ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017
End Date/Time: Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 32.000,00 € (αριθμοί αιτημάτων ανάληψης δαπάνης 2482, 2483, 2484 και α/α 1411, 1412, 1413 του μητρώου δεσμεύσεων αντίστοιχα) σε βάρος των Κ.Α. 20.6321.01 με ποσό 15.000,00 ευρώ, 20.6322.01 με ποσό 15.000,00 και 20.6323.01 με ποσό 2.000,00 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου μας ΧΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών και φορτηγών οχημάτων και βεσπών του Δήμου.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.800,00 € (αριθμός αιτήματος ανάληψης δαπάνης 2479 και α/α 1406 του μητρώου δεσμεύσεων) σε βάρος του Κ.Α. 20.7134.35 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου μας ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για «Έκδοση και Ανανέωση Ψηφιακών Ταχογράφων» .

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 9.470,74 € (αριθμός αιτήματος ανάληψης δαπάνης 2454 και α/α 1408 του μητρώου δεσμεύσεων) σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου μας ΠΙΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ για νέες παροχές ηλεκτρικής ενέργειας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.535,12 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το ΔΠ 244 (φυσούνα αμπραγιάζ κ.λπ).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 7.570,20 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το ΔΠ 281 (κομπρεσέρ κλιματιστικού, τουρμπίνα μηχανής κ.λ.π).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 4.464,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για την επισκευή και συντήρηση των ΔΠ 68 & 69 (Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) στα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου, ΔΠ 68-69)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.842,64 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το ΔΠ 242 (ντίζα ταχυτήτων κ.λ.π).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.880,52 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του ΔΠ 204.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 9.920,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.68 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης ανελκυστήρων.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια τροφίμων τα οποία θα μοιραστούν μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μας για τα Χριστούγεννα του 2017, προϋπολογισμού δαπάνης 51.900 € πλέον Φ.Π.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας: «Κλάδευση Δενδρων» προϋπολογισμού δαπάνης 59.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά, αεροθάλαμοι, συσσωρευτές κ.λ.π)», προϋπολογισμού δαπάνης 48.209,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 13ο: Συζήτηση σχετικά με τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον κ. ΧΑΪΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου για ζημία που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 4252 ΙΧΕ αυτοκίνητό του από πτώση δένδρου, επί της Ακτής Μουτσοπούλου αρ. 54 στον Πειραιά.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Δημάρχου Πειραιά κ. Μιχαλολιάκου Βασιλείου, ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιμο της 8-11-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, από δικηγόρο του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (αρθρ. 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νομικής υποστήριξης υπαλλήλων & αιρετών Δήμων & Περιφερειών»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 24.800,00 σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.82 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για τις υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου στο πλαίσιο Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών Προγραμμάτων έτους 2017 – 2018.


ΘΕΜΑ 16ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων


 

Created by Γιάννης On 31/10/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by