ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης

ΑΚΤΗ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2


Τμήμα Γάμων και Θανάτων
2132024742    2132024770  2132024739

FAX:2132024739-40  
 

Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτίσεων

2132024771-4

FAX:2132024740


Τμήμα Δημοτολογίου

213 2024748  fax:213 2024750 2132024751-2-3-4   213 2024756-7-8-9    213 2024760-1

Τμήμα Μητρώων Αρρένων

213 2024764


Τμήμα Εκλογών

213 2024777-8

Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γάμων

213 2024775-6

 


Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Μακράς Στοάς 4 

213 2024766

 

 

Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης

ΑΚΤΗ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2


Τμήμα Γάμων και Θανάτων
2132024742    2132024770  2132024739

FAX:2132024739-40  
 

Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτίσεων

2132024771-4

FAX:2132024740


Τμήμα Δημοτολογίου

213 2024748  fax:213 2024750 2132024751-2-3-4   213 2024756-7-8-9    213 2024760-1

Τμήμα Μητρώων Αρρένων

213 2024764


Τμήμα Εκλογών

213 2024777-8

Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γάμων

213 2024775-6

 


Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Μακράς Στοάς 4 

213 2024766

 

Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης

Αποστολή
Η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την αστική και τη δημοτική κατάσταση των πολιτών.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης είναι:
Τμήμα Γάμων και Θανάτων
Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτίσεων
Τμήμα Δημοτολογίου
Τμήμα Μητρώων Αρρένων
Τμήμα Εκλογών
Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γάμων

4.3.1. Τμήμα Γάμων και Θανάτων
Αρμοδιότητες

 Καταχωρεί στα ληξιαρχικά βιβλία των ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και οι οποίες έχουν αντικείμενο τη βεβαίωση γάμου ή θανάτου φυσικού προσώπου, στην καταχώρηση διορθώσεων, προσθηκών και σημειώσεων και μεταβολών γενικά στις ανωτέρω ληξιαρχικές πράξεις που είναι καταχωρημένες στα ληξιαρχικά βιβλία.
 Χορηγεί βεβαιώσεις ότι συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου, για την έκδοση αδειών ταφής.
 Τηρεί και διαφυλάττει τα ληξιαρχικά βιβλία γάμων, θανάτων και δικαιολογητικών.
 Εκδίδει αντίγραφα από τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.2. Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτίσεων
Αρμοδιότητες

 Καταχωρεί στα ληξιαρχικά βιβλία των ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και οι οποίες έχουν αντικείμενο την βεβαίωση γέννησης του φυσικού προσώπου, στην καταχώρηση διορθώσεων, προσθηκών, σημειώσεων και μεταβολών γενικά στις ανωτέρω ληξιαρχικές πράξεις, στην καταχώρηση των οικείων πράξεων στο βιβλίο εκθέσεων και στην έκδοση αποσπασμάτων από τις ληξιαρχικές πράξεις που είναι καταχωρημένες στα ληξιαρχικά βιβλία ή στη χορήγησης αρνητικής βεβαίωσης για την ύπαρξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
 Τηρεί και διαφυλάττει τα ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, βιβλίων εκθέσεων και δικαιολογητικών.
 Εκδίδει αντίγραφα από τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.3. Τμήμα Δημοτολογίου
Αρμοδιότητες

