ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π.
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
2132123651
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
2132123660
             3661
             3659
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
2132123684
            3602
            3607
            3628 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ)
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
2132123607
            3688
            3666
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΘΗΒΩΝ78
4ος Όροφος
2132123641
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΘΗΒΩΝ 78
3ος & 4ος Όροφος
2132123623 (ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ)
 
2132123691 (ΓΙΑ ΝΗΣΙΑ &
            3690 ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
                       ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΘΗΒΩΝ 78
2ος Όροφος
2132123680
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π.
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
2132123651
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
2132123660
             3661
             3659
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
2132123684
            3602
            3607
            3628 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ)
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
2132123607
            3688
            3666
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΘΗΒΩΝ78
4ος Όροφος
2132123641
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΘΗΒΩΝ 78
3ος & 4ος Όροφος
2132123623 (ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ)
 
2132123691 (ΓΙΑ ΝΗΣΙΑ &
            3690 ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
                       ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΘΗΒΩΝ 78
2ος Όροφος
2132123680

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης

Αποστολή
Η μελέτη και η προώθηση των ζητημάτων που σχετίζονται με το δομημένο χώρο της πόλης

Οργανόγραμμα
Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης περιλαμβάνει δύο τομείς:
 τον Τομέα Α που αντιστοιχεί στην άσκηση αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιά και
 τον Τομέα Β που αντιστοιχεί στην άσκηση αρμοδιοτήτων εντός της γεωγραφικής περιοχής των Δήμων οι οποίοι υποστηρίζονται διοικητικά από το Δήμο Πειραιώς, με βάση τις διατάξεις του Ν. 3852/10

Ειδικότερα, τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέα (Α)
• Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων Τομέα (Α)
• Τμήμα Δόμησης Τομέα (Α)
• Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Α)
• Τμήμα Τοπογραφικού και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τομέα (Β)
• Τμήμα Δόμησης Τομέα (Β)
• Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Β)
• Τμήμα Γεν. Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

4.14.1. Τμήμα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες

 Τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, πινακίδων διαταγμάτων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Χορήγηση όρων δόμησης και βεβαιώσεων χρήσης γης.
 Έλεγχος Τοπογραφικών διαγραμμάτων ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και τους όρους και περιορισμούς δόμησης και θεώρηση αυτών για την έκδοση Οικ. Αδειών.
 Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος.
 Βεβαίωση αρτιότητας ή οικοδομησιμότητας οικοπέδων.
 Διενέργεια Τοπογραφήσεων οδών, πλατειών, οικοπέδων κλπ. που απαιτούνται για διαδικασίες των Δημοτικών Υπηρεσιών.
 Τήρηση αρχείου Τοπογραφικών Διαγραμμάτων διενεργηθεισών διαδικασιών Σχεδίου πόλης.
 Επίβλεψη διενέργειας κατ’ ανάθεση Τοπογραφήσεων περιοχών μεγάλων εκτάσεων για Δημοτικούς σκοπούς.
 Εισήγηση προς τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου θεμάτων που αφορούν:
α. Τροποποιήσεις και άρσεις ασυμφωνιών Ρυμοτομικού Σχεδίου και όρων δόμησης καθώς και επιβολής αναστολών έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών.
β. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Πολεοδομικές μελέτες
γ. Ρυθμιστικές μελέτες και σχέδια
δ. Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης
ε. Έγκριση νέων θέσεων και μετατοπίσεων περιπτέρων
 Συνεργασία με το τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων για την συντέλεση των απαλλοτριώσεων των κοινόχρηστων χώρων.
 Ενημέρωση Υπηρεσιών Δημοτικής Περιουσίας, Οδοποϊίας, Περιβάλλοντος – Πρασίνου για τους απαλλοτριωθέντες κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
 Διάθεση Χωροσταθμικού και Υψομετρικού δικτύου του Δήμου Πειραιά.
 Λειτουργία οργανωμένου συστήματος ενημέρωσης και διαχείρισης Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.2. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες

 Σύνταξη των πράξεων προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας και εξέταση ενστάσεων κατ’ αυτών.
 Σύνταξη πρωτοκόλλου αδυνάτου τακτοποίησης οικοπέδων.
 Εισήγηση Κύρωσης Πράξεων και Πρωτοκόλλων αδυνάτου Τακτοποίησης στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα.
 Επίβλεψη μελετών Πράξεων Εφαρμογής Ρυμοτομίας ευρείας εκτάσεως.
 Εισήγηση έκδοσης Απόφασης αναγνώρισης τυφλού οικοπέδου ως οικοδομήσιμου και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης σ` αυτό.
 Εισήγηση Αναγνώρισης οδών ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923.
 Διαπίστωση των προϋποθέσεων και διενέργεια διαδικασίας διοικητικής αυτοδίκαιας ή μη άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτων.
 Διενέργεια της διαδικασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Τοπογραφικού και Γεν. Σχ/σμού Πόλης για την συντέλεση των απαλλοτριώσεων των κοινόχρηστων χώρων.
 Τήρηση αρχείου Πράξεων Εφαρμογής Ρυμοτομίας οδών αναγνωρισμένων ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923 καθώς και ειδικών όρων δόμησης τυφλών οικοπέδων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.3. Τμήμα Δόμησης Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες

 Χορήγηση έγκρισης και άδειας δόμησης
 Χορήγηση άδειας προσωρινών ή λυόμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους
 Ανάκληση των οικοδομικών αδειών.
 Διαταγή διακοπής και συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης μη σύννομου της οικοδομικής άδειας.
 Υποβολή ερωτημάτων σε συναρμόδιες υπηρεσίες και απαντήσεις σε αιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων χώρων κύριας χρήσης για άδειες λειτουργίας καταστημάτων – επαγγελματικών χώρων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων ύπαρξης κτισμάτων ως προϋφισταμένων του έτους 1955.
 Έλεγχος καταβολής αμοιβής μελέτης, επίβλεψης και λοιπών εισφορών για την τελική έκδοση και θεώρηση των οικοδομικών αδειών.
 Έλεγχος αμοιβής σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 Διαβίβαση υποβαλλομένων μελετών για γνωμοδότηση από το Σ.Α όπου νομίμως προβλέπεται και απαιτείται.
 Τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.
 Τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου αποκλειστικά για τις οικοδομικές άδειες.
 Τήρηση ειδικού αρχείου και διεκπεραίωση διαδικασιών ρύθμισης χώρων κτισμάτων με τον Ν. 3843/2010.
 Καταχώρηση στο αρχείο των υποβαλλομένων μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, παθητικής πυροπροστασίας και ενεργειακής απόδοσης) για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Έλεγχος όλων των μελετών σε περίπτωση διακοπής εργασιών .
 Έλεγχος των υποβαλλομένων στοιχείων ή μελετών για αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών.
 Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 Ενημέρωση των αρμοδίων Α/Τ για εκτέλεση εργασιών επί κτισμάτων χωρίς άδεια Δόμησης κατόπιν υποβαλλομένων αιτήσεων, όπου νομίμως προβλέπεται
 Τήρηση της διαδικασίας προσωρινής και οριστικής σύνδεσης οικοδομών με δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την σύνδεση οικοδομών προϋφισταμένων του 1955 με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την ηλεκτροδότηση κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους και οικοπέδων (χωρίς κτίσματα) για επαγγελματική χρήση.
 Εισήγηση για έκδοση εγκριτικής Απόφασης καθορισμού οικοδομών, των οποίων οι όψεις πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) χρόνια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Εισήγηση για έγκριση παρέκκλισης από τις πολεοδομικές διατάξεις για τα νοσοκομειακά ή σχολικά ή προνοιακού χαρακτήρα κτίρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα και για τα ειδικά κτίρια.
 Διαπίστωση και εφαρμογή αυτοδίκαιης παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας αιτήσεων για έκδοση οικοδομικής άδειας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται.
 Εισήγηση για έγκριση παράταση ισχύος οικοδομικής άδειας για όσο χρονικό διάστημα έχουν διακοπεί οι οικοδομικές εργασίες χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
 Εισήγηση για την έγκριση επάρκειας του τεχνητού φωτισμού και αερισμού σε ειδικά κτίρια που δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της λειτουργικότητας τους.
 Τήρηση αρχείου των αδειών εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας που χορηγεί η ΕΕΤΤ
 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Τήρηση πλήρους αρχείου οικοδομικών αδειών και η χορήγηση εξ αυτού αντιγράφων κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.4. Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες

 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού επικινδύνων κατασκευών με σύνταξη σχετικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Εκθέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση των διαδικασιών τακτοποίησης και αναστολής της κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού κατασκευών ως αυθαιρέτων και εκκίνηση της διαδικασίας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται για την προστιμοποίηση και κατεδάφιση αυτών.
 Σύνταξη χρηματικών καταλόγων για τον καταλογισμό των προστίμων των αυθαιρέτων κατασκευών.
 Τήρηση της διαδικασίας εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα κείμενες διατάξεις όπου νομίμως προβλέπεται.
 Γνωστοποίηση στους υπόχρεους των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης των υγρασιών κατόπιν καταγγελιών καθώς και βλαπτικών και ανθυγιεινών καταστάσεων εκ δυσλειτουργιών βόθρων.
 Επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων διατηρητέων
 Επιβολή διακοπής οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης ή παράβασης οικοδομικής άδειας από τους ελεγκτές Δόμησης.
 Χορήγηση συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διακοπής επιτρεπομένων των πορισμάτων των ελεγκτών Δόμησης.
 Επιβολή προστίμων για τις αυθαίρετες κατασκευές, σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης με το άρθρο 22 του ΓΟΚ, ή εξαίρεση από την κατεδάφιση.
 Εισήγηση στον αρμόδιο φορέα για εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, όπου επιτρέπεται από το Νόμο.
 Επιβολή λήψης μέτρων ασφαλείας σε εργοτάξια και οικοδομές.
 Εκκίνηση της διαδικασίας διαπίστωσης ετοιμόρροπων κατασκευών από την αρμόδια ειδική Τριμελή επιτροπή Μηχανικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση αρχείου αυθαιρέτων κατασκευών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.5. Τμήμα Τοπογραφικού και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τομέα (Β)
Αρμοδιότητες

 Τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, πινακίδων διαταγμάτων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Χορήγηση όρων δόμησης και βεβαιώσεων χρήσης γης.
 Έλεγχος Τοπογραφικών διαγραμμάτων ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και τους όρους και περιορισμούς δόμησης και θεώρηση αυτών για την έκδοση Οικ. Αδειών.
 Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος.
 Σύνταξη των Πράξεων προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας και εξέταση ενστάσεων κατ’ αυτών. Εισήγηση Κύρωσης Πράξεων στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα.
 Σύνταξη πρωτοκόλλου αδυνάτου τακτοποίησης οικοπέδων.
 Εισήγηση Κύρωσης Πρωτοκόλλων αδυνάτου Τακτοποίησης στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα
 Εισήγηση έκδοσης Απόφασης αναγνώρισης τυφλού οικοπέδου ως οικοδομήσιμου και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης σ` αυτό.
 Εισήγηση Αναγνώρισης οδών ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923.
 Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής και Εισήγηση Κύρωσης αυτών στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα.
 Επίβλεψη Τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής.
 Τήρηση αρχείου Πράξεων Εφαρμογής Ρυμοτομίας και οδών αναγνωρισμένων ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923.
 Βεβαίωση περί ένταξης ή μη οικοπέδου σε οικιστικό ιστό οικισμών προ του 1923 χωρίς καθορισμένα όρια.
 Διαπίστωση ορίων οικισμού εκτός σχεδίου μέχρι 2000 κατ., όπου υφίσταται σχετική Απόφαση κατά το Π.Δ. 24-4-1985 (ΦΕΚ 181Δ).
 Βεβαίωση αρτιότητας ή οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή γηπέδων σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και οικισμούς.
 Καθορισμός προσωρινής οριογραμμής ρέματος σύμφωνα με το αρθρ. 6 παρ. 2 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.6. Τμήμα Δόμησης Τομέα (Β)
Αρμοδιότητες

