ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

Διεύθυνση  Προσόδων και Εμπορίου

Κεντρικό Δημαρχείο - Δραγάτση 12 (5ος όροφος)

Τηλέφωνο 213 2022722  e_mail: roussosa@pireasnet.gr

 

Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου 

Τηλέφωνο:213 2022048  Φαξ:213 2022048 e_mail: dimper@pireasnet.gr

• Τμήμα Εσόδων

Τηλέφωνο: 213 2022201 Φαξ: 213 2022183 e_mail: d_mavroudis@pireasnet.gr


Τμήμα Βεβαίωσης Παρανόμων Σταθμεύσεων

Τηλέφωνο: 213 2022772  Φαξ:213 2022182


Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ

Τηλέφωνο: 213 2022030 & 213 2022049 - Φαξ: 213 2022081 e_mail: m_kalakanida@pireasnet.gr


• Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Τηλέφωνο: 213 2022170 Φαξ: 213 2022165 e_mail: stefanatos@pireasnet.gr


• Τμήμα Διαφήμισης

Τηλέφωνο: 213 2022169 Φαξ: 213 2022183 e_mail: diafimisi@pireasnet.gr


• Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων 

4ος όροφος

Τηλέφωνο: 213 2022159 Φαξ: 213 2022095 e_mail: vevdapapox@pireasnet.gr


• Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Τηλέφωνο: 213 2022492-3-4 Φαξ: 213 2022492 e_mail: anastasi@pireasnet.gr


• Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής

1ος όροφος

Τηλέφωνο: 213 2022654 213 2022655  e_mail: kye@pireasnet.gr


• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Τηλέφωνο 213 2022260 Φαξ:213 2022165 e_mail:prosodoi@pireasnet.gr

 

Διεύθυνση  Προσόδων και Εμπορίου

Κεντρικό Δημαρχείο - Δραγάτση 12 (5ος όροφος)

Τηλέφωνο 213 2022722  e_mail: roussosa@pireasnet.gr

 

Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου 

Τηλέφωνο:213 2022048  Φαξ:213 2022048 e_mail: dimper@pireasnet.gr

• Τμήμα Εσόδων

Τηλέφωνο: 213 2022201 Φαξ: 213 2022183 e_mail: d_mavroudis@pireasnet.gr


Τμήμα Βεβαίωσης Παρανόμων Σταθμεύσεων

Τηλέφωνο: 213 2022772  Φαξ:213 2022182


Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ

Τηλέφωνο: 213 2022030 & 213 2022049 - Φαξ: 213 2022081 e_mail: m_kalakanida@pireasnet.gr


• Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Τηλέφωνο: 213 2022170 Φαξ: 213 2022165 e_mail: stefanatos@pireasnet.gr


• Τμήμα Διαφήμισης

Τηλέφωνο: 213 2022169 Φαξ: 213 2022183 e_mail: diafimisi@pireasnet.gr


• Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων 

4ος όροφος

Τηλέφωνο: 213 2022159 Φαξ: 213 2022095 e_mail: vevdapapox@pireasnet.gr


• Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Τηλέφωνο: 213 2022492-3-4 Φαξ: 213 2022492 e_mail: anastasi@pireasnet.gr


• Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής

1ος όροφος

Τηλέφωνο: 213 2022654 213 2022655  e_mail: kye@pireasnet.gr


• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Τηλέφωνο 213 2022260 Φαξ:213 2022165 e_mail:prosodoi@pireasnet.gr

 

