ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1ος όροφος

Ταχ.Διεύθυνση Ευρυπίδου και Ευαγγελιστρίας 21 - Πειραιάς Τ.Κ. 18532

Τμήμα Οδικών έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας

Τηλέφωνο 2104199832 2104199817

Τμήμα Αποχέτευσης

Τηλέφωνο 210 4199813-14 Φαξ:210 4199823 e_mail odopapoh@pireasnet.gr

Συνεργείο όμβριων υδάτων

Κολοκοτρώνη 75

τηλέφωνο/ φαξ : 2132022477

Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων 

Αθανασίου Διάκου 5

Τηλέφωνο 2104113320-1 φαξ 2104113341

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

Τηλέφωνο 2104199820-21  2104113327

Τμήμα Οδοποίας

Τηλ. 2104199832-817  e_mail  odopapoh@pireasnet.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1ος όροφος

Ταχ.Διεύθυνση Ευρυπίδου και Ευαγγελιστρίας 21 - Πειραιάς Τ.Κ. 18532

Τμήμα Οδικών έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας

Τηλέφωνο 2104199832 2104199817

Τμήμα Αποχέτευσης

Τηλέφωνο 210 4199813-14 Φαξ:210 4199823 e_mail odopapoh@pireasnet.gr

Συνεργείο όμβριων υδάτων

Κολοκοτρώνη 75

τηλέφωνο/ φαξ : 2132022477

Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων 

Αθανασίου Διάκου 5

Τηλέφωνο 2104113320-1 φαξ 2104113341

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

Τηλέφωνο 2104199820-21  2104113327

Τμήμα Οδοποίας

Τηλ. 2104199832-817  e_mail  odopapoh@pireasnet.gr

Διεύθυνση Οδοποιίας - Αποχέτευσης

Αποστολή
Αποστολή της Διεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης είναι η υλοποίηση έργων και μελετών καθώς και η διαχείριση των αρμοδιοτήτων του Δήμου στους τομείς: συγκοινωνιακών θεμάτων, κυκλοφοριακών θεμάτων, οδοποιίας και αποχέτευσης.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας
• Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης
• Τμήμα Αποχέτευσης
• Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων
• Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

