ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τρίτη, 3 Απριλίου 2018
End Date/Time: Τρίτη, 3 Απριλίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 14.954,40 € σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018-2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6414.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την μεταφορά υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 6.711,62 € σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018-2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 2.900,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.20 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 9.998,12 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια scanner για τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.989,64 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.27 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την πλήρωση φιαλών οξυγόνου, ασετιλίνης, προπανίου αργού ελέγχου αυτών καθώς και την αγορά νέων φιαλών και φλογοπαγίδων.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 17.295,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκδοση καρτών καυσαερίων (ΚΕΚ).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.790,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6112.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για τον έλεγχο και πιστοποίηση των ταχογράφων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 10.925,64 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ΔΠ 271.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 9.774,42 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ΔΠ 287.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 1.245,08 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ΔΠ 290.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.930,12 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το ΔΠ 242 (τάμπουρα μεσαίου άξονα κ.λ.π).

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 23.850,16 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.27 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια αντικλεπτικού συστήματος βιβλίων και διαχείρισης βάσης δεδομένων.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 14.904,80 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.91 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την αγορά μηχανήματος σειράς προτεραιότητας και εγκατάστασης Κεντρικού ΚΕΠ.

ΘΕΜΑ 13 ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αγορά συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών», προϋπολογισμού δαπάνης 29.806,45 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 14 ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2017-2018-2019» προϋπολογισμού δαπάνης 562.350,95 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 168.700,80 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων Δήμου Πειραιά» ΑΑΕ 2/2017, προϋπολογισμού δαπάνης 2.822.580,64 € πλέον ΦΠΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία ελέγχου του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης διαχειριστικού έτους 2016 και 2017 του Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού δαπάνης 37.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 18ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
 

Created by ΗΛΙΑΣ On 2/4/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by