ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας & Κτηματολογίου
Ευρυπίδου και Ευαγγελιστρίας 21

Τ.Κ.18532

Τηλ. 210-4199830
 

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου
Τηλ – fax: 210 4199827 , τηλ. 210- 4199839
e-mail: dimper@pireasnet.gr
 

 Tμήμα Kινητής Περιουσίας
Τηλ. 210-4199815
e-mail: despoina@pireasnet.gr

 Τμήμα Σχολικής Περιουσίας
Τηλ. 210-4199816

Τμήμα Ιδιοκτησίας Υποδομών Δικτύων & Κοινοχρήστων Χώρων
Τηλ. 210-4199827
 

 

Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας & Κτηματολογίου
Ευρυπίδου και Ευαγγελιστρίας 21

Τ.Κ.18532

Τηλ. 210-4199830
 

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου
Τηλ – fax: 210 4199827 , τηλ. 210- 4199839
e-mail: dimper@pireasnet.gr
 

 Tμήμα Kινητής Περιουσίας
Τηλ. 210-4199815
e-mail: despoina@pireasnet.gr

 Τμήμα Σχολικής Περιουσίας
Τηλ. 210-4199816

Τμήμα Ιδιοκτησίας Υποδομών Δικτύων & Κοινοχρήστων Χώρων
Τηλ. 210-4199827
 

Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου

Αποστολή
Η διαχείριση, προστασία και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου, της κινητής και ακίνητης σχολικής περιουσίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου στους κοινόχρηστους χώρους, στις υποδομές και στα πάσης φύσεως δίκτυα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
o Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου
o Τμήμα Ιδιοκτησίας Υποδομών, Δικτύων και Κοινοχρήστων Χώρων
o Τμήμα Σχολικής Περιουσίας
o Τμήμα Κινητής Περιουσίας και Διοικητικής Υποστήριξης

