ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535

6ος όροφος

ΤΗΛ. 213 2022227 e mail: prosopiko@pireasnet.gr
 

• Τμήμα Μονίμου Προσωπικού

ΤΗΛ. 213 2022246 e mail: monimo@pireasnet.gr

Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΤΗΛ. 213 2022256 e mail: aoristou@pireasnet.gr

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού

ΤΗΛ. 213 2022248 e mail: epipro@pireasnet.gr

• Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΤΗΛ. 213 2022248 e mail: katartisi@pireasnet.gr

Τμήμα Μισθοδοσίας - 3ος όροφος

ΤΗΛ. 213 2022103 e mail: misthodosia@pireasnet.gr

• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Τηλ. 213 2022230

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535

6ος όροφος

ΤΗΛ. 213 2022227 e mail: prosopiko@pireasnet.gr
 

• Τμήμα Μονίμου Προσωπικού

ΤΗΛ. 213 2022246 e mail: monimo@pireasnet.gr

Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΤΗΛ. 213 2022256 e mail: aoristou@pireasnet.gr

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού

ΤΗΛ. 213 2022248 e mail: epipro@pireasnet.gr

• Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΤΗΛ. 213 2022248 e mail: katartisi@pireasnet.gr

Τμήμα Μισθοδοσίας - 3ος όροφος

ΤΗΛ. 213 2022103 e mail: misthodosia@pireasnet.gr

• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Τηλ. 213 2022230

 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης

Αποστολή
Η παροχή υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης είναι:
• Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
• Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
• Τμήμα Μισθοδοσίας
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού
• Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.2.1. Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
Αρμοδιότητες

 Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή όλων των νόμων που αφορούν τους τακτικούς – μονίμους υπαλλήλους και ασκεί τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 Φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση μητρώου, ευρετηρίου, ατομικών φακέλων για τις τυχόν υπηρεσιακές μεταβολές του τακτικού – μονίμου προσωπικού.
 Καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις των υπαλλήλων του Δήμου κατά κλάδο και βαθμό, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και συντάσσει τα σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις του πιο πάνω προσωπικού για την υπηρεσιακή κατάστασή του στο Δήμο.
 Επιμελείται για τον διορισμό, πρόσληψη, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, μετακίνηση, προαγωγή, μετάταξη, λύση υπαλληλικής σχέσης και την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου, όλου του μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις εντολές του Δημάρχου.
 Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με τη χορήγηση της σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, των παροχών των ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ στους υπαλλήλους του Δήμου που φεύγουν από την υπηρεσία, καθώς και την αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας τους.
 Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προαναφερόμενου προσωπικού.
 Συντάσσει και θεωρεί τα πάσης φύσης μισθοδοτικά στοιχεία του τακτικού προσωπικού και τα στέλνει στο Τμήμα Μισθοδοσίας για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 Υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα στατιστικά στοιχεία, που προβλέπει η υπ’ αριθ. 6233/6-3-2001 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του μόνιμου προσωπικού.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (μητρώα κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.2.2. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Αρμοδιότητες

 Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των νόμων και Διαταγμάτων που αφορούν το με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικό.
 Τηρεί το μητρώο, τα ευρετήρια και τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.
 Επιμελείται για την πρόσληψη όλου του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Δήμου, την τοποθέτηση, μετακίνηση, λύση της υπαλληλικής σχέσης και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τις εντολές του Δημάρχου.
 Συντάσσει τα παραστατικά έγγραφα πληρωμής και τα στέλνει στο Τμήμα Μισθοδοσίας για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 Ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για τη σωστή εφαρμογή τους.
 Παρακολουθεί και εφαρμόζει το πειθαρχικό δίκαιο που κάθε φορά ισχύει για το ημερομίσθιο προσωπικό.
 Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου για την υπηρεσιακή του κατάσταση στο Δήμο.
 Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την συνταξιοδότηση του προαναφερόμενου προσωπικού.
 Υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα στατιστικά στοιχεία, που προβλέπει η υπ’ αριθ. 6233/6-3-2001 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

 

