ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018
End Date/Time: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 19.220,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2018 – 2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 18.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6264.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για τη συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων Δημοτικών Κτιρίων.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.742,20 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το ΔΠ 226 (φυσούνα αμπραγιάζ, αντλία αμπραγιάζ).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.450,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το ΔΠ 298 (σέρβο αμπραγιάζ – σκάστρα αέρος).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου μας ΧΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την πληρωμή λοιπών τελών κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π (τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου) του Δήμου.

ΘΕΜΑ 5ο:Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής ποσού 600€ (εξακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθμ.342/31-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α.30.6422.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά, κ. Πούλου Μαρίας. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για τη συμμετοχή στο 6o Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, που διεξήχθη στη Νάξο από 12-15/06/2018.

ΘΕΜΑ 6ο:Απόδοση λογαριασμού για τα εντάλματα προπληρωμής Θ265 ποσού 18.000,00€ και Θ284 συμπληρωματικής δαπάνης ποσού 4.267,00€, που εκδόθηκαν στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου κ. Ειρήνης Αλιπράντη, σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 225/12-04-2018 και 249/24-04-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α.00.6421, 00.6423 και 10.6422.03 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. Τα εντάλματα προπληρωμής αφορούν στην πληρωμή εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά Ιωάννη Μώραλη, του Αντιδημάρχου Ανδρέα Βεντούρη, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Βασιλείου Ταταρόπουλου και της μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου του Δήμου Σταματίνας Μανωλάκου, από 02-05-2018 έως 09-05-2018 στην Κίνα.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Ταξινόμηση – Καταγραφή και Ψηφιοποίηση του Αρχείου Ροντήρη»προϋπολογισμού δαπάνης 40.322,58 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη των υπ’ αριθμ. 1 & 2 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς και των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης και διαγραμμίσεις οδών», προϋπολογισμού δαπάνης 199.628,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη των υπ’ αριθμ. 1 & 2 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς και των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 168.700,80 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 10ο: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2017-2018-2019» προϋπολογισμού δαπάνης 562.350,95 € πλέον ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, λοιπών αναλωσίμων ειδών και εργαλείων βαφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά έτους 2017-2018» προϋπολογισμού δαπάνης 55.535,50€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας συσσωρευτών για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και τα δίκυκλα του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 47.714,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2018-2019 προϋπολογισμού δαπάνης 199.764,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 14ο: Συζήτηση σχετικά με τον δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Β΄ Δημ. Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Αλκιβιάδου – Φιλελλήνων – Ηρ. Πολυτεχνείου – Ελ. Βενιζέλου – Γρ. Λαμπράκη, η οποία στη συνέχεια γίνεται Ακτή Τρ. Μουτσοπούλου – Φιλελλήνων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 6ου – 7ου Βρεφονηπιακού σταθμού.

ΘΕΜΑ 15ο: Συζήτηση σχετικά με τον δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄ Δημ. Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Παπαστράτου – Δογάνης – Π. Μαυρομιχάλη – Αιτωλικού – Παπαστράτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 23ου Βρεφονηπιακού σταθμού.

ΘΕΜΑ 16ο: Συζήτηση σχετικά με τον δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό, που αφορά στη μίσθωση ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων της Δ΄ Δημ. Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Αγ. Αναργύρων – Θηβών – Φλωρίνης- Λέρου- Αγ. Αναργύρων, για τον 14ο Παιδικό Σταθμό, μεταξύ των οδών: Λ. Πειραιώς – Αμοργού – Αγ. Ελευθερίου – Γρανικού – Πάρου – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – Απολλωνίας – Λ. Πειραιώς, για τον 16ο Παιδικό Σταθμό και μεταξύ των οδών: Αγ. Ελευθερίου – Δωδεκανήσου – Δημ. Μουτσοπούλου – Λαμπελέτ – Αγ. Ελευθερίου, για τον 17ο Παιδικό Σταθμό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση των 14ου -16ου & 17ου Βρεφονηπιακών σταθμών, αντίστοιχα

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη νομικής υποστήριξης του ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ τέως Προϊσταμένου Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης ενώπιον του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς κατά τη δικάσιμο της 2-7-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, από δικηγόρο του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ περί νομικής υποστήριξης υπαλλήλων & αιρετών Δήμων & Περιφερειών»), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017 και ισχύει.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 199.991,78 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7335.06 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την αντικατάσταση φθαρμένων, επικίνδυνων για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής και ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ) Δήμου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 19ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
 

Created by ΗΛΙΑΣ On 2/7/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by