, PHD _ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc _ Γιωργος Γιαννακίδης Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Γ΄ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0,00 €15/1/2015 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στους οποίους είτε είναι τοποθετημένα σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων είτε θα τοποθετηθούν νέα 0,00 €17/12/2014 12:30 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Εργασία: Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Πειραιά για το σχολικό έτος 2014-2015.90.000,00 €17/10/2014 10:00 πμ1.800,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ
Έργο: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων στην Ε Δημοτική Κοινότητα, ΑΑΕ 3Β/2014243.902,44 €16/9/2014 10:00 πμ4.729,79 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΓ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών με θέμα τη μελέτη ανάπλασης Ακτής Δηλαβέρη-Ακτής Κουμουνδούρου–περιοχής Δελφιναρίου Δήμου Πειραιά (βραβεία 15.000+12.000+7.000 €)43.000,00 €15/9/2014 2:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΈγκριση βραβείων διαγωνισμού με την 1246/14 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΣΠΕΩΞΥ-ΕΤΔ) και ανάρτηση βραβείων ανωτέρω
Έργο: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων στις Α,Β,Γ,Δ Δημοτικές Κοινότητες, ΑΑΕ 3Α/2014243.902,44 €9/9/2014 10:00 πμ4.729,74 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΓ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σχολικού έτους 2014-2015 και για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών (δυνατότητα συμμετοχής σε μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, εγγύηση συμμετοχής 5% της καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)280.493,74 €24/7/2014 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑΜΑΝΤΑ ΑΕ, Δ. ΝΟΣΗΣ ΑΕ
Προμήθεια αδρανών, οικοδομικών υλικών και πλακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (δυνατότητα συμμετοχής και για ομάδα ή ομάδες ειδών, εγγύηση 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)100.600,50 €14/7/2014 11:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25kgr για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλες τις Δημ. Κοινότητες του Δήμου Πειραιά έτους 2014 (δυνατότητα συμμετοχής και για ομάδα ή ομάδες ειδών, εγγύηση 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)96.700,00 €14/7/2014 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Εκμίσθωση για 12 έτη του ιεπί της οδού Θηβών 3 (Πάρκο Δηλαβέρη) ισογείου κτιρίου 105,57 τ.μ. με χρήση ως χώρου μαζικής εστίασης, πρόχειρου γεύματος και αναψυκτηρίου0,00 €3/7/2014 12:00 μμ1.800,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Εργασία: Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την χάραξη Στρατηγικής Βιώσιμης Κινητικότητας στον Πειραιά, στο πλαίσιο του έργου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IVC-CYCLECITIES53.728,94 €3/7/2014 10:00 πμ1.074,58 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΧρηματοδότηση από ΕΕ
Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο diesel, βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών, για τη θέρμανση κτιρίων και την κίνηση μεταφορικών μέσων (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα (είδος ή είδη) της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% χωρίς ΦΠΑ της αξίας των προσφερομένων ειδών)1.171.934,62 €28/5/2014 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚατακύρωση ΕΚΟ ΑΒΕΕ (diesel), CYCLON ΑΕ (λιπαντικά), δεν κατακυρώθηκαν τα υπόλοιπα. Εκκρεμούν προσφυγές
Εργασία: Επισκευές ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά 201465.000,00 €30/4/2014 11:00 πμ3.250,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚαπελλάκος Σάββας, τηλ. 2102533674-5, FAX 2102533645
Εργασία: Επισκευές και ανακατασκευές Αυλείων χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Πειραιά 201465.032,40 €30/4/2014 10:00 πμ3.251,62 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜάρκος Δημήτριος, τηλ./FAX 2105695410
Έργο: Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2014121.843,67 €29/4/2014 10:00 πμ2.412,75 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια γάλακτος (αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο με 3,5% ή 1,5% λιπαρά) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου263.000,00 €28/4/2014 10:00 πμ13.150,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΤΡΙΚΚΗ ΑΕ τηλ 2431028304-5, Fax 2431039039
Εργασία «Ανάλυση στρατηγικών και πολιτικών ενεργειακής εξοικονόμησης πόλεων και προτάσεις πολιτικής, στρατηγικό σχείδιο ενεργειακής εξοικονόμησης Δήμου Πειραιά, σχέδιο λειτουργίας και υποστήριξη Γραφείου ενεργειακών επενδύσεων Δήμου Πειραιά» (wp5)45.447,15 €11/4/2014 10:00 πμ908,94 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοEEO GROUP ΑΕ τηλ 2109769560, 2109769551. Fax 2109705762
Εργασία «Ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού στην ενεργειακή εξοικονόμηση κτιρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση συνεδρίου και δημοσιότητα έργου TRACE» (wp2)19.918,70 €10/4/2014 11:00 πμ398,37 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Μον.ΕΠΕ, τηλ 2105232044, Fax 2105232048
Εργασία «Ενέργειες Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διαχείρισης του Έργου TRACE» (wp1)38.048,78 €10/4/2014 10:00 πμ760,98 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοKnowledge & Innovation Consultants Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (KINNO Consultants LTD) τηλ 2106838950
Έργο: Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης 5 ακινήτων του Δήμου είτε συνολικά είτε μεμονωμένα100.000.000,00 €9/4/2014 12:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΆγονος
Έργο: Ανάπλαση και αναβάθμιση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του Δήμου Πειραιά ΑΑΕ 8/20123.252.032,52 €1/4/2014 10:00 πμ64.690,83 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΧρηματοδότηση ΕΣΠΑ και Εθνικοί πόροι
Εργασία: Δημοσιότητα του έργου Ολοκληρωμένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά Β' Φάση243.902,44 €19/3/2014 10:00 πμ4.878,05 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜειοδότρια Ι. Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ Διαφημιστική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Πλήρων Υπηρεσιών, εκκρεμεί υπογραφή σύμβασης
Προμήθεια κηπίου χώματος, βελτιωτικών εδάφους, εκσκαφή και ενσωμάτωσή τους και προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού πάρκων και παιδικών χαρών (Με νέα τεύχη)678.991,50 €13/3/2014 10:00 πμ33.949,58 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΧρηματοδότηση ΕΣΠΑ και Εθνικοί πόροι.
