ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Θηβών 78 5ος Όροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123040   Email: kathariotita@pireasnet.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ
Θηβών 78  5ος Οροφος     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123045   213 2123047-8  Email: apokomidi@pireasnet.gr 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Θηβών 78 5ος Όροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123043-46    Email anakiklosi@pireasnet.gr 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Θηβών 78 5ος Οροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123039 - 2132123035 φαξ: 213 2123036  Email: kathariotita@pireasnet.gr
 
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101361-2104101375 fax: 2104101388  e-mail:garaz@pireasnet.gr 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101365 2104101377 fax: 2104101378 e-mail: sidirisi@pireasnet.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101385 2104101386 Fax:2104101387 e-mail:apoth‑kafsimon@pireasnet.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101373 2104101364 e-mail:eidik_syn@pireasnet.gr
 
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 72 Υπόγειο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104599420
Β΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δραγάτση και Κολοκοτρώνη 78
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 4171542
Γ΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΛΗΡΕΩΣ 5 1ος Οροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 4823759
Δ΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σπυρίδωνος πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιώργη Καμίνια
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-4831841 fax:210-4830915
Ε΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ 142 4ος Οροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 4622591
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - Λυκούργου 3
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104172366

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Θηβών 78 5ος Όροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123040   Email: kathariotita@pireasnet.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ
Θηβών 78  5ος Οροφος     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123045   213 2123047-8  Email: apokomidi@pireasnet.gr 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Θηβών 78 5ος Όροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123043-46    Email anakiklosi@pireasnet.gr 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Θηβών 78 5ος Οροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123039 - 2132123035 φαξ: 213 2123036  Email: kathariotita@pireasnet.gr
 
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101361-2104101375 fax: 2104101388  e-mail:garaz@pireasnet.gr 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101365 2104101377 fax: 2104101378 e-mail: sidirisi@pireasnet.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101385 2104101386 Fax:2104101387 e-mail:apoth‑kafsimon@pireasnet.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101373 2104101364 e-mail:eidik_syn@pireasnet.gr
 
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 72 Υπόγειο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104599420
Β΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δραγάτση και Κολοκοτρώνη 78
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 4171542
Γ΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΛΗΡΕΩΣ 5 1ος Οροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 4823759
Δ΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σπυρίδωνος πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιώργη Καμίνια
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-4831841 fax:210-4830915
Ε΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ 142 4ος Οροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 4622591
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - Λυκούργου 3
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104172366

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Αποστολή
Η φροντίδα για: α) την καθαριότητα της Πόλης στους κοινόχρηστους χώρους, β) την αποκομιδή των απορριμμάτων, γ) το πλύσιμο των δρόμων, πλατειών και λοιπών ελεύθερων χώρων, δ) την ανακύκλωση υλικών, ε) την οδοσάρωση με χειροκίνητα και μηχανικά μέσα και στ) γενικότερα την απόσυρση παντός υγρού ή στερεού υλικού που ρυπαίνει το περιβάλλον.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι:
 Τμήμα Σχεδιασμού – Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών και Οδοσάρωσης
 Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισμού
 Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων
 Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης – Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων
 Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Ανταλλακτικών, Καυσίμων και Λιπαντικών
 Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

4.16.1. Τμήμα Σχεδιασμού - Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Αρμοδιότητες

 Σχεδιάζει τη συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.).
 Συντάσσει και παρακολουθεί όλες τις Εκθέσεις Δαπάνης για την πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων της Δ/νσης, παρακολουθώντας τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού.
 Συνεργάζεται με τη Δ/νση Δημοτικών Προσόδων για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών, καθώς και με τη Δ/νση Οικονομικού για τη δημιουργία ή κατάργηση κωδικών και τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
 Καταρτίζει μελέτες, σε συνεργασία με το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, για τη σωστή κατανομή και τοποθέτηση των κάδων. Επίσης έχει την ευθύνη της σύνταξης μελέτης για την τοποθέτηση σταθερών συμπιεστών περισυλλογής αστικών απορριμμάτων καθώς και κάδων συλλογής ογκωδών αντικειμένων. Τέλος μελετά και εισηγείται την υπογειοποίηση των κάδων, όπου αυτό είναι εφικτό.
 Μεριμνά για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία προγραμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών.
 Συνεργάζεται με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων και λοιπούς Επιστημονικούς Φορείς και Οργανισμούς, τόσο Ελληνικούς, όσο και Ευρωπαϊκούς για τη συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των δημοτών για την ανακύκλωση και για περιβαλλοντικά θέματα γενικότερα, με την πραγματοποίηση σεμιναρίων και λοιπών ενημερωτικών εκδηλώσεων.
 Σχεδιάζει τα ετήσια προγράμματα οδοκαθαρισμού, αποκομιδής και ανακύκλωσης απορριμμάτων με στόχο την καλύτερη ποιότητα της καθαριότητας στον Δήμο.
 Σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών μηχανημάτων και οχημάτων και συνεργάζεται με το Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Ανταλλακτικών, Καυσίμων και Λιπαντικών για το σχεδιασμό του προγράμματος των λοιπών υλικών, ανταλλακτικών, μικροεργαλείων κλπ. έτσι ώστε να καταρτίζεται το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών της Δ/νσης.
 Σχεδιάζει το πρόγραμμα για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες.
 Τηρεί πλήρως ενημερωμένους χάρτες με τα σταθερά σημεία των κάδων απορριμμάτων, των σταθερών συμπιεστών και των κάδων ανακυκλώσιμων υλικών.
 Συντάσσει στατιστικά στοιχεία του ημερήσιου όγκου και βάρους των αποκομιζομένων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών ελέγχοντας τα σχετικά ζυγολόγια.
 Ελέγχει την εφαρμογή των προγραμμάτων αποκομιδής.
 Μελετά και σχεδιάζει την εναλλακτική διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στα όρια του Δήμου.
 Μελετά & εισηγείται τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας, με χρησιμοποίηση πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
 Φροντίζει για τη διενέργεια εμβολιασμών στους εργάτες καθαριότητας.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.16.2. Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων - Ανακυκλώσιμων Υλικών και Οδοσάρωσης
Αρμοδιότητες