 Αρχικές εγγραφές, μεταδημοτεύσεις, συμπληρωματικές εγγραφές (γάμοι, θάνατοι, διαζύγια, εγγραφές παιδιών διορθώσεις λανθασμένων στοιχείων κλπ.).
 Καταχωρήσεις αρχικών εγγραφών, μεταδημοτεύσεων στο βιβλίο Δημοτολογίου και καταχώρηση όλων των μεταβολών στις υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες του Δημοτολογίου.
 Όλες οι παραπάνω εγγραφές καταχωρούνται στους Η/Υ σε αρχείο οικογενειακών μερίδων που υπάρχει, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα.
 Η καταχώρηση των οικογενειακών μερίδων στους Η/Υ, αποτελεί και το ευρετήριο τους (KARTEX).
 Τηρεί αρχείο δημοτολογίου, στο οποίο υπάρχουν οι οικογενειακοί φάκελοι όλων των οικογενειακών μερίδων που υπάρχουν και δημιουργούνται νέοι φάκελοι στις αρχικές εγγραφές και μεταδημοτεύσεις.
 Ταξινομεί στο αρχείο των οικογενειακών φακέλων όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για εγγραφές, διαγραφές κλπ.
 Τηρεί βιβλίο παραλαβής νέων φακέλων καθώς και παράδοσης φακέλων σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας.
 Τηρεί απόλυτη λεξικογράφηση των φακέλων και ταξινομεί τα αντίγραφα των πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών (τα οποία εκδίδονται μία φορά) και παρέχει επικυρωμένα αντίγραφα στους έχοντες έννομο συμφέρον.
 Παρέχει πληροφορίες και ενημερώνει το κοινό σε θέματα δημοτικής κατάστασης με σκοπό την επικοινωνία και την εξυπηρέτησή του.
 Διεξάγει την αλληλογραφία με τις διάφορες αρχές και τους πολίτες, για θέματα ιθαγένειας και δημοτολογικής τακτοποίησης.
 Παραλαμβάνει τις αιτήσεις και χορηγεί τα πιστοποιητικά ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών για κάθε χρήση (σχολικά, εκλογικά, συνταξιοδότηση κλπ.).
 Εκδίδει πιστοποιητικά ειδικού τύπου (ταυτοπροσωπίας κλπ.).
 Εκδίδει έγκαιρα τα πιστοποιητικά για την πρώτη εγγραφή στο δημοτικό σχολείο και φροντίζει για την ταχυδρομική αποστολή τους στους ενδιαφερόμενους.
 Αλληλογραφεί με δημότες σε περίπτωση ασάφειας στοιχείων που αναγράφονται στις αιτήσεις τους.
 Ενεργεί για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρώνυμου και μητρωνυμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 Ενεργεί για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.4. Τμήμα Μητρώων Αρρένων
Αρμοδιότητες

 Σύνταξη ετήσιου μητρώου Αρρένων
 Εγγραφές αδήλωτων.
 Διαγραφές λόγω θανάτου, απώλειας Ελληνικής Ιθαγένειας, ανυπαρξίας και απόκτησης ξένης Ιθαγένειας.
 Διορθώσεις επωνύμων, κυρίων ονομάτων, πατρώνυμων, τόπων γέννησης, ληξιαρχικών στοιχείων, έτους γέννησης αλλαγής στοιχείων λόγω υιοθεσίας κλπ.
 Μεταγραφές στη σύνταξη Στρατολογικού πίνακα.
 Εγγραφές αυτών που διαμένουν στην Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου.
 Έκδοση πιστοποιητικών κάθε τύπου από τα μητρώα αρρένων.
 Αρχειοθέτηση και βιβλιοδέτηση διαταγών υπερκείμενων Αρχών επί εγγράφων και γενικά μεταβολών στα ετήσια Μητρώα.
 Άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.5. Τμήμα Εκλογών
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την εκτέλεση κάθε εκλογικής εργασίας που ανατίθεται στο Δήμο σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία.
 Παρακολουθεί τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την διενέργεια των εκλογών (Βουλευτικών, Δημοτικών κλπ.).
 Συντάσσει τους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας κάθε δίμηνο, με τις μεταβολές που έχουν επέλθει και τους αναρτά για ενημέρωση των πολιτών και υποβολή εντάσεων.
 Καταχωρεί όλες τις μεταβολές που προκύπτουν από το Δημοτολόγιο (μεταδημοτεύσεις, θάνατοι, νέοι εκλογείς, αλλαγής Διεύθυνσης κατοικίας κλπ.), στο Αρχείο των εκλογικών καταλόγων.
 Διεξάγει αλληλογραφία με το Πρωτοδικείο, το Υπ. Εσωτερικών και γενικά με κάθε Υπηρεσία που θα χρειαστεί για την εφαρμογή του πιο πάνω Νόμου.
 Συντάσσει τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και ενημερώνει τους πολίτες σχετικά.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.6. Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Αρμοδιότητες