Προμήθεια και φύτευση φυτικού υλικού (Με νέα διακήρυξη)262.025,20 €12/3/2014 10:00 πμ13.101,26 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΧρηματοδότηση ΕΣΠΑ και εθνικοί πόροι
Εργασία: παροχή υπηρεσιών (για 5 έτη) για την εφαρμογή και τη λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στις περιοχές της Α και Β Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά (ΆΝΑΚΛΗΘΗΚΕ-ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 27/2/14. ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΤΕΥΧΗ).0,00 €27/2/2014 10:30 πμ295.200,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΟ διαγωνισμός δεν θα διεξαχθεί ςτις 27/2. Πιθανόν να επαναδημοπρατηθεί με νέα τεύχη.
Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα, αυτομάτων δικτύων άρδευσης, διακοσμητικών κατασκευών και μηχανολογικού εξοπλισμού293.460,60 €24/2/2014 10:00 πμ14.673,03 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜειοδότρια Τοπιοδομή ΕΠΕ, εκκρεμεί υπογραφή σύμβασης
Μελέτη: Μελέτες θέρμανσης, κλιματισμού, στατική, φωτισμού, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, έκδοση αδειών και εγκρίσεων», που εντάσσεται στην Πράξη Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Πειραιά91.869,92 €19/2/2014 10:00 πμ1.837,40 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΧρηματοδότηση ΕΣΠΑ και Εθνικοί πόροι
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ανατρεπόμενων κυλιόμενων μεταλλικών255.000,00 €17/2/2014 10:30 πμ12.750,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα (ομάδα ή ομάδες ειδών) της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% χωρίς ΦΠΑ της αξίας των προσφερομένων ομάδων ειδών)528.456,00 €30/12/2013 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚαπαρέλη Εμπιρική ΕΠΕ τηλ 2105128447. Κ.Κεχαγιαδάκης τηλ 2104179881. Σ.Τσαγανίδου τηλ 2104530139
Εργασία αποκατάστασης λειτουργικότητας και ασφάλειας της κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά81.698,00 €23/12/2013 10:00 πμ4.084,90 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚ/Ξ Δ. Σαββίδης & Σία ΕΕ-Β. Πανανάκης τηλ 2109214023, Fax 2109214659
Εργασία: ασφαλιστική κάλυψη της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πειραιά, για ένα έτος186.500,00 €19/12/2013 12:00 μμ3.730,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοInterlife ΑΑΕΓΑ
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα (ομάδα ή ομάδες ειδών) της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% χωρίς ΦΠΑ της αξίας των προσφερομένων ομάδων ειδών)91.480,50 €19/12/2013 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοBrinx ΑΕ τηλ 2310313114. Οικονομοτεχνική ΑΕΒΕ τηλ 2102778800. Ζ. Μίχου τηλ 2109338483.