 Συνεργάζεται με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων, παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής και εισηγείται την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την επέκταση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
 Συντάσσει απαντήσεις σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών και λοιπών δημόσιων υπηρεσιών και Ανεξάρτητων Αρχών.
 Συγκεντρώνει τα απορρίμματα και τα πάσης φύσης ανακυκλώσιμα υλικά σε συγκεκριμένους χώρους φόρτωσης και συντονίζει τις ενέργειές των Τομέων Καθαριότητας για την άμεση αποκομιδή και απόρριψη των αστικών και λοιπών απορριμμάτων, καθώς και για την παράδοση των ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ.
 Φροντίζει για την οδοσάρωση και τον καθαρισμό όλων των κοινοχρήστων χώρων με χειροκίνητα μέσα.
 Εισηγείται στο Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού και Νέων Τεχνολογιών την προμήθεια των απαραίτητων απορριμματοδοχείων.
 Φροντίζει για την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, τη μεταφορά τους, τη ζύγισή τους και τη διάθεσή τους.
 Τοποθετεί όπου είναι αναγκαίο μηχανικούς κάδους απορριμμάτων και έχει την ευθύνη καθαρισμού τους.
 Φροντίζει για τον καθαρισμό και μεταφορά των απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων (οικοπέδων).
 Καθορίζει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, προγράμματα περισυλλογής και απόρριψης αχρήστων αντικειμένων που δεν μεταφέρονται με τα κλειστά απορριμματοφόρα αυτοκίνητα (ογκώδη).
 Εκτελεί, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, προγράμματα περισυλλογής και απόρριψης αχρήστων αντικειμένων με ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα.
 Μεριμνά για την απομάκρυνση των βαρέων αντικειμένων με μηχανικά μέσα ή άλλα οχήματα εκτός απορριμματοφόρων.
 Φροντίζει για την περισυλλογή από τους υπάρχοντες κάδους των υλικών ανακύκλωσης (πλαστικό, γυαλί κλπ.) τα οποία στη συνέχεια διατίθενται στους καθορισμένους νομίμως αγοραστές.
 Μεριμνά για τον καθαρισμό των αναρτημένων σε στύλους και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων.
 Φροντίζει για την απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου (άλση, πλατείες, νησίδες) κάθε ξένου αντικειμένου (π.χ. σκουπίδια, ξερά φύλλα κ.λπ.).
 Καταγράφει τυχόν προβλήματα στο οδόστρωμα που εντοπίζονται κατά την αποκομιδή απορριμμάτων και τα αναφέρει στο αρμόδιο Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων της Διεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.16.3. Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισμού
Αρμοδιότητες