4.15.1. Τμήμα Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου για την κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση των οδών – πεζοδρομίων – πλατειών – πεζοδρόμων και λοιπών δημοτικών κοινοχρήστων χώρων, σε συνεργασία, όπου απαιτείται με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τη Διεύθυνση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού.
 Μελετά τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των οδικών – συγκοινωνιακών έργων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Εκδίδει τις απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή τρίτους, που αφορούν το οδόστρωμα των οδών ή τα πεζοδρόμια, επιβλέπει την καλή εκτέλεση των εργασιών και μεριμνά για την αποκατάσταση των τομών από τους υπεύθυνους Οργανισμούς ή τρίτους.
 Συνεργάζεται με την αρμόδια επί των εσόδων Υπηρεσία για την καταβολή τελών και παραβόλων από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή τρίτους που αιτούνται και εκτελούν εργασίες επί των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και γενικώς επί κάθε κοινοχρήστου χώρου.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες έργων αυτεπιστασίας που αφορούν κατασκευές πεζοδρόμων – πλατειών – κατεδαφίσεις – διανοίξεις κλπ., ασκεί την επίβλεψη των εργασιών, μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Έχει την ευθύνη εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και τη μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης και σηματοδότησης του οδικού δικτύου του δήμου.
 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αφορούν την κυκλοφορία, συντάσσει τις κυκλοφοριακές μελέτες και επιβλέπει την υλοποίησή τους σύμφωνα με τοπογραφικά σχέδια και μετρήσεις (κυκλοφοριακοί φόρτοι κλπ.).
 Με βάση τις μελέτες που συντάσσονται και εγκρίνονται από τους αρμόδιους φορείς ελέγχει εάν οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις οδών, καθεστώς στάθμευσης κλπ.) δημιουργούν παρενέργειες ή όχι στο ευρύτερο οδικό δίκτυο του Δήμου και εφ’ όσον απαιτείται επιλαμβάνεται της επανεξέτασης των μελετών, τροποποιώντας και υποβάλλοντας αυτές εκ νέου προς έγκριση.
 Εισηγείται την υλοποίηση των κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων, με εργολαβίες, ή από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου.
 Μεριμνά για την αρίθμηση των κτιρίων και χορηγεί τις αντίστοιχες βεβαιώσεις
 Τηρεί αρχείο ονοματοθεσίας και αρχείου αρίθμησης οδών.
 Εισηγείται στα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση νέας ονομασίας ή αναρίθμησης οδών και κοινοχρήστων χώρων.
 Ενημερώνεται και συμμετέχει σε διεθνή Ευρωπαϊκά προγράμματα μελέτης και κυκλοφορίας και εισηγείται την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία της κυκλοφορίας και της αποσυμφόρησης των δρόμων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και παρακολουθεί τα κοινοτικά έργα (DRIVE – THERMIE). Με τα έργα (PROJECTS) αυτά επιχειρείται με μεθόδους Τηλεματικής η ρύθμιση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς του Πειραιά.
 Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για ειδικές κατηγορίες οχημάτων (αναπηρικά, κρατικά, σχολικά κλπ.) και έχει την εποπτεία της εγκατάστασης της σήμανσης.
 Μεριμνά για την εγκατάσταση της οριζόντιας και κάθετης οδικής σήμανσης και ενημερώνει το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου για τις ανάγκες συντήρησης της σήμανσης.
 Μεριμνά για την αποτύπωση και την πλήρη καταγραφή της υπάρχουσας οδικής σήμανσης της Πόλης,.
 Μεριμνά για τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 Θεσπίζει την απαγόρευση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 Διαχειρίζεται τα mini-bus, όσον αφορά τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών στις δημοτικές κοινότητες και συνοικίες.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.2. Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη διαχείριση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) στο σύνολό του.
 Έχει την ευθύνη για την εποπτεία του αναδόχου λειτουργίας του Σ.Ε.Σ.
 Αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο επιστημονικό και τεχνικό μέσο για την αξιολόγηση του Σ.Ε.Σ.
 Προτείνει τρόπους βελτίωσης ή εκσυγχρονισμού του συστήματος.
 Αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
 Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία λειτουργίας του συστήματος.
 Διαχειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό του Σ.Ε.Σ.
 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την έκδοση των πάσης φύσεως καρτών που παρέχουν δικαιώματα χρήσης χώρου στάθμευσης στο Σ.Ε.Σ.
 Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των μόνιμων κατοίκων για την έκδοση και ανανέωση της κάρτας στάθμευσης σε θέσεις μόνιμων κατοίκων.
 Χειρίζεται τα παράπονα των πολιτών που υποβάλλονται στην Υπηρεσία.
 Δέχεται και διεκπεραιώνει τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για θέματα λειτουργίας του Σ.Ε.Σ..
 Διαχειρίζεται αιτήματα πολιτών σχετικά με την ενημέρωσή τους για θέματα αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας.
 Έχει την ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με την σήμανση.
 Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων στάθμευσης σε χώρους του Σ.Ε.Σ..
 Μεριμνά για την εκπόνηση ή την επικαιροποίηση των μελετών συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
 Έχει την ευθύνη τήρησης έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.3. Τμήμα Αποχέτευσης
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αναφέρονται στην επέκταση και κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων.