4.21.1. Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη διερεύνηση, προστασία και καταγραφή της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας και τηρεί πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο των Δημοτικών ακινήτων, των δεδομένων και της κατάστασης αυτών.
 Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 Καταρτίζει για κάθε ακίνητο του Δήμου φάκελο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (τίτλους κυριότητας, διαγράμματα, αποφάσεις, συμβολαιογραφικές δηλώσεις, κλπ.) που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.
 Εισηγείται στα όργανα του Δήμου τρόπους εκμετάλλευσης της περιουσίας.
 Καταρτίζει το ετήσιο σχέδιο αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας και το υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή.
 Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει τα αρμόδια Όργανα και Υπηρεσίες του Δήμου.
 Ενημερώνει το Δήμαρχο, τις αρμόδιες Επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση κλπ.) επί των ακινήτων του και παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου την έκβαση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται.
 Εισηγείται στις αρμόδιες επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε θέμα που αφορά αγορά, εκποίηση ή ανταλλαγή Δημοτικών κτημάτων ή ακινήτων.
 Ενημερώνει το τμήμα Τοπογραφικού και Γεν. Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου για τις αναγκαίες Τοπογραφήσεις των Δημοτικών κτημάτων, λόγω διαφοροποίησης των ορίων των ακινήτων ή καταπατήσεων.
 Έχει την ευθύνη της περιφρούρησης των δικαιωμάτων νόμιμης κατοχής και κυριότητας του Δήμου επί των ακινήτων.
 Καταρτίζει τους όρους, τη διακήρυξη και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διεξαγωγή διαγωνισμών μίσθωσης ή εκποίησης των ακινήτων του Δήμου.
 Παρακολουθεί τον χρόνο λήξεως των μισθωμάτων των ακινήτων του Δήμου και εισηγείται την έγκαιρη διεξαγωγή δημοπρασιών για την επαναμίσθωση αυτών.
 Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των πάσης φύσεως συμβολαίων (ενοικίασης ή πώλησης) και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων των συμβολαίων από τους υπόχρεους μισθωτές ή αγοραστές.
 Τηρεί αρχείο για κάθε ακίνητο του Δήμου που μισθώνεται στο οποίο αποτυπώνονται οι μισθωτές για κάθε ένα από τα δημοτικά ακίνητα, ο σκοπός της χρήσης, το μίσθωμα, ο χρόνος έναρξης και λήξης της μίσθωσης, κλπ.
 Συντάσσει κατάλογο υπόχρεων για την καταβολή μισθωμάτων ή δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών ακινήτων.
 Τηρεί το αρχείο των κληροδοτημάτων του Δήμου και μεριμνά για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.
 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή κληροδοτημάτων σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για την κληροδότηση.
 Μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να περιέλθουν στον Δήμο κληροδοτούμενα ακίνητα.
 Καταρτίζει και ενημερώνει πλήρες κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα του Δήμου και τα αστικά και μη κτήματα.
 Υποστηρίζει τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του Δήμου σε θέματα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους.
 Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., Αποφάσεις, εγκυκλίους - οδηγίες.
 Συλλέγει πληροφορίες για ακίνητα και εκτάσεις που είναι δυνατόν να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου και φροντίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την αρμόδια Υπηρεσία Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου, για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών διεκδίκησής τους.
 Συνεργάζεται στενά για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του με τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας και της αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου που έχουν ορισθεί να διαχειρίζονται θέματα της περιουσίας του Δήμου.
 Εντοπίζει τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα εντός και εκτός των ορίων του Δήμου και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διευθέτησή τους.
 Φροντίζει για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά κ.α.), θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Είναι αρμόδιο για τη συλλογή στοιχείων από κάθε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Υπηρεσία (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος) ώστε να μπορεί να παρέχει κάθε δυνατή πληροφορία σχετικά με την κτηματογράφηση της ιδιωτικής και Δημόσιας περιουσίας στους δημότες.
 Συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία της αρμοδιότητάς της στην διαρκή Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε. του ν. 3882/2010 των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου.
 Δέχεται τις δηλώσεις που θα υποβληθούν όταν η περιοχή του Πειραιά κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και κάθε δυνατή συνδρομή για την εκτέλεση των εργασιών της κτηματογράφησης.