 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Τομέα Μηχανικής Σάρωσης, της λειτουργίας των Βυτιοφόρων Οχημάτων και των Καδοπλυντηρίων.
 Πραγματοποιεί την πλύση των κάδων και τον καθαρισμό του χώρου του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων.
 Πραγματοποιεί πλύσιμο των ελεύθερων χώρων της πόλης, με την αξιοποίηση βυτιοφόρων οχημάτων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 Πραγματοποιεί την οδοσάρωση με μηχανικά μέσα και δρα για το σκοπό αυτό σε συνέργεια με το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών και Οδοσάρωσης.
 Υλοποιεί κάθε πρόγραμμα που έχει στόχο την καθαριότητα σε χώρους όπως γήπεδα, παραλίες, πλαζ και εγκαταλελειμμένα ακίνητα.
 Μεριμνά για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86.
 Φροντίζει για την απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου (άλση, πλατείες, νησίδες) και αυλές σχολείων κάθε ξένου αντικειμένου (π.χ. σκουπίδια, ξερά φύλλα, χόρτα κ.λπ.).
 Έχει την ευθύνη της απομάκρυνσης παράνομων αφισών, πανό κλπ.
 Μεριμνά για την πλύση των δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, νησίδων, ρείθρων και γενικότερα των ανοικτών χώρων με ειδικά οχήματα.
 Προβαίνει σε καθαρισμούς εσωτερικών χώρων εγκαταλελειμμένων κτιρίων.
 Προβαίνει σε κλείσιμο εισόδων εγκαταλελειμμένων κτιρίων.
 Οργανώνει ειδικά συνεργεία απολυμάνσεων (εντομοκτονίας, μικροβιοκτονίας, μυοκτονίας κτλ. για την απολύμανση Δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτρίων και κτιρίων Δημοτικού ενδιαφέροντος) και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 Μεριμνά για τον καθαρισμό των δημοτικών αφοδευτηρίων.
 Φροντίζει για τον καθαρισμό του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου των Ρομποτικών Κάδων και ενημερώνει το Τμήμα Ηλεκτρολογικού Συνεργείου για τυχόν βλάβες που παρατηρεί.
 Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων οδοκαθαρισμού με μηχανικά μέσα.
 Μεριμνά για την αποκομιδή απορριμμάτων σε δρόμους όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση απορριμματοφόρων οχημάτων.
 Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες) του προσωπικού του Τμήματος.
 Φροντίζει για την μεταφορά αχρήστων αντικειμένων εντός των Δημοτικών κτιρίων, όπως επίσης και εκτός των Δημοτικών κτιρίων κατόπιν εντολής των αρμοδίων Υπηρεσιών.
 Μεριμνά για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και την παράδοσή τους σε φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι για τη διαχείρισή τους.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.16.4. Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτει ή πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος μας (απορριμματοφόρα, ανοικτά φορτηγά μεγάλης χωρητικότητας, μηχανικά σάρωθρα, βυτιοφόρα, φορτωτές, μικρά φορτηγά, επιβατηγά, καδοπλυντήρια, τράκτορες, αυτοκινούμενοι συρμοί – συμπιεστές απορριμμάτων, καλαθοφόρα, γερανοφόρα κ.λ.π.) με κατάλληλο προσωπικό για την εφαρμογή του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων και ανακυκλώσιμων υλικών και εν γένει για την κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.
 Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες) του προσωπικού του Τμήματος.
 Έχει την ευθύνη για την αποκομιδή των σταθερών συμπιεστών, καθώς και των κάδων συλλογής ογκωδών αντικειμένων.
 Φροντίζει για τη διάθεση των αναγκαίων οχημάτων στους Τομείς Καθαριότητας, ανάλογα με τις ανάγκες τους, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δνσης.
 Μεριμνά για το συντονισμό της κίνησης των οχημάτων καθαριότητας.
 Μεριμνά για την έκδοση των παραστατικών κίνησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό-οδηγούς στην τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και ασφάλειας.
 Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας και ελέγχει την παρουσία του προσωπικού.
 Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων και την ανάθεση σ΄ αυτό κάθε απαιτούμενης εργασίας για τη στελέχωση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων που διαθετεί ο Δήμος μας με κατάλληλο προσωπικό για την εφαρμογή του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων και ανακυκλώσιμων υλικών και εν γένει για την κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.
 Εκδίδει τα δελτία κίνησης των mini-bus και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης. Συνεννοείται και συνεργάζεται με τις άλλες Διευθύνσεις του Δήμου για την κίνηση των mini-bus με σκοπό την μεταφορά μελών ΚΑΠΗ, μεταφορά προσωπικού Φιλαρμονικής κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Γραφείο Κίνησης και Στελέχωσης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου
Εντός του Τμήματος θα οργανωθεί Γραφείο Κϊνησης και Στελέχωσης Οχημάτων και Μηχανημάτων με σκοπό την καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Υπηρεσίας στον τομέα αυτό.
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου σε συνεργασία με τους υπεύθυνους βάρδιας, θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
• Προγραμματισμός της Στελέχωσης όλων των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου με το κατάλληλο προσωπικό (οδηγούς – χειριστές).
• Ρύθμιση των δρομολογίων κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες των Τομέων Καθαριότητας και των λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
• Έκδοση της εντολής κίνησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων.
• Ενημέρωσηι, με την έκδοση Δελτίου Βλάβης, του Γραφείου Εργασιών Επισκευής & Συντήρησης για βλάβες που παρουσιάζουν τα οχήματα και μηχανήματα, προκειμένου να επισκευαστούν.
• Αναφορά κάθε διαπιστωμένης ζημιάς στα οχήματα και μηχανήματα από υπαιτιότητα των οδηγών τους ή τρίτων.

