ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

 Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων

Θηβών 78 - 5ος όροφος

213 2123015 

Τμήμα Αρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών

213 2123007 - 213 2123006 - 213 2123010 FAX: 213 2123008

Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων

213 2123001 - 213 2123002 - 213 2123005 FAX: 213 2123002

Τμήμα Σχολικών Κτιρίων

213 2123011 - 213 2123012 FAX: 213 2123021

Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

213 2123019 - 213 2123020 FAX:213 2123021

Τμήμα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων

213 2123003

 Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

213 2123004

 Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων

Θηβών 78 - 5ος όροφος

213 2123015 

Τμήμα Αρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών

213 2123007 - 213 2123006 - 213 2123010 FAX: 213 2123008

Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων

213 2123001 - 213 2123002 - 213 2123005 FAX: 213 2123002

Τμήμα Σχολικών Κτιρίων

213 2123011 - 213 2123012 FAX: 213 2123021

Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

213 2123019 - 213 2123020 FAX:213 2123021

Τμήμα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων

213 2123003

 Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

213 2123004

Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων

Αποστολή
Λειτουργεί ως Τεχνικός σύμβουλος του Δήμου σε θέματα Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
o Τμήμα Αρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών
o Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων
o Τμήμα Σχολικών Κτιρίων
o Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων
o Τμήμα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων
o Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

4.18.1. Τμήμα Αρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αναφέρονται σε αρχιτεκτονικά, οικοδομικά και καλλιτεχνικά έργα γενικότερα, σε συνεργασία όπου απαιτείται με την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τη Δ/νση Μηχανολογικού - Ηλεκτρολογικού και τη Δ/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης.
 Συντάσσει τις τεχνικές μελέτες και μεριμνά για την επίβλεψη και εκτέλεση των σχετικών εργασιών για:
 Α. Ανέγερση πάσης φύσεως νέων δημοτικών κτιρίων
 Β. Ανακαίνιση και αξιοποίηση των υπαρχόντων κτιρίων
 Γ. Κατασκευή γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων
 Δ. Συντηρήσεις όλων των παραπάνω με εργολαβίες, για εργασίες που δεν δύναται το Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων να αντιμετωπίσει.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για έργα αυτεπιστασίας σε Δημοτικά Κτίρια, ασκεί την επίβλεψη των εργασιών και μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.2. Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων
Αρμοδιότητες

