ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

Ηρώων Πολυτεχνείου 19 - 3ος Όροφος

213-1601866

pronoia-ygeia@pireasnet.gr

Τμήμα Δημόσιας Υγείας - 3ος όροφος

2131601804 - 2131601870 - 2131601803 - 2131601807 - 2131601807 - 2131601871 - 2131601805

Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας - 2ος όροφος 

2131601869


  Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων - 3ος όροφος

2131601829 - 2131601830-1 - 2131601808 - 2131601825 - 2131601809 - 2131601806 - 2131601816 - 2131601818 - 2131601817 - 2131601870 - 2131601811


  Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων - 3ος όροφος

3ος όροφος, γρ. 27

2131601807 - 2131601826 - 2131601806 - 2131601818 - 2131601826

social1@pireasnet.gr 

Τμήμα Πολιτικών Ισότητας - 2ος όροφος

2131601870

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας - 3ος όροφος

2131601802 - 2131601804 - 2131601813 - 2131601826


  Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης - 2ος όροφος

2131601833 - 2104511216 - 2104511385

Γραφείο Δημοτικών Πολυιατρείων

Αγχιάλου 104

2104202105

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

Ηρώων Πολυτεχνείου 19 - 3ος Όροφος

213-1601866

pronoia-ygeia@pireasnet.gr

Τμήμα Δημόσιας Υγείας - 3ος όροφος

2131601804 - 2131601870 - 2131601803 - 2131601807 - 2131601807 - 2131601871 - 2131601805

Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας - 2ος όροφος 

2131601869


  Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων - 3ος όροφος

2131601829 - 2131601830-1 - 2131601808 - 2131601825 - 2131601809 - 2131601806 - 2131601816 - 2131601818 - 2131601817 - 2131601870 - 2131601811


  Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων - 3ος όροφος

3ος όροφος, γρ. 27

2131601807 - 2131601826 - 2131601806 - 2131601818 - 2131601826

social1@pireasnet.gr 

Τμήμα Πολιτικών Ισότητας - 2ος όροφος

2131601870

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας - 3ος όροφος

2131601802 - 2131601804 - 2131601813 - 2131601826


  Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης - 2ος όροφος

2131601833 - 2104511216 - 2104511385

Γραφείο Δημοτικών Πολυιατρείων

Αγχιάλου 104

2104202105

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών

Αποστολή
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει ως αποστολή της, τη μέριμνα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, την εποπτεία των Νοσοκομειακών Μονάδων και λοιπών Υπηρεσιών Υγείας, τη μέριμνα για την πρόνοια, ασφάλιση και παροχή κοινωνικής προστασίας, το σχεδιασμό πολιτικών ισότητας, την εφαρμογή δράσεων για την άρση των διακρίσεων μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού, τη μέριμνα για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των δημοτών ανεξαρτήτου ηλικίας, την εκπόνηση προγραμμάτων στους τομείς δημόσιας, υγείας, πρόνοιας, και πολιτικών ισότητας – κοινωνικής δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας
 Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας
 Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων
 Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 Τμήμα Πολιτικών Ισότητας
 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
 Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
 Γραφείο Δημοτικών Πολυιατρείων

