ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018
End Date/Time: Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 26.136,90 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 KGR για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πειραιά ετών 2017-2018», προϋπολογισμού δαπάνης 69.440 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, λοιπών αναλωσίμων ειδών και εργαλείων βαφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά έτους 2017-2018» προϋπολογισμού δαπάνης 55.535,50€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη του από 5-1-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2017», προϋπολογισμού δαπάνης 23.004,71 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη αιτήσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησιών που ευρίσκονται στα Ο.Τ. 174 και 177, Τομέα 27 του Δήμου Πειραιώς, για τη διάνοιξη της οδού Τσακάλωφ μεταξύ των οδών Ν¨εστορος και Σκρά στα Καμίνια.

ΘΕΜΑ 6ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
 

Created by ΗΛΙΑΣ On 8/1/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by