ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ(ΕΚΤΑΚΤΗ)
Start Date/Time: Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017
End Date/Time: Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 14:00

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην διενέργεια του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πειραιά έτους 2017-2018, προϋπολογισμού δαπάνης 234.900,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.


ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εορταστικού φωτοστολισμού της πόλης», προϋπολογισμού δαπάνης 59.999,80 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

 

Created by Γιάννης On 2/11/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by