4.16.5. Τμήμα Επισκευής – Συντήρησης Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή των χειραμαξών των εργατών καθαριότητας, των κάδων μηχανικής αποκομιδής καθώς και των απορριμματοδοχείων.
 Γνωστοποιεί στο Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Καυσίμων και Λιπαντικών τις ετήσιες ανάγκες για υλικά, ανταλλακτικά και καύσιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία όλων των Τμημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, καθώς και των λοιπών Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τροχαίο υλικό.
 Είναι υπεύθυνο για την επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και των κάδων απορριμμάτων, είτε αυτά γίνονται στο συνεργείο του Δήμου ή εκτός Δήμου.
 Φροντίζει ώστε όλο το διαθέσιμο τροχαίο υλικό του Δήμου ώστε να είναι σε άριστη κατάσταση για την ομαλή του λειτουργία. Σε περίπτωση βλαβών μεριμνά για την επισκευή. Συντηρεί όλο το τροχαίο υλικό του Δήμου, προγραμματίζοντας τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης.
 Φροντίζει για την συντήρηση και επισκευή όλων των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κλπ. μικροεξοπλισμού που είναι αναγκαία για τους διάφορους τομείς και Υπηρεσίες του Δήμου.
 Επισημαίνει τυχόν βλάβες του υλικού οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση των χειριστών και αναφέρει για τυχόν καταλογισμούς.
 Ελέγχει καθημερινά τα αυτοκίνητα, μηχανήματα, και κάδους απορριμμάτων του Δήμου και εκδίδει σχετικό σημείωμα καλής λειτουργίας τους, διαφορετικά μεριμνά για την επισκευή τους προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
 Εισηγείται στο Τμήμα Σχεδιασμού – Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ή στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία την αντικατάσταση οχημάτων, μηχανημάτων, εργαλείων ή κάδων απορριμμάτων, των οποίων η συντήρηση κρίνεται ασύμφορη.
 Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου οχήματα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.
 Τηρεί καθημερινή κατάσταση λειτουργίας οχημάτων.
 Τηρεί χωριστά για κάθε όχημα ειδικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών.
 Τηρεί αρχείο συντήρησης και επισκευών όλων των οχημάτων.
 Μεριμνά σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου.
 Τηρεί και ενημερώνει ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου.
 Μεριμνά σε συνεργασία με τη Δ/νση Διοίκησης για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για την ασφαλή στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 Αναφέρει κάθε διαπιστωμένη ζημιά στα οχήματα από υπαιτιότητα των οδηγών τους ή τρίτων.
 Φροντίζει ώστε όλα τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάση του Κ.Ο.Κ. (ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ κλπ.).
 Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκινήτων του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου.
 Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία του συνεργείου επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.
 Εκτελεί και κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στη συντήρηση του εξοπλισμού και των οχημάτων του Δήμου.
 Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία του Γραφείου Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων και την ανάθεση σ΄ αυτό κάθε απαιτούμενης εργασίας επισκευής ή συντήρησης.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Γραφείο Εργασιών Επισκευής & Συντήρησης:
Εντός του Τμήματος θα οργανωθεί Γραφείο Εργασιών Επισκευής & Συντήρησης με σκοπό την καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Υπηρεσίας στον τομέα αυτό.
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου σε συνεργασία με τους υπεύθυνους βάρδιας, θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
• Συντονισμός εκτέλεσης των εργασιών επισκευής βλαβών των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου.
• Προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου.
• Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου βάσης δεδομένων όλων των εργασιών που εκτελούνται στα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου.
• Επισήμανση τυχόν βλαβών των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση των οδηγών – χειριστών και αναφορά για τυχόν καταλογισμούς.
• Εισήγηση στο Τμήμα για την έγκαιρη προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – λιπαντικών, χρήσιμων για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου.

4.16.6. Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Καυσίμων και Λιπαντικών
Αρμοδιότητες

 Έχει την ευθύνη της παραλαβής, της αποθήκευσης, της καλής διατήρησης και της ορθής διάθεσης των πάσης φύσης ειδών, αγαθών και υλικών που χρησιμοποιεί η Δ/νση και το προσωπικό της Καθαριότητας.
 Μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων και απορριμματοδοχείων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης.
 Τηρεί σε ηλεκτρονικό αρχείο δελτία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των παραπάνω ειδών, αγαθών και υλικών στα Τμήματα της Δ/νσης.
 Εισηγείται για την προμήθεια όλων των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κλπ. μικροεξοπλισμού που είναι αναγκαία για τους διάφορους τομείς καθαριότητας.
 Εκδίδει Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών και φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή τους.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και συντάσσει δελτία εισαγωγής και εξαγωγής. Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Παρακολουθεί τα υπόλοιπα των αποθηκευμένων υλικών και μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια κάθε αναγκαίου είδους από την αρμόδια για τις προμήθειες Υπηρεσία του Δήμου.
 Μεριμνά για την ταξινόμηση των υλικών σε ειδικές θυρίδες κατά είδος ανταλλακτικού για την ευχερή και έγκαιρη διακίνηση των.
 Τηρεί σε ηλεκτρονικό αρχείο δελτία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των παραπάνω ειδών, αγαθών και υλικών στις Υπηρεσίες της Δ/νσης.
 Εκδίδει Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών και φροντίζει για τη διεκπεραίωση των τιμολογίων των πάσης φύσης προμηθειών της Δ/νσης.
 Τηρεί βιβλίο παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση υλικού.
 Μεριμνά για τον έγκαιρο προγραμματισμό των προμηθειών και τον εφοδιασμό της Δ/νσης με τα απαραίτητα υλικά και ιδιαιτέρως των ανταλλακτικών αυτοκινήτων για την ανά πάσα στιγμή διάθεσή τους στο Τμήμα Επισκευής – Συντήρησης Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων.
 Γνωστοποιεί στο Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης Καθαριότητας τις ετήσιες ανάγκες για υλικά και ανταλλακτικά κάδων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Δ/νσης.
 Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου υλικού της Δ/νσης Καθαριότητας που φυλάσσεται
 Μεριμνά για την διαγραφή από τα βιβλία εκείνων των μηχανημάτων τα οποία σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα (παλαιότητας – καταστροφές κλπ.) για περαιτέρω χρήση.
 Εισηγείται για την προμήθεια και παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου που διαχειρίζεται η Δ/νση.
 Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας των οχημάτων του Δήμου και της κατανάλωσης καυσίμων από αυτά.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.16.7. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή βάση δεδομένων όλου του προσωπικού της Δ/νσης κατά Τμήμα, Κλάδο και Αντικείμενο εργασίας, την οποία ενημερώνει διαρκώς, ώστε να αποτελεί άμεση και έγκυρη πηγή πληροφόρησης.
 Παρακολουθεί το κόστος και συντάσσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την πληρωμή των πάσης φύσης εκτάκτων αμοιβών (υπερωριών) όλου του προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση και υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης.
 


 

Αποστολή
Η φροντίδα για: α) την καθαριότητα της Πόλης στους κοινόχρηστους χώρους, β) την αποκομιδή των απορριμμάτων, γ) το πλύσιμο των δρόμων, πλατειών και λοιπών ελεύθερων χώρων, δ) την ανακύκλωση υλικών, ε) την οδοσάρωση με χειροκίνητα και μηχανικά μέσα και στ) γενικότερα την απόσυρση παντός υγρού ή στερεού υλικού που ρυπαίνει το περιβάλλον.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι:
 Τμήμα Σχεδιασμού – Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών και Οδοσάρωσης
 Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισμού
 Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων
 Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης – Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων
 Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Ανταλλακτικών, Καυσίμων και Λιπαντικών
 Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

4.16.1. Τμήμα Σχεδιασμού - Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Αρμοδιότητες

 Σχεδιάζει τη συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.).
 Συντάσσει και παρακολουθεί όλες τις Εκθέσεις Δαπάνης για την πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων της Δ/νσης, παρακολουθώντας τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού.
 Συνεργάζεται με τη Δ/νση Δημοτικών Προσόδων για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών, καθώς και με τη Δ/νση Οικονομικού για τη δημιουργία ή κατάργηση κωδικών και τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
 Καταρτίζει μελέτες, σε συνεργασία με το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, για τη σωστή κατανομή και τοποθέτηση των κάδων. Επίσης έχει την ευθύνη της σύνταξης μελέτης για την τοποθέτηση σταθερών συμπιεστών περισυλλογής αστικών απορριμμάτων καθώς και κάδων συλλογής ογκωδών αντικειμένων. Τέλος μελετά και εισηγείται την υπογειοποίηση των κάδων, όπου αυτό είναι εφικτό.
 Μεριμνά για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία προγραμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών.
 Συνεργάζεται με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων και λοιπούς Επιστημονικούς Φορείς και Οργανισμούς, τόσο Ελληνικούς, όσο και Ευρωπαϊκούς για τη συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των δημοτών για την ανακύκλωση και για περιβαλλοντικά θέματα γενικότερα, με την πραγματοποίηση σεμιναρίων και λοιπών ενημερωτικών εκδηλώσεων.
 Σχεδιάζει τα ετήσια προγράμματα οδοκαθαρισμού, αποκομιδής και ανακύκλωσης απορριμμάτων με στόχο την καλύτερη ποιότητα της καθαριότητας στον Δήμο.
 Σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών μηχανημάτων και οχημάτων και συνεργάζεται με το Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Ανταλλακτικών, Καυσίμων και Λιπαντικών για το σχεδιασμό του προγράμματος των λοιπών υλικών, ανταλλακτικών, μικροεργαλείων κλπ. έτσι ώστε να καταρτίζεται το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών της Δ/νσης.
 Σχεδιάζει το πρόγραμμα για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες.
 Τηρεί πλήρως ενημερωμένους χάρτες με τα σταθερά σημεία των κάδων απορριμμάτων, των σταθερών συμπιεστών και των κάδων ανακυκλώσιμων υλικών.
 Συντάσσει στατιστικά στοιχεία του ημερήσιου όγκου και βάρους των αποκομιζομένων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών ελέγχοντας τα σχετικά ζυγολόγια.
 Ελέγχει την εφαρμογή των προγραμμάτων αποκομιδής.
 Μελετά και σχεδιάζει την εναλλακτική διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στα όρια του Δήμου.
 Μελετά & εισηγείται τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας, με χρησιμοποίηση πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
 Φροντίζει για τη διενέργεια εμβολιασμών στους εργάτες καθαριότητας.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.16.2. Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων - Ανακυκλώσιμων Υλικών και Οδοσάρωσης
Αρμοδιότητες