Διεύθυνση Προσόδων και Εμπορίου

Αποστολή
Η αποτελεσματική διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου, η εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις άδειες των εμπορικών δραστηριοτήτων και λοιπών επιχειρήσεων, η διευθέτηση των θεμάτων διαφήμισης και πρωτίστως η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με τα έσοδα του Δήμου.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Εσόδων
• Τμήμα Βεβαίωσης Παρανόμων Σταθμεύσεων
• Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
• Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
• Τμήμα Διαφήμισης
• Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων
• Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων
• Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής
• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.7.1. Τμήμα Εσόδων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για τη βεβαίωση, σύμφωνα με το νόμο, των τελών, δικαιωμάτων, και προστίμων που επιβάλλονται από το Δήμο (χρήση πλατειών, πεζοδρομίων, αποζημιώσεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης – σε συνεργασία με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία - και υπολοίπων κοινόχρηστων χώρων, διαφημίσεων κλπ.) εκτός από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών χρηματικών καταλόγων, την κοινοποίηση αυτών στους υπόχρεους και την αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικού για είσπραξη, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, την καταβολή των προστίμων και την εκτέλεση κάθε σχετικής εργασίας, όπως ορίζουν οι διατάξεις νόμων και κανονισμών που ισχύουν κάθε φορά.
 Φροντίζει για τη βεβαίωση των άμεσων φόρων που επιβάλλει ο Δήμος.
 Τηρεί αρχείο των φορολογουμένων, παρακολουθεί την πορεία των ενστάσεων και φροντίζει για την άρση κάθε σχετικής εκκρεμότητας.
 Μεριμνά για τον καθορισμό κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
 Φροντίζει για την έκδοση των αδειών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων κλπ. και κοινοποιεί τις αποφάσεις στα αντίστοιχα Τμήματα της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας που θα πραγματοποιεί τους ελέγχους.
 Ενημερώνει το Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου για τους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρήθηκαν, εκτός από τα πεζοδρόμια.
 Μεριμνά κατά τη σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων των οφειλετών του Δήμου όπως τα ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, την πλήρη διεύθυνση και λοιπά στοιχεία, και φροντίζει για την ενημέρωση τους από τυχόν αλλαγές στη διάρκεια του χρόνου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.2. Τμήμα Βεβαίωσης Παράνομων Στάθμεύσεων
Αρμοδιότητες

 Ασχολείται με τη διεκπεραίωση των κλήσεων που επιδίδονται από τα ειδικά όργανα του Δήμου, αστυνομικά όργανα, λιμενικά όργανα κλπ. για την παράνομη στάθμευση οχημάτων σε χώρους που απαγορεύεται τούτο ή χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης και συντάσσει τους σχετικούς χρηματικούς καταλόγους, τους οποίους στην συνέχεια αποστέλλει στη Διεύθυνση Οικονομικού για τις παραπέρα ενέργειες.
 Αλληλογραφεί με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου και κάθε αρχή για την παροχή στοιχείων, αναφορικά με τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που δέχθηκαν κλήση για παράνομη στάθμευση κ.λ.π.
 Φροντίζει για τη δραχμοποίηση παραβόλων και διπλοτύπων Δ.Ο.Υ. που αφορούν σε κλήσεις κ.ο.κ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.3. Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την έγκαιρη βεβαίωση, σύμφωνα με το νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, των τελών καθαριότητας, φωτισμού και γενικά κάθε ανταποδοτικού τέλους καθώς και των προστίμων για παραβάσεις του κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
 Παρακολουθεί τις μεταβολές από υπηρεσιακούς ελέγχους ή αποφάσεις φορολογικών Επιτροπών και Δικαστηρίων και ενημερώνει τους καταλόγους κλπ.
 Τηρεί Αρχείο των φορολογούμενων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας.
 Φροντίζει για την επιβολή και βεβαίωση των διαφόρων τελών στα κάθε κατηγορίας αυτοκίνητα, σύμφωνα με το νόμο.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.4. Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Αρμοδιότητες

 Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 28).
 Η χορήγηση (από το δημοτικό συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 29), πλανόδιου εμπορίου, ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 30).
 Η έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και η χορήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές αυτές (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 31).
 Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 33).
 Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 34). Στην ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ).
 Η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 35).
 Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 36).
 Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ` άρθρο 17 του ν. 3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 38).
 Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 39).
 Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 40).
 Η δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 41).
 Η Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών.
 Η λειτουργία Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή.
 Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α`).
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.5. Τμήμα Διαφήμισης
Αρμοδιότητες

 Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των διαφημιζόμενων, τις ελέγχει και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς την ταμειακή υπηρεσία για την είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και εκδίδει τις σχετικές άδειες.
 Συντάσσει Προδιαγραφές για τους διαγωνισμούς της υπαίθριας διαφήμισης.
 Τηρεί ευρετήριο έκδοσης αδειών.
 Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα (οίκοθεν) για είσπραξη του αναλογούντος τέλους επί της δαπάνης διαφημίσεως που αναφέρεται σε προηγούμενα οικονομικά έτη.
 Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου διαφημίσεων από την Δημοτική Αστυνομία.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.6. Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων
Αρμοδιότητες

 Βεβαιώνει τις σχετικές δαπάνες κατασκευής των αγωγών ακαθάρτων στους παρόδιους ιδιοκτήτες, καθώς επίσης και των πεζοδρομίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Τηρεί αρχείο καταβολής δαπανών αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, καθώς επίσης και των πεζοδρομίων.
 Φροντίζει για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων για τους υπόχρεους καταβολής δαπάνης παρόδιους ιδιοκτήτες με πλήρη στοιχεία, που διαβιβάζει στη Διεύθυνση Οικονομικού για την είσπραξη των βεβαιούμενων ποσών.
 Ειδοποιεί με ατομικές προσκλήσεις τους δημότες για την έναρξη και λήξη οποιουδήποτε έργου που συνεπάγεται καταβολή δαπάνης από παρόδιο ιδιοκτήτη και τους καλεί για την τακτοποίηση των αναλογούντων δαπανών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 Ενεργεί αυτοψίες, όπου και όταν αναφύεται διαφωνία, για την ορθότητα της καταλογιζόμενης δαπάνης.
 Επιλαμβάνεται των θεμάτων που αναφύονται μετά από προσφυγές δημοτών που αφορούν τη χρέωση για δαπάνες αποχέτευσης και εισηγείται τεκμηριωμένα για την επίλυσή τους προς την Επιτροπή Συμβιβασμού του Δήμου ή το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, κοινοποιώντας την εισήγηση και στους προσφεύγοντες.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
 Παραλαμβάνει και ελέγχει όλους τους λογαριασμούς νερού της ΕΥΔΑΠ, που αφορούν το Δήμο Πειραιά και τους παραδίδει μαζί με τη σχετική επί της δαπάνης έκθεση στη Δ/νση Οικονομικού για την έκδοση των οικείων χρηματικών ενταλμάτων και παρακολουθεί την εξόφληση αυτών.
 Προβαίνει σε έλεγχο για τον εντοπισμό και αποκατάσταση αδικαιολογήτων υψηλών καταναλώσεων νερού.
 Συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ για την αντικατάσταση μετρητών και την τοποθέτηση νέων, όπου κρίνεται απαραίτητο.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.7. Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων
Αρμοδιότητες