 Συντάσσει τις σχετικές μελέτες και μεριμνά για την ωρίμανση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Ευρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση, επαφή και συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την Υπηρεσία Υδραυλικών Έργων του αρμόδιου Υπουργείου για την προώθηση των προγραμμάτων κατασκευής συλλεκτήρων αγωγών ακαθάρτων και απορροής όμβριων, στην όλη περιοχή του Δήμου.
 Μεριμνά για τον τακτικό έλεγχο των φρεατίων απορροής ομβρίων και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τον πλήρη καθαρισμό τους, έτσι ώστε το σύνολο του δικτύου να βρίσκεται σε άρτια λειτουργική κατάσταση μέχρι το τέλος κάθε θερινής περιόδου.
 Φροντίζει για την επιτόπια έρευνα και έλεγχο των συνθηκών κατασκευής των επιμέρους μελετών και προτείνει την τροποποίηση και προσαρμογή των μελετών στις επικρατούσες τοπικές (κατά Δημοτική Κοινότητα – Συνοικία κλπ.) συνθήκες, έτσι ώστε τελικά προσαρμοσμένες στις κατά τόπους εδαφικές ιδιαιτερότητες να είναι εφαρμόσιμες και εκτελεστέες.
 Εκδίδει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την έκδοση αδειών οικοδομής από την Πολεοδομία, σύμφωνα με τον Ν. 1068/80.
 Χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για τις υπάρχουσες εξωτερικές διακλαδώσεις των ακινήτων γνωρίζοντας και το βάθος ροής του αγωγού.
 Φροντίζει για τη σχεδίαση πινακίδων του κατασκευασμένου δικτύου ακαθάρτων και των εξωτερικών διακλαδώσεων και επιμελείται για τη σύνταξη των απαραίτητων και στατιστικών στοιχείων για τα υπάρχοντα και νέα κατασκευαζόμενα δίκτυα.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες που αφορούν σε έργα αυτεπιστασίας αποχέτευσης, ασκεί την επίβλεψη των εργασιών, μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.4. Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση όλων των έργων υποδομών, για την αποκατάσταση των μικρών φθορών των οδοστρωμάτων, ρείθρων, κρασπέδων και πεζοδρομίων για την κατασκευή μικρής έκτασης έργων και τη συντήρηση των Δημοτικών Πλαζ (Βοτσαλάκια, Φρεαττύδα κλπ.).
 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση α) των δημοτικών χώρων συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας των πολιτών, β) των δημοτικών εγκαταστάσεων αθλητισμού, γ) των λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων (πλην των κτιριακών) που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες και γενικώς όλων των έργων ανοικτών χώρων.
 Σχεδιάζει, ενημερώνει και τηρεί ολοκληρωμένη αποτύπωση σε τεχνικά σχέδια των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των δημοτικών καταστημάτων, των κήπων και κηπαρίων του Δήμου, πλατειών κλπ.
 Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την άρτια λειτουργία εγκαταστάσεων υπαγόμενων στην αρμοδιότητα του Δήμου.
 Αποσύρει διάφορα εμπόδια σε πεζοδρόμια ή δρόμους κατ’ εντολή της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (π.χ. κάγκελα, κολωνάκια, εμπόδια σε θέσεις παρκαρίσματος παράνομα τοποθετημένα).
 Φροντίζει για τη μεταφορά των επίπλων και σκευών των υπηρεσιών του Δήμου όταν μεταφέρονται σε άλλους χώρους ή όταν ανανεώνουν την επίπλωση των γραφείων.
 Μεριμνά για τη μεταφορά εκλογικού υλικού (παραβάν, κάλπες κλπ.) στα εκλογικά τμήματα, καθώς και για τη συντήρηση και αντικατάστασή τους.
 Συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες προμήθειας υλικών που απαιτούνται και ασκεί την επίβλεψη των εργασιών.
 Φροντίζει για την κατασκευή εξεδρών, τη μεταφορά καθισμάτων, την τοποθέτηση σημαιών κλπ. κατά τη διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου, ύστερα από υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας και εντολής του Γραφείου Δημάρχου.
 Φροντίζει για την καλή λειτουργία του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης.
 Επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης.
 Φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ για τις βλάβες των δικτύων της που αφορούν το Δήμο.
 Εκτελεί εργασίες σε μόνιμη βάση για τη συντήρηση της οριζόντιας και κάθετης οδικής σήμανσης.
 Τηρεί αρχείο επεμβάσεων και ελέγχων στο δίκτυο ύδρευσης (νέων παροχών, βλαβών, επεκτάσεων, μικροβιολογικών κ.λπ.).
 Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 Φυλάσσει και διαχειρίζεται τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών και υποβάλλει ετήσιο απολογισμό αξιοποίησης των υλικών και στόχων που επιτεύχθηκαν.
 Τηρεί αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διαχείριση των πάσης φύσεως εργαλείων, μηχανημάτων κλπ. που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση, είτε για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, είτε για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών από το Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων.
 Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διαχείριση των πάσης φύσεως υλικών που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση, είτε για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, είτε για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών από το Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και συντάσσει δελτία εισαγωγής και εξαγωγής.
 Παρακολουθεί τα υπόλοιπα των αποθηκευμένων υλικών και μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια κάθε αναγκαίου είδους.
 Τηρεί ιδιαίτερα βιβλία για τα πάσης φύσεως δομικά υλικά των εργοταξίων.
 Μεριμνά για τη διαγραφή από τα βιβλία εκείνων των μηχανημάτων τα οποία σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα (παλαιότητας – καταστροφές κλπ.) για περαιτέρω χρήση.
 Φροντίζει για την εκποίηση των άχρηστων μηχανημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την ταξινόμηση των υλικών για την ευχερή και έγκαιρη διακίνησή τους.
 Τηρεί βιβλίο παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση υλικού.
 Μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό της Δ/νσης με τα απαραίτητα υλικά για την ανά πάσα στιγμή διάθεσή τους στο Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
 


