ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017
End Date/Time: Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 12:00 μ.μ
ΘΕΜΑ 1ο: Κανονισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από εμπορικές δραστηριότητες, για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή του με αρ. 117303621957 0321 0075 παραβόλου, το οποίο υπεβλήθη με τη με αρ. πρωτ. 3410/2017 ένσταση της εταιρείας BRINX A.E. κατά της με αρ. 17/2017 απόφασης της Ο.Ε., η οποία έγινε δεκτή με τη με αρ. 41/2017 απόφαση της Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 127)

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 4ο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.817,90 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΔΠ 283.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.674 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6112.04 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για τον έλεγχο και πιστοποίηση ταχογράφων οχημάτων & μηχανημάτων.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.816 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.03 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου μας, για την απόκτηση Π.Ε.Ι.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6266.02 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.525 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την εργασία και ανταλλακτικά για το ΔΠ 176.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.779,58 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την εργασία και ανταλλακτικά για το ΔΠ 209.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.339,80 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την εργασία και ανταλλακτικά για το ΔΠ 200.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθ. 710 ποσού 4.190,62 € που εκδόθηκε με τη με αρ. 77/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου Πίττα Ιωάννη και αφορά νέα παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος χαμηλής τάσης, στη διεύθυνση Α. Μιαούλη και Σαχτούρη.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Δημάρχου Πειραιά κ. Μιχαλολιάκου Βασιλείου, ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιμο της 14-3-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, από δικηγόρο του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (αρθρ. 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νομικής υποστήριξης υπαλλήλων & αιρετών Δήμων & Περιφερειών»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Δημάρχου Πειραιά κ. Μιχαλολιάκου Βασιλείου, ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιμο της 22-5-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, από δικηγόρο του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (αρθρ. 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νομικής υποστήριξης υπαλλήλων & αιρετών Δήμων & Περιφερειών»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ 14ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. 939/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (διαδικασία εργατικών διαφορών).


ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250 € σε βάρος των Κ.Α. 30.6279.01 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και λήψη απόφασης σχετικά με την απευθείας ανάθεση για λόγους κατεπείγοντος, για την εκτέλεση εργασιών απόφραξης του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του Πύργου του Δήμου Πειραιά, προυπολογισμού δαπάνης 250 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.730,52 € σε βάρος των Κ.Α. 15.6261.15 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 75.148,80 € σε βάρος των Κ.Α. 10.6634.01, 15.6634.01, 20.6634.01, 30.6634.01, 35.6634.01, 40.6634.01, 45.6634.01 και 60.6634.02 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του ΟΠΑΝ οικονομικού έτους 2017, προυπολογισμού δαπάνης 67.458,18 πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.390,64 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6635.03, 30.6662.22 και 35.6635.01, του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προυπολογισμού δαπάνης 59.186 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 19ο: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της υπ΄ αρ. 19113/6758/14-3-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 12.000 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6117.61 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την αμοιβή της Αθηνάς Πάνου που αφορά στην επιμέλεια, επίβλεψη του μουσειακού σχεδιασμού των συλλογών Τσακίρη, Λαζάρου και λοιπών συλλογών, που βρίσκονται στην Δημοτική Πινακοθήκη για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 21ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
 

Created by Γιάννης On 3/4/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by