ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ(ΕΚΤΑΚΤΗ)
Start Date/Time: Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017
End Date/Time: Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 9:30 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προμηθειών και υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 800 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.11 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2017 στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου, κας Πούλου Μαρίας, για τη μετάβαση μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στην εκπαιδευτική ημερίδα του έργου CIVITAS SUMPs-UP στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, που θα διεξαχθεί στις 19/10/2017».

ΘΕΜΑ 3ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (αίτηση αναίρεσης) ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. Α 1083/2017 τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Β΄ Τριμελές).
 

Created by Γιάννης On 9/10/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by