4.8.1. Τμήμα Δημοσίας Υγείας
Αρμοδιότητες

 Επιδημιολογικές έρευνες λοιμωδών Νοσημάτων
 Λειτουργία γραφείου εμβολίων
 Διενέργεια φυματινοαντιδράσεων και αντιφυματικού εμβολίου
 Πρόληψη και καταγραφή λοιμωδών νοσημάτων
 Πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεων σε πάσχοντες από λοιμώδη και ψυχικά νοσήματα
 Επισκέψεις σε σχολεία και δημόσιους χώρους για εφαρμογή μέτρων πρόληψης και διασποράς λοιμωδών νοσημάτων
 Έκδοση ατομικών βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 Προμήθεια εμβολίων σε υγειονομικές υπηρεσίες
 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης λοιμωδών νοσημάτων
 Εκπαίδευση σπουδαστών της σχολής Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, της Σχολής Μαιευτών/ Μαιών και της Σχολής Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών ΤΕΙ σε θέματα Δημόσιας Υγιεινής
 Έκδοση υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα Δημόσιας Υγείας τοπικού χαρακτήρα
 Κοινοποίηση και εφαρμογή εγκυκλίων και προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας
 Ορισμός ελεγκτών ιατρών ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
 Συμμετοχή σε διάφορες Επιτροπές
 Ιατρικοί έλεγχοι
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κουρέων, Κομμωτών και Τεχνητών περιποίησης νυχιών και ποδιών και συγκρότηση σχετικής, εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου
 Η έκδοση πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας σε ανασφάλιστα και άπορα άτομα για έκδοση βιβλιαρίων περίθαλψης ή παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας για κάθε άλλη χρήση, η οποία προβλέπεται από κείμενη νομοθεσία
 Έκδοση-ανανέωση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών
 Αρμοδιότητες που ασκούνται από τις ΔΥΠΕ
 Η συγκρότηση με απόφαση Δημάρχου μικτών κλιμακίων υγειονομικού ελέγχου στα οποία θα συμμετέχει οπωσδήποτε και ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Τα μεικτά κλιμάκια υγειονομικού ελέγχου θα ελέγχουν την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές, οίκους ευγηρίας καταστήματα, επιχειρήσεις τροφίμων, κολυμβητήρια και γενικά σε κάθε εγκατάσταση όπου συναθροίζεται κοινό ή απαιτείται να ελέγχεται για την τήρηση κανόνων υγιεινής.
 Τήρηση κανόνων υγιεινής Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
 Υγειονομικός έλεγχος καταλληλότητας τροφίμων, ποτών, καταστημάτων, επιχειρήσεων τροφίμων, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, λουτρών και ομοίων επιχειρήσεων
 Υγειονομικός έλεγχος χώρων συνάθροισης κοινού
 Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την περιβαλλοντική υγιεινή
 Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων
 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους και σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς
 Άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας ιδιωτικού ελέγχου
 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικών και Ιδιωτικών Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών
 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία και εποπτεία αυτών
 Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων
 Η συνδρομή στο έργο του ΕΦΕΤ και η διενέργεια ελέγχων, σε συνεργασία με τα εντεταλμένα όργανα του ΕΦΕΤ.
 Στελεχώνει τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου των κυλικείων σχολείων της περιφέρειας του Δήμου από υγειονομικής απόψεως.
 Στελεχώνει τα μεικτά κλιμάκια υγειονομικού ελέγχου καταλληλότητας τροφίμων, ποτών, καταστημάτων, επιχειρήσεων τροφίμων, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, λουτρών και ομοίων επιχειρήσεων.
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.2. Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας
Αρμοδιότητες

 Προγράμματα Δημόσιας Υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου
 Έκτακτα προγράμματα Δημόσιας Υγείας, τα οποία χρηματοδοτούνται με έκτακτες χρηματοδοτήσεις ‘
 Προγράμματα Δημόσιας Υγείας, που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Η οργάνωση αυτοτελών ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες, περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Νόμου 3172/2003 ( ΦΕΚ 197 Α΄)
 Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΚΑΠΗ και λοιπούς, ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και στο γενικό πληθυσμό
 Επιδημιολογικές έρευνες
 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα Δημόσιας Υγείας
 Η εφαρμογή συμβουλευτικής αγωγής της υγείας και δράσεις, που σχετίζονται με θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, σεξουαλικά μεταδιδόμενων και άλλων νοσημάτων
 Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγείας
 Η συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας, καθώς και ευαισθητοποίησης των πολιτών για χρόνια νοσήματα, καθώς και προγραμμάτων γα την προστασία της υγείας των εργαζομένων
 Η οργάνωση προγραμμάτων οδοντιατρικής πρόληψης και στοματικής υγείας
 Η επισήμανση για τον κίνδυνο αναδυόμενων νοσημάτων και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε επίπεδο πρόληψης
 Η ενεργός συμμετοχή σε έκτακτα συμβάντα η φυσικές καταστροφές για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων και η αντιμετώπιση αυτών
 Εκπαίδευση σπουδαστών της σχολής Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, της Σχολής Μαιευτών/ Μαιών και της Σχολής Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών ΤΕΙ σε θέματα Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας
 Ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον εθελοντισμό και ιδιαίτερα για την αιμοδοσία, δημιουργία Τράπεζας Αίματος που να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των Δημοτών και όλων των εργαζομένων στο Δήμο και τήρηση βιβλίου εθελοντικής αιμοδοσίας
 Ο συντονισμός προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, που γίνονται από οργανωμένους φορείς για τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά ή άλλα χρόνια νοσήματα και νοσήματα φθοράς και η προστασία των πασχόντων από αυτά
 Κοινοποίηση και εφαρμογή εγκυκλίων και προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας
 Η κοινοποίηση και εφαρμογή εγκυκλίων και προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.3. Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων
Αρμοδιότητες

