ελληνικά
Small text Medium text Large text

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Δήμος Πειραιά έχει εκπονήσει τα ακόλουθα έργα στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ):

Έργο CYCLECITIES στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC

Έργο TRACE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας South-East Europe (SEE)

Έργο SMILE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας MED PROGRAMME (MED)

Έργο REPUBLIC-MED στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας MED PROGRAMME (MED)

             _____________
 

The Municipality of Piraeus has implemented the following projects in the framework of European Commissionʼs (EC) Territorial Cooperation Programmes.

CYCLECITIES Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme INTERREG IVC

TRACE Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme South-East Europe (SEE)

SMILE Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme MED PROGRAMME (MED)

REPUBLIC-MED in the framework of the European Territorial Cooperation Programme MED PROGRAMME (MED)

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by