Έργο: Αστική αξιοποίηση τμήματος ανενεργού σιδηροδρομικού δικτύου και ενοποίηση περιοχών Δήμου Πειραιά με μετατροπή σε ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο5.691.056,91 €17/12/2013 10:00 πμ112.876,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΧρηματοδότηση ΕΣΠΑ και Εθνικοί πόροι
Έργο: Αστική αξιοποίηση τμήματος ανενεργού σιδηροδρομικού δικτύου και ενοποίηση περιοχών Δήμου Πειραιά με μετατροπή σε ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο (Πρόσθετα στοιχεία μελέτης, σχέδια, φωτογραφίες)(μέγεθος αρχείου 117MB)5.691.056,91 €17/12/2013 10:00 πμ112.876,00 € συμπιεσμένο αρχείο 
Έργο: Αστικές αναπλάσεις για την αξιοποίηση και αναβάθμιση ελεύθερων-κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Πειραιά ΑΑΕ 7/20122.032.520,33 €3/12/2013 10:00 πμ39.844,22 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΧρηματοδότηση ΕΣΠΑ και Εθνικοί πόροι
Εργασία: Πύκνωση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής40.650,40 €18/11/2013 10:00 πμ2.032,52 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΔ.Διονυσόπουλος & Σία ΕΕ τηλ 2102847332, Fax 2102847708
Έργο: Διαμόρφωση σε Παιδικό-Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Κτήριο Δηλαβέρη1.639.007,91 €29/10/2013 10:00 πμ31.219,20 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΤΕΜΚΟ ΑΤΕ τηλ 2109426950, Fax 2109407264
Έργο: Κατασκευή υπαιθρίου θεάτρου στο κτήμα Δηλαβέρη101.776,82 €29/10/2013 10:00 πμ1.995,54 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚατωπόδης Σπυρίδων τηλ 2105311837
Εργασία: Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ στο κτήμα Δηλαβέρη120.258,10 €24/10/2013 10:00 πμ6.012,91 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜπερτόδουλος ΑΤΕ τηλ 2109214023, Fax 2109214659
Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στους οποίους είτε είναι τοποθετημένα σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων είτε θα τοποθετηθούν νέα0,00 €3/10/2013 12:30 μμ9.748,80 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΆγονος
Eκποίηση άχρηστου υλικού (scrap) κατ΄ εκτίμηση ποσότητας 19,8 τόνων, 0,00 €3/10/2013 12:00 μμ297,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ τηλ. 2105580888
Σίτιση των 270 (περίπου) μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2013–2014», 105.300,00 €24/9/2013 12:15 μμ5.265,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ τηλ. 2741076457
Έργο: Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων - Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών1.768.521,75 €24/9/2013 10:00 πμ35.346,44 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚ/Ξ Μπονάτος Στέφανος-Μαραλέτος Αριστείδης τηλ. 2104121336
Έργο: Ανάπλαση και Αναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου στο Δήμο Πειραιά ΑΑΕ 5/201215.691.056,91 €17/9/2013 10:00 πμ311.665,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ τηλ. 2109402486
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σχολικού έτους 2013-2014 και του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών (1. κρέας–γαλοπούλα-κοτόπουλο-κιμάς, 2. ψάρια 3. ψωμί-αρτοσκευάσματα 4. είδη παντοπωλείου-τυποποιημένα προϊόντα, 5. φρούτα-λαχανικά) (δυνατότητα συμμεροχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)305.387,90 €9/9/2013 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑΓΟΝΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Έργο: Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης 5 ακινήτων του Δήμου Πειραιά συνολικά ή μεμονωμένα100.000.000,00 €2/9/2013 12:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΆγονος
Εργασία: Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής και υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πειραιά για τη διοργάνωση ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διεξαγωγή ερωτηματολογίων πεδίου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED29.268,29 €29/8/2013 10:30 πμ585,37 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοKnowledge & Innovation Consultants Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (KINNO Consultants LTD) τηλ. 2106838950
Εργασία: Εκπόνηση της εργασίας 4.1.1 του Component 4 του έργου CYCLECITIES-INTERREG IVC στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IVC21.952,22 €29/8/2013 10:00 πμ439,02 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
Έργο: Αποκατάσταση κτηρίου επί της οδού Βασ. Γεωργίου 10 και Βούλγαρη 155 για την μετατροπή σε ΚΑΠΗ1.768.292,68 €27/8/2013 10:00 πμ33.667,38 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ τηλ. 2102116640
Εργασία: Υπηρεσίες υποστήριξης για ενεργειακές αναβαθμίσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος REPUBLIC-MED που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RETROFITTING PUBLIC SPACES IN INTELLIGENT MEDITERRANEAN CITIES με ακρωνύμιο REPUBLIC-MED στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ MED23.577,23 €18/7/2013 10:30 πμ471,54 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοKnowledge & Innovation Consultants Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (KINNO Consultants LTD) τηλ. 2106838950
Εργασία: Ενέργειες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης της διαχείρισης του έργου Ευρωπαϊκές πόλεις για την ολοκλήρωση της χρήσης ποδηλάτου εντός σχημάτων διαχείρισης βιώσιμης κινητικότητας με ακρώνυμο CYCLECITIES στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC50.000,00 €18/7/2013 10:00 πμ1.000,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοBEE GROUP ΑΕ τηλ 2108838540, Fax 2108838544
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών αναλώσιμων υλικών (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% των προσφερομένων ειδών)86.774,80 €15/7/2013 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕ. Πολυδεύκη τηλ. 2104124982, Fax 2104179771. Atlas Wood Γ. Μπραΐμης & Σια ΟΕ τηλ 2104517093, Fax 2104517019
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% των προσφερομένων ειδών)65.850,00 €26/6/2013 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΘέρμανσης: Γ. Κλουβάτος τηλ 2102835507, 2102850059.
Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες ΑΑΕ 3 / 2013» 121.951,22 €28/5/2013 10:00 πμ2.405,80 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΔιαμαντάκης Δημήτριος τηλ 2107784692, Fax 2107780463
Εκμίσθωση για 3 έτη, τριών Κέντρων Εξυπηρέτησης Τουριστών-Πολιτών (δυνατότητα συμμετοχής για όλα ή και μεμονωμένα, για εγγύηση συμμετοχής δείτε την περιληπτική ή αναλυτική διακήρυξη)0,00 €13/5/2013 12:30 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΆγονος
Προμήθεια αδρανών, οικοδομικών υλικών και πλακών (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)64.958,00 €13/5/2013 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοE. Πολυδεύκη τηλ 2104124982, Fax 2104179771. K. Κεχαγιαδάκης τηλ 2104179881, Fax 2104174298
Προμήθεια υλικών κηποτεχνίας (δυνατότητα συμμετοχής και για μέρος της προμήθθειας, εγγύηση 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)66.653,00 €9/5/2013 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜπούσουλας Ιωάννης, τηλ. 6977407156, Fax 2114005209. Καραλής Κων/νος, τηλ-Fax 2106990229
Εργασία μεταφοράς (με πούλμαν) των μελών των Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας) – ΚΑΠΗ108.625,00 €16/4/2013 10:30 πμ5.431,25 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοKYRIAKAKIS TOURS, τηλ. 2104121330, 2104128979
Προμήθεια και συντήρηση, με χρηματοδοτική μίσθωση, μεταφορικών μέσων (χρονομίσθωση 9 επιβατικών οχημάτων 1000cc-1400cc)121.800,00 €11/4/2013 10:30 πμ6.090,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ (ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ)
Εκμίσθωση για 12 έτη του με αριθμό 18/1 Δημοτικού καταστήματος συνολικής επιφανείας 1.651,74τ.μ., που βρίσκεται επί του Λόφου Προφήτη Ηλία0,00 €8/4/2013 12:00 μμ6.072,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑ. ΦΩΤΗΣ – Ν. ΦΩΤΗΣ ΟΕ
Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο diesel, βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών, για τη θέρμανση κτιρίων και την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% των προσφερομένων ειδών)1.159.311,00 €1/4/2013 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοELDONS ΕΠΕ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), ΕΚΟ ΑΒΕΕ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL)
Προμήθεια γάλακτος για το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου252.000,00 €29/3/2013 10:30 πμ12.600,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΤΡΙΚΚΗ ΑΕ, τηλ. 2431071130, 2431028304-5
Έργο: Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στις Α, Β, Γ, Δ Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πειραιά Α.Α.Ε. 7-20112.439.024,39 €28/3/2013 10:00 πμ47.196,13 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΤΕ, τηλ. 2104515718, Fax 2104282080
Εκποίηση τετρακοσίων (400) πεπαλαιωμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων (βάρους 100 κιλών και χωρητικότητας 1.100 LT έκαστος)0,00 €7/2/2013 12:00 μμ600,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ, τηλ. 2105551636, Fax 2105559056, 2105584343
Έργο: Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά Α.Α.Ε. 8-20112.439.024,39 €5/2/2013 10:00 πμ47.692,39 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοLM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ, τηλ. 2107712591, Fax 2107714949
Εργασία κατεδαφίσεων αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών121.949,10 €22/1/2013 12:30 μμ6.097,45 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% των προσφερομένων ομάδων ειδών)85.425,00 €21/1/2013 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια και πενταετής συντήρηση, με χρηματοδοτική μίσθωση, μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας6.478.500,00 €17/12/2012 10:30 πμ323.925,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑνάδοχος Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ
Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών & αναλωσίμων υλικών (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% των προσφερομένων ομάδων ειδών)65.618,50 €17/12/2012 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Εκμίσθωση του 4Κ-3 δημοτικού καταστήματος (Λυκούργου 3, Κεντρική Αγορά Πειραιά), συνολικού εμβαδού 57,03 τ.μ.0,00 €19/11/2012 11:30 μμ420,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Εργασία: κάλυψη - ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πειραιά, για ένα έτος170170.000,00 €6/11/2012 12:15 μμ8.500,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Έργο: Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2012235.772,36 €30/10/2012 10:00 πμ4.522,61 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα, αυτόματων δικτύων άρδευσης, υδατοκατασκευών και συντριβανιών για τις "Παρεμβάσεις για την αστική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών του Δήμου Πειραιά (Πράσινο Ταμείο)"295.100,00 €28/9/2012 10:40 πμ14.755,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια και εγκατάσταση φυτικού υλικού για τις "Παρεμβάσεις για την αστική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών του Δήμου Πειραιά (Πράσινο Ταμείο)"305.237,85 €28/9/2012 10:00 πμ15.311,89 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Εκμίσθωση για 3 έτη, τριών Κέντρων Εξυπηρέτησης Τουριστών (18 τ.