 Η οικονομική ενίσχυση των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες, που είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και δε λαμβάνουν επίδομα, σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιαδήποτε πηγή ίση με την εκάστοτε χορηγούμενη, οικονομική ενίσχυση
 Η οικονομική ενίσχυση σε τυφλούς
 Η οικονομική ενίσχυση σε κωφάλαλους
 Η οικονομική ενίσχυση σε άτομα που πάσχουν από βαριά, νοητική καθυστέρηση
 Η οικονομική ενίσχυση ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, αιμορροφιλία, ή είναι φορείς ή πάσχουν από το σύνδρομο της Επίκτητης, Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)
 Η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων ατόμων
 Η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων του Δημοσίου και των ΟΤΑ
 Η οικονομική ενίσχυση των Χανσενικών
 Η χορήγηση, εφάπαξ, οικονομικής ενίσχυσης εργαζομένων, ανασφάλιστων γυναικών λόγω μητρότητας
 Η οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατων, ηλικιωμένων ομογενών και φοιτητών και υπερήλικων και οικονομικά αδύνατων αρμοδιότητας του Ύπατου Αρμοστή ΟΗΕ
 Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση έως δεκαοχτώ (18) ετών
 Η εφαρμογή προγράμματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστα και ηλικιωμένα, μοναχικά άτομα και ζεύγη
 Η οικονομική ενίσχυση παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και των παιδιών που στερούνται την πατρική φροντίδα λόγω ορφάνιας, διάζευξης, αναπηρίας, εγκατάλειψης, φυλάκισης, στράτευσης, απέλασης κλπ.
 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους
 Η οικονομική ενίσχυση – επίδομα πρώτων κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες, οικονομικές ενισχύσεις λόγω σεισμού, πλημμύρας, πυρκαγιάς, θεομηνίας, για την καταπολέμηση της επαιτείας και ένδειας
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.4. Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Αρμοδιότητες

Οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες του τμήματος, όπου συμπίπτουν, υλοποιούνται συμπληρωματικά με την ΚΟΔΕΠ και σε υποβοήθηση αυτής και όχι αυτόνομα και χωρίς την συνεργασία της ΚΟΔΕΠ.
 Η περίθαλψη, σίτιση και ένδυση απόρων δημοτών και αστέγων
 Η δημιουργία κέντρων περίθαλψης των άστεγων, καθώς και η μέριμνα για την παραμονή και διαμονή τους σε γηροκομεία ή άλλα ιδρύματα
 Η εφαρμογή των διαδικασιών για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
 Η φροντίδα κακοποιημένων γυναικών και παιδιών και η δημιουργία κέντρων φιλοξενίας και περίθαλψής τους
 Η ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως συμβουλευτικών σταθμών
 Η λειτουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας για άτομα με κοινωνικά ή ψυχολογικά προβλήματα και για χρήστες τοξικών ουσιών
 Η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ομιλιών και δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού για κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και δημότες
 Η φροντίδα για τη μετακίνηση, μεταφορά και εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες με τη γραμμή «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους
 Η δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων από το Δήμο για τη δωρεάν εξασφάλιση διακοπών για τα παιδιά των δημοτών σε διάφορες, παιδικές κατασκηνώσεις
 Η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων και εξοχών
 Η διενέργεια πάσης φύσεως κοινωνικών ερευνών
 Η λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Γραφείο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες
 Παροχή υπηρεσιών για στήριξη των αναπήρων αλλά και της οικογένειας σε περιόδους κρίσης.
 Υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του Δήμου που ασκούν κοινωνικό έργο.
 Υλοποίηση προγραμμάτων σε χώρους άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού του Δήμου.
 Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για σημαντικά θέματα όπως χώροι για αυτοκίνητα παραπληγικών, ειδική σηματοδότηση ή ηχητική σήμανση κ.λπ.
 Συνεργασία με φορείς και αρμόδια Υπουργεία για την πρόσβαση των ατόμων στους χώρους δουλειάς.
 Ενθάρρυνση των σχέσεων με τους δημότες του Πειραιά.
 Προγράμματα πολιτιστικής παρέμβασης για τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους.
 Υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων ή συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια (με θέματα π.χ. Αναπηρία - Προσβασιμότητα- Ευαισθητοποίηση κ.λπ.).
 Μαθητείες - Πρακτική Άσκηση (σε μαθητές των Κέντρων Κατάρτισης ΑμεΑ)
 Συνεργασία με φορείς που υλοποιούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα για ΑμεΑ
 Εισήγηση προς τους φορείς για την πρόσβαση των ατόμων στους χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης και πολιτισμού•Ενασχόληση με τα συγκεκριμένα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες.

4.8.5. Τμήμα Πολιτικών Ισότητας
Αρμοδιότητες

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.
Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:
 Την συστηματική μελέτη και έρευνα των φαινομένων διακρίσεων εις βάρος πολιτών λόγω φύλου, χρώματος, θρησκείας, μειονεξίας κλπ..
 Την παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων δράσης για θέματα που αφορούν γυναίκες.
 Την παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων δράσης για θέματα που αφορούν ομάδες πολιτών που υφίστανται διακρίσεις.
 Την πληροφόρηση με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης αντιμετώπισης και κατανόησης των πολιτών σε θέματα που αφορούν διακρίσεις εις βάρος πολιτών και ιδιαίτερα εις βάρος των γυναικών.
 Τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
 Την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο, χρώμα, θρησκεία, μειονεξία κλπ..
 Την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
 Την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ομάδες πολιτών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
 Τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.
 Τη ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στις γυναίκες.
 Την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.
 Τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
 Την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 Την υλοποίηση δράσεων προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.
 την επιμόρφωση στελεχών των κέντρων ισότητας των ΟΤΑ.
 Την υποστήριξη Δομών Φιλοξενίας (Καταφύγια-Ξενώνες) γυναικών – θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.6. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Αρμοδιότητες

 Η τήρηση πρωτοκόλλου και η ταξινόμηση του αρχείου της Υπηρεσίας
 Η διεκπεραίωση και η διακίνηση της αλληλογραφίας και η τήρηση του αρχείου της
 Η τήρηση δελτίου παρουσίας των υπαλλήλων
 Η συγκέντρωση των δελτίων παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και η τήρηση βιβλίου προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Η χορήγηση αδειών λαχειοφόρων αγορών, εράνων αγάπης και φιλανθρωπικών αγορών
 Οι αποφάσεις αναλήψεων του προϊόντος των κρατικών λαχείων από διάφορα ιδρύματα
 Οι αποφάσεις επιχορήγησης ιδρυμάτων (ορφανοτροφείων, γηροκομείων κλπ.)
 Η θεώρηση ή ακύρωση των αποδείξεων εισπράξεων πληρωμών κλπ. των φιλανθρωπικών σωματείων
 Η διαχείριση του λογιστικού προγράμματος των προνοιακών επιδομάτων
 Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των προνοιακών επιδομάτων, καθώς και η ανά δίμηνο πρόβλεψη, κατανομή, δέσμευση του ποσού της επιχορήγησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης των σχετικών ενταλμάτων για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους
 Η καταγραφή των αναγκών μηχανογράφησης των τμημάτων της Υπηρεσίας και η οργάνωση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού και ηλεκτρονικής καταγραφής των τηρούμενων μητρώων – στοιχείων.
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.7. Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
Αρμοδιότητες

 Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου
 Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων
 Η πρωτογενής πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων)
 Η δευτερογενής πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση
 Η συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους
 Η Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 Η Φυσιοθεραπεία και Εργοθεραπεία
 Η οργανωμένη ψυχαγωγία
 Η συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων
 Η συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού
 Η επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.8. Γραφείο Δημοτικών Πολυιατρείων
Αρμοδιότητες

 Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών διαφόρων ειδικοτήτων στους δημότες
 

Αποστολή
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει ως αποστολή της, τη μέριμνα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, την εποπτεία των Νοσοκομειακών Μονάδων και λοιπών Υπηρεσιών Υγείας, τη μέριμνα για την πρόνοια, ασφάλιση και παροχή κοινωνικής προστασίας, το σχεδιασμό πολιτικών ισότητας, την εφαρμογή δράσεων για την άρση των διακρίσεων μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού, τη μέριμνα για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των δημοτών ανεξαρτήτου ηλικίας, την εκπόνηση προγραμμάτων στους τομείς δημόσιας, υγείας, πρόνοιας, και πολιτικών ισότητας – κοινωνικής δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας
 Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας
 Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων
 Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 Τμήμα Πολιτικών Ισότητας
 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
 Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
 Γραφείο Δημοτικών Πολυιατρείων

4.8.1. Τμήμα Δημοσίας Υγείας
Αρμοδιότητες

 Επιδημιολογικές έρευνες λοιμωδών Νοσημάτων
 Λειτουργία γραφείου εμβολίων
 Διενέργεια φυματινοαντιδράσεων και αντιφυματικού εμβολίου
 Πρόληψη και καταγραφή λοιμωδών νοσημάτων
 Πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεων σε πάσχοντες από λοιμώδη και ψυχικά νοσήματα
 Επισκέψεις σε σχολεία και δημόσιους χώρους για εφαρμογή μέτρων πρόληψης και διασποράς λοιμωδών νοσημάτων
 Έκδοση ατομικών βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 Προμήθεια εμβολίων σε υγειονομικές υπηρεσίες
 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης λοιμωδών νοσημάτων
 Εκπαίδευση σπουδαστών της σχολής Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, της Σχολής Μαιευτών/ Μαιών και της Σχολής Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών ΤΕΙ σε θέματα Δημόσιας Υγιεινής
 Έκδοση υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα Δημόσιας Υγείας τοπικού χαρακτήρα
 Κοινοποίηση και εφαρμογή εγκυκλίων και προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας
 Ορισμός ελεγκτών ιατρών ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
 Συμμετοχή σε διάφορες Επιτροπές
 Ιατρικοί έλεγχοι
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κουρέων, Κομμωτών και Τεχνητών περιποίησης νυχιών και ποδιών και συγκρότηση σχετικής, εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου
 Η έκδοση πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας σε ανασφάλιστα και άπορα άτομα για έκδοση βιβλιαρίων περίθαλψης ή παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας για κάθε άλλη χρήση, η οποία προβλέπεται από κείμενη νομοθεσία
 Έκδοση-ανανέωση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών
 Αρμοδιότητες που ασκούνται από τις ΔΥΠΕ
 Η συγκρότηση με απόφαση Δημάρχου μικτών κλιμακίων υγειονομικού ελέγχου στα οποία θα συμμετέχει οπωσδήποτε και ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Τα μεικτά κλιμάκια υγειονομικού ελέγχου θα ελέγχουν την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές, οίκους ευγηρίας καταστήματα, επιχειρήσεις τροφίμων, κολυμβητήρια και γενικά σε κάθε εγκατάσταση όπου συναθροίζεται κοινό ή απαιτείται να ελέγχεται για την τήρηση κανόνων υγιεινής.
 Τήρηση κανόνων υγιεινής Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
 Υγειονομικός έλεγχος καταλληλότητας τροφίμων, ποτών, καταστημάτων, επιχειρήσεων τροφίμων, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, λουτρών και ομοίων επιχειρήσεων
 Υγειονομικός έλεγχος χώρων συνάθροισης κοινού
 Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την περιβαλλοντική υγιεινή
 Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων
 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους και σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς
 Άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας ιδιωτικού ελέγχου
 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικών και Ιδιωτικών Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών
 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία και εποπτεία αυτών
 Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων
 Η συνδρομή στο έργο του ΕΦΕΤ και η διενέργεια ελέγχων, σε συνεργασία με τα εντεταλμένα όργανα του ΕΦΕΤ.
 Στελεχώνει τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου των κυλικείων σχολείων της περιφέρειας του Δήμου από υγειονομικής απόψεως.
 Στελεχώνει τα μεικτά κλιμάκια υγειονομικού ελέγχου καταλληλότητας τροφίμων, ποτών, καταστημάτων, επιχειρήσεων τροφίμων, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, λουτρών και ομοίων επιχειρήσεων.
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.2. Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας
Αρμοδιότητες

