ελληνικά
Small text Medium text Large text

Άρθρο 61 παρ. 4 του Ν.3852/10

« Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου»

Άρθρο 61 παρ. 4 του Ν.3852/10

« Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου»

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

ΜΩΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2014/16-12-2014)

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (2014/2-10-2014)

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ - Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2014/8-10-2014)

ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2014/2-12-2014)

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2014/16-12-2014)

ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (2014/24-12-2014)

ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Αντιδήμαρχος (9-12-2015)

ΜΩΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2014/16-12-2014)

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (2014/2-10-2014)

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ - Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2014/8-10-2014)

ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2014/2-12-2014)

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2014/16-12-2014)

ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (2014/24-12-2014)

ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Αντιδήμαρχος (9-12-2015)

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by