μ. στο χώρο αφίξεων κρουαζιέρας, 15 τ.μ. στο χώρο ακτοπλοΐας, 30 τ.μ. στον Τινάνειο Κήπο)0,00 €24/9/2012 12:30 μμ16.200,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Εκμίσθωση για 4 έτη του Δημοτικού Κυλικείου που βρίσκεται στο Νεκροταφείο της Ανάστασης0,00 €24/9/2012 12:00 μμ1.320,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια κηπίου χώματος, βελτιωτικών εδάφους, εκσκαφή και ενσωμάτωσή τους και προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού πάρκων και παιδικών χαρών για τις "Παρεμβάσεις για την αστική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών του Δήμου Πειραιά (Πράσινο Ταμείο)" (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)198.722,00 €24/9/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια υλικών κηποτεχνίας (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)190.047,50 €10/9/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος, της εργασίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πειραιά για το σχολικό έτος 2012-2013 (δυνατότητα συμμετοχής και για μεμονωμένα δρομολόγια της εργασίας, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής)313.625,59 €7/8/2012 12:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Μίσθωση για 12 έτη ενός ακινήτου 300-400 τ.μ. στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα για τη μεταστέγαση των 14ου (Ρούμελης & Σμύρνης) και 15ου Βρεφονηπιακών Σταθμών (Αγ.Αναργύρων 23)(αιτήσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται έως και τις 3/8/2012)0,00 €3/8/2012 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕπανάληψη
Εργασία μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πειραιά για το σχολικό έτος 2012-2013 (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της εργασίας, εγγύηση συμμετοχής 3% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων δρομολογίων)657.314,28 €31/7/2012 12:15 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚατακυρώνονται 9 από τα 22 δρομολόγια σε διάφορους αναδόχους
Εργασία Καθαρισμού–συντήρησης φρεατίων υδροσυλλογής, άμεση επέμβαση και αποκατάσταση μικροζημιών από έκτακτες περιστάσεις ΑΑΕ 6/2012162.290,00 €17/7/2012 12:30 μμ8.114,50 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑποσφράγιση προσφορών στις 24/7/2012
Εργασία σίτισης των 256 (περίπου) μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2012–2013113.280,00 €17/7/2012 12:30 μμ5.664,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑποσφράγιση προσφορών στις 24/7/2012
Έργο: Αποκατάσταση λειτουργικότητας-ασφάλειας πισίνας 1ου Ειδικού Σχολείου105.425,87 €3/7/2012 10:00 πμ2.087,64 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (toners κ.λπ) για fax-εκτυπωτές-φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% των προσφερομένων ομάδων ειδών)74.628,15 €28/6/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια σιδήρου συναφών υλικών και εργαλείων (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% των προσφερομένων ομάδων ειδών)87.150,15 €27/6/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης έτους 2012 (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5.600 € για πετρέλαιο και 1.440 € για βενζίνη)140.800,00 €21/6/2012 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΆγονος, επεστράψη στην Υπηρεσία
Προμήθεια δένδρων θάμνων και ετήσιων φυτών (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% των προσφερομένων ομάδων ειδών)112.380,00 €6/6/2012 11:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών έτους 2012-2013 (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% των προσφερομένων ομάδων ειδών)263.063,75 €6/6/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΔ.ΝΟΣΗΣ ΑΕ-ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ
Εργασία: Επισκευές-συντηρήσεις Βρεφονηπιακών Σταθμών 2012203.238,70 €5/6/2012 12:15 μμ10.161,93 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Μίσθωση για 12 έτη ενός ακινήτου 300-400 τ.μ. στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα για τη μεταστέγαση του 13ου Βρεφονηπιακού Σταθμού (Μουτσοπούλου 32)(αιτήσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται έως και τις 30/5/2012)0,00 €30/5/2012 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια επίπλων και σκευών (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)77.192,60 €21/5/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)95.826,00 €21/5/2012 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια ρουχισμού για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)70.875,00 €9/5/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (οδοστρώματα-οδοκλίμακες κλπ) ΑΑΕ 02/2011121.951,22 €8/5/2012 10:00 πμ2.411,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Εκμίσθωση αιγιαλού, παραλίας, κοινόχρηστων χώρων στην παραλία ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ0,00 €3/5/2012 12:30 μμ15.000,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΔείτε το αρχείο .DWG με AutoCAD ή με DWG-Viewer που μπορείτε να λάβετε δωρεάν στη σελίδα www.autodesk.com
