ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018
End Date/Time: Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 10:30 π.μ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 105,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου μας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την πληρωμή τελών μεταβίβασης και παράβολου ανταλλακτικών πινακίδων κυκλοφορίας του με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΡ 2592 όχημα της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΕΠ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.964,34 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για την επισκευή του Δ.Π. 280.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 6.318,54 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για την επισκευή του Δ.Π. 207.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.790,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του Δ.Π.Μ 19 (κινητήρας μηχανής).

ΘΕΜΑ 5ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 705,00 €, σε βάρος των Κ.Α.00.6421, Κ.Α.00.6423 και Κ.Α.10.6422.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου κ. Σταματίνας Μανωλάκου, για την μετάβαση οδικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, του αστυνομικού και οδηγού του, από 16/03/2018 έως 17/03/2018, προκειμένου να παρευρεθούν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 16.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6611.10 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια βιβλίων της Δ/νσης Πολιτισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για τα έξοδα δημοσίευσης διακηρύξεων, αποφάσεων και ανακοινώσεων του Δήμου στο Αθηναϊκό και Τοπικό Τύπο για το 2018.

ΘΕΜΑ 8ο:Άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας επί αίτησης ακύρωσης των 1. Δημητρίου Μπουκουβάλα και 2. Αναργύρου Μπουκουβάλα κατά: α) του Υπουργού Οικονομικών και β) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης του αιτήματος τους περί ανάκλησης της υπ’ αρ. Π. 118538/12189/0010/12-1-2000 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ανέγερση διδακτηρίου του 52ου Δημοτικού Σχολείου (52ου Νηπιαγωγείου ) Πειραιά επί των οδών Αγίου Όρους και Ολύνθου στο Ο.Τ. 86 του Δήμου Πειραιά, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

ΘΕΜΑ 9ο:Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ. Α 2860/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα ΣΤ΄ Τριμελές) εκδοθείσας κατόπιν συζήτησης της από 29-7-2014 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ και Σία Ε.Ε», κατά του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης ποσού 59.976,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μας, μέσω διατακτικών, εν όψει του Πάσχα του 2018, προϋπολογισμού δαπάνης 52.200€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2018, προϋπολογισμού δαπάνης 88.255,65 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 19.000 € σε βάρος των Κ.Α. 15.6232.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Δ΄ Δημ. Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Αγ. Αναργύρων – Θηβών – Φλωρίνης- Λέρου- Αγ. Αναργύρων, για τον 14ο Παιδικό Σταθμό, μεταξύ των οδών: Λ. Πειραιώς – Αμοργού – Αγ. Ελευθερίου – Γρανικού – Πάρου – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – Απολλωνίας – Λ. Πειραιώς, για τον 16ο Παιδικό Σταθμό και μεταξύ των οδών: Αγ. Ελευθερίου – Δωδεκανήσου – Δημ. Μουτσοπούλου – Λαμπελέτ – Αγ. Ελευθερίου, για τον 17ο Παιδικό Σταθμό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση των 14ου -16ου & 17ου Βρεφονηπιακού σταθμού, αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 13 ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού δαπάνης 26.136,90 € πλέον ΦΠΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 14ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
 

Created by ΗΛΙΑΣ On 2/3/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by