 Επιμελείται για την πιστή εφαρμογή του κανονισμού του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 Ευθύνεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου.
 Διαχειρίζεται και μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία των καταστημάτων που βρίσκονται στο χώρο του Κοιμητηρίου, π.χ. ανθοπωλείο, κυλικείο, κ.ά., καθώς και των σχετικών υπηρεσιών, π.χ. διαχείριση χώρου στάθμευσης.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.8. Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει, για τη παραλαβή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την έκδοση αδειών ίδρυσης-εγκατάστασης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων-κινηματογράφων, ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων, παιδότοπων, κλπ, τις οποίες και κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές.
 Συνεργάζεται με τη Δημοτική Αστυνομία και με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ελέγχονται υγειονομικά τα υπό ίδρυση καταστήματα & επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 Συνεργάζεται με λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες για την χορήγηση σχετικών αδειών και βεβαιώσεων απαραίτητων για την έκδοση αδειών.
 Τηρεί αρχείο με τους φακέλους καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τα δικαιολογητικά, τα αντίγραφα των αδειών και αντίγραφα των μηνύσεων, εκθέσεων και βεβαιώσεων παραβάσεων και καταγγελιών.
 Επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος που έχει σχέση με αδειοδοτήσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 Φροντίζει, για την παραλαβή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την έκδοση αδειών μουσικής & παράτασης μουσικής σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις οποίες και κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές.
 Συνεργάζεται με τη Δημοτική Αστυνομία και με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ελέγχονται υγειονομικά οι όροι των υπό έκδοση αδειών μουσικής.
 Συνεργάζεται με λοιπές αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση σχετικών αδειών και βεβαιώσεων, απαραίτητων για την έκδοση αδειών μουσικής και παράτασης μουσικής.
 Τηρεί αρχείο με τους φακέλους μουσικής και παράτασης μουσικής με τα δικαιολογητικά και τα αντίγραφα των αδειών μουσικής και παράτασης μουσικής και αντίγραφα των μηνύσεων, εκθέσεων και βεβαιώσεων παράβασης και καταγγελιών, που αφορούν σε μουσική.
 Επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος έχει σχέση με άδειες μουσικής και παράτασης μουσικής.
 Παραλαμβάνει τις μηνύσεις, εκθέσεις και βεβαιώσεις παραβάσεων από τις αρμόδιες Αστυνομικές, Υγειονομικές, Δημοτικές και λοιπές Αρχές.
 Δέχεται έγγραφες καταγγελίες πολιτών και φορέων, που αφορούν σε καταστήματα και επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις οποίες και διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 Συνεργάζεται με τη Δημοτική Αστυνομία,/ Γραφείο Υγειονομικού Ελέγχου, με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και λοιπές αρμόδιες αρχές, για την επανεξέταση, όπου προβλέπεται, των όρων λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 Τηρεί αρχείο με τις μηνύσεις, εκθέσεις, βεβαιώσεις παραβάσεων και καταγγελίες, καθώς και αντίγραφα των αποφάσεων επιβολής Διοικητικών κυρώσεων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.9. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

 


 

Αποστολή
Η αποτελεσματική διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου, η εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις άδειες των εμπορικών δραστηριοτήτων και λοιπών επιχειρήσεων, η διευθέτηση των θεμάτων διαφήμισης και πρωτίστως η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με τα έσοδα του Δήμου.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Εσόδων
• Τμήμα Βεβαίωσης Παρανόμων Σταθμεύσεων
• Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
• Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
• Τμήμα Διαφήμισης
• Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων
• Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων
• Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής
• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.7.1. Τμήμα Εσόδων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για τη βεβαίωση, σύμφωνα με το νόμο, των τελών, δικαιωμάτων, και προστίμων που επιβάλλονται από το Δήμο (χρήση πλατειών, πεζοδρομίων, αποζημιώσεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης – σε συνεργασία με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία - και υπολοίπων κοινόχρηστων χώρων, διαφημίσεων κλπ.) εκτός από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών χρηματικών καταλόγων, την κοινοποίηση αυτών στους υπόχρεους και την αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικού για είσπραξη, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, την καταβολή των προστίμων και την εκτέλεση κάθε σχετικής εργασίας, όπως ορίζουν οι διατάξεις νόμων και κανονισμών που ισχύουν κάθε φορά.
 Φροντίζει για τη βεβαίωση των άμεσων φόρων που επιβάλλει ο Δήμος.
 Τηρεί αρχείο των φορολογουμένων, παρακολουθεί την πορεία των ενστάσεων και φροντίζει για την άρση κάθε σχετικής εκκρεμότητας.
 Μεριμνά για τον καθορισμό κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
 Φροντίζει για την έκδοση των αδειών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων κλπ. και κοινοποιεί τις αποφάσεις στα αντίστοιχα Τμήματα της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας που θα πραγματοποιεί τους ελέγχους.
 Ενημερώνει το Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου για τους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρήθηκαν, εκτός από τα πεζοδρόμια.
 Μεριμνά κατά τη σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων των οφειλετών του Δήμου όπως τα ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, την πλήρη διεύθυνση και λοιπά στοιχεία, και φροντίζει για την ενημέρωση τους από τυχόν αλλαγές στη διάρκεια του χρόνου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.2. Τμήμα Βεβαίωσης Παράνομων Στάθμεύσεων
Αρμοδιότητες

