ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017
End Date/Time: Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, για το χρονικό διάστημα από 6.3.2017 έως 31.8.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρ. 74 παρ. 6).

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση της από 10/3/2017 ένστασης της εταιρείας Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ, κατά της υπ΄ αριθ. 82/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο κ. Νικητόπουλος Κωνσταντίνος έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, στον διαγωνισμό για την εργασία: «Συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 42.042,10 € πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 

Created by Γιάννης On 17/3/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by