 Ελέγχει τη διεύθυνση κατοικίας του προσερχόμενου αλλοδαπού με αίτημα την έκδοση άδειας παραμονής.
 Παραλαμβάνει και ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 για την έκδοση όλων των κατηγοριών αδειών παραμονής (σπουδών, εξαρτημένης εργασίας, σύστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οικογενειακής συνένωσης κλπ).
 Αφού συμπληρώσει τον ατομικό φάκελο του αιτούντα για την έκδοση άδειας παραμονής, αποστέλλει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά με απόδειξη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
 Εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2910/ 2001 που αφορούν τους παράνομους μετανάστες και παρακολουθεί την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τις άδειες παραμονής των αλλοδαπών.
 Τηρεί ειδικό αρχείο με αντίγραφα των δικαιολογητικών και των αποφάσεων αδειών παραμονής, σε ειδικούς φακέλους με πλήρη σειρά και φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωσή του.
 Παραλαμβάνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τις έτοιμες άδειες παραμονής με ειδικό αποδεικτικό παραλαβής και τις διανέμει στους δικαιούχους αλλοδαπούς.
 Ενημερώνει τους αλλοδαπούς για την προσκόμιση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων κλπ.
 Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου.
 Συντάσσει τις δηλώσεις πολιτογράφησης όλων των αλλοδαπών που ζητούν την ελληνική ιθαγένεια, ελέγχοντας τα δικαιολογητικά.
 Διεξάγει όλη την αλληλογραφία με την υπηρεσία ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για τα παραπάνω θέματα, τηρεί ειδικό πρωτόκολλο των δηλώσεων πολιτογράφησης καθώς και σχετικό αρχείο, και ενημερώνει τους πολίτες.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.7. Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γάμων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους για την έκδοση αδειών μόνο Πολιτικών Γάμων.
 Φροντίζει για τη νομική διαδικασία σχετικά με την τέλεση του Πολιτικού Γάμου.
 Καταχωρεί την πράξη – τέλεση σε ειδικό βιβλίο και φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή των αντιγράφων της τέλεσης του γάμου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.
 Τηρεί αρχείο τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
 

Αποστολή
Η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την αστική και τη δημοτική κατάσταση των πολιτών.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης είναι:
Τμήμα Γάμων και Θανάτων
Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτίσεων
Τμήμα Δημοτολογίου
Τμήμα Μητρώων Αρρένων
Τμήμα Εκλογών
Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γάμων

4.3.1. Τμήμα Γάμων και Θανάτων
Αρμοδιότητες

 Καταχωρεί στα ληξιαρχικά βιβλία των ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και οι οποίες έχουν αντικείμενο τη βεβαίωση γάμου ή θανάτου φυσικού προσώπου, στην καταχώρηση διορθώσεων, προσθηκών και σημειώσεων και μεταβολών γενικά στις ανωτέρω ληξιαρχικές πράξεις που είναι καταχωρημένες στα ληξιαρχικά βιβλία.
 Χορηγεί βεβαιώσεις ότι συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου, για την έκδοση αδειών ταφής.
 Τηρεί και διαφυλάττει τα ληξιαρχικά βιβλία γάμων, θανάτων και δικαιολογητικών.
 Εκδίδει αντίγραφα από τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.2. Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτίσεων
Αρμοδιότητες

