ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018
End Date/Time: Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 186.620,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 – 2019-2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.96 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την ανακαίνιση της Ιωνιδείου Σχολής.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 150.760,34 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 - 2019-2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 14.690,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.22 και ποσού 14.880,00 € σε βάρος του Κ.Α 35.6692.20 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την Προμήθεια Φυτικού Υλικού.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 298.096,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 - 2019-2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.61 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για Επισκευές και Ανακατασκευές Αυλείων Χώρων Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 74.180,52 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 - 2019-2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6662.83 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την Προμήθεια Υλικών Αυτόματης Άρδευσης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 799.745,45 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 - 2019-2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 500.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.55 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του Δήμου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 45.433,60 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 - 2019-2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 14.880,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.40 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την Προμήθεια Γεωργικών Μηχανημάτων.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 99.999,49 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 - 2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6261.56 και ποσού 40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.6261.56 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για Εργασίες Υδραυλικών και Αποχετευτικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων όλων των Δημοτικών Κτιρίων.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 300.000,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 - 2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7312.90 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για Πύκνωση Φρεατίων Υδροσυλλογής Ομβρίων, Α.Α.Ε. 4/2017.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 400.000,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 - 2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7312.82 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Εξαιρετικά Επειγούσης Φύσης σε όλες της Δημοτικές Κοινότητες, Α.Α.Ε. 1/2016.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 99.999,63 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 - 2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6261.55 και ποσού 40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.6261.55 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης Εκτάκτων Ζημιών σε Δημοτικά Κτίρια.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 449.175,12 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 - 2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 10 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6643.01, ποσού 84,32 € σε βάρος του Κ.Α 50.6641.01, ποσού 84,32 € σε βάρος του Κ.Α 35.6644.01, ποσού 210,80 € σε βάρος του Κ.Α 20.6641.01, ποσού 6,82 € σε βάρος του Κ.Α 20.6643.01, ποσού 3,64 € σε βάρος του Κ.Α 15.6643.01 και ποσού 6,82 € σε βάρος του Κ.Α 30.6643.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης και Αμόλυβδης Βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 20.500,00 € σε βάρος των Κ.Α. 10.7135.02 (ποσού 5,300,00 €), 35.7135.02 (ποσού 1.200,00 €), 20.7135.02 (ποσού 14.000,00 €) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού, Ιονισμού, Θέρμανσης κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 1.998,88 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.09 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης Αντιγράφων Ασφαλείας του Δήμου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6117.22 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης για της Διαδικασίες Συμμόρφωσης και τις Φάσεις Υλοποίησης του Έργου για την Εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.120,40 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την εργασία και ανταλλακτικά για το Δ.Π. 287.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.62.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για Ταχυδρομικά Τέλη.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 96,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για απόκτηση στοιχείων από τα Κτηματολογικά Γραφεία Πειραιά και Νίκαιας για ακίνητα του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 18ο : Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό ΧΕ671/2018, ποσού 105,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 149/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2018 στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου μας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά την πληρωμή τελών μεταβίβασης και παραβόλου ανταλλακτικών πινακίδων κυκλοφορίας του με αρ. ΖΖΡ 2592 όχημα της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΕΠ.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Απολυμάνσεις – Μυοκτονίες – Απεντομώσεις φρεατίων όμβριων υδάτων, Δημοτικών κτιρίων και ελεύθερων χώρων», προϋπολογισμού δαπάνης 43.940,32 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 20ο:Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. 1477/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 6ο Τριμελές).

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων και την τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών», προϋπολογισμού δαπάνης 470.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια πέντε (5) λεωφορείων και την τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών», προϋπολογισμού δαπάνης 740.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 182.420,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την δαπάνη σίτισης των Δημοτικών Βρεφ/κών Σταθμών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους προϋπολογισμού δαπάνης 441.629,81 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ 25ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
 

Created by ΗΛΙΑΣ On 4/5/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by