ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017
End Date/Time: Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη εφέσεως κατά των υπ’ αρ.: Α1896/2017, Α1897/2017, Α1898/2017, Α1899/2017, Α1900/2017, Α1901/2017, και Α1902/2017 αποφάσεων του 10ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 6/6/2017, για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 59.186 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 6/6/2017, για την «Προμήθεια toner, μελάνια, γραφίτες κλπ για εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ, για τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, για το έτος 2017, προϋπολογισμού δαπάνης 29.919,87 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων τα οποία θα μοιρασθούν μέσω διατακτικών, τις οποίες θα εκδώσει και θα διανείμει η ΚΟΔΕΠ σε τρίτα πρόσωπα – κομιστές, οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του ΟΠΑΝ, οικονομικού έτους 2017, προϋπολογισμού δαπάνης 67.458,18 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00 € (αριθμός αιτήματος ανάληψης δαπάνης 1858 και α/α 862 μητρώου δεσμεύσεων) σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την αντιμετώπιση της ανάγκης προμήθειας ταχυδρομικών τελών.

ΘΕΜΑ 7ο: Συμπλήρωση της με αρ. 246/7-6-2017 απόφασης της Ο.Ε. ως προς την προσθήκη νέου (συμπληρωματικού) πρωτογενούς αιτήματος, λόγω αλλαγής της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ.

ΘΕΜΑ 8ο: Συμπλήρωση της με αρ. 256/7-6-2017 απόφασης της Ο.Ε. ως προς την προσθήκη νέου (συμπληρωματικού) πρωτογενούς αιτήματος, λόγω αλλαγής της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ.

ΘΕΜΑ 9ο: Συμπλήρωση της με αρ. 257/7-6-2017 απόφασης της Ο.Ε. ως προς την προσθήκη νέου (συμπληρωματικού) πρωτογενούς αιτήματος, λόγω αλλαγής της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ.

ΘΕΜΑ 10ο: Συμπλήρωση της με αρ. 258/7-6-2017 απόφασης της Ο.Ε. ως προς την προσθήκη νέου (συμπληρωματικού) πρωτογενούς αιτήματος, λόγω αλλαγής της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση δαπάνης ποσού 9.999,36 € σε βάρος των προυπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017-2018, διάθεση πίστωσης ποσού 5.000 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6236.01 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την μίσθωση χημικών τουαλετών έτους 2017 -2018.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση δαπάνης ποσού 150.000 € σε βάρος των προυπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017-2018, διάθεση πίστωσης ποσού 75.000 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.61 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες επισκευής – ανακατασκευής παιδικών χαρών και πιστοποίησή τους», προυπολογισμού 149.999,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 280.637,00 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.09 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Δανιηλίδου Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τυφλότητος, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 57.690,73 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.10 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κωφαλαλίας, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.412,58 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.13 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Ομογενών Προσφύγων, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 52.758 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μπουρίκου Μιχαήλ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας – Παραπληγίας Ανασφ/στων, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 56.833,60 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.08 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μπουρίκου Μιχαήλ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας - Παραπληγίας Δημοσίου, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 71.940 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.05 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μπουρίκου Μιχαήλ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κίνησης Παρ/κών – Τετρ/κών Ακρωτ/νων, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.176.356,93 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Κούκουρα Θεόδωρου του Κυριάκου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 371.675,53 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 55.513,33 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.06 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Δανιηλίδου Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 417.729 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μαλλιαρού Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 4.182,00 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μαλλιαρού Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Εγκεφαλικής Παράλυσης, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 4.441,70 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.12 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Δανιηλίδου Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Απροστάτευτων Παιδιών, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 9.758,00 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.11 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μαλλιαρoύ Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Χανσενικών, 3ου Διμήνου 2017 (Μάιος – Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 301,80 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Τσουράκη Ευαγγελίας του Ιακώβου για την καταβολή αμοιβής της ΔΙΑΣ Α.Ε, 2ου Διμήνου 2017 (Μάρτιος – Απρίλιος).

ΘΕΜΑ 27ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
 

Created by Γιάννης On 19/6/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by