 Καταχωρεί στα ληξιαρχικά βιβλία των ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και οι οποίες έχουν αντικείμενο την βεβαίωση γέννησης του φυσικού προσώπου, στην καταχώρηση διορθώσεων, προσθηκών, σημειώσεων και μεταβολών γενικά στις ανωτέρω ληξιαρχικές πράξεις, στην καταχώρηση των οικείων πράξεων στο βιβλίο εκθέσεων και στην έκδοση αποσπασμάτων από τις ληξιαρχικές πράξεις που είναι καταχωρημένες στα ληξιαρχικά βιβλία ή στη χορήγησης αρνητικής βεβαίωσης για την ύπαρξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
 Τηρεί και διαφυλάττει τα ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, βιβλίων εκθέσεων και δικαιολογητικών.
 Εκδίδει αντίγραφα από τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.3. Τμήμα Δημοτολογίου
Αρμοδιότητες

 Αρχικές εγγραφές, μεταδημοτεύσεις, συμπληρωματικές εγγραφές (γάμοι, θάνατοι, διαζύγια, εγγραφές παιδιών διορθώσεις λανθασμένων στοιχείων κλπ.).
 Καταχωρήσεις αρχικών εγγραφών, μεταδημοτεύσεων στο βιβλίο Δημοτολογίου και καταχώρηση όλων των μεταβολών στις υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες του Δημοτολογίου.
 Όλες οι παραπάνω εγγραφές καταχωρούνται στους Η/Υ σε αρχείο οικογενειακών μερίδων που υπάρχει, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα.
 Η καταχώρηση των οικογενειακών μερίδων στους Η/Υ, αποτελεί και το ευρετήριο τους (KARTEX).
 Τηρεί αρχείο δημοτολογίου, στο οποίο υπάρχουν οι οικογενειακοί φάκελοι όλων των οικογενειακών μερίδων που υπάρχουν και δημιουργούνται νέοι φάκελοι στις αρχικές εγγραφές και μεταδημοτεύσεις.
 Ταξινομεί στο αρχείο των οικογενειακών φακέλων όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για εγγραφές, διαγραφές κλπ.
 Τηρεί βιβλίο παραλαβής νέων φακέλων καθώς και παράδοσης φακέλων σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας.
 Τηρεί απόλυτη λεξικογράφηση των φακέλων και ταξινομεί τα αντίγραφα των πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών (τα οποία εκδίδονται μία φορά) και παρέχει επικυρωμένα αντίγραφα στους έχοντες έννομο συμφέρον.
 Παρέχει πληροφορίες και ενημερώνει το κοινό σε θέματα δημοτικής κατάστασης με σκοπό την επικοινωνία και την εξυπηρέτησή του.
 Διεξάγει την αλληλογραφία με τις διάφορες αρχές και τους πολίτες, για θέματα ιθαγένειας και δημοτολογικής τακτοποίησης.
 Παραλαμβάνει τις αιτήσεις και χορηγεί τα πιστοποιητικά ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών για κάθε χρήση (σχολικά, εκλογικά, συνταξιοδότηση κλπ.).
 Εκδίδει πιστοποιητικά ειδικού τύπου (ταυτοπροσωπίας κλπ.).
 Εκδίδει έγκαιρα τα πιστοποιητικά για την πρώτη εγγραφή στο δημοτικό σχολείο και φροντίζει για την ταχυδρομική αποστολή τους στους ενδιαφερόμενους.
 Αλληλογραφεί με δημότες σε περίπτωση ασάφειας στοιχείων που αναγράφονται στις αιτήσεις τους.
 Ενεργεί για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρώνυμου και μητρωνυμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 Ενεργεί για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.4. Τμήμα Μητρώων Αρρένων
Αρμοδιότητες

