ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
End Date/Time: Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη εφέσεως κατά των υπ’ αριθμ. Α4498/2017, 4497/2017, 4496/2017 και 4492/2017 αποφάσεων του 10ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. Α 3100/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 1ο Μονομελές).

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση αγωγής έξωσης ή διαταγής απόδοσης μισθίου μισθωτή κενωθέντος – σχολάζοντος περιπτέρου του Δήμου μας λόγω μη τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ).

ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 6.507,52 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6615.06 των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017 και 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6615.06 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων, εντύπων κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.943 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για τα σεμινάρια προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ ετών 2016 (υπόλοιπο έτους) και 2017.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.999,96 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.75 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για εξοικονόμηση ενέργειας Δημοτικού Φωτισμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2285/2017, ποσού 301,80 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 στο όνομα της υπαλλήλου μας ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ σύμφωνα με τη με αριθ. 292/2017 απόφαση ΟΕ και αφορά την αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων 3ου διμήνου 2017 (Μάιος - Ιούνιος).

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή ή μη της δωρεάς από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π) ηλεκτρονικού υλικού - μέρους μελέτης τους, που αφορά το σήμα της Επιχειρηματικής και Ναυτιλιακής Ταυτότητας του Πειραιά.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη του από 5-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 5-9-2017, για το έργο: «Κατασκευή – Ανακατασκευή Ξύλινων Κλιμάκων κατά μήκος της Ακτής Θεμιστοκλέους», προϋπολογισμού δαπάνης 14.673,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας: «Ασφάλιση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2017 – 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 199.728 € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 11ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό Θ511/2017, ποσού 35.000,00 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 στο όνομα της υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ σύμφωνα με τη με αριθ. 417/2017 απόφαση ΟΕ, που αφορά την αντιμετώπιση της ανάγκης προμήθειας ταχυδρομικών τελών – έξοδα διακίνησης αλληλογραφίας Δήμου Πειραιά έτους 2017.

ΘΕΜΑ 12ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων
 

Created by Γιάννης On 11/9/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by