 Μεριμνά για τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων ή την καταβολή του μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας (ν. 3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 42).
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.21.2. Τμήμα Ιδιοκτησίας Υποδομών, Δικτύων και Κοινοχρήστων Χώρων
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη διερεύνηση, προστασία και καταγραφή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου σε πάσης φύσεως υποδομές και δίκτυα.
 Μεριμνά για τη διερεύνηση, προστασία και καταγραφή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου σε κοινόχρηστους χώρους.
 Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους κυριότητας ή ιδιοκτησίας του Δήμου στον τομέα αρμοδιότητάς του.
 Καταρτίζει για κάθε περίπτωση φάκελο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (τίτλους κυριότητας, διαγράμματα, αποφάσεις, συμβολαιογραφικές δηλώσεις, κλπ.) που θεμελιώνουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και κυριότητας του Δήμου στον τομέα αρμοδιότητάς του.
 Εισηγείται στα όργανα του Δήμου τρόπους εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Ενημερώνει το Δήμαρχο, τις αρμόδιες Επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση κλπ.) επί των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του, και παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου την έκβαση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται.
 Εισηγείται στις αρμόδιες επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε θέμα που αφορά αγορά, εκποίηση ή ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Ενημερώνει το τμήμα Τοπογραφικού και Γεν. Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου για τις αναγκαίες Τοπογραφήσεις των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Έχει την ευθύνη της περιφρούρησης των δικαιωμάτων νόμιμης κατοχής και κυριότητας του Δήμου επί των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Καταρτίζει τους όρους, τη διακήρυξη και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διεξαγωγή διαγωνισμών μίσθωσης ή εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου τον Κανονισμό Τελών Χρήσης υποδομών και διέλευσης δικτύων.
 Παρακολουθεί τον χρόνο λήξεως των διαφόρων συμβάσεων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία αρμοδιότητάς του και εισηγείται την έγκαιρη διεξαγωγή διαγωνισμών για την σύναψη νέων συμβάσεων.
 Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των πάσης φύσεως συμβολαίων ή συμβάσεων και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων αυτών από τους υπόχρεους μισθωτές, αγοραστές, χρήστες κλπ..
 Τηρεί αρχείο συμβάσεων για κάθε περιουσιακό στοιχείο του Δήμου αρμοδιότητάς του που μισθώνεται, παραχωρείται για χρήση κλπ. στο οποίο αποτυπώνονται οι μισθωτές/χρήστες, ο σκοπός της χρήσης, το μίσθωμα, ο χρόνος έναρξης και λήξης της μίσθωσης/χρήσης, κλπ.
 Συντάσσει κατάλογο υπόχρεων για την καταβολή μισθωμάτων ή δικαιωμάτων χρήσεως ή δικαιωμάτων διέλευσης που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αρμοδιότητάς του.
 Καταρτίζει και ενημερώνει πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο για όλα τα περιουσιακά στοιχεία αρμοδιότητάς του.
 Υποστηρίζει τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του Δήμου σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., Αποφάσεις, εγκυκλίους - οδηγίες.
 Συλλέγει πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία αρμοδιότητάς του που είναι δυνατόν να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου και φροντίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την αρμόδια Υπηρεσία Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου, για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών διεκδίκησής τους.
 Συνεργάζεται στενά για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του με τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας και της αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου που έχουν ορισθεί να διαχειρίζονται θέματα της περιουσίας του Δήμου.
 Φροντίζει για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά κ.α.), θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Είναι αρμόδιο για τη συλλογή στοιχείων από κάθε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Υπηρεσία (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος) ώστε να μπορεί να παρέχει κάθε δυνατή πληροφορία σχετικά με την κτηματογράφηση της ιδιωτικής και Δημόσιας περιουσίας στους δημότες.
 Συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία της αρμοδιότητάς της στην διαρκή Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε. του ν. 3882/2010 των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.21.3. Τμήμα Σχολικής Περιουσίας
Αρμοδιότητες