4.2.3. Τμήμα Μισθοδοσίας
Αρμοδιότητες

 Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις όλου του προσωπικού του Δήμου με βάση τα παραστατικά στοιχεία που του κοινοποιούνται από τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης, σύμφωνα με τα στοιχεία των δελτίων παρουσίας, τα οποία υπογράφονται από τους Προϊσταμένους για τη βεβαίωση εργασίας.
 Οι καταστάσεις αυτές συντάσσονται κατά Δ/νση, Τμήμα ή Υπηρεσία, σύμφωνα με τους κωδικούς αριθμούς προϋπολογισμού, υπογράφονται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση Προϊσταμένους και θεωρούνται από το Δήμαρχο.
 Εκδίδει αποφάσεις καταλογισμού που αφορούν την καταβολή αχρεωστήτως χρηματικών ποσών.
 Παρακολουθεί τη μισθοδοτική κατάσταση όλων των εργαζομένων στο Δήμο και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά οσάκις ζητούνται.
 Τηρεί μισθολογικό μητρώο για κάθε εργαζόμενο και σχετικά ευρετήρια.
 Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την καταβολή της προβλεπόμενης από το νόμο αποζημίωσης στο συνταξιοδοτούμενο προσωπικό, μόνιμο και αορίστου χρόνου.
 Επιμελείται της τήρησης και διαφύλαξης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων όλων των εργαζομένων στο Δήμο, ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.
 Μεριμνά για την ενημέρωση των ατομικών καρτελών του προσωπικού.
 Φροντίζει για την αγορά των ενσήμων και την επικόλλησή τους στα βιβλιάρια αυτά.
 Τηρεί βοηθητικούς φακέλους και βιβλία τα οποία κατά την κρίση του Προϊσταμένου κρίνονται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.
 Εκδίδει στο τέλος του χρόνου βεβαιώσεις αποδοχών του αρθρ. 70 παρ. 3 του Ν.Δ. 3323/55 και συντάσσει τους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία των δικαιούχων τα ποσά των αμοιβών κλπ. που καταβλήθηκαν ολόκληρο το χρόνο στο προσωπικό.
 Αντίγραφα των παραπάνω βεβαιώσεων και τους αναλυτικούς πίνακες υποβάλλει εντός των νομίμων προθεσμιών στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, του Δήμου για τη σύνταξη και υποβολή στην εφορία της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.
 Παρακολουθεί όλα τα θέματα τα αναγόμενα στο μισθολόγιο ολόκληρου του προσωπικού και διεξάγει κάθε συναφή εργασία, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης.
 Αλληλογραφεί με κάθε Υπηρεσία σχετικά με μισθολογικά θέματα.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά κλπ.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.


4.2.4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού
Αρμοδιότητες

 Συγκεντρώνει, κάθε πρωί τα ημερήσια δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού του Δήμου (Μόνιμο προσωπικό και προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου) καθώς και τα μηνιαία δελτία και ενημερώνει το Τμήμα Μισθοδοσίας για τις αδικαιολόγητες απουσίες, για τις δικές του ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
 Μεριμνά για την εγκατάσταση και την εύρυθμη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής της προσέλευσης των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας όλων των Υπηρεσιών και της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησής τους από αυτόν.
 Ελέγχει καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του μήνα την παρουσία του προσωπικού στους χώρους εργασίας του με βάση τα δελτία εργασίας και ενημερώνει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για τις αδικαιολόγητες απουσίες προσωπικού.
 Συνεργάζεται με τους γιατρούς του Δήμου για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων ασθενειών από τους υπαλλήλους, ύστερα από κατ’ οίκον επίσκεψη. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα υποβάλλονται στα αρμόδια Τμήματα Μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού για τις δικές τους ενέργειες.
 Εκδίδει τις αποφάσεις χορήγησης κανονικών, αναρρωτικών, και λοιπών ειδικών αδειών στους υπαλλήλους και φροντίζει για την παραπομπή των υπαλλήλων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ( Α/θμια, Β/θμια κλπ.).
 Κοινοποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις και έγγραφα, στα αρμόδια Τμήματα Μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού, για καταχώρηση και ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων αυτών.
 Ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, μελετά τους χώρους και τις συνθήκες εργασίας και παρέχει συμβουλές για την βελτίωσή τους και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς, τον τεχνικό ασφαλείας και το γιατρό εργασίας.
 Μεριμνά για την ανάθεση υπηρεσιών σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Ειδικότερα όσον αφορά τις ΕΞΥΠΠ:
Ο τεχνικός ασφαλείας:
• Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, διαμόρφωσης και διευθέτησης των παραγωγικών θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
• Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από την λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.
• Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας καθώς και των μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων.
• Φροντίζει να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας, να αναφέρει οποιαδήποτε παράληψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της, να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων, καθώς και την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
• Μεριμνά για τη διενέργεια μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με το γιατρό εργασίας.
• Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του, προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
• Προγραμματίζει και εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων.
• Συντάσσει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για τους εργαζόμενους καθώς και κανονισμό υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τους ενημερώνει και τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
• Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Ο γιατρός εργασίας:
• Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές γενικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.
• Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά η μόνιμα, ένταξης η επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας,
• Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με την θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους, ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο.
• Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων που ισχύουν κάθε φορά, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
• Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
• Εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στη διοίκηση (το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίσει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη).
• Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και της πρόληψης των ατυχημάτων.
• Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας, αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
• Μεριμνά για τη διενέργεια μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας.
• Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.
• Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών.
• Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.
• Συντάσσει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για τους εργαζόμενους καθώς και κανονισμό υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου.
• Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής.