 Ασχολείται με τη διεκπεραίωση των κλήσεων που επιδίδονται από τα ειδικά όργανα του Δήμου, αστυνομικά όργανα, λιμενικά όργανα κλπ. για την παράνομη στάθμευση οχημάτων σε χώρους που απαγορεύεται τούτο ή χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης και συντάσσει τους σχετικούς χρηματικούς καταλόγους, τους οποίους στην συνέχεια αποστέλλει στη Διεύθυνση Οικονομικού για τις παραπέρα ενέργειες.
 Αλληλογραφεί με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου και κάθε αρχή για την παροχή στοιχείων, αναφορικά με τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που δέχθηκαν κλήση για παράνομη στάθμευση κ.λ.π.
 Φροντίζει για τη δραχμοποίηση παραβόλων και διπλοτύπων Δ.Ο.Υ. που αφορούν σε κλήσεις κ.ο.κ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.3. Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την έγκαιρη βεβαίωση, σύμφωνα με το νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, των τελών καθαριότητας, φωτισμού και γενικά κάθε ανταποδοτικού τέλους καθώς και των προστίμων για παραβάσεις του κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
 Παρακολουθεί τις μεταβολές από υπηρεσιακούς ελέγχους ή αποφάσεις φορολογικών Επιτροπών και Δικαστηρίων και ενημερώνει τους καταλόγους κλπ.
 Τηρεί Αρχείο των φορολογούμενων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας.
 Φροντίζει για την επιβολή και βεβαίωση των διαφόρων τελών στα κάθε κατηγορίας αυτοκίνητα, σύμφωνα με το νόμο.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.4. Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Αρμοδιότητες

 Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 28).
 Η χορήγηση (από το δημοτικό συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 29), πλανόδιου εμπορίου, ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 30).
 Η έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και η χορήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές αυτές (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 31).
 Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 33).
 Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 34). Στην ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ).
 Η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 35).
 Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 36).
 Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ` άρθρο 17 του ν. 3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 38).
 Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 39).
 Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 40).
 Η δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 41).
 Η Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών.
 Η λειτουργία Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή.
 Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α`).
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.5. Τμήμα Διαφήμισης
Αρμοδιότητες

 Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των διαφημιζόμενων, τις ελέγχει και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς την ταμειακή υπηρεσία για την είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και εκδίδει τις σχετικές άδειες.
 Συντάσσει Προδιαγραφές για τους διαγωνισμούς της υπαίθριας διαφήμισης.
 Τηρεί ευρετήριο έκδοσης αδειών.
 Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα (οίκοθεν) για είσπραξη του αναλογούντος τέλους επί της δαπάνης διαφημίσεως που αναφέρεται σε προηγούμενα οικονομικά έτη.
 Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου διαφημίσεων από την Δημοτική Αστυνομία.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.6. Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων
Αρμοδιότητες

 Βεβαιώνει τις σχετικές δαπάνες κατασκευής των αγωγών ακαθάρτων στους παρόδιους ιδιοκτήτες, καθώς επίσης και των πεζοδρομίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Τηρεί αρχείο καταβολής δαπανών αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, καθώς επίσης και των πεζοδρομίων.
 Φροντίζει για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων για τους υπόχρεους καταβολής δαπάνης παρόδιους ιδιοκτήτες με πλήρη στοιχεία, που διαβιβάζει στη Διεύθυνση Οικονομικού για την είσπραξη των βεβαιούμενων ποσών.
 Ειδοποιεί με ατομικές προσκλήσεις τους δημότες για την έναρξη και λήξη οποιουδήποτε έργου που συνεπάγεται καταβολή δαπάνης από παρόδιο ιδιοκτήτη και τους καλεί για την τακτοποίηση των αναλογούντων δαπανών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 Ενεργεί αυτοψίες, όπου και όταν αναφύεται διαφωνία, για την ορθότητα της καταλογιζόμενης δαπάνης.
 Επιλαμβάνεται των θεμάτων που αναφύονται μετά από προσφυγές δημοτών που αφορούν τη χρέωση για δαπάνες αποχέτευσης και εισηγείται τεκμηριωμένα για την επίλυσή τους προς την Επιτροπή Συμβιβασμού του Δήμου ή το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, κοινοποιώντας την εισήγηση και στους προσφεύγοντες.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
 Παραλαμβάνει και ελέγχει όλους τους λογαριασμούς νερού της ΕΥΔΑΠ, που αφορούν το Δήμο Πειραιά και τους παραδίδει μαζί με τη σχετική επί της δαπάνης έκθεση στη Δ/νση Οικονομικού για την έκδοση των οικείων χρηματικών ενταλμάτων και παρακολουθεί την εξόφληση αυτών.
 Προβαίνει σε έλεγχο για τον εντοπισμό και αποκατάσταση αδικαιολογήτων υψηλών καταναλώσεων νερού.
 Συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ για την αντικατάσταση μετρητών και την τοποθέτηση νέων, όπου κρίνεται απαραίτητο.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.7. Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων
Αρμοδιότητες

