ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017
End Date/Time: Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11;00 π.μ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6274.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για τον καθαρισμό μοκετών Βρεφονηπιακών Σταθμών 2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 3.021,12 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΔΠ 202.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.416,08 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το ΔΠ 229 (φλάτζα θερμοστάτη κ.α)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.45 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την ανανέωση 150 αδειών χρήσης για δυο χρόνια του λογισμικού ESET Endpoiht Rrotection Standard, που αφορά την προστασία των Η/Υ ΤΟΥ Δήμου Πειραιά από ιούς.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.038,63 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6614.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια υλικών αποθήκευσης για τις συλλογές Ροντήρη και Κατράκη έτους 2017.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση δαπάνης, συνολικού ποσού 11.181,33 σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 διάθεση πίστωσης ποσού 6.812,23 € σε βάρος των Κ.Α. 30.6661.24, 20.6672.22, 30.6661.01, 35.6662.03 και 30.6662.87 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια σιδηρουργικών και συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά.


ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 18.420,44 € σε βάρος των Κ.Α. 60.7133.16, 60.7134.17, 60.6495.17, 60.6612.07 και 60.6612.08 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια για τον εξοπλισμό του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α2560/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Δ΄Τριμελές).

ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1124/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Ειδική διαδικασία μισθώσεων).

ΘΕΜΑ 10ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην παράδοση – εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.


ΘΕΜΑ 11ο: Συζήτηση σχετικά με τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον κ. ΧΑΪΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου για ζημία που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 4252 ΙΧΕ αυτοκίνητό του από πτώση δένδρου, επί της Ακτής Μουτσοπούλου αρ. 54 στον Πειραιά.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.566,80 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΔΠ 243.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 12.765,80 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΔΠ 285.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.145,18 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΔΠ 260.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 16.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για προμήθεια μηχανήματος σειράς προτεραιότητας για το Κεντρικό ΚΕΠ του Δήμου στην Ακτή Ποσειδώνος 2.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.309,92 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6261.26 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που αφορά στη συμπληρωματική δαπάνη για συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά


ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 50.000€ σε βάρος των προυπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.15 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ταξινόμηση, καταγραφή και ψηφιοποίηση του αρχείου Ροντήρη

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή ή μη δωρεάς ενός τεμαχίου ειδικής καλλωπιστικής κατασκευής συμβατικών κάδων από την εταιρεία CITIPOST IKE

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του από 7-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση του έργου: ««Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Οδικού Δικτύου και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Πειραιά», Α.Α.Ε 8/2015, προϋπολογισμού δαπάνης 991.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. 24% στον κο Δημήτριο Τσίγκο.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας: “Eργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης «ΠΟΡΦΥΡΑ» Δήμου Πειραιά για τα έτη 2017-2018 – Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής” προϋπολογισμού δαπάνης 40.317,50 € πλέον ΦΠΑ.


ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 190.348,43€ σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.53 έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εργασίες επισκευών στα ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 190.348,43€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.227.507€ σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.54 έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση σχολικών υποδομών Δήμου Πειραιά » προϋπολογισμού δαπάνης 1.227.507€ € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 716.076,45€ σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.67 έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Μπάσκετ Καμινίων » προϋπολογισμού δαπάνης 577.481,01€ € πλέον ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 692.697,63€ σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.72 έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση Κλειστού Συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π.Σαλπέας» προϋπολογισμού δαπάνης 558.627,12 € πλέον ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του από 7-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση 300 πεπαλαιωμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και των Ν. 3463/06 και 3852/10.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 69.440€ σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 14.640€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.77 και ποσού 6.800€ σε βάρος του ΚΑ 30.6662.21, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 KGR για τις φθορές οδοστρωμάτων του Δήμου Πειραιά ετών 2017-2018» «προϋπολογισμού δαπάνης 69.440€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια δέντρων, θάμνων και ετήσιων φυτών», προϋπολογισμού δαπάνης 31.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ή μη του από 2-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 44.470,12 € με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 68.864,02€ σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 14.999,84€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.89, ποσού 16.999,72€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.25, ποσού 1.255,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.22, ποσού 1700€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6662.02, ποσού 6.000€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6661.03, και ποσού 10.000€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6661.26, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, λοιπών αναλωσίμων ειδών και εργαλείων βαφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά «προϋπολογισμού δαπάνης 55.535,50€ πλέον ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τροφίμων τα οποία θα μοιρασθούν μέσω διατακτικών τις οποίες θα εκδώσει και θα διανείμει η ΚΟ.Δ.Ε.Π. σε τρίτα πρόσωπα-κομιστές, οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους Πειραιά, προϋπολογισμού 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ .

ΘΕΜΑ 31ο: «Άσκηση της ήδη κατατεθειμένης αίτησης ακύρωσης, κατά του υπ. αριθ. 12 Πρακτικού (θέμα 4ο) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου με ημερομηνία 15-6-2016 και με αριθ. πρωτ. 48109/18320/16-5-2016 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σταθμοί Παντεχνική Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων και Πολυχώρων», στρεφόμενη κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 55525/10-12-2015 απόφασης του Δημάρχου Πειραιά με την οποία επιβλήθηκαν δημοτικά τέλη, δημοτικός φόρος, και πρόστιμο 100% επ’ αυτών, των ετών 2010-2015, και κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑ: 48109/18320/16-6-2016 τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψη της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ.Α.Δ.Α

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση νομικής υποστήριξης από δικηγόρο του Δήμου μας, του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Μελά ενώπιον του 8ου Προανακριτικού Τμήματος του Πταισματοδικείου Πειραιώς σε προκαταρκτική που διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νομικής υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών Δήμων & Περιφερειών») όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017 και ισχύει.

ΘΕΜΑ 33ο: «Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ. αριθ. 115/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)

ΘΕΜΑ 34ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων
 

Created by Γιάννης On 13/11/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by