 

Αποστολή
Αποστολή της Διεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης είναι η υλοποίηση έργων και μελετών καθώς και η διαχείριση των αρμοδιοτήτων του Δήμου στους τομείς: συγκοινωνιακών θεμάτων, κυκλοφοριακών θεμάτων, οδοποιίας και αποχέτευσης.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας
• Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης
• Τμήμα Αποχέτευσης
• Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων
• Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

4.15.1. Τμήμα Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου για την κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση των οδών – πεζοδρομίων – πλατειών – πεζοδρόμων και λοιπών δημοτικών κοινοχρήστων χώρων, σε συνεργασία, όπου απαιτείται με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τη Διεύθυνση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού.
 Μελετά τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των οδικών – συγκοινωνιακών έργων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Εκδίδει τις απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή τρίτους, που αφορούν το οδόστρωμα των οδών ή τα πεζοδρόμια, επιβλέπει την καλή εκτέλεση των εργασιών και μεριμνά για την αποκατάσταση των τομών από τους υπεύθυνους Οργανισμούς ή τρίτους.
 Συνεργάζεται με την αρμόδια επί των εσόδων Υπηρεσία για την καταβολή τελών και παραβόλων από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή τρίτους που αιτούνται και εκτελούν εργασίες επί των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και γενικώς επί κάθε κοινοχρήστου χώρου.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες έργων αυτεπιστασίας που αφορούν κατασκευές πεζοδρόμων – πλατειών – κατεδαφίσεις – διανοίξεις κλπ., ασκεί την επίβλεψη των εργασιών, μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Έχει την ευθύνη εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και τη μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης και σηματοδότησης του οδικού δικτύου του δήμου.
 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αφορούν την κυκλοφορία, συντάσσει τις κυκλοφοριακές μελέτες και επιβλέπει την υλοποίησή τους σύμφωνα με τοπογραφικά σχέδια και μετρήσεις (κυκλοφοριακοί φόρτοι κλπ.).
 Με βάση τις μελέτες που συντάσσονται και εγκρίνονται από τους αρμόδιους φορείς ελέγχει εάν οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις οδών, καθεστώς στάθμευσης κλπ.) δημιουργούν παρενέργειες ή όχι στο ευρύτερο οδικό δίκτυο του Δήμου και εφ’ όσον απαιτείται επιλαμβάνεται της επανεξέτασης των μελετών, τροποποιώντας και υποβάλλοντας αυτές εκ νέου προς έγκριση.
 Εισηγείται την υλοποίηση των κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων, με εργολαβίες, ή από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου.
 Μεριμνά για την αρίθμηση των κτιρίων και χορηγεί τις αντίστοιχες βεβαιώσεις
 Τηρεί αρχείο ονοματοθεσίας και αρχείου αρίθμησης οδών.
 Εισηγείται στα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση νέας ονομασίας ή αναρίθμησης οδών και κοινοχρήστων χώρων.
 Ενημερώνεται και συμμετέχει σε διεθνή Ευρωπαϊκά προγράμματα μελέτης και κυκλοφορίας και εισηγείται την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία της κυκλοφορίας και της αποσυμφόρησης των δρόμων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και παρακολουθεί τα κοινοτικά έργα (DRIVE – THERMIE). Με τα έργα (PROJECTS) αυτά επιχειρείται με μεθόδους Τηλεματικής η ρύθμιση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς του Πειραιά.
 Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για ειδικές κατηγορίες οχημάτων (αναπηρικά, κρατικά, σχολικά κλπ.) και έχει την εποπτεία της εγκατάστασης της σήμανσης.
 Μεριμνά για την εγκατάσταση της οριζόντιας και κάθετης οδικής σήμανσης και ενημερώνει το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου για τις ανάγκες συντήρησης της σήμανσης.
 Μεριμνά για την αποτύπωση και την πλήρη καταγραφή της υπάρχουσας οδικής σήμανσης της Πόλης,.
