ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018
End Date/Time: Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.817,84 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την εργασία και ανταλλακτικά για το Δ.Π 211.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 15.746,51 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την εργασία και ανταλλακτικά για το Δ.Π 177.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 50.000,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018-2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.15 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την ταξινόμηση – καταγραφή και ψηφιοποίηση του αρχείου Ροντήρη.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 15.481,40 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για φωτοτυπικά (γραφίτης , dRUM κ.λ.π) για την υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.499,78 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6672.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την δαπάνη προμήθειας εξαρτημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 1320/2018, ποσού 305,88 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της υπαλλήλου μας Ράπτη Δήμητρας, σύμφωνα με τη με αριθ. 262/2018 απόφαση της ΟΕ και αφορά στην αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων 2ου διμήνου 2018.

ΘΕΜΑ 7ο:Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής Θ161/2018 ποσού 600,00€, που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. 148/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κ. Ουρανίας Μιχαλόλια. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά την πληρωμή εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Μελά, του Αντιδημάρχου κ. Ανδρέα Βεντούρη και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικολάου Γέμελου στην αδελφοποιημένη πόλη της Οδησσού από 26-03-2018 έως 28-03-2018 »

ΘΕΜΑ 8ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό Θ511/2018, ποσού 30.000,00 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 006221 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της υπαλλήλου μας ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύμφωνα με τη με αριθ. 293/2018 απόφαση της ΟΕ για ταχυδρομικά τέλη.

ΘΕΜΑ 9: Ακύρωση της με αρ. 153/06-03-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στο ταξίδι του Δημάρχου Πειραιά Ιωάννη Μώραλη, του αστυνομικού και του οδηγού του στην Αρεόπολη, από 16-03-2018 έως 17-03-2018.

ΘΕΜΑ 10: Ακύρωση της με αρ. 265/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά, αεροθάλαμοι κ.λ.π), λόγω λανθασμένης καταχώρησης του CPV.

ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός «Μέσου Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων» για τον υπολογισμό του «Τέλους Χρήσης Δικαιώματος Διέλευσης» σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη της ήδη ασκηθείσας αίτησης αναιρέσεως και με αριθ. καταθ. ΑΡ472/2018 του Δήμου μας κατά του Αλέξανδρου ΜΕΤΑΞΑ, στρεφόμενης κατά της υπ αρ. Α. 32/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Δ’ Τριμελές) που δικάστηκε σε πρώτο βαθμό .

ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 4158/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων).


ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας γεωργικών μηχανημάτων, προϋπολογισμού δαπάνης 36.640,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας Ξυλείας και συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 49.988,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των Δημοτικών Κτιρίων» προϋπολογισμού δαπάνης 80.644,75 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την εκτέλεση της προμήθειας «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πειραιά για το σχολικό έτος 2018 - 2019» προϋπολογισμού δαπάνης 135.762,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 18ο: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2018, προϋπολογισμού δαπάνης 88.255,65 € πλέον Φ.Π.Α, ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ 19ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.

Created by Γιάννης On 7/6/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by