 Χορήγηση έγκρισης και άδειας δόμησης
 Χορήγηση άδειας προσωρινών ή λυόμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους
 Ανάκληση των οικοδομικών αδειών.
 Διαταγή διακοπής και συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης μη σύννομου της οικοδομικής άδειας.
 Υποβολή ερωτημάτων σε συναρμόδιες υπηρεσίες και απαντήσεις σε αιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων χώρων κύριας χρήσης για άδειες λειτουργίας καταστημάτων – επαγγελματικών χώρων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων ύπαρξης κτισμάτων ως προϋφισταμένων του έτους 1955.
 Έλεγχος καταβολής αμοιβής μελέτης, επίβλεψης και λοιπών εισφορών για την τελική έκδοση και θεώρηση των οικοδομικών αδειών.
 Έλεγχος αμοιβής σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 Διαβίβαση υποβαλλομένων μελετών για γνωμοδότηση από το Σ.Α νομίμως προβλέπεται και απαιτείται.
 Τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.
 Τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου αποκλειστικά για τις οικοδομικές άδειες.
 Καταχώρηση στο αρχείο των υποβαλλομένων μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, παθητικής πυροπροστασίας και ενεργειακής απόδοσης) για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Έλεγχος όλων των μελετών σε περίπτωση διακοπής εργασιών .
 Έλεγχος των υποβαλλομένων στοιχείων ή μελετών για αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών.
 Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 Ενημέρωση των αρμοδίων Α/Τ για εκτέλεση εργασιών επί κτισμάτων χωρίς άδεια Δόμησης κατόπιν υποβαλλομένων αιτήσεων, όπου νομίμως προβλέπεται
 Εισήγηση για έκδοση εγκριτικής Απόφασης καθορισμού οικοδομών, των οποίων οι όψεις πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) χρόνια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Εισήγηση για έγκριση παρέκκλισης από τις πολεοδομικές διατάξεις για τα νοσοκομειακά ή σχολικά ή προνοιακού χαρακτήρα κτίρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα και για τα ειδικά κτίρια.
 Διαπίστωση και εφαρμογή αυτοδίκαιης παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας αιτήσεων για έκδοση οικοδομικής άδειας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται.
 Εισήγηση για έγκριση παράταση ισχύος οικοδομικής άδειας για όσο χρονικό διάστημα έχουν διακοπεί οι οικοδομικές εργασίες χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
 Εισήγηση για την έγκριση επάρκειας του τεχνητού φωτισμού και αερισμού σε ειδικά κτίρια που δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της λειτουργικότητας τους.
 Τήρηση αρχείου των αδειών εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας που χορηγεί η ΕΕΤΤ.
 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.7. Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Β)
Αρμοδιότητες

 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού επικινδύνων κατασκευών με σύνταξη σχετικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Εκθέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση των διαδικασιών τακτοποίησης και αναστολής της κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού κατασκευών ως αυθαιρέτων και εκκίνηση της διαδικασίας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται για την προστιμοποίηση και κατεδάφιση αυτών.
 Σύνταξη χρηματικών καταλόγων για τον καταλογισμό των προστίμων των αυθαιρέτων κατασκευών.
 Τήρηση της διαδικασίας προσωρινής και οριστικής σύνδεσης οικοδομών με δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την σύνδεση οικοδομών προϋφισταμένων του 1955 με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την ηλεκτροδότηση κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους και οικοπέδων (χωρίς κτίσματα) γιά επαγγελματική χρήση.
 Τήρηση της διαδικασίας εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα κείμενες διατάξεις όπου νομίμως προβλέπεται.
 Γνωστοποίηση στους υπόχρεους των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης των υγρασιών κατόπιν καταγγελιών καθώς και βλαπτικών και ανθυγιεινών καταστάσεων εκ δυσλειτουργιών βόθρων.
 Επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων διατηρητέων κτιρίων και εναπόθεσης φρακτών και εμποδίων για την προσβασιμότητα στις ακτές.
 Επιβολή διακοπής οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης ή παράβασης οικοδομικής άδειας από τους ελεγκτές Δόμησης.
 Χορήγηση συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διακοπής επιτρεπομένων των πορισμάτων των ελεγκτών Δόμησης.
 Τήρηση ειδικού αρχείου και διεκπεραίωση διαδικασιών ρύθμισης χώρων κτισμάτων με τον Ν. 3843/2010.
 Επιβολή προστίμων για τις αυθαίρετες κατασκευές, σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης με το άρθρο 22 του ΓΟΚ, ή εξαίρεση από την κατεδάφιση.
 Εισήγηση στον αρμόδιο φορέα για εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών όπου επιτρέπεται από το Νόμο.
 Επιβολή λήψης μέτρων ασφαλείας σε εργοτάξια και οