ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017 2:00 μμ
End Date/Time: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017 2:30 μμ
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 12:00 μ.μ

ΘΕΜΑ 1ο : Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 .


ΘΕΜΑ 2ο: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου, για το ένταλμα προπληρωμής ποσού 3.300,00€, που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. 433/06-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 και 10.6422.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κ. Ειρήνης Αλιπράντη. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά την πληρωμή εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Μελά, του Αντιδημάρχου κ. Αλέξανδρου Αργουδέλη και του Γενικού Γραμματέα κ. Βασιλείου Ταταρόπουλου στην Οστράβα της Τσεχίας, από 07/09/2017 έως 10/09/2017, για την παρουσία εκπροσώπων του Δήμου μας στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 750 χρόνια από την πρώτη γραπτή αναφορά στην πόλη της Οστράβα.

ΘΕΜΑ 3ο : Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2286/2017, ποσού 600,00 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 20.7134.35 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 στο όνομα του υπαλλήλου ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ σύμφωνα με τη με αριθ. 318/2017 απόφαση ΟΕ και αφορά δαπάνη «Έκδοσης και Ανανέωσης Ψηφιακών Ταχογράφων».

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθμ. Α4429/2017 και Α4430/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 12ο Μονομελές) εκδοθεισών κατόπιν εκδίκασης των αντίστοιχων προσφυγών της Ε.Υ.Δ.Α.Π κατά του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.58 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια κινητών συστημάτων αποθήκευσης Έργων Τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.982,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6673.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την «Προμήθεια παραδοσιακών μπράτσων, για αντικατάσταση καταστραφέντων στα φωτιστικά της Πειραϊκής Χερσονήσου»

ΘΕΜΑ 7ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση 300 πεπαλαιωμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 28.525,84 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017 - 2018, διάθεση πίστωσης ποσού 21.301,00 € σε βάρος των Κ.Α. 35.6662.58, 30.6662.90, 30.6661.21, 30.6661.09, 20.6672.22, 45.6662.10 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου ετών 2017-2018», προϋπολογισμού δαπάνης 23.004,71 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του από 29-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2017-2018» προϋπολογισμού δαπάνης 199.728 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016., στην εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του από 29-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πειραιά σχολικού έτους 2017 – 2018» προϋπολογισμού 112.970,00 πλέον Φ.Π.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016., στην εταιρεία ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΘΕΜΑ 11ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων
 

Created by Γιάννης On 29/9/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by