ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017
End Date/Time: Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

Ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη του από 1-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ (λιπαντικά) του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανσης και φωτισμού του Δήμου Πειραιά και των Νομικών του Προσώπων, για τα έτη 2017-2018-2019», προϋπολογισμού δαπάνης 3.679.245,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: “Eργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης «ΠΟΡΦΥΡΑ» Δήμου Πειραιά για τα έτη 2017-2018 – Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής” προϋπολογισμού δαπάνης 40.317,50 € πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά, αεροθάλαμοι, συσσωρευτές κ.λ.π)», προϋπολογισμού δαπάνης 48.209,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Ενέργειες Τεχνικής Και Διοικητικής Υποστήριξης Του Έργου Με Τίτλο: Κινητικότητα Για Σχεδόν Μηδενικές Εκπομπές Σε Τουριστικούς Προορισμούς Της Μεσογείου Και Ακρώνυμο Mobilitas», προϋπολογισμού 53.548,39 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 26.136,90 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 6ο:΄Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, της προμήθειας τροφίμων τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω διατακτικών τις οποίες θα εκδώσει και θα διανείμει η ΚΟ.Δ.Ε.Π σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μας, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000 € πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του από 29/11/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μας, ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων έτους 2017, προϋπολογισμού δαπάνης 51.900 € πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του ΣΤΕ) κατά της υπ’ αρ. Α1084/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Β΄ Τριμελές).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης, συνολικού ποσού 5.999,12 σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 διάθεση πίστωσης ποσού 1.516,52 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.49 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης, συνολικού ποσού 2.976,00 σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 διάθεση πίστωσης ποσού 2.970,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6261.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την συντήρηση της Δημοτικής Πινακοθήκης.

ΘΕΜΑ 11ο: Συζήτηση σχετικά με τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον κ. ΧΑΪΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου για ζημία που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 4252 ΙΧΕ αυτοκίνητό του από πτώση δένδρου, επί της Ακτής Μουτσοπούλου αρ. 54 στον Πειραιά, σε συνέχεια της με αρ. 629/2017 προηγούμενης απόφασης της Ο.Ε

ΘΕΜΑ 12ο: Ακύρωση του με αριθμ. 2664 αιτήματος ανάληψης δαπάνης με α/α Μητρώο Δέσμευσης 1574 ποσού 496,00 € που δεσμεύθηκε σε βάρος του ΚΑ 00.6451.01, σύμφωνα με την με αρ. 657/2017 απόφαση της ΟΕ., λόγω λάθους της αναγραφόμενης υπηρεσίας «Αυτοτελές Γραφείο Τύπου» αντί του σωστού «Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης».

 
ΘΕΜΑ 13ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.

 

Created by katerina On 5/12/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by