 Προγράμματα Δημόσιας Υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου
 Έκτακτα προγράμματα Δημόσιας Υγείας, τα οποία χρηματοδοτούνται με έκτακτες χρηματοδοτήσεις ‘
 Προγράμματα Δημόσιας Υγείας, που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Η οργάνωση αυτοτελών ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες, περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Νόμου 3172/2003 ( ΦΕΚ 197 Α΄)
 Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΚΑΠΗ και λοιπούς, ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και στο γενικό πληθυσμό
 Επιδημιολογικές έρευνες
 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα Δημόσιας Υγείας
 Η εφαρμογή συμβουλευτικής αγωγής της υγείας και δράσεις, που σχετίζονται με θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, σεξουαλικά μεταδιδόμενων και άλλων νοσημάτων
 Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγείας
 Η συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας, καθώς και ευαισθητοποίησης των πολιτών για χρόνια νοσήματα, καθώς και προγραμμάτων γα την προστασία της υγείας των εργαζομένων
 Η οργάνωση προγραμμάτων οδοντιατρικής πρόληψης και στοματικής υγείας
 Η επισήμανση για τον κίνδυνο αναδυόμενων νοσημάτων και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε επίπεδο πρόληψης
 Η ενεργός συμμετοχή σε έκτακτα συμβάντα η φυσικές καταστροφές για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων και η αντιμετώπιση αυτών
 Εκπαίδευση σπουδαστών της σχολής Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, της Σχολής Μαιευτών/ Μαιών και της Σχολής Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών ΤΕΙ σε θέματα Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας
 Ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον εθελοντισμό και ιδιαίτερα για την αιμοδοσία, δημιουργία Τράπεζας Αίματος που να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των Δημοτών και όλων των εργαζομένων στο Δήμο και τήρηση βιβλίου εθελοντικής αιμοδοσίας
 Ο συντονισμός προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, που γίνονται από οργανωμένους φορείς για τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά ή άλλα χρόνια νοσήματα και νοσήματα φθοράς και η προστασία των πασχόντων από αυτά
 Κοινοποίηση και εφαρμογή εγκυκλίων και προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας
 Η κοινοποίηση και εφαρμογή εγκυκλίων και προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.3. Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων
Αρμοδιότητες