 Μεριμνά για τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 Θεσπίζει την απαγόρευση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 Διαχειρίζεται τα mini-bus, όσον αφορά τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών στις δημοτικές κοινότητες και συνοικίες.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.2. Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη διαχείριση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) στο σύνολό του.
 Έχει την ευθύνη για την εποπτεία του αναδόχου λειτουργίας του Σ.Ε.Σ.
 Αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο επιστημονικό και τεχνικό μέσο για την αξιολόγηση του Σ.Ε.Σ.
 Προτείνει τρόπους βελτίωσης ή εκσυγχρονισμού του συστήματος.
 Αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
 Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία λειτουργίας του συστήματος.
 Διαχειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό του Σ.Ε.Σ.
 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την έκδοση των πάσης φύσεως καρτών που παρέχουν δικαιώματα χρήσης χώρου στάθμευσης στο Σ.Ε.Σ.
 Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των μόνιμων κατοίκων για την έκδοση και ανανέωση της κάρτας στάθμευσης σε θέσεις μόνιμων κατοίκων.
 Χειρίζεται τα παράπονα των πολιτών που υποβάλλονται στην Υπηρεσία.
 Δέχεται και διεκπεραιώνει τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για θέματα λειτουργίας του Σ.Ε.Σ..
 Διαχειρίζεται αιτήματα πολιτών σχετικά με την ενημέρωσή τους για θέματα αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας.
 Έχει την ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με την σήμανση.
 Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων στάθμευσης σε χώρους του Σ.Ε.Σ..
 Μεριμνά για την εκπόνηση ή την επικαιροποίηση των μελετών συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
 Έχει την ευθύνη τήρησης έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.3. Τμήμα Αποχέτευσης
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αναφέρονται στην επέκταση και κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων.
 Συντάσσει τις σχετικές μελέτες και μεριμνά για την ωρίμανση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Ευρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση, επαφή και συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την Υπηρεσία Υδραυλικών Έργων του αρμόδιου Υπουργείου για την προώθηση των προγραμμάτων κατασκευής συλλεκτήρων αγωγών ακαθάρτων και απορροής όμβριων, στην όλη περιοχή του Δήμου.
 Μεριμνά για τον τακτικό έλεγχο των φρεατίων απορροής ομβρίων και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τον πλήρη καθαρισμό τους, έτσι ώστε το σύνολο του δικτύου να βρίσκεται σε άρτια λειτουργική κατάσταση μέχρι το τέλος κάθε θερινής περιόδου.
 Φροντίζει για την επιτόπια έρευνα και έλεγχο των συνθηκών κατασκευής των επιμέρους μελετών και προτείνει την τροποποίηση και προσαρμογή των μελετών στις επικρατούσες τοπικές (κατά Δημοτική Κοινότητα – Συνοικία κλπ.) συνθήκες, έτσι ώστε τελικά προσαρμοσμένες στις κατά τόπους εδαφικές ιδιαιτερότητες να είναι εφαρμόσιμες και εκτελεστέες.
 Εκδίδει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την έκδοση αδειών οικοδομής από την Πολεοδομία, σύμφωνα με τον Ν. 1068/80.
 Χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για τις υπάρχουσες εξωτερικές διακλαδώσεις των ακινήτων γνωρίζοντας και το βάθος ροής του αγωγού.
 Φροντίζει για τη σχεδίαση πινακίδων του κατασκευασμένου δικτύου ακαθάρτων και των εξωτερικών διακλαδώσεων και επιμελείται για τη σύνταξη των απαραίτητων και στατιστικών στοιχείων για τα υπάρχοντα και νέα κατασκευαζόμενα δίκτυα.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες που αφορούν σε έργα αυτεπιστασίας αποχέτευσης, ασκεί την επίβλεψη των εργασιών, μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.4. Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση όλων των έργων υποδομών, για την αποκατάσταση των μικρών φθορών των οδοστρωμάτων, ρείθρων, κρασπέδων και πεζοδρομίων για την κατασκευή μικρής έκτασης έργων και τη συντήρηση των Δημοτικών Πλαζ (Βοτσαλάκια, Φρεαττύδα κλπ.).
