ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017
End Date/Time: Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 10:30 π.μ.
ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη εφέσεως κατά των υπ’ αρ.: 1896/2017, Α1897/2017, Α1898/2017, Α1899/2017, Α1900/2017, Α1901/2017, και Α1902/2017 αποφάσεων του 10ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξώδικος ή μη συμβιβασμός σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης που αφορά ατύχημα του κ. Αριστείδη Σαρρηγιάννη, λόγω βλάβης στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 102.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 1339/2017, ποσού 305,62 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 στο όνομα της υπαλλήλου μας Ράπτη Δήμητρας σύμφωνα με τη με αριθ. 180/2017 απόφαση ΟΕ και αφορά την αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων 2ου διμήνου 2017.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 9.161,12 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ΔΠ 209(σασμάν, λάδι σασμάν κ.ά).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 16.368,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια κεφαλών πλύσης για τα πλυντήρια κάδων.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 9.194,60 € σε βάρος των Κ.Α. 35.6692.01, 35.6693.06, 35.6692.15, 35.6692.03 και 35.6692.05 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια υλικών κηποτεχνίας οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης, συνολικού ποσού 11.509,93 €, σε βάρος των Κ.Α 35.6672.21 και 35.6661.83 των προϋπολογισμών του Δήμου οικ. ετών 2017 – 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 6.834,42 € σε βάρος των Κ.Α. 35.6672.21 και 35.6661.83 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια εργαλείων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 42.254,36 € σε βάρος των Κ.Α 60.6612.05, 15.6612.04 και 10.6612.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Πειραιά, έτους 2017», προϋπολογισμού δαπάνης 42.254,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 200.000,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017-2018, διάθεση πίστωσης ποσού 150.000 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7312.72 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχ/σης σε όλες τις Κοινότητες Δήμου Πειραιά» Α.Α.Ε. 1/2015 προϋπολογισμού δαπάνης 161.290,32€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.089.055,02 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017-2018-2019, διάθεση πίστωσης ποσού 4.275,52 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6641.01, 15.6643.01, 20.6643.01, 30.6643.01 και 35.6644.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανσης και φωτισμού του Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2017-2018-2019», προϋπολογισμού δαπάνης 2.967.133,40 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη του από 9-5-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου κου ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντηρήσεις και Επισκευές Διατηρητέων Κτιρίων Ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού 42.042,10 € πλέον Φ.Π.Α. και κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 12ο: Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 52.406.89 € σε βάρος των Κ.Α. 30.6063.01, 15.6061.01, 20.6063.01, 20.6063.03, 35.6063.02, 45.6063.01, 10.6063.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και έγκριση ή μη του από 29-5-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, για το έτος 2016-2017», προϋπολογισμού δαπάνης 52.642,80 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 26/4/2017, για την υπηρεσία μεταφοράς μελών των έντεκα (11) Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) σε ημερήσιες εκδρομές, προϋπολογισμού δαπάνης 59.842,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 10.230,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.63 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά έτους 2017.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 3.991,56 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6691.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (σημαίες, θηραιοί κ.λ.π.) έτους 2017.

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή ή μη της δωρεάς βιβλίων, από το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη.

ΘΕΜΑ 17ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
 

Created by Γιάννης On 2/6/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by