Εκμίσθωση χώρων αιγιαλού, παραλίας, κοινόχρηστων χώρων στην παραλία ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ0,00 €3/5/2012 12:00 μμ10.000,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΔείτε το αρχείο .DWG με AutoCAD ή με DWG-Viewer που μπορείτε να λάβετε δωρεάν στη σελίδα www.autodesk.com
Προμήθεια αδρανών, οικοδομικών υλικών και πλακών (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)126.269,00 €26/4/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2012650.111,56 €24/4/2012 10:00 πμ12.810,08 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)236.520,00 €9/4/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Εκμίσθωση των 5/5 & 5/6 καταστημάτων, επί του ισογείου του Δημοτικού ακινήτου “ΠΥΡΓΟΣ” (Ακτή Ποσειδώνος 4)(κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος: 8.000 €)0,00 €15/3/2012 1:00 μμ9.600,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΘα επαναληφθεί με τροποποιημένους όρους
Μίσθωση για 25 έτη κτιρίου ή ομάδας κτιρίων με ελεύθερο ακάλυπτο χώρο κατά προτίμηση στον Άγιο Διονύσιο στην Ε’ Δημ.Κοινότητα ή σε όμορο Δήμο), για Κέντρο Πολιτισμού και Διάδοσης Λαϊκής Μουσικής (αιτήσεις ενδιαφέροντος μέχρι 28/2/2012)0,00 €28/2/2012 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΆγονος, επιστρέφεται στην Υπηρεσία (απόφ. ΟΕ 125/12)
Μίσθωση για 12 έτη, ενός ακινήτου μέχρι πέντε ορόφων, στην Ε Δημ.Κοινότητα για πολιτιστικές δραστηριότητες και στέγαση της Φιλαρμονικής (αιτήσεις ενδιαφέροντος μέχρι 28/2/2012)0,00 €28/2/2012 3:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑξιολογούνται τα προσφερθέντα ακίνητα
Κάλυψη-ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για 1 έτος380.000,00 €21/2/2012 12:15 μμ19.000,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοInterlife ΑΑΕΓΑ, τηλ.2310499000
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (δυνατότητα προσφοράς τμήματος της προμήθειας, εγγύηση 5% της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, των προσφερομένων ομάδων ειδών)325.182,20 €10/2/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΠ.Παπαδόπουλος & Σία ΕΕ (τηλ 2104635845), Β.Παπαδόπουλος & Σία ΟΕ (τηλ. 2104633070), Κ. Κεχαγιαδάκης ΕΠΕ (τηλ.2104179881), Πολυδεύκη Ευαγγελία (τηλ. 2104124982), Ορουτζόγλου Δημήτριος (τηλ. 2104635031)
Εκμίσθωση για 5 έτη, κοινοχρήστων χώρων στους οποίους είναι τοποθετημένα σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων είτε θα τοποθετηθούν νέα [Δυνατότητα συμμετοχής για τμήμα (ομάδα) ή τμήματα, εγγύηση συμμετοχής 10% του στη διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για χρονικό διάστημα ενός έτους των μισθωμάτων της ομάδας ή των ομάδων]0,00 €9/2/2012 1:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΆγονος, επιστρέφεται στην Υπηρεσία (απόφ. ΟΕ 124/12)
Έργο: Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων65.725,84 €31/1/2012 10:00 πμ1.288,74 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜάρκος Δημήτριος, τηλ.2105695655
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ (ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ) - Προμήθεια ρουχισμού για τους δημοτικούς αστυνομικούς (δυνατότητα προσφοράς μέρους της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ειδών132.825,00 €30/1/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΔεν θα γίνει, ματαιώθηκε με απόφαση ΟΕ 31/2012
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (δυνατότητα προσφοράς τμήματος της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των προσφερομένων ομάδων ειδών)124.617,70 €23/1/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοBrinx ΑΕ τηλ.2310313114, Μίχος Μιχαήλ τηλ.2109359732
Εργασία κλάδευσης ή κοπής δένδρων110.104,00 €17/1/2012 12:15 μμ5.505,20 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΔ.Μάστορης-Α.Μητρογιάννης & Σία ΕΕ, τηλ. 2109525128
Εργασία οριζόντιας σήμανσης-διαγράμμισης οδών190.946,00 €10/1/2012 1:00 μμ3.818,92 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΔ.Κουγιουμτζόπουλος ΑΕ, τηλ. 2262073070
Εργασία φυτοπροστασίας φοινικοειδών81.280,00 €10/1/2012 12:30 μμ4.064,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜαταιώθηκε με απόφαση ΟΕ 13/2012
Εργασία επισκευής οργάνων παιδικών χαρών40.640,00 €20/12/2011 12:30 μμ2.032,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΓκαζιάνης Ιάσων, τηλ. 2106126656
Εκποίηση οκτακοσίων (800) πεπαλαιωμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστος (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 12000 €)12.000,00 €15/12/2011 1:00 μμ1.200,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., FAX 2105580091
Εργασία μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πειραιά για τμήμα του σχολικού έτους 2011-2012 (δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της εργασίας, εγγύηση συμμετοχής 3% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων δρομολογίων)341.843,52 €13/12/2011 1:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΓια όσα δρομολόγια δεν κατακυρώθηκαν, θα γίνει από ΔΣ διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων ΑΑΕ 3/2011203.252,03 €13/12/2011 10:00 πμ3.914,78 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚ.Κωνσταντής & Σία ΟΕ, τηλ. 2104287212