 Σύνταξη ετήσιου μητρώου Αρρένων
 Εγγραφές αδήλωτων.
 Διαγραφές λόγω θανάτου, απώλειας Ελληνικής Ιθαγένειας, ανυπαρξίας και απόκτησης ξένης Ιθαγένειας.
 Διορθώσεις επωνύμων, κυρίων ονομάτων, πατρώνυμων, τόπων γέννησης, ληξιαρχικών στοιχείων, έτους γέννησης αλλαγής στοιχείων λόγω υιοθεσίας κλπ.
 Μεταγραφές στη σύνταξη Στρατολογικού πίνακα.
 Εγγραφές αυτών που διαμένουν στην Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου.
 Έκδοση πιστοποιητικών κάθε τύπου από τα μητρώα αρρένων.
 Αρχειοθέτηση και βιβλιοδέτηση διαταγών υπερκείμενων Αρχών επί εγγράφων και γενικά μεταβολών στα ετήσια Μητρώα.
 Άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.5. Τμήμα Εκλογών
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την εκτέλεση κάθε εκλογικής εργασίας που ανατίθεται στο Δήμο σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία.
 Παρακολουθεί τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την διενέργεια των εκλογών (Βουλευτικών, Δημοτικών κλπ.).
 Συντάσσει τους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας κάθε δίμηνο, με τις μεταβολές που έχουν επέλθει και τους αναρτά για ενημέρωση των πολιτών και υποβολή εντάσεων.
 Καταχωρεί όλες τις μεταβολές που προκύπτουν από το Δημοτολόγιο (μεταδημοτεύσεις, θάνατοι, νέοι εκλογείς, αλλαγής Διεύθυνσης κατοικίας κλπ.), στο Αρχείο των εκλογικών καταλόγων.
 Διεξάγει αλληλογραφία με το Πρωτοδικείο, το Υπ. Εσωτερικών και γενικά με κάθε Υπηρεσία που θα χρειαστεί για την εφαρμογή του πιο πάνω Νόμου.
 Συντάσσει τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και ενημερώνει τους πολίτες σχετικά.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.6. Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Αρμοδιότητες

 Ελέγχει τη διεύθυνση κατοικίας του προσερχόμενου αλλοδαπού με αίτημα την έκδοση άδειας παραμονής.
 Παραλαμβάνει και ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 για την έκδοση όλων των κατηγοριών αδειών παραμονής (σπουδών, εξαρτημένης εργασίας, σύστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οικογενειακής συνένωσης κλπ).
 Αφού συμπληρώσει τον ατομικό φάκελο του αιτούντα για την έκδοση άδειας παραμονής, αποστέλλει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά με απόδειξη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
 Εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2910/ 2001 που αφορούν τους παράνομους μετανάστες και παρακολουθεί την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τις άδειες παραμονής των αλλοδαπών.
 Τηρεί ειδικό αρχείο με αντίγραφα των δικαιολογητικών και των αποφάσεων αδειών παραμονής, σε ειδικούς φακέλους με πλήρη σειρά και φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωσή του.
 Παραλαμβάνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τις έτοιμες άδειες παραμονής με ειδικό αποδεικτικό παραλαβής και τις διανέμει στους δικαιούχους αλλοδαπούς.
 Ενημερώνει τους αλλοδαπούς για την προσκόμιση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων κλπ.
 Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου.
 Συντάσσει τις δηλώσεις πολιτογράφησης όλων των αλλοδαπών που ζητούν την ελληνική ιθαγένεια, ελέγχοντας τα δικαιολογητικά.
 Διεξάγει όλη την αλληλογραφία με την υπηρεσία ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για τα παραπάνω θέματα, τηρεί ειδικό πρωτόκολλο των δηλώσεων πολιτογράφησης καθώς και σχετικό αρχείο, και ενημερώνει τους πολίτες.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.3.7. Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γάμων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους για την έκδοση αδειών μόνο Πολιτικών Γάμων.
 Φροντίζει για τη νομική διαδικασία σχετικά με την τέλεση του Πολιτικού Γάμου.
 Καταχωρεί την πράξη – τέλεση σε ειδικό βιβλίο και φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή των αντιγράφων της τέλεσης του γάμου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.
 Τηρεί αρχείο τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by