 Ασχολείται με την καταγραφή των κτιρίων που λόγω της μορφής ή ιστορίας κατατάσσονται στα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια του Πειραιά, και τηρεί μητρώο με τα βασικά στοιχεία που περιγράφουν το κάθε κτίριο, από άποψη τεχνική, καλλιτεχνική, ιστορική, νομική και ιδιοκτησιακού καθεστώτος, Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με κάθε άλλη Υπηρεσία του Δήμου και του Δημόσιου Τομέα.
 Διατηρεί και ενημερώνει μητρώο με τα Μνημεία και τους πολιτιστικούς χώρους που ευρίσκονται στο Δήμο Πειραιά.
 Καταρτίζει το πρόγραμμα του Δήμου για την αξιοποίηση των Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων.
 Συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες για την αναπαλαίωση, αναστήλωση, συντήρηση κλπ. των παραδοσιακών Δημοτικών κτιρίων και Μνημείων, προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Υποβάλλει προτάσεις για ένταξη των έργων σε εθνικά, ευρωπαϊκά κλπ. χρηματοδοτικά προγράμματα.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.3. Τμήμα Σχολικών Κτιρίων
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα που αναφέρονται σε έργα του Δήμου σχετικά με Σχολικά Κτίρια Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ. που ανήκουν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Πειραιά.
 Συντάσσει τις μελέτες και μεριμνά για κατάρτιση των προγραμμάτων κατασκευής Σχολικών Συγκροτημάτων σε συνεργασία με τον Ο.Σ.Κ., σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πειραιά.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων Σχολικών Κτιρίων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ. του Δήμου Πειραιά, για εργασίες που δεν δύναται το Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων να αντιμετωπίσει.
 Μεριμνά για την εξεύρεση και τον χαρακτηρισμό χώρων ως σχολικών.
 Μεριμνά για τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
 Ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την προετοιμασία και της συντέλεση της απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, και ανέγερσης σχολικών κτιρίων, συνεργάζεται δε για το σκοπό αυτό με τη Νομική Υπηρεσία και άλλες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.4. Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση α) των σχολικών κτιρίων, β) των δημοτικών καταστημάτων, και γ) των λοιπών δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες.
 Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την άρτια λειτουργία κτιρίων υπαγόμενων στην αρμοδιότητα του Δήμου (Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Δημοτικά Γυμναστήρια και όποιων άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά), όπως μικροεπισκευές των κουφωμάτων, υδραυλικών ειδών, κιγκλιδωμάτων, τοπικών χρωματισμών τους κλπ.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για έργα αυτεπιστασίας που αφορούν συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ασκεί την επίβλεψη των έργων και μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Συνεργάζεται με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου και συντονίζει τις εργασίες όταν επιχειρούν και τα δύο συνεργεία στον ίδιο χώρο.
 Παρακολουθεί και επιβλέπει τα συνεργεία που αναλαμβάνουν την επισκευή και συντήρηση των ως άνω κτιρίων.
 Τηρεί αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων.
 Προτείνει το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων επισκευών και συντήρησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου.
 Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των έργων που εκτελεί.
 Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων που εκτελεί.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Έχει την ευθύνη της αποθήκευσης, καλής διατήρησης και διάθεσης των πάσης φύσεως ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιούνται από τα Συνεργεία.
 Τηρεί βιβλία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των παραπάνω ειδών και υλικών στα Συνεργεία.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.5. Τμήμα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων
Οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες του τμήματος, όπου συμπίπτουν, υλοποιούνται συπληρωματικά με τον ΟΠΑΝ και σε υποβοήθηση αυτού.
Αρμοδιότητες
 Αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάλυση και την τεκμηρίωση των έργων διαμόρφωσης των παιδικών χαρών του Δήμου.
 Καταρτίζει και εφαρμόζει λεπτομερή προγράμματα συντήρησης των παιδικών χαρών του Δήμου σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Συνεργεία του Δήμου.
 Εκπονεί όλες τις μελέτες που σχετίζονται με τις παιδικές χαρές, ή μεριμνά για την ανάθεση αυτών, σε συνεργασία, όπου αυτό είναι απαραίτητο με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση των οργάνων των κέντρων παιδικών χαρών που λειτουργούν στην Πόλη και για τη συντήρηση του υπόλοιπου εξοπλισμού των χώρων αυτών (παγκάκια – κιγκλιδώματα κλπ.) σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Συνεργεία του Δήμου.
 Φροντίζει την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου και την τοποθέτηση των κατάλληλων οργάνων και υλικών σε αυτές.
 Συνεργάζεται με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.6. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διαχείριση των πάσης φύσεως εργαλείων, μηχανημάτων, υλικών κλπ. που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση, είτε για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, είτε για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών από το Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και συντάσσει δελτία εισαγωγής και εξαγωγής.
 Μεριμνά για τον εφοδιασμό της Δ/νσης με τα απαραίτητα υλικά για την ανά πάσα στιγμή διάθεσή τους στο Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων.
 Παρακολουθεί τα υπόλοιπα των αποθηκευμένων υλικών και μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια κάθε αναγκαίου είδους.
 Τηρεί ιδιαίτερα βιβλία για τα πάσης φύσεως δομικά υλικά.
 Μεριμνά για τη διαγραφή από τα βιβλία εκείνων των μηχανημάτων τα οποία σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα (παλαιότητας – καταστροφές κλπ.) για περαιτέρω χρήση.
 Φροντίζει για την εκποίηση των άχρηστων μηχανημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την ταξινόμηση των υλικών για την ευχερή και έγκαιρη διακίνησή τους.
 Τηρεί βιβλίο παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση υλικού.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

 

Αποστολή
Λειτουργεί ως Τεχνικός σύμβουλος του Δήμου σε θέματα Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
o Τμήμα Αρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών
o Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων
o Τμήμα Σχολικών Κτιρίων
o Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων
o Τμήμα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων
o Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

4.18.1. Τμήμα Αρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αναφέρονται σε αρχιτεκτονικά, οικοδομικά και καλλιτεχνικά έργα γενικότερα, σε συνεργασία όπου απαιτείται με την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τη Δ/νση Μηχανολογικού - Ηλεκτρολογικού και τη Δ/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης.
 Συντάσσει τις τεχνικές μελέτες και μεριμνά για την επίβλεψη και εκτέλεση των σχετικών εργασιών για:
 Α. Ανέγερση πάσης φύσεως νέων δημοτικών κτιρίων
 Β. Ανακαίνιση και αξιοποίηση των υπαρχόντων κτιρίων
 Γ. Κατασκευή γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων
 Δ. Συντηρήσεις όλων των παραπάνω με εργολαβίες, για εργασίες που δεν δύναται το Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων να αντιμετωπίσει.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για έργα αυτεπιστασίας σε Δημοτικά Κτίρια, ασκεί την επίβλεψη των εργασιών και μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.2. Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων
Αρμοδιότητες