Εκμίσθωση για 12 έτη, κυλικείου-αναψυκτηρίου και κοινοχρήστων χώρων στην Πλατεία Γεννηματά (ελάχιστο όριο ετησίου μισθώματος 6.000 €)72.000,00 €14/11/2011 1:00 μμ7.200,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΓ. Ανδρέου & Σία ΕΕ
Προμήθεια υλικών κηποτεχνίας (διαβάστε με προσοχή την περίληψη για να δείτε ποια είδη ζητάμε, δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)78.898,00 €10/11/2011 11:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο Μπούσουλας Ιωάννης FAX 2114005209, ΦΥΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ-Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε Τηλ. 2295022440
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων89.474,00 €10/11/2011 10:30 πμ4.473,70 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑΜΑΝΤΑ ΑΕ (Τηλ. 2104898697), ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Τηλ.: 2102443651
Προμήθεια γάλακτος για το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου237.600,00 €26/10/2011 10:30 πμ11.880,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜΕΒΓΑΛ ΑΕ
Εκποίηση μιας Mercedes Benz 300SL Roadster (πλειοδοτικός διαγωνισμός με τιμή εκκίνησης 240.000 €)0,00 €13/10/2011 7:00 μμ24.000,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοHILDEBRANDT REINER – DIETER (απόφ. ΟΕ 468/11)
Προμήθεια ξυλείας19.445,50 €12/10/2011 10:30 πμ972,28 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοATLAS WOOD Γ. ΜΠΡΑΪΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, Τηλ/FAX: 2130007887
Εργασία συντήρησης οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δήμου Πειραιά284.552,85 €11/10/2011 12:30 μμ5.691,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΤσίγκος Δημήτριος, τηλ. 2102403143
Εργασία επισκευών-συντηρήσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 201148.780,49 €11/10/2011 12:00 μμ2.439,02 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚ.Κωνσταντής & Σία ΟΕ, τηλ. 2104287212
Έργο: Ανακατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Πειραιά ΑΑΕ 1/20092.439.024,39 €11/10/2011 10:00 πμ48.548,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΟΔΟΣ ΑΤΕ (Λεων. Τσίγκος), τηλ. 2102403143
Έργο: Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2011650.111,56 €11/10/2011 10:00 πμ12.810,08 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΝίκη Πατίδη & Σία ΕΕ, Τηλ.: 2104182786
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για θέρμανση κτιρίων και κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη super, βενζίνη αμόλυβδη)(δυνατότητα συμμετοχής και για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)(αρχικός συνολικός προϋπολογισμός 1.037.009 €)99.310,00 €5/10/2011 11:00 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΕΚΟ ΑΒΕΕ (diesel, λιπαντικά), ELDON'S ΑΕΒΕ (λιπαντικά), Κ.Κολοβός (βενζίνη)
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (δυνατότητα προσφοράς τμήματος της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων τμημάτων)87.861,25 €26/9/2011 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοDOMI VIVENS Αφοί Παπαναστασίου ΟΕ, Τηλ 2105743532
Προμήθεια δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών (δυνατότητα συμμετοχής για για τμήμα της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ομάδων ειδών)157.496,00 €22/9/2011 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜπούσουλας Ιωάννης, FAX 2114005209
Μίσθωση ακινήτου 2.200-2.400 τ.μ. στην περιοχή Δ Δημοτ.Κοινότητας Πειραιά για τη στέγαση της Πολεοδομίας πρώην Νομαρχίας (αιτήσεις ενδιαφέροντος μέχρι 20/9/2011)0,00 €20/9/2011 2:59 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΓΕΕΒΤ Ν.Γιαννόπουλος–Π.Αγγελόπουλος ΑΕΒΕ
Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς (δυνατότητα προσφοράς τμήματος της προμήθειας, εγγύηση συμμετοχής 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων τμημάτων)162.970,00 €19/9/2011 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑΜΑΝΤΑ ΑΕ (τηλ. 2104838698), Δ.ΝΟΣΗΣ ΑΕ (τηλ. 2104812660)
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ-ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ Εργασία μεταφοράς των μαθητών των σχολείων ειδικής αγωγής και του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-12, με δυνατότητα συμμετοχής για τμήμα (δρομολόγιο), εγγύηση συμμετοχής 5% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων δρομολογίων262.330,69 €6/9/2011 1:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ-ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ Eργασία οριζόντιας σήμανσης-διαγράμμισης οδών σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα AAE 1/2011203.100,00 €6/9/2011 12:30 μμ4.062,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείο 
Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Α Β Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΑΕ 1/2011203.252,03 €6/9/2011 10:00 πμ3.904,39 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΣταύρος Μπάκας τηλ. 2105549142
Εργασία σίτισης των 256 (περίπου) μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2011–12112.640,00 €30/8/2011 12:30 μμ5.632,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΠιετρής Εστίαση ΑΕ, τηλ. 2741076457.
Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στην πλαζ Φρεαττύδα έως 31/12/2011 (τοποθέτηση/ εκμετάλλευση καθισμάτων και ομπρελών 500 τ.μ., αναψυκτηρίου μη σταθερής βάσης 12 τ.μ., χώρου στάθμευσης 1.100 τ.μ.) 0,00 €5/8/2011 12:30 μμ2.000,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑκυρώθηκε από ΓΓ Αποκεντρ. Διοίκησης Αττικής
Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στην πλαζ Βοτσαλάκια έως 31/12/2011 (τοποθέτηση/ εκμετάλλευση καθισμάτων και ομπρελών 500 τ.μ., α΄ όροφος κτιρίου κολυμβητηρίου δομημένος 165 τ.μ. και υπαίθριος 295 τ.μ., χώρος στάθμευσης 600 τ.μ., δυνητικά διατίθεται χώρος 780 τ.μ. για θερινό κινηματογράφο0,00 €5/8/2011 12:00 μμ5.000,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΑκυρώθηκε από ΓΓ Αποκεντρ. Διοίκησης Αττικής
Μίσθωση ακινήτου 850-950 τ.μ στο κέντρο του Πειραιά για τις κοινωνικές υπηρεσίες (αιτήσεις ενδιαφέροντος μέχρι 1/7/2011)0,00 €1/7/2011 1:30 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚορωναίος Παναγιώτης κ.λπ.
Εργασία "Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)" (εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δήμου)70.000,00 €28/6/2011 12:30 μμ3.500,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΓενική ΕΞΥΠΠ Προστασία ΑΕ, τηλ. 2109405866.
Τοπικές αποκαταστάσεις από φθορές και επεμβάσεις σε οδοστρώματα ΑΑΕ 2-2011134.685,29 €28/6/2011 10:00 πμ2.682,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΣταθάς Πέτρος (τηλ. 2102230969)
Φιλοξενία 200 περίπου παιδιών οικονομικά αδυνάτων δημοτών μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις για 2 περιόδους 22 ημερών εκάστη εντός Ιουλίου & Αυγούστου114.400,00 €14/6/2011 12:30 μμ5.720,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΚΟΡΕΛΚΟ ΑΤΤΕ, τηλ. 2103303333
Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2011178.861,79 €24/5/2011 10:00 πμ3.405,25 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοPanathineon Development ΑΕ (τηλ. 2105710181)
Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του δήμου για ένα έτος370.000,00 €15/2/2011 12:30 μμ18.500,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοInterlife ΑΑΕΓΑ, τηλ. 2310499000
Επισκευές σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Πειραιά 2010569.105,18 €15/2/2011 10:00 πμ11.213,89 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΧ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ, τηλ. 2104120286
Εργασία ελέγχου ισολογισμού 2010 από ορκωτό λογιστή42.240,00 €25/1/2011 12:30 μμ2.112,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοBDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, τηλ. 2108894300
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ - Μίσθωση για 12 έτη ενός ακινήτου 65-120 τ.μ. (επιθυμητό και πατάρι 30-70 τ.μ.) στο Α΄ Δημοτικό Διαμέρισμα Πειραιά για στέγαση του Α΄ Τομέα Καθαριότητας (αιτήσεις ενδιαφέροντος έως 2/8/2010, εγγύηση συμμετοχής 10% του ετησίου μισθώματος)0,00 €31/12/2010 12:00 μμ0,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜετά από πολλές επαναλήψεις (άγονος), ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ.
Έργο: Διαμόρφωση-ανακατασκευή οδού Κεχαγιά από οδό Αγίων Αναργύρων έως οδό Λεβαδείας ΑΑΕ 28/2010284.552,84 €16/11/2010 10:00 πμ5.654,00 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛ. 2105549142
Έργο: Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Γ-Δ-Ε Διαμερίσματα ΑΑΕ 2/2010650.406,50 €12/10/2010 10:00 πμ12.708,25 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοΔΟΜΟΚΡΑΤ ΑΕ, τηλ. 2102615755
Εργασία: Καθαρισμός – συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής, άμεση επέμβαση και αποκατάσταση μικροζημιών από έκτακτες περιστάσεις.495.669,00 €29/9/2010 10:00 πμ913,38 €PDF αρχείοσυμπιεσμένο αρχείοSTAR ΑΕ, Τηλ.2106899288
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by