 Παρακολουθεί την κινητή και ακίνητη περιουσία των δημοσίων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιέρχεται στο Δήμο Πειραιώς με την ΣΤ. 5/26/4-10-88 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 732/5-10-88 τ. Β΄) ή άλλες διατάξεις και είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στο μέρος που αφορούν την παραπάνω περιουσία.
 Μεριμνά για τη διερεύνηση, προστασία και καταγραφή της σχολικής περιουσίας και τηρεί πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο των Δημοτικών ακινήτων, των δεδομένων και της κατάστασης αυτών.
 Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους της σχολικής περιουσίας του Δήμου.
 Καταρτίζει για κάθε στοιχείο της σχολικής περιουσίας του Δήμου φάκελο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (τίτλους κυριότητας, διαγράμματα, αποφάσεις, συμβολαιογραφικές δηλώσεις, κλπ.) που θεμελιώνουν τα επί του περιουσιακού στοιχείου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.
 Εισηγείται στα όργανα του Δήμου τρόπους εκμετάλλευσης της σχολικής περιουσίας.
 Ενημερώνει το Δήμαρχο, τις αρμόδιες Επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση κλπ.) επί των σχολικών ακινήτων και παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου την έκβαση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται.
 Εισηγείται στις αρμόδιες επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε θέμα που αφορά αγορά, εκποίηση ή ανταλλαγή στοιχείων της σχολικής περιουσίας.
 Ενημερώνει το τμήμα Τοπογραφικού και Γεν. Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου για τις αναγκαίες Τοπογραφήσεις των Δημοτικών σχολικών ακινήτων.
 Έχει την ευθύνη της περιφρούρησης των δικαιωμάτων νόμιμης κατοχής και κυριότητας του Δήμου επί των ακινήτων της σχολικής περιουσίας.
 Καταρτίζει τους όρους, τη διακήρυξη και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διεξαγωγή διαγωνισμών μίσθωσης ή εκποίησης των ακινήτων της σχολικής περιουσίας του Δήμου.
 Παρακολουθεί τον χρόνο λήξεως των μισθωμάτων των ακινήτων της σχολικής περιουσίας του Δήμου και εισηγείται την έγκαιρη διεξαγωγή διαγωνισμών για την επαναμίσθωση αυτών.
 Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των πάσης φύσεως συμβολαίων (ενοικίασης ή πώλησης) και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων των συμβολαίων από τους υπόχρεους μισθωτές ή αγοραστές.
 Τηρεί αρχείο για κάθε ακίνητο της σχολικής περιουσίας του Δήμου που μισθώνεται στο οποίο αποτυπώνονται οι μισθωτές για κάθε ένα από τα δημοτικά ακίνητα, ο σκοπός της χρήσης, το μίσθωμα, ο χρόνος έναρξης και λήξης της μίσθωσης, κλπ.
 Συντάσσει κατάλογο υπόχρεων για την καταβολή μισθωμάτων ή δικαιωμάτων χρήσεως ακινήτων της σχολικής περιουσίας του Δήμου.
 Καταρτίζει και ενημερώνει πλήρες κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα της σχολικής περιουσίας του Δήμου.
 Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., Αποφάσεις, εγκυκλίους - οδηγίες.
 Συλλέγει πληροφορίες για ακίνητα και εκτάσεις που είναι δυνατόν να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου για να αξιοποιηθούν στο πρόγραμμα σχολικής στέγης και φροντίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την αρμόδια Υπηρεσία Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου, για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών διεκδίκησής τους.
 Συνεργάζεται στενά για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του με τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας και της αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου που έχουν ορισθεί να διαχειρίζονται θέματα της περιουσίας του Δήμου.
 Φροντίζει για την ασφάλιση των στοιχείων της σχολικής περιουσίας του Δήμου.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Φροντίζει για την υλοποίηση των διαδικασιών μεταγραφής ακινήτων σχολικών μονάδων από την ιδιοκτησία του ΟΣΚ στην ιδιοκτησία του Δήμου.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά κ.α.), θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία της αρμοδιότητάς της στην διαρκή Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε. του ν. 3882/2010 των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.21.4. Τμήμα Κινητής Περιουσίας και Διοικητικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη διερεύνηση, προστασία και καταγραφή της κινητής περιουσίας του Δήμου.
 Συγκεντρώνει τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά ιδιοκτησίας της κινητής περιουσίας του Δήμου.
 Καταρτίζει Μητρώο (έντυπο και ηλεκτρονικό) για τα στοιχεία της κινητής περιουσίας του Δήμου, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία (πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, τιμολόγια αγοράς, αποφάσεις, συμβολαιογραφικές δηλώσεις, δωρεές κλπ.) που θεμελιώνουν τα επί της κινητής περιουσίας δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.
 Εισηγείται στα όργανα του Δήμου τρόπους εκμετάλλευσης, προστασίας και αξιοποίησης της κινητής περιουσίας του Δήμου.
 Αναφέρει στο Δήμαρχο κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση κλπ.) επί της κινητής περιουσίας του και παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου την έκβαση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται.
 Συνεργάζεται στενά για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του με τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας που έχουν ορισθεί να διαχειρίζονται θέματα της περιουσίας του Δήμου.
 Έχει την ευθύνη της περιφρούρησης των δικαιωμάτων νόμιμης κατοχής και κυριότητας του Δήμου επί όλων των στοιχείων της κινητής περιουσίας.
 Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των πάσης φύσεως συμβολαίων ή συμβάσεων (ενοικίασης ή πώλησης) και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων των συμβολαίων από τους υπόχρεους μισθωτές ή αγοραστές.
 Τηρεί μητρώο για κάθε στοιχείο της κινητής περιουσίας του Δήμου που μισθώνεται (ή εκποιείται), στο οποίο αποτυπώνονται οι μισθωτές (ή οι αγοραστές), ο σκοπός της χρήσης, το μίσθωμα, ο χρόνος έναρξης και λήξης της μίσθωσης, κλπ.
 Συντάσσει κατάλογο υπόχρεων για την καταβολή μισθωμάτων ή δικαιωμάτων χρήσεως στοιχείων της κινητής περιουσίας του Δήμου.
 Συνεργάζεται με το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας στην περίπτωση κληροδοτημάτων στα οποία περιλαμβάνονται κινητά στοιχεία, και μεριμνά για την προστασία και την αξιοποίηση αυτών.
 Εισηγείται, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή κληροδοτημάτων τα οποία περιλαμβάνουν κινητά στοιχεία, σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για την κληροδότηση.
 Μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να περιέλθουν στον Δήμο κληροδοτούμενα στοιχεία κινητής περιουσίας.
 Υποστηρίζει τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του Δήμου σε θέματα αξιοποίησης των κινητών στοιχείων της περιουσίας τους.
 Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., Αποφάσεις, εγκυκλίους - οδηγίες.
 Συλλέγει πληροφορίες για στοιχεία κινητής περιουσίας που είναι δυνατόν να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου και φροντίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών διεκδίκησής τους.
 Φροντίζει για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των αυτοκινήτων που ανήκουν στην κυριότητά του, ύστερα από έγκριση και εντολή του Δημάρχου και για κάθε αντικείμενο που ασφαλίζει τηρεί ιδιαίτερο φάκελο.
 Τηρεί επίσης βιβλίο επίπλων και γενικά του μη αναλώσιμου υλικού και φροντίζει την καταγραφή και παρακολούθηση αυτού και τη σχετική χρέωση των Υπηρεσιών.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Παρακολουθεί την ακίνητη περιουσία των δημοσίων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιέρχεται στο Δήμο Πειραιώς με την ΣΤ. 5/26/4-10-88 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 732/5-10-88 τ. Β΄) ή άλλες διατάξεις και είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στο μέρος που αφορούν την παραπάνω περιουσία.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά κ.α.), θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση, που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by