 Ασχολείται με την καταγραφή των κτιρίων που λόγω της μορφής ή ιστορίας κατατάσσονται στα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια του Πειραιά, και τηρεί μητρώο με τα βασικά στοιχεία που περιγράφουν το κάθε κτίριο, από άποψη τεχνική, καλλιτεχνική, ιστορική, νομική και ιδιοκτησιακού καθεστώτος, Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με κάθε άλλη Υπηρεσία του Δήμου και του Δημόσιου Τομέα.
 Διατηρεί και ενημερώνει μητρώο με τα Μνημεία και τους πολιτιστικούς χώρους που ευρίσκονται στο Δήμο Πειραιά.
 Καταρτίζει το πρόγραμμα του Δήμου για την αξιοποίηση των Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων.
 Συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες για την αναπαλαίωση, αναστήλωση, συντήρηση κλπ. των παραδοσιακών Δημοτικών κτιρίων και Μνημείων, προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Υποβάλλει προτάσεις για ένταξη των έργων σε εθνικά, ευρωπαϊκά κλπ. χρηματοδοτικά προγράμματα.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.3. Τμήμα Σχολικών Κτιρίων
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα που αναφέρονται σε έργα του Δήμου σχετικά με Σχολικά Κτίρια Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ. που ανήκουν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Πειραιά.
 Συντάσσει τις μελέτες και μεριμνά για κατάρτιση των προγραμμάτων κατασκευής Σχολικών Συγκροτημάτων σε συνεργασία με τον Ο.Σ.Κ., σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πειραιά.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων Σχολικών Κτιρίων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ. του Δήμου Πειραιά, για εργασίες που δεν δύναται το Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων να αντιμετωπίσει.
 Μεριμνά για την εξεύρεση και τον χαρακτηρισμό χώρων ως σχολικών.
 Μεριμνά για τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
 Ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την προετοιμασία και της συντέλεση της απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, και ανέγερσης σχολικών κτιρίων, συνεργάζεται δε για το σκοπό αυτό με τη Νομική Υπηρεσία και άλλες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.4. Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση α) των σχολικών κτιρίων, β) των δημοτικών καταστημάτων, και γ) των λοιπών δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες.
 Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την άρτια λειτουργία κτιρίων υπαγόμενων στην αρμοδιότητα του Δήμου (Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Δημοτικά Γυμναστήρια και όποιων άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά), όπως μικροεπισκευές των κουφωμάτων, υδραυλικών ειδών, κιγκλιδωμάτων, τοπικών χρωματισμών τους κλπ.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για έργα αυτεπιστασίας που αφορούν συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ασκεί την επίβλεψη των έργων και μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Συνεργάζεται με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου και συντονίζει τις εργασίες όταν επιχειρούν και τα δύο συνεργεία στον ίδιο χώρο.
 Παρακολουθεί και επιβλέπει τα συνεργεία που αναλαμβάνουν την επισκευή και συντήρηση των ως άνω κτιρίων.
 Τηρεί αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων.
 Προτείνει το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων επισκευών και συντήρησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου.
 Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των έργων που εκτελεί.
 Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων που εκτελεί.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Έχει την ευθύνη της αποθήκευσης, καλής διατήρησης και διάθεσης των πάσης φύσεως ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιούνται από τα Συνεργεία.
 Τηρεί βιβλία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των παραπάνω ειδών και υλικών στα Συνεργεία.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.5. Τμήμα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων
Οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες του τμήματος, όπου συμπίπτουν, υλοποιούνται συπληρωματικά με τον ΟΠΑΝ και σε υποβοήθηση αυτού.
Αρμοδιότητες
 Αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάλυση και την τεκμηρίωση των έργων διαμόρφωσης των παιδικών χαρών του Δήμου.
 Καταρτίζει και εφαρμόζει λεπτομερή προγράμματα συντήρησης των παιδικών χαρών του Δήμου σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Συνεργεία του Δήμου.
 Εκπονεί όλες τις μελέτες που σχετίζονται με τις παιδικές χαρές, ή μεριμνά για την ανάθεση αυτών, σε συνεργασία, όπου αυτό είναι απαραίτητο με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση των οργάνων των κέντρων παιδικών χαρών που λειτουργούν στην Πόλη και για τη συντήρηση του υπόλοιπου εξοπλισμού των χώρων αυτών (παγκάκια – κιγκλιδώματα κλπ.) σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Συνεργεία του Δήμου.
 Φροντίζει την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου και την τοποθέτηση των κατάλληλων οργάνων και υλικών σε αυτές.
 Συνεργάζεται με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.6. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διαχείριση των πάσης φύσεως εργαλείων, μηχανημάτων, υλικών κλπ. που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση, είτε για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, είτε για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών από το Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και συντάσσει δελτία εισαγωγής και εξαγωγής.
 Μεριμνά για τον εφοδιασμό της Δ/νσης με τα απαραίτητα υλικά για την ανά πάσα στιγμή διάθεσή τους στο Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων.
 Παρακολουθεί τα υπόλοιπα των αποθηκευμένων υλικών και μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια κάθε αναγκαίου είδους.
 Τηρεί ιδιαίτερα βιβλία για τα πάσης φύσεως δομικά υλικά.
 Μεριμνά για τη διαγραφή από τα βιβλία εκείνων των μηχανημάτων τα οποία σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα (παλαιότητας – καταστροφές κλπ.) για περαιτέρω χρήση.
 Φροντίζει για την εκποίηση των άχρηστων μηχανημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την ταξινόμηση των υλικών για την ευχερή και έγκαιρη διακίνησή τους.
 Τηρεί βιβλίο παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση υλικού.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by