ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

 Διεύθυνση Πληροφορικής

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ.18535

9ος όροφος


Τηλέφωνο 213 2022704   213 2022400  e_mail edp1@pireasnet.gr
 

 Τμήμα διοικητικής υποστήριξης και εισαγωγής στοιχείων

Τηλέφωνο 213 2022402 e_mail webmaster@pireasnet.gr

 Τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Τηλέφωνο 213 2022403 e_mail  sakis@pireasnet.gr


Τμήμα επικοινωνιών, σχεδιασμού και υλοποίησης δικτύων

Τηλέφωνο 213 2022414 e_mail  esyd@pireasnet.gr

 Τμήμα τεχνολογιών πληροφορικής
Τηλέφωνο 213 2022418 e_mail  ttp@pireasnet.gr

 Διεύθυνση Πληροφορικής

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ.18535

9ος όροφος


Τηλέφωνο 213 2022704   213 2022400  e_mail edp1@pireasnet.gr
 

 Τμήμα διοικητικής υποστήριξης και εισαγωγής στοιχείων

Τηλέφωνο 213 2022402 e_mail webmaster@pireasnet.gr

 Τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Τηλέφωνο 213 2022403 e_mail  sakis@pireasnet.gr


Τμήμα επικοινωνιών, σχεδιασμού και υλοποίησης δικτύων

Τηλέφωνο 213 2022414 e_mail  esyd@pireasnet.gr

 Τμήμα τεχνολογιών πληροφορικής
Τηλέφωνο 213 2022418 e_mail  ttp@pireasnet.gr

Διεύθυνση Πληροφορικής

Αποστολή
Ο αποτελεσματικός επιχειρησιακός σχεδιασμός σε θέματα πληροφορικής και η υποστήριξη των υποδομών δικτύων και πληροφορικής του Δήμου.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
• Τμήμα Επικοινωνιών, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων
• Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής
• Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων

4.20.1. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης έχει σαν αντικείμενο την προμήθεια, αναβάθμιση και συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Μηχανογραφικού Κέντρου όπου βρίσκονται οι Κεντρικοί Υπολογιστές, την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται για τις εφαρμογές (Δημοτολογικά στοιχεία, μισθολογικά κλπ.), καθώς και των συστημάτων πληροφόρησης του κοινού.
 Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου τηλεπικοινωνιών (τηλέφωνα, δεδομένα κλπ.) που είναι εγκατεστημένο στα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις.
 Συντηρεί το Δίκτυο Τοπικής και Ευρείας περιοχής (LAN & WAN) το οποίο αποτελείται από τον επικοινωνιακό εξοπλισμό (καλώδια, κατανεμητές, βύσματα, ειδικές συσκευές επικοινωνίας) και πάνω στο οποίο στηρίζεται το Πληροφοριακό σύστημα του Δήμου. Ακόμη συντάσσει τις μελέτες για την προμήθεια συστημάτων πληροφορικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού και ειδικότερα συμβάλλει στο τμήμα της μελέτης που αφορά το υλικό (HARDWARE ), αφού λάβει υπ’ όψη του τις ανάγκες των Υπηρεσιών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου

4.20.2. Τμήμα Επικοινωνιών, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων
Αρμοδιότητες

 Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών επικοινωνιών.
 Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων επικοινωνιών που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
 Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων επικοινωνιών και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών τους.
 Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων επικοινωνιών με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
 Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων επικοινωνιών, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των δράσεων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Σχεδιάζει, υλοποιεί και συντηρεί το δίκτυο υπολογιστών με το μηχανογραφικό κέντρο του Κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
 Σχεδιάζει τον τρόπο διασύνδεσης των περιφερειακών κτιρίων του Δήμου με το κεντρικό Δημαρχείο υλοποιώντας και συντηρώντας ταυτόχρονα δίκτυα μετάδοσης δεδομένων (Ασύρματα – Ενσύρματα) και κατόπιν αναπτύσσει τοπικό δίκτυο στο διασυνδεδεμένο κτίριο.
 Σχεδιάζει υλοποιεί και συντηρεί το δίκτυο επικοινωνιών φωνής του Δήμου.
 Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
 Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού επικοινωνιών.
 Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού επικοινωνιών του Δήμου.
 Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων Επικοινωνιών του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα.
 Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων επικοινωνιών και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
 Διεκπεραιώνει τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις που αφορούν τα δίκτυα.
 Συνεργάζεται με τους εκάστοτε φορείς παροχής περιεχομένου προς τον Δήμο (Ο.Τ.Ε., ΣΥΖΕΥΞΙΣ κ.λ.π.).
 Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν.3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166).
 Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού επικοινωνιών του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου

4.20.3. Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής
Αρμοδιότητες

 Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής (ΤΠ).
 Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
 Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.
 Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
 Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
 Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠ του Δήμου.
 Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
 Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠ που λειτουργούν στο Δήμο.
 Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.
 Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου.
 Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους.
 Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου.
 Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
 Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
 Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠ.
 Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠ του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.20.4. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη για το σύνολο της Διεύθυνσης και τα τμήματα της (Τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας).
 Εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.και διεκπεραιώνει αυτήν σε συνεργασία με την υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου η οποία είναι αρμόδια για τις εκτέλεση των προμηθειών.
 Καταχωρεί μαζικά τα στοιχεία των διαφόρων εφαρμογών (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Προσωπικό κλπ.)
 Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου

 


 

Αποστολή
Ο αποτελεσματικός επιχειρησιακός σχεδιασμός σε θέματα πληροφορικής και η υποστήριξη των υποδομών δικτύων και πληροφορικής του Δήμου.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
• Τμήμα Επικοινωνιών, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων
• Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής
• Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων

4.20.1. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης έχει σαν αντικείμενο την προμήθεια, αναβάθμιση και συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Μηχανογραφικού Κέντρου όπου βρίσκονται οι Κεντρικοί Υπολογιστές, την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται για τις εφαρμογές (Δημοτολογικά στοιχεία, μισθολογικά κλπ.), καθώς και των συστημάτων πληροφόρησης του κοινού.
 Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου τηλεπικοινωνιών (τηλέφωνα, δεδομένα κλπ.) που είναι εγκατεστημένο στα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις.
 Συντηρεί το Δίκτυο Τοπικής και Ευρείας περιοχής (LAN & WAN) το οποίο αποτελείται από τον επικοινωνιακό εξοπλισμό (καλώδια, κατανεμητές, βύσματα, ειδικές συσκευές επικοινωνίας) και πάνω στο οποίο στηρίζεται το Πληροφοριακό σύστημα του Δήμου. Ακόμη συντάσσει τις μελέτες για την προμήθεια συστημάτων πληροφορικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού και ειδικότερα συμβάλλει στο τμήμα της μελέτης που αφορά το υλικό (HARDWARE ), αφού λάβει υπ’ όψη του τις ανάγκες των Υπηρεσιών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου

4.20.2. Τμήμα Επικοινωνιών, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων
Αρμοδιότητες

 Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών επικοινωνιών.
 Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων επικοινωνιών που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
 Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων επικοινωνιών και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών τους.
 Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων επικοινωνιών με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
 Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων επικοινωνιών, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των δράσεων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Σχεδιάζει, υλοποιεί και συντηρεί το δίκτυο υπολογιστών με το μηχανογραφικό κέντρο του Κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
 Σχεδιάζει τον τρόπο διασύνδεσης των περιφερειακών κτιρίων του Δήμου με το κεντρικό Δημαρχείο υλοποιώντας και συντηρώντας ταυτόχρονα δίκτυα μετάδοσης δεδομένων (Ασύρματα – Ενσύρματα) και κατόπιν αναπτύσσει τοπικό δίκτυο στο διασυνδεδεμένο κτίριο.
 Σχεδιάζει υλοποιεί και συντηρεί το δίκτυο επικοινωνιών φωνής του Δήμου.
 Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
 Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού επικοινωνιών.
 Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού επικοινωνιών του Δήμου.
 Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων Επικοινωνιών του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα.
 Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων επικοινωνιών και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
 Διεκπεραιώνει τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις που αφορούν τα δίκτυα.
 Συνεργάζεται με τους εκάστοτε φορείς παροχής περιεχομένου προς τον Δήμο (Ο.Τ.Ε., ΣΥΖΕΥΞΙΣ κ.λ.π.).
 Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν.3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166).
 Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού επικοινωνιών του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου

4.20.3. Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής
Αρμοδιότητες

 Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής (ΤΠ).
 Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
 Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.
 Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
 Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
 Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠ του Δήμου.
 Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
 Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠ που λειτουργούν στο Δήμο.
 Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.
 Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου.
 Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους.
 Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου.
 Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
 Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
 Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠ.
 Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠ του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.20.4. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη για το σύνολο της Διεύθυνσης και τα τμήματα της (Τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας).
 Εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.και διεκπεραιώνει αυτήν σε συνεργασία με την υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου η οποία είναι αρμόδια για τις εκτέλεση των προμηθειών.
 Καταχωρεί μαζικά τα στοιχεία των διαφόρων εφαρμογών (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Προσωπικό κλπ.)
 Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου

 


 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by