 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση α) των δημοτικών χώρων συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας των πολιτών, β) των δημοτικών εγκαταστάσεων αθλητισμού, γ) των λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων (πλην των κτιριακών) που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες και γενικώς όλων των έργων ανοικτών χώρων.
 Σχεδιάζει, ενημερώνει και τηρεί ολοκληρωμένη αποτύπωση σε τεχνικά σχέδια των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των δημοτικών καταστημάτων, των κήπων και κηπαρίων του Δήμου, πλατειών κλπ.
 Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την άρτια λειτουργία εγκαταστάσεων υπαγόμενων στην αρμοδιότητα του Δήμου.
 Αποσύρει διάφορα εμπόδια σε πεζοδρόμια ή δρόμους κατ’ εντολή της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (π.χ. κάγκελα, κολωνάκια, εμπόδια σε θέσεις παρκαρίσματος παράνομα τοποθετημένα).
 Φροντίζει για τη μεταφορά των επίπλων και σκευών των υπηρεσιών του Δήμου όταν μεταφέρονται σε άλλους χώρους ή όταν ανανεώνουν την επίπλωση των γραφείων.
 Μεριμνά για τη μεταφορά εκλογικού υλικού (παραβάν, κάλπες κλπ.) στα εκλογικά τμήματα, καθώς και για τη συντήρηση και αντικατάστασή τους.
 Συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες προμήθειας υλικών που απαιτούνται και ασκεί την επίβλεψη των εργασιών.
 Φροντίζει για την κατασκευή εξεδρών, τη μεταφορά καθισμάτων, την τοποθέτηση σημαιών κλπ. κατά τη διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου, ύστερα από υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας και εντολής του Γραφείου Δημάρχου.
 Φροντίζει για την καλή λειτουργία του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης.
 Επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης.
 Φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ για τις βλάβες των δικτύων της που αφορούν το Δήμο.
 Εκτελεί εργασίες σε μόνιμη βάση για τη συντήρηση της οριζόντιας και κάθετης οδικής σήμανσης.
 Τηρεί αρχείο επεμβάσεων και ελέγχων στο δίκτυο ύδρευσης (νέων παροχών, βλαβών, επεκτάσεων, μικροβιολογικών κ.λπ.).
 Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 Φυλάσσει και διαχειρίζεται τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών και υποβάλλει ετήσιο απολογισμό αξιοποίησης των υλικών και στόχων που επιτεύχθηκαν.
 Τηρεί αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διαχείριση των πάσης φύσεως εργαλείων, μηχανημάτων κλπ. που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση, είτε για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, είτε για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών από το Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων.
 Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διαχείριση των πάσης φύσεως υλικών που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση, είτε για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, είτε για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών από το Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και συντάσσει δελτία εισαγωγής και εξαγωγής.
 Παρακολουθεί τα υπόλοιπα των αποθηκευμένων υλικών και μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια κάθε αναγκαίου είδους.
 Τηρεί ιδιαίτερα βιβλία για τα πάσης φύσεως δομικά υλικά των εργοταξίων.
 Μεριμνά για τη διαγραφή από τα βιβλία εκείνων των μηχανημάτων τα οποία σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα (παλαιότητας – καταστροφές κλπ.) για περαιτέρω χρήση.
 Φροντίζει για την εκποίηση των άχρηστων μηχανημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την ταξινόμηση των υλικών για την ευχερή και έγκαιρη διακίνησή τους.
 Τηρεί βιβλίο παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση υλικού.
 Μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό της Δ/νσης με τα απαραίτητα υλικά για την ανά πάσα στιγμή διάθεσή τους στο Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
 


 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by