ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

Διεύθυνση Μηχανολογικού  - Ηλεκτρολογικού 

Θηβών 50 - 1ος όροφος

Τηλ.210 4236102

Τμημα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων

Τηλ.210 4236128 - 9  

Τμήμα Ηλεκτρολογικού

Τηλ. 210 4236125  2104236124     2104236154     2104236126 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου

Τηλ. 2104236116   2104236107 2104236138

Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων Λιπαντικών και Υλικών

Τηλ. 2104236118

ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Τηλ. 2104236107

Εγκαταλελειμμένα Οχήματα -Δίκυκλα

Τηλ. 210 4236127  210 4236128

 

Διεύθυνση Μηχανολογικού  - Ηλεκτρολογικού 

Θηβών 50 - 1ος όροφος

Τηλ.210 4236102

Τμημα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων

Τηλ.210 4236128 - 9  

Τμήμα Ηλεκτρολογικού

Τηλ. 210 4236125  2104236124     2104236154     2104236126 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου

Τηλ. 2104236116   2104236107 2104236138

Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων Λιπαντικών και Υλικών

Τηλ. 2104236118

ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Τηλ. 2104236107

Εγκαταλελειμμένα Οχήματα -Δίκυκλα

Τηλ. 210 4236127  210 4236128

 

Διεύθυνση Μηχανολογικού - Ηλεκτρολογικού

Αποστολή
Λειτουργεί ως Τεχνικός σύμβουλος του Δήμου σε θέματα Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών και Ενεργειακών έργων.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
o Τμήμα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων
o Τμήμα Ηλεκτρολογικού
o Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου
o Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων, Λιπαντικών και Υλικών
o Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.19.1. Τμήμα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων
Αρμοδιότητες

 Συντάσσει τις τεχνικές μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών έργων και μεριμνά για την ωρίμανση και τον προγραμματισμό των έργων.
 Επιβλέπει τις κάθε είδους μελέτες και τις Υπηρεσίες που αναθέτει ο Δήμος για την εκτέλεση Δημοτικών Έργων της αρμοδιότητάς του, και φροντίζει για την εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών το ετήσιο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών που αφορά στον τεχνικό εξοπλισμό σε πάσης φύσης τροχαίο υλικό και μηχανήματα όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, (μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά κλπ.).
 Μεριμνά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και τον έλεγχο της λειτουργίας αυτών.
 Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, εφ’ όσον δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
 Μεριμνά για την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους κατ` άρθρο 31 του ν. 2963/2001.
 Καταρτίζει και υποβάλλει ιεραρχικά τα προγράμματα του Δήμου που αναφέρονται σε ενεργειακά και λοιπά Η/Μ έργα.
 Ρυθμίζει κάθε θέμα, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και τη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α`) και των σχετικών Κ.Υ.Α.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.2. Τμήμα Ηλεκτρολογικού
Αρμοδιότητες

 Συντάσσει όλες τις μελέτες έργων φωτισμού οδών, κοινοχρήστων χώρων (πλατείες – άλση – πάρκα – υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις – παιδικές χαρές κ.λπ.).
 Συντάσσει κάθε είδους ηλεκτρολογικές μελέτες (έργων, εργασιών και προμηθειών) και μεριμνά για την ωρίμανση και τον προγραμματισμό των έργων.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Ενεργεί για την φωταγώγηση των χώρων στους οποίους ο Δήμος οργανώνει κάθε μορφής εκδηλώσεις.
 Ενεργεί για την ηλεκτροδότηση των χώρων και εγκαταστάσεων τους οποίους ο Δήμος έχει παραχωρήσει σε φορείς, οργανώσεις κλπ. για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
 Παρακολουθεί τις ηλεκτροπαροχετεύσεις και την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και αποστέλλει καταστάσεις μετρήσεων στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών για την βεβαίωση των τελών.
 Είναι αρμόδιο για την κατασκευή και επέκταση όλων των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (δημοτικά κτίρια, ηλεκτροηχητικά συστήματα του Δήμου, ειδικοί φωτισμοί οδών, κήπων κλπ.),
 Υποστηρίζει και παρέχει αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο σε όλες τις εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες εσωτερικών χώρων.
 Μεριμνά για την παρουσία ηλεκτρολόγου κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Μεριμνά για τη συντήρηση των σιντριβανιών σε κάθε σημείο της πόλης, και συνεργάζεται όπου απαιτείται με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Σχεδιάζει προγράμματα στολισμού και διακόσμησης των εξωτερικών χώρων του Δήμου.
 Αναζητά νέα υλικά για το στολισμό και τη διακόσμηση του Δήμου και διενεργεί τη σχετική έρευνα αγοράς για την εκτίμηση του κόστους. Η υλοποίηση των προμηθειών θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
 Παρακολουθεί τα προγράμματα στολισμού και διακόσμησης που υλοποιούνται σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 Μεριμνά για την σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και τις διαβιβάζει στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με σκοπό την έγκαιρη προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μέσων για το στολισμό του Δήμου, τον εξοπλισμό και την αντικατάσταση υλικών των παιδικών χαρών και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 Επιμελείται από κοινού με τη Δ/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού του εορταστικού στολισμού του Δήμου στις εθνικές εορτές, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και γενικώς όποτε αυτό απαιτείται.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου
Αρμοδιότητες

