ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017
End Date/Time: Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ. 10333/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (26ο Μονομελές).

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. Α1894/2017 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 10ο Τριμελές) που αφορά την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στη περιοχή Καστέλα του Δήμου Πειραιά, επί της οδού Πετμεζά, αρ. 23).

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. A 3807/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 10ο Τριμελές)».

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α 3273/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 2ο Μονομελές)».

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.472,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017 - 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6264.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την συντήρηση μηχανήματος γραφείου (γραμματοσήμανσης) του Τμ. Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης & Γενικού Αρχείου για τα έτη 2017-2018

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 3.930,80 € σε βάρος των Κ.Α. 60.6621.02 και 15.6621.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια λευκών ειδών για τις ανάγκες των Βρεφ/κών Σταθμών.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 12.000,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017 - 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6117.61 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την επιμέλεια του μουσειακού σχεδιασμού των συλλογών Αραβαντινού , Τσακίρη, Λαζάρου , Κατράκη και λοιπών που βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη για τα έτη 2017 -2018.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.680,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.76 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για αμοιβή για εργασίες αξιολόγησης ζωγραφικού διακόσμου για το κτίριο παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Αγ. Διονυσίου Πειραιά έτους 2017.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.998,94 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το Δ.Π. 240 (ρελέ ράγας, βάση ράγας κ.ά).

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 8.752,29 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το Δ.Π 176 (λασπωτήρας, ελαστικό δίχαλο κ.ά).

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 83.491,68 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7312.80 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την εργασία : «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής» Α.Α.Ε 5/2015 (συνεχιζόμενο έργο για την ανάγκη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του Συμπληρωματικού Συμφωνητικού).

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6736.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την συμμετοχή του Δήμου σε Προγραμματική Σύμβαση με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για την επέκταση λειτουργίας ωραρίου ΣΜΑ Σχιστού (σύμφωνα με την αποφ. Δ.Σ με αρ. 470/3-7-2017 και την σύμβαση συνεργασίας ΕΔΣΝΑ – Δήμου Πειραιά με αρ. 6705/3-7-2017).

ΘΕΜΑ 13ο:Συζήτηση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2ο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 14ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση έργων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για έργα προϋπολογισμού που δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθ. Θ 377/2017 ποσού 35.000,00 € που εκδόθηκε με τη με αρ. 272/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο όνομα της μόνιμου υπαλλήλου ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και αφορά ταχυδρομικά τέλη – έξοδα διακίνησης αλληλογραφίας Δήμου Πειραιά έτους 2017.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 199.728,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017-2018, διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 76.009,67 € σε βάρος των Κ.Α. 15.6251.01, 20.6253.01, 30.6252.01 και 15.6254.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2017-2018 προϋπολογισμού δαπάνης 199.728,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή δωρεάς από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» του πάγιου εξοπλισμού του που έχει τοποθετήσει σε ακίνητο του Δήμου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 18ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
 

Created by Γιάννης On 14/7/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by