 Η οικονομική ενίσχυση των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες, που είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και δε λαμβάνουν επίδομα, σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιαδήποτε πηγή ίση με την εκάστοτε χορηγούμενη, οικονομική ενίσχυση
 Η οικονομική ενίσχυση σε τυφλούς
 Η οικονομική ενίσχυση σε κωφάλαλους
 Η οικονομική ενίσχυση σε άτομα που πάσχουν από βαριά, νοητική καθυστέρηση
 Η οικονομική ενίσχυση ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, αιμορροφιλία, ή είναι φορείς ή πάσχουν από το σύνδρομο της Επίκτητης, Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)
 Η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων ατόμων
 Η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων του Δημοσίου και των ΟΤΑ
 Η οικονομική ενίσχυση των Χανσενικών
 Η χορήγηση, εφάπαξ, οικονομικής ενίσχυσης εργαζομένων, ανασφάλιστων γυναικών λόγω μητρότητας
 Η οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατων, ηλικιωμένων ομογενών και φοιτητών και υπερήλικων και οικονομικά αδύνατων αρμοδιότητας του Ύπατου Αρμοστή ΟΗΕ
 Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση έως δεκαοχτώ (18) ετών
 Η εφαρμογή προγράμματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστα και ηλικιωμένα, μοναχικά άτομα και ζεύγη
 Η οικονομική ενίσχυση παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και των παιδιών που στερούνται την πατρική φροντίδα λόγω ορφάνιας, διάζευξης, αναπηρίας, εγκατάλειψης, φυλάκισης, στράτευσης, απέλασης κλπ.
 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους
 Η οικονομική ενίσχυση – επίδομα πρώτων κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες, οικονομικές ενισχύσεις λόγω σεισμού, πλημμύρας, πυρκαγιάς, θεομηνίας, για την καταπολέμηση της επαιτείας και ένδειας
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.4. Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Αρμοδιότητες

Οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες του τμήματος, όπου συμπίπτουν, υλοποιούνται συμπληρωματικά με την ΚΟΔΕΠ και σε υποβοήθηση αυτής και όχι αυτόνομα και χωρίς την συνεργασία της ΚΟΔΕΠ.
 Η περίθαλψη, σίτιση και ένδυση απόρων δημοτών και αστέγων
 Η δημιουργία κέντρων περίθαλψης των άστεγων, καθώς και η μέριμνα για την παραμονή και διαμονή τους σε γηροκομεία ή άλλα ιδρύματα
 Η εφαρμογή των διαδικασιών για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
 Η φροντίδα κακοποιημένων γυναικών και παιδιών και η δημιουργία κέντρων φιλοξενίας και περίθαλψής τους
 Η ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως συμβουλευτικών σταθμών
 Η λειτουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας για άτομα με κοινωνικά ή ψυχολογικά προβλήματα και για χρήστες τοξικών ουσιών
 Η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ομιλιών και δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού για κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και δημότες
 Η φροντίδα για τη μετακίνηση, μεταφορά και εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες με τη γραμμή «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους
 Η δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων από το Δήμο για τη δωρεάν εξασφάλιση διακοπών για τα παιδιά των δημοτών σε διάφορες, παιδικές κατασκηνώσεις
 Η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων και εξοχών
 Η διενέργεια πάσης φύσεως κοινωνικών ερευνών
 Η λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Γραφείο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες
 Παροχή υπηρεσιών για στήριξη των αναπήρων αλλά και της οικογένειας σε περιόδους κρίσης.
 Υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του Δήμου που ασκούν κοινωνικό έργο.
 Υλοποίηση προγραμμάτων σε χώρους άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού του Δήμου.
 Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για σημαντικά θέματα όπως χώροι για αυτοκίνητα παραπληγικών, ειδική σηματοδότηση ή ηχητική σήμανση κ.λπ.
 Συνεργασία με φορείς και αρμόδια Υπουργεία για την πρόσβαση των ατόμων στους χώρους δουλειάς.
 Ενθάρρυνση των σχέσεων με τους δημότες του Πειραιά.
 Προγράμματα πολιτιστικής παρέμβασης για τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους.
 Υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων ή συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια (με θέματα π.χ. Αναπηρία - Προσβασιμότητα- Ευαισθητοποίηση κ.λπ.).
 Μαθητείες - Πρακτική Άσκηση (σε μαθητές των Κέντρων Κατάρτισης ΑμεΑ)
 Συνεργασία με φορείς που υλοποιούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα για ΑμεΑ
 Εισήγηση προς τους φορείς για την πρόσβαση των ατόμων στους χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης και πολιτισμού•Ενασχόληση με τα συγκεκριμένα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες.

