ελληνικά
Small text Medium text Large text

Γραφείο Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

            Διεξάγει κάθε εργασία που του ανατίθεται και που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών του Δήμου.
            Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία και αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Γενική Διεύθυνση.
            Τηρεί πρωτόκολλο όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
            Διεξάγει κάθε εργασία που του ανατίθεται και που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών του Δήμου.
            Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία και αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Γενική Διεύθυνση.
            Τηρεί πρωτόκολλο όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by