 Είναι αρμόδιο για την επισκευή και συντήρηση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους, σιντριβάνια κλπ. καθώς και όλων των ηλεκτροηχητικών συστημάτων του δήμου, ειδικών φωτισμών, οδών, κήπων κλπ.
 Μεριμνά για την καλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή όλων των εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης στα δημοτικά κτίρια.
 Συνεργάζεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου για την εκτέλεση των προγραμμάτων και εργασιών στολισμού και διακόσμησης της πόλης, του εορταστικού στολισμού κλπ..
 Ελέγχει και παρακολουθεί την καλή λειτουργία των εγκατεστημένων σειρήνων συναγερμού στα διάφορα σημεία της πόλης.
 Τηρεί αρχείο επισκευής και συντηρήσεων.
 Φροντίζει την αντικατάσταση των χαλασμένων και καμένων λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων του δικτύου.
 Ενημερώνει εγκαίρως τη ΔΕΗ για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο.
 Φροντίζει για τον κανονικό ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών καταστημάτων.
 Έχει την ευθύνη της αποθήκευσης, καλής διατήρησης και διάθεσης των πάσης φύσεως ειδών υλικών - που παραλαμβάνει από το Τμήμα Προμηθειών - και χρησιμοποιείται από το προσωπικό, τηρώντας και ειδικά βιβλία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των υλικών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.4. Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων, Λιπαντικών και Υλικών
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για την προμήθεια και παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών για τα όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, πλην αυτών που διαχειρίζεται η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Η παραλαβή θα γίνεται πάντοτε ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
 Ενεργεί έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων αποστέλλοντας δείγμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
 Μεριμνά για την ασφάλεια των αποθηκών καυσίμων, εγκαθιστώντας πλησίον αυτών πυροσβεστικές αντλίες.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων εκδίδοντας τα σχετικά δελτία εισαγωγής και εξαγωγής και τηρεί βιβλίο καταχωρήσεων.
 Μεριμνά για τον εφοδιασμό καυσίμων (πετρέλαιο) όλων των θερμαντικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Δήμου (καλοριφέρ), τηρώντας τις ίδιες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων.
 Ομοίως μεριμνά για την παραλαβή και διάθεση των ελαιολιπαντικών τηρώντας την νόμιμη διαδικασίας εισαγωγής και εξαγωγής.
 Αποθηκεύει τα ελαιολιπαντικά (δοχεία) σε ιδιαίτερο χώρο και μεριμνά για τη διαφύλαξη τούτων.
 Μεριμνά για την παραλαβή, αποθήκευση διάθεση και εν γένει διαχείριση όλων των υλικών της Δ/νσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού από τις αρμόδιες Επιτροπές.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 

Αποστολή
Λειτουργεί ως Τεχνικός σύμβουλος του Δήμου σε θέματα Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών και Ενεργειακών έργων.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
o Τμήμα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων
o Τμήμα Ηλεκτρολογικού
o Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου
o Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων, Λιπαντικών και Υλικών
o Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.19.1. Τμήμα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων
Αρμοδιότητες

 Συντάσσει τις τεχνικές μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών έργων και μεριμνά για την ωρίμανση και τον προγραμματισμό των έργων.
 Επιβλέπει τις κάθε είδους μελέτες και τις Υπηρεσίες που αναθέτει ο Δήμος για την εκτέλεση Δημοτικών Έργων της αρμοδιότητάς του, και φροντίζει για την εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών το ετήσιο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών που αφορά στον τεχνικό εξοπλισμό σε πάσης φύσης τροχαίο υλικό και μηχανήματα όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, (μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά κλπ.).
 Μεριμνά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και τον έλεγχο της λειτουργίας αυτών.
 Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, εφ’ όσον δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
 Μεριμνά για την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους κατ` άρθρο 31 του ν. 2963/2001.
 Καταρτίζει και υποβάλλει ιεραρχικά τα προγράμματα του Δήμου που αναφέρονται σε ενεργειακά και λοιπά Η/Μ έργα.
 Ρυθμίζει κάθε θέμα, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και τη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α`) και των σχετικών Κ.Υ.Α.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.2. Τμήμα Ηλεκτρολογικού
Αρμοδιότητες