4.2.5. Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Αρμοδιότητες

 Ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με προγράμματα για σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωσή του.
 Φροντίζει για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, όπως σύστημα διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, αξιολόγησης κ.ά.
 Εφαρμόζει σύστημα διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού.
 Αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.
 Συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.
 Συντονίζει τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος εκπαίδευσης των εργαζομένων του Δήμου.
 Αναλαμβάνει την οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και των προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης.
 Μεριμνά για τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων, για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων ή /και την εξειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και σε νέες τεχνολογίες.
 Επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία για την εκτίμηση των αναγκών του Δήμου για πλήρωση θέσεων εργασίας ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προσδιορίζει τις ανάγκες κατά κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.2.6. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 

Αποστολή
Η παροχή υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης είναι:
• Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
• Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
• Τμήμα Μισθοδοσίας
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού
• Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.2.1. Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
Αρμοδιότητες

 Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή όλων των νόμων που αφορούν τους τακτικούς – μονίμους υπαλλήλους και ασκεί τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 Φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση μητρώου, ευρετηρίου, ατομικών φακέλων για τις τυχόν υπηρεσιακές μεταβολές του τακτικού – μονίμου προσωπικού.
 Καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις των υπαλλήλων του Δήμου κατά κλάδο και βαθμό, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και συντάσσει τα σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις του πιο πάνω προσωπικού για την υπηρεσιακή κατάστασή του στο Δήμο.
 Επιμελείται για τον διορισμό, πρόσληψη, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, μετακίνηση, προαγωγή, μετάταξη, λύση υπαλληλικής σχέσης και την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου, όλου του μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις εντολές του Δημάρχου.
 Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με τη χορήγηση της σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, των παροχών των ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ στους υπαλλήλους του Δήμου που φεύγουν από την υπηρεσία, καθώς και την αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας τους.
 Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προαναφερόμενου προσωπικού.
 Συντάσσει και θεωρεί τα πάσης φύσης μισθοδοτικά στοιχεία του τακτικού προσωπικού και τα στέλνει στο Τμήμα Μισθοδοσίας για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 Υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα στατιστικά στοιχεία, που προβλέπει η υπ’ αριθ. 6233/6-3-2001 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του μόνιμου προσωπικού.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (μητρώα κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.2.2. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Αρμοδιότητες

 Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των νόμων και Διαταγμάτων που αφορούν το με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικό.
 Τηρεί το μητρώο, τα ευρετήρια και τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.
 Επιμελείται για την πρόσληψη όλου του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Δήμου, την τοποθέτηση, μετακίνηση, λύση της υπαλληλικής σχέσης και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τις εντολές του Δημάρχου.
 Συντάσσει τα παραστατικά έγγραφα πληρωμής και τα στέλνει στο Τμήμα Μισθοδοσίας για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 Ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για τη σωστή εφαρμογή τους.
 Παρακολουθεί και εφαρμόζει το πειθαρχικό δίκαιο που κάθε φορά ισχύει για το ημερομίσθιο προσωπικό.
 Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου για την υπηρεσιακή του κατάσταση στο Δήμο.
 Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την συνταξιοδότηση του προαναφερόμενου προσωπικού.
 Υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα στατιστικά στοιχεία, που προβλέπει η υπ’ αριθ. 6233/6-3-2001 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

 

4.2.3. Τμήμα Μισθοδοσίας
Αρμοδιότητες

 Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις όλου του προσωπικού του Δήμου με βάση τα παραστατικά στοιχεία που του κοινοποιούνται από τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης, σύμφωνα με τα στοιχεία των δελτίων παρουσίας, τα οποία υπογράφονται από τους Προϊσταμένους για τη βεβαίωση εργασίας.
 Οι καταστάσεις αυτές συντάσσονται κατά Δ/νση, Τμήμα ή Υπηρεσία, σύμφωνα με τους κωδικούς αριθμούς προϋπολογισμού, υπογράφονται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση Προϊσταμένους και θεωρούνται από το Δήμαρχο.
 Εκδίδει αποφάσεις καταλογισμού που αφορούν την καταβολή αχρεωστήτως χρηματικών ποσών.
 Παρακολουθεί τη μισθοδοτική κατάσταση όλων των εργαζομένων στο Δήμο και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά οσάκις ζητούνται.
 Τηρεί μισθολογικό μητρώο για κάθε εργαζόμενο και σχετικά ευρετήρια.
 Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την καταβολή της προβλεπόμενης από το νόμο αποζημίωσης στο συνταξιοδοτούμενο προσωπικό, μόνιμο και αορίστου χρόνου.
 Επιμελείται της τήρησης και διαφύλαξης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων όλων των εργαζομένων στο Δήμο, ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.
 Μεριμνά για την ενημέρωση των ατομικών καρτελών του προσωπικού.
 Φροντίζει για την αγορά των ενσήμων και την επικόλλησή τους στα βιβλιάρια αυτά.
 Τηρεί βοηθητικούς φακέλους και βιβλία τα οποία κατά την κρίση του Προϊσταμένου κρίνονται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.
 Εκδίδει στο τέλος του χρόνου βεβαιώσεις αποδοχών του αρθρ. 70 παρ. 3 του Ν.Δ. 3323/55 και συντάσσει τους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία των δικαιούχων τα ποσά των αμοιβών κλπ. που καταβλήθηκαν ολόκληρο το χρόνο στο προσωπικό.
 Αντίγραφα των παραπάνω βεβαιώσεων και τους αναλυτικούς πίνακες υποβάλλει εντός των νομίμων προθεσμιών στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, του Δήμου για τη σύνταξη και υποβολή στην εφορία της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.
 Παρακολουθεί όλα τα θέματα τα αναγόμενα στο μισθολόγιο ολόκληρου του προσωπικού και διεξάγει κάθε συναφή εργασία, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης.
 Αλληλογραφεί με κάθε Υπηρεσία σχετικά με μισθολογικά θέματα.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά κλπ.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.


