ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τρίτη, 15 Μαΐου 2018
End Date/Time: Τρίτη, 15 Μαΐου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 55.785,12 € σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018-2019-2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 4.626,44 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.88, ποσού 4.997,20 € σε βάρος του Κ.Α 30.6661.02, ποσού 4.905,44 € σε βάρος του Κ.Α 30.6661.22 και ποσού 4.065,96 € σε βάρος του Κ.Α 35.6692.06 προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για προμήθεια ξυλείας και συναφών υλικών.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.038,63 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6614.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια υλικών αποθήκευσης για τις συλλογές ΡΟΝΤΗΡΗ & ΚΑΤΡΑΚΗ.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.331,20 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το Δ.Π. 220 (αντλίες νερού και τιμονιού).

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.423,23 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την εργασία και ανταλλακτικά για το Δ.Π. 240.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 7.950,88 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.17 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7413.73 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για τη βελτιστοποίηση προγραμμάτων και δρομολογίων συλλογής απορριμμάτων στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα.

ΘΕΜΑ 7ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.09 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2018, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Ιωάννη Πίττα, για τη μετάβασή του ως αντιπρόσωπος του Δήμου Πειραιά για την συμμετοχή στην 4η διακρατική συνάντηση του έργου MOBILITAS στο Ρίμινι της Ιταλίας από 23 Μαΐου έως 26 Μαΐου.

ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (εφέσεως) κατά της υπ’ αρ. 3782/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28ο Μονομελές).

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο : «Πύκνωση Φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων» Α.Α.Ε.4/2017 προϋπολογισμού δαπάνης 241.935,48 € πλέον Φ.ΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες» Α.Α.Ε. 1/2016 προϋπολογισμού δαπάνης 322.580,65 € πλέον Φ.ΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2018- 2019 προϋπολογισμού δαπάνης 449.175,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών από Πιστωτικά Ιδρύματα με σκοπό την εφαρμογή της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών στο Δήμο Πειραιά και έγκριση της αποστολής σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 13ο : Ακύρωση της με αρ. 264/27-4-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.86 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση του Ε.Ν.Κ. Πειραιά, λόγω αλλαγής του καταχωρημένου CPV.

ΘΕΜΑ: 14o Έγκριση ή μη των ήδη ασκηθεισών αιτήσεων αναιρέσεως κατά των υπ’ αρ. Α 1144/2016 και υπ’ αρ. Α 1145/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Ζ’), οι οποίες εκδόθηκαν αντίστοιχα επί των από 25.4.2014 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ΕΦ729/2014 και ΕΦ730/2014 εφέσεως του αντιδίκου νομικού προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε», στρεφόμενων κατά των με αρ. Α611/2014 και Α612/2014 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 10ο Μονομελές)

ΘΕΜΑ 15ο : Αποδοχή ή μη της δωρεάς της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, του κόστους μεταφοράς των μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά για προγραμματισμένες δράσεις – εκδρομές του κατά το μήνα Μάιο

ΘΕΜΑ 16ο : Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων στην παραλία «Φρεαττύδα» με τη μορφή της μίσθωσης για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 17ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.

Created by Γιάννης On 14/5/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by