 Συντάσσει όλες τις μελέτες έργων φωτισμού οδών, κοινοχρήστων χώρων (πλατείες – άλση – πάρκα – υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις – παιδικές χαρές κ.λπ.).
 Συντάσσει κάθε είδους ηλεκτρολογικές μελέτες (έργων, εργασιών και προμηθειών) και μεριμνά για την ωρίμανση και τον προγραμματισμό των έργων.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Ενεργεί για την φωταγώγηση των χώρων στους οποίους ο Δήμος οργανώνει κάθε μορφής εκδηλώσεις.
 Ενεργεί για την ηλεκτροδότηση των χώρων και εγκαταστάσεων τους οποίους ο Δήμος έχει παραχωρήσει σε φορείς, οργανώσεις κλπ. για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
 Παρακολουθεί τις ηλεκτροπαροχετεύσεις και την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και αποστέλλει καταστάσεις μετρήσεων στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών για την βεβαίωση των τελών.
 Είναι αρμόδιο για την κατασκευή και επέκταση όλων των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (δημοτικά κτίρια, ηλεκτροηχητικά συστήματα του Δήμου, ειδικοί φωτισμοί οδών, κήπων κλπ.),
 Υποστηρίζει και παρέχει αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο σε όλες τις εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες εσωτερικών χώρων.
 Μεριμνά για την παρουσία ηλεκτρολόγου κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Μεριμνά για τη συντήρηση των σιντριβανιών σε κάθε σημείο της πόλης, και συνεργάζεται όπου απαιτείται με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Σχεδιάζει προγράμματα στολισμού και διακόσμησης των εξωτερικών χώρων του Δήμου.
 Αναζητά νέα υλικά για το στολισμό και τη διακόσμηση του Δήμου και διενεργεί τη σχετική έρευνα αγοράς για την εκτίμηση του κόστους. Η υλοποίηση των προμηθειών θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
 Παρακολουθεί τα προγράμματα στολισμού και διακόσμησης που υλοποιούνται σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 Μεριμνά για την σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και τις διαβιβάζει στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με σκοπό την έγκαιρη προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μέσων για το στολισμό του Δήμου, τον εξοπλισμό και την αντικατάσταση υλικών των παιδικών χαρών και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 Επιμελείται από κοινού με τη Δ/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού του εορταστικού στολισμού του Δήμου στις εθνικές εορτές, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και γενικώς όποτε αυτό απαιτείται.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου
Αρμοδιότητες

 Είναι αρμόδιο για την επισκευή και συντήρηση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους, σιντριβάνια κλπ. καθώς και όλων των ηλεκτροηχητικών συστημάτων του δήμου, ειδικών φωτισμών, οδών, κήπων κλπ.
 Μεριμνά για την καλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή όλων των εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης στα δημοτικά κτίρια.
 Συνεργάζεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου για την εκτέλεση των προγραμμάτων και εργασιών στολισμού και διακόσμησης της πόλης, του εορταστικού στολισμού κλπ..
 Ελέγχει και παρακολουθεί την καλή λειτουργία των εγκατεστημένων σειρήνων συναγερμού στα διάφορα σημεία της πόλης.
 Τηρεί αρχείο επισκευής και συντηρήσεων.
 Φροντίζει την αντικατάσταση των χαλασμένων και καμένων λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων του δικτύου.
 Ενημερώνει εγκαίρως τη ΔΕΗ για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο.
 Φροντίζει για τον κανονικό ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών καταστημάτων.
 Έχει την ευθύνη της αποθήκευσης, καλής διατήρησης και διάθεσης των πάσης φύσεως ειδών υλικών - που παραλαμβάνει από το Τμήμα Προμηθειών - και χρησιμοποιείται από το προσωπικό, τηρώντας και ειδικά βιβλία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των υλικών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.4. Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων, Λιπαντικών και Υλικών
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για την προμήθεια και παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών για τα όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, πλην αυτών που διαχειρίζεται η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Η παραλαβή θα γίνεται πάντοτε ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
 Ενεργεί έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων αποστέλλοντας δείγμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
 Μεριμνά για την ασφάλεια των αποθηκών καυσίμων, εγκαθιστώντας πλησίον αυτών πυροσβεστικές αντλίες.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων εκδίδοντας τα σχετικά δελτία εισαγωγής και εξαγωγής και τηρεί βιβλίο καταχωρήσεων.
 Μεριμνά για τον εφοδιασμό καυσίμων (πετρέλαιο) όλων των θερμαντικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Δήμου (καλοριφέρ), τηρώντας τις ίδιες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων.
 Ομοίως μεριμνά για την παραλαβή και διάθεση των ελαιολιπαντικών τηρώντας την νόμιμη διαδικασίας εισαγωγής και εξαγωγής.
 Αποθηκεύει τα ελαιολιπαντικά (δοχεία) σε ιδιαίτερο χώρο και μεριμνά για τη διαφύλαξη τούτων.
 Μεριμνά για την παραλαβή, αποθήκευση διάθεση και εν γένει διαχείριση όλων των υλικών της Δ/νσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού από τις αρμόδιες Επιτροπές.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by