4.2.4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού
Αρμοδιότητες

 Συγκεντρώνει, κάθε πρωί τα ημερήσια δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού του Δήμου (Μόνιμο προσωπικό και προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου) καθώς και τα μηνιαία δελτία και ενημερώνει το Τμήμα Μισθοδοσίας για τις αδικαιολόγητες απουσίες, για τις δικές του ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
 Μεριμνά για την εγκατάσταση και την εύρυθμη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής της προσέλευσης των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας όλων των Υπηρεσιών και της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησής τους από αυτόν.
 Ελέγχει καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του μήνα την παρουσία του προσωπικού στους χώρους εργασίας του με βάση τα δελτία εργασίας και ενημερώνει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για τις αδικαιολόγητες απουσίες προσωπικού.
 Συνεργάζεται με τους γιατρούς του Δήμου για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων ασθενειών από τους υπαλλήλους, ύστερα από κατ’ οίκον επίσκεψη. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα υποβάλλονται στα αρμόδια Τμήματα Μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού για τις δικές τους ενέργειες.
 Εκδίδει τις αποφάσεις χορήγησης κανονικών, αναρρωτικών, και λοιπών ειδικών αδειών στους υπαλλήλους και φροντίζει για την παραπομπή των υπαλλήλων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ( Α/θμια, Β/θμια κλπ.).
 Κοινοποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις και έγγραφα, στα αρμόδια Τμήματα Μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού, για καταχώρηση και ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων αυτών.
 Ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, μελετά τους χώρους και τις συνθήκες εργασίας και παρέχει συμβουλές για την βελτίωσή τους και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς, τον τεχνικό ασφαλείας και το γιατρό εργασίας.
 Μεριμνά για την ανάθεση υπηρεσιών σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Ειδικότερα όσον αφορά τις ΕΞΥΠΠ:
Ο τεχνικός ασφαλείας:
• Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, διαμόρφωσης και διευθέτησης των παραγωγικών θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
• Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από την λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.
• Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας καθώς και των μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων.
• Φροντίζει να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας, να αναφέρει οποιαδήποτε παράληψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της, να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων, καθώς και την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
• Μεριμνά για τη διενέργεια μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με το γιατρό εργασίας.
• Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του, προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
• Προγραμματίζει και εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων.
• Συντάσσει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για τους εργαζόμενους καθώς και κανονισμό υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τους ενημερώνει και τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
• Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Ο γιατρός εργασίας:
• Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές γενικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.
• Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά η μόνιμα, ένταξης η επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας,
• Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με την θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους, ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο.
• Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων που ισχύουν κάθε φορά, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
• Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
• Εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στη διοίκηση (το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίσει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη).
• Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και της πρόληψης των ατυχημάτων.
• Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας, αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
• Μεριμνά για τη διενέργεια μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας.
• Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.
• Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών.
• Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.
• Συντάσσει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για τους εργαζόμενους καθώς και κανονισμό υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου.
• Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής.

4.2.5. Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Αρμοδιότητες

 Ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με προγράμματα για σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωσή του.
 Φροντίζει για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, όπως σύστημα διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, αξιολόγησης κ.ά.
 Εφαρμόζει σύστημα διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού.
 Αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.
 Συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.
 Συντονίζει τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος εκπαίδευσης των εργαζομένων του Δήμου.
 Αναλαμβάνει την οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και των προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης.
 Μεριμνά για τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων, για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων ή /και την εξειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και σε νέες τεχνολογίες.
 Επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία για την εκτίμηση των αναγκών του Δήμου για πλήρωση θέσεων εργασίας ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προσδιορίζει τις ανάγκες κατά κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.2.6. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by