4.8.5. Τμήμα Πολιτικών Ισότητας
Αρμοδιότητες

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.
Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:
 Την συστηματική μελέτη και έρευνα των φαινομένων διακρίσεων εις βάρος πολιτών λόγω φύλου, χρώματος, θρησκείας, μειονεξίας κλπ..
 Την παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων δράσης για θέματα που αφορούν γυναίκες.
 Την παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων δράσης για θέματα που αφορούν ομάδες πολιτών που υφίστανται διακρίσεις.
 Την πληροφόρηση με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης αντιμετώπισης και κατανόησης των πολιτών σε θέματα που αφορούν διακρίσεις εις βάρος πολιτών και ιδιαίτερα εις βάρος των γυναικών.
 Τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
 Την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο, χρώμα, θρησκεία, μειονεξία κλπ..
 Την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
 Την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ομάδες πολιτών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
 Τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.
 Τη ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στις γυναίκες.
 Την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.
 Τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
 Την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 Την υλοποίηση δράσεων προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.
 την επιμόρφωση στελεχών των κέντρων ισότητας των ΟΤΑ.
 Την υποστήριξη Δομών Φιλοξενίας (Καταφύγια-Ξενώνες) γυναικών – θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.6. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Αρμοδιότητες

 Η τήρηση πρωτοκόλλου και η ταξινόμηση του αρχείου της Υπηρεσίας
 Η διεκπεραίωση και η διακίνηση της αλληλογραφίας και η τήρηση του αρχείου της
 Η τήρηση δελτίου παρουσίας των υπαλλήλων
 Η συγκέντρωση των δελτίων παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και η τήρηση βιβλίου προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Η χορήγηση αδειών λαχειοφόρων αγορών, εράνων αγάπης και φιλανθρωπικών αγορών
 Οι αποφάσεις αναλήψεων του προϊόντος των κρατικών λαχείων από διάφορα ιδρύματα
 Οι αποφάσεις επιχορήγησης ιδρυμάτων (ορφανοτροφείων, γηροκομείων κλπ.)
 Η θεώρηση ή ακύρωση των αποδείξεων εισπράξεων πληρωμών κλπ. των φιλανθρωπικών σωματείων
 Η διαχείριση του λογιστικού προγράμματος των προνοιακών επιδομάτων
 Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των προνοιακών επιδομάτων, καθώς και η ανά δίμηνο πρόβλεψη, κατανομή, δέσμευση του ποσού της επιχορήγησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης των σχετικών ενταλμάτων για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους
 Η καταγραφή των αναγκών μηχανογράφησης των τμημάτων της Υπηρεσίας και η οργάνωση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού και ηλεκτρονικής καταγραφής των τηρούμενων μητρώων – στοιχείων.
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.7. Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
Αρμοδιότητες

 Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου
 Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων
 Η πρωτογενής πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων)
 Η δευτερογενής πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση
 Η συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους
 Η Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 Η Φυσιοθεραπεία και Εργοθεραπεία
 Η οργανωμένη ψυχαγωγία
 Η συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων
 Η συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού
 Η επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.8. Γραφείο Δημοτικών Πολυιατρείων
Αρμοδιότητες

 Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών διαφόρων ειδικοτήτων στους δημότες
 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by