 Συνεργάζεται με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων, παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής και εισηγείται την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την επέκταση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
 Συντάσσει απαντήσεις σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών και λοιπών δημόσιων υπηρεσιών και Ανεξάρτητων Αρχών.
 Συγκεντρώνει τα απορρίμματα και τα πάσης φύσης ανακυκλώσιμα υλικά σε συγκεκριμένους χώρους φόρτωσης και συντονίζει τις ενέργειές των Τομέων Καθαριότητας για την άμεση αποκομιδή και απόρριψη των αστικών και λοιπών απορριμμάτων, καθώς και για την παράδοση των ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ.
 Φροντίζει για την οδοσάρωση και τον καθαρισμό όλων των κοινοχρήστων χώρων με χειροκίνητα μέσα.
 Εισηγείται στο Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού και Νέων Τεχνολογιών την προμήθεια των απαραίτητων απορριμματοδοχείων.
 Φροντίζει για την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, τη μεταφορά τους, τη ζύγισή τους και τη διάθεσή τους.
 Τοποθετεί όπου είναι αναγκαίο μηχανικούς κάδους απορριμμάτων και έχει την ευθύνη καθαρισμού τους.
 Φροντίζει για τον καθαρισμό και μεταφορά των απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων (οικοπέδων).
 Καθορίζει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, προγράμματα περισυλλογής και απόρριψης αχρήστων αντικειμένων που δεν μεταφέρονται με τα κλειστά απορριμματοφόρα αυτοκίνητα (ογκώδη).
 Εκτελεί, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, προγράμματα περισυλλογής και απόρριψης αχρήστων αντικειμένων με ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα.
 Μεριμνά για την απομάκρυνση των βαρέων αντικειμένων με μηχανικά μέσα ή άλλα οχήματα εκτός απορριμματοφόρων.
 Φροντίζει για την περισυλλογή από τους υπάρχοντες κάδους των υλικών ανακύκλωσης (πλαστικό, γυαλί κλπ.) τα οποία στη συνέχεια διατίθενται στους καθορισμένους νομίμως αγοραστές.
 Μεριμνά για τον καθαρισμό των αναρτημένων σε στύλους και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων.
 Φροντίζει για την απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου (άλση, πλατείες, νησίδες) κάθε ξένου αντικειμένου (π.χ. σκουπίδια, ξερά φύλλα κ.λπ.).
 Καταγράφει τυχόν προβλήματα στο οδόστρωμα που εντοπίζονται κατά την αποκομιδή απορριμμάτων και τα αναφέρει στο αρμόδιο Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων της Διεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.16.3. Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισμού
Αρμοδιότητες

