ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017
End Date/Time: Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7134.35 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την δαπάνη «Έκδοσης και Ανανέωσης Ψηφιακών Ταχογράφων».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 10.230,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017 - 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.63 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια: «Έτοιμο σκυρόδεμα για τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 10.205,20 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017 - 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 3.906,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6233.06 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την ανάγκη μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων για τα έτη 2017 -2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 20.021,04 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών & εργασιών για την επισκευή & συντήρηση του Δ.Π. 282 (θερμοστάτης νερού, φίλτρο λαδιού κ.ά.).
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.388,80 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το Δ.Π. 112 (σκάστρα αέρος).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 8.521,53 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του Δ.Π. 234.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.095,60 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του Δ.Π. 242.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 8.136,38 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για την επισκευή του Δ.Π. 241.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 3.029,32 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το Δ.Π. 240 (καθρέπτης μηχανής, τρόμπα νερού κλπ.).

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 4.100,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7134.18 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια 6 αδειών θέσεων, χρήσης του υφιστάμενου λογισμικούAdvance της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

ΘΕΜΑ 11ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. Α2370/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 2ο Μονομελές).

ΘΕΜΑ 12ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. Α298/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Α3 Ακυρωτικό).

ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. 1124/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Ειδική Διαδικασία Μισθώσεων).

ΘΕΜΑ 14ο: Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 74.400,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017 - 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 37.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.12 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων ανατρεπόμενων, κυλιόμενων πλαστικών, χωρητικότητας 1.100 λίτρων για της ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.


ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 35.030,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017 - 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 16.950,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.22 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δένδρων, θάμνων & ετήσιων φυτών προϋπολογισμού 31.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 53.309,83 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017-2018, διάθεση πίστωσης ποσού 16.447,17 € σε βάρος του ΚΑ 10.7413.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή σε φυσικό πρόσωπο για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου, για τα έτη 2017-2018, προϋπολογισμού δαπάνης 42.991,80 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη του υπ΄αριθμ. 4 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: ««Συντηρήσεις και Επισκευές Διατηρητέων Κτιρίων Ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού 42.042,10 € πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του ΟΠΑΝ, οικονομικού έτους 2017, προϋπολογισμού δαπάνης 67.458,18 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 18.195,14 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7326.10 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή – Ανακατασκευή Ξύλινων Κλιμάκων κατά μήκος της Ακτής Θεμιστοκλέους » προϋπολογισμού δαπάνης 14.673,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης, συνολικού ποσού 1.230.000,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017-2018 διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.72 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Οδικού Δικτύου και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Πειραιά» Α.Α.Ε 8/2015 προϋπολογισμού δαπάνης 991.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 22ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.

Created by Γιάννης On 7/7/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by