 Επιμελείται για την πιστή εφαρμογή του κανονισμού του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 Ευθύνεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου.
 Διαχειρίζεται και μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία των καταστημάτων που βρίσκονται στο χώρο του Κοιμητηρίου, π.χ. ανθοπωλείο, κυλικείο, κ.ά., καθώς και των σχετικών υπηρεσιών, π.χ. διαχείριση χώρου στάθμευσης.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.8. Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει, για τη παραλαβή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την έκδοση αδειών ίδρυσης-εγκατάστασης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων-κινηματογράφων, ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων, παιδότοπων, κλπ, τις οποίες και κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές.
 Συνεργάζεται με τη Δημοτική Αστυνομία και με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ελέγχονται υγειονομικά τα υπό ίδρυση καταστήματα & επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 Συνεργάζεται με λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες για την χορήγηση σχετικών αδειών και βεβαιώσεων απαραίτητων για την έκδοση αδειών.
 Τηρεί αρχείο με τους φακέλους καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τα δικαιολογητικά, τα αντίγραφα των αδειών και αντίγραφα των μηνύσεων, εκθέσεων και βεβαιώσεων παραβάσεων και καταγγελιών.
 Επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος που έχει σχέση με αδειοδοτήσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 Φροντίζει, για την παραλαβή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την έκδοση αδειών μουσικής & παράτασης μουσικής σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις οποίες και κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές.
 Συνεργάζεται με τη Δημοτική Αστυνομία και με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ελέγχονται υγειονομικά οι όροι των υπό έκδοση αδειών μουσικής.
 Συνεργάζεται με λοιπές αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση σχετικών αδειών και βεβαιώσεων, απαραίτητων για την έκδοση αδειών μουσικής και παράτασης μουσικής.
 Τηρεί αρχείο με τους φακέλους μουσικής και παράτασης μουσικής με τα δικαιολογητικά και τα αντίγραφα των αδειών μουσικής και παράτασης μουσικής και αντίγραφα των μηνύσεων, εκθέσεων και βεβαιώσεων παράβασης και καταγγελιών, που αφορούν σε μουσική.
 Επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος έχει σχέση με άδειες μουσικής και παράτασης μουσικής.
 Παραλαμβάνει τις μηνύσεις, εκθέσεις και βεβαιώσεις παραβάσεων από τις αρμόδιες Αστυνομικές, Υγειονομικές, Δημοτικές και λοιπές Αρχές.
 Δέχεται έγγραφες καταγγελίες πολιτών και φορέων, που αφορούν σε καταστήματα και επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις οποίες και διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 Συνεργάζεται με τη Δημοτική Αστυνομία,/ Γραφείο Υγειονομικού Ελέγχου, με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και λοιπές αρμόδιες αρχές, για την επανεξέταση, όπου προβλέπεται, των όρων λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 Τηρεί αρχείο με τις μηνύσεις, εκθέσεις, βεβαιώσεις παραβάσεων και καταγγελίες, καθώς και αντίγραφα των αποφάσεων επιβολής Διοικητικών κυρώσεων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.9. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

 


 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by