ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Start Date/Time: Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018
End Date/Time: Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο: ΄΄Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ΄΄ ύστερα από το έγγραφο της ΚΕΔΕ».

Created by Γιάννης On 7/5/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by