 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Τομέα Μηχανικής Σάρωσης, της λειτουργίας των Βυτιοφόρων Οχημάτων και των Καδοπλυντηρίων.
 Πραγματοποιεί την πλύση των κάδων και τον καθαρισμό του χώρου του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων.
 Πραγματοποιεί πλύσιμο των ελεύθερων χώρων της πόλης, με την αξιοποίηση βυτιοφόρων οχημάτων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 Πραγματοποιεί την οδοσάρωση με μηχανικά μέσα και δρα για το σκοπό αυτό σε συνέργεια με το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών και Οδοσάρωσης.
 Υλοποιεί κάθε πρόγραμμα που έχει στόχο την καθαριότητα σε χώρους όπως γήπεδα, παραλίες, πλαζ και εγκαταλελειμμένα ακίνητα.
 Μεριμνά για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86.
 Φροντίζει για την απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου (άλση, πλατείες, νησίδες) και αυλές σχολείων κάθε ξένου αντικειμένου (π.χ. σκουπίδια, ξερά φύλλα, χόρτα κ.λπ.).
 Έχει την ευθύνη της απομάκρυνσης παράνομων αφισών, πανό κλπ.
 Μεριμνά για την πλύση των δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, νησίδων, ρείθρων και γενικότερα των ανοικτών χώρων με ειδικά οχήματα.
 Προβαίνει σε καθαρισμούς εσωτερικών χώρων εγκαταλελειμμένων κτιρίων.
 Προβαίνει σε κλείσιμο εισόδων εγκαταλελειμμένων κτιρίων.
 Οργανώνει ειδικά συνεργεία απολυμάνσεων (εντομοκτονίας, μικροβιοκτονίας, μυοκτονίας κτλ. για την απολύμανση Δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτρίων και κτιρίων Δημοτικού ενδιαφέροντος) και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 Μεριμνά για τον καθαρισμό των δημοτικών αφοδευτηρίων.
 Φροντίζει για τον καθαρισμό του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου των Ρομποτικών Κάδων και ενημερώνει το Τμήμα Ηλεκτρολογικού Συνεργείου για τυχόν βλάβες που παρατηρεί.
 Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων οδοκαθαρισμού με μηχανικά μέσα.
 Μεριμνά για την αποκομιδή απορριμμάτων σε δρόμους όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση απορριμματοφόρων οχημάτων.
 Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες) του προσωπικού του Τμήματος.
 Φροντίζει για την μεταφορά αχρήστων αντικειμένων εντός των Δημοτικών κτιρίων, όπως επίσης και εκτός των Δημοτικών κτιρίων κατόπιν εντολής των αρμοδίων Υπηρεσιών.
 Μεριμνά για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και την παράδοσή τους σε φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι για τη διαχείρισή τους.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.16.4. Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτει ή πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος μας (απορριμματοφόρα, ανοικτά φορτηγά μεγάλης χωρητικότητας, μηχανικά σάρωθρα, βυτιοφόρα, φορτωτές, μικρά φορτηγά, επιβατηγά, καδοπλυντήρια, τράκτορες, αυτοκινούμενοι συρμοί – συμπιεστές απορριμμάτων, καλαθοφόρα, γερανοφόρα κ.λ.π.) με κατάλληλο προσωπικό για την εφαρμογή του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων και ανακυκλώσιμων υλικών και εν γένει για την κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.
 Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες) του προσωπικού του Τμήματος.
 Έχει την ευθύνη για την αποκομιδή των σταθερών συμπιεστών, καθώς και των κάδων συλλογής ογκωδών αντικειμένων.
 Φροντίζει για τη διάθεση των αναγκαίων οχημάτων στους Τομείς Καθαριότητας, ανάλογα με τις ανάγκες τους, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δνσης.
 Μεριμνά για το συντονισμό της κίνησης των οχημάτων καθαριότητας.
 Μεριμνά για την έκδοση των παραστατικών κίνησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό-οδηγούς στην τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και ασφάλειας.
 Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας και ελέγχει την παρουσία του προσωπικού.
 Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων και την ανάθεση σ΄ αυτό κάθε απαιτούμενης εργασίας για τη στελέχωση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων που διαθετεί ο Δήμος μας με κατάλληλο προσωπικό για την εφαρμογή του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων και ανακυκλώσιμων υλικών και εν γένει για την κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.
 Εκδίδει τα δελτία κίνησης των mini-bus και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης. Συνεννοείται και συνεργάζεται με τις άλλες Διευθύνσεις του Δήμου για την κίνηση των mini-bus με σκοπό την μεταφορά μελών ΚΑΠΗ, μεταφορά προσωπικού Φιλαρμονικής κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Γραφείο Κίνησης και Στελέχωσης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου
Εντός του Τμήματος θα οργανωθεί Γραφείο Κϊνησης και Στελέχωσης Οχημάτων και Μηχανημάτων με σκοπό την καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Υπηρεσίας στον τομέα αυτό.
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου σε συνεργασία με τους υπεύθυνους βάρδιας, θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
• Προγραμματισμός της Στελέχωσης όλων των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου με το κατάλληλο προσωπικό (οδηγούς – χειριστές).
• Ρύθμιση των δρομολογίων κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες των Τομέων Καθαριότητας και των λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
• Έκδοση της εντολής κίνησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων.
• Ενημέρωσηι, με την έκδοση Δελτίου Βλάβης, του Γραφείου Εργασιών Επισκευής & Συντήρησης για βλάβες που παρουσιάζουν τα οχήματα και μηχανήματα, προκειμένου να επισκευαστούν.
• Αναφορά κάθε διαπιστωμένης ζημιάς στα οχήματα και μηχανήματα από υπαιτιότητα των οδηγών τους ή τρίτων.

4.16.5. Τμήμα Επισκευής – Συντήρησης Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή των χειραμαξών των εργατών καθαριότητας, των κάδων μηχανικής αποκομιδής καθώς και των απορριμματοδοχείων.
 Γνωστοποιεί στο Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Καυσίμων και Λιπαντικών τις ετήσιες ανάγκες για υλικά, ανταλλακτικά και καύσιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία όλων των Τμημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, καθώς και των λοιπών Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τροχαίο υλικό.
 Είναι υπεύθυνο για την επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και των κάδων απορριμμάτων, είτε αυτά γίνονται στο συνεργείο του Δήμου ή εκτός Δήμου.
 Φροντίζει ώστε όλο το διαθέσιμο τροχαίο υλικό του Δήμου ώστε να είναι σε άριστη κατάσταση για την ομαλή του λειτουργία. Σε περίπτωση βλαβών μεριμνά για την επισκευή. Συντηρεί όλο το τροχαίο υλικό του Δήμου, προγραμματίζοντας τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης.
 Φροντίζει για την συντήρηση και επισκευή όλων των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κλπ. μικροεξοπλισμού που είναι αναγκαία για τους διάφορους τομείς και Υπηρεσίες του Δήμου.
 Επισημαίνει τυχόν βλάβες του υλικού οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση των χειριστών και αναφέρει για τυχόν καταλογισμούς.
 Ελέγχει καθημερινά τα αυτοκίνητα, μηχανήματα, και κάδους απορριμμάτων του Δήμου και εκδίδει σχετικό σημείωμα καλής λειτουργίας τους, διαφορετικά μεριμνά για την επισκευή τους προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
 Εισηγείται στο Τμήμα Σχεδιασμού – Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ή στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία την αντικατάσταση οχημάτων, μηχανημάτων, εργαλείων ή κάδων απορριμμάτων, των οποίων η συντήρηση κρίνεται ασύμφορη.
 Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου οχήματα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.
 Τηρεί καθημερινή κατάσταση λειτουργίας οχημάτων.
 Τηρεί χωριστά για κάθε όχημα ειδικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών.
 Τηρεί αρχείο συντήρησης και επισκευών όλων των οχημάτων.
 Μεριμνά σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου.
 Τηρεί και ενημερώνει ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου.
 Μεριμνά σε συνεργασία με τη Δ/νση Διοίκησης για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για την ασφαλή στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 Αναφέρει κάθε διαπιστωμένη ζημιά στα οχήματα από υπαιτιότητα των οδηγών τους ή τρίτων.
 Φροντίζει ώστε όλα τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάση του Κ.Ο.Κ. (ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ κλπ.).
 Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκινήτων του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου.
 Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία του συνεργείου επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.
 Εκτελεί και κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στη συντήρηση του εξοπλισμού και των οχημάτων του Δήμου.
 Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία του Γραφείου Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων και την ανάθεση σ΄ αυτό κάθε απαιτούμενης εργασίας επισκευής ή συντήρησης.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Γραφείο Εργασιών Επισκευής & Συντήρησης:
Εντός του Τμήματος θα οργανωθεί Γραφείο Εργασιών Επισκευής & Συντήρησης με σκοπό την καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Υπηρεσίας στον τομέα αυτό.
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου σε συνεργασία με τους υπεύθυνους βάρδιας, θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
• Συντονισμός εκτέλεσης των εργασιών επισκευής βλαβών των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου.
• Προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου.
• Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου βάσης δεδομένων όλων των εργασιών που εκτελούνται στα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου.
• Επισήμανση τυχόν βλαβών των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση των οδηγών – χειριστών και αναφορά για τυχόν καταλογισμούς.
• Εισήγηση στο Τμήμα για την έγκαιρη προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – λιπαντικών, χρήσιμων για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου.

4.16.6. Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Καυσίμων και Λιπαντικών
Αρμοδιότητες

 Έχει την ευθύνη της παραλαβής, της αποθήκευσης, της καλής διατήρησης και της ορθής διάθεσης των πάσης φύσης ειδών, αγαθών και υλικών που χρησιμοποιεί η Δ/νση και το προσωπικό της Καθαριότητας.
 Μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων και απορριμματοδοχείων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης.
 Τηρεί σε ηλεκτρονικό αρχείο δελτία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των παραπάνω ειδών, αγαθών και υλικών στα Τμήματα της Δ/νσης.
 Εισηγείται για την προμήθεια όλων των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κλπ. μικροεξοπλισμού που είναι αναγκαία για τους διάφορους τομείς καθαριότητας.
 Εκδίδει Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών και φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή τους.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και συντάσσει δελτία εισαγωγής και εξαγωγής. Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Παρακολουθεί τα υπόλοιπα των αποθηκευμένων υλικών και μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια κάθε αναγκαίου είδους από την αρμόδια για τις προμήθειες Υπηρεσία του Δήμου.
 Μεριμνά για την ταξινόμηση των υλικών σε ειδικές θυρίδες κατά είδος ανταλλακτικού για την ευχερή και έγκαιρη διακίνηση των.
 Τηρεί σε ηλεκτρονικό αρχείο δελτία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των παραπάνω ειδών, αγαθών και υλικών στις Υπηρεσίες της Δ/νσης.
 Εκδίδει Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών και φροντίζει για τη διεκπεραίωση των τιμολογίων των πάσης φύσης προμηθειών της Δ/νσης.
 Τηρεί βιβλίο παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση υλικού.
 Μεριμνά για τον έγκαιρο προγραμματισμό των προμηθειών και τον εφοδιασμό της Δ/νσης με τα απαραίτητα υλικά και ιδιαιτέρως των ανταλλακτικών αυτοκινήτων για την ανά πάσα στιγμή διάθεσή τους στο Τμήμα Επισκευής – Συντήρησης Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων.
 Γνωστοποιεί στο Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης Καθαριότητας τις ετήσιες ανάγκες για υλικά και ανταλλακτικά κάδων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Δ/νσης.
 Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου υλικού της Δ/νσης Καθαριότητας που φυλάσσεται
 Μεριμνά για την διαγραφή από τα βιβλία εκείνων των μηχανημάτων τα οποία σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα (παλαιότητας – καταστροφές κλπ.) για περαιτέρω χρήση.
 Εισηγείται για την προμήθεια και παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου που διαχειρίζεται η Δ/νση.
 Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας των οχημάτων του Δήμου και της κατανάλωσης καυσίμων από αυτά.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.16.7. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή βάση δεδομένων όλου του προσωπικού της Δ/νσης κατά Τμήμα, Κλάδο και Αντικείμενο εργασίας, την οποία ενημερώνει διαρκώς, ώστε να αποτελεί άμεση και έγκυρη πηγή πληροφόρησης.
 Παρακολουθεί το κόστος και συντάσσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την πληρωμή των πάσης φύσης εκτάκτων αμοιβών (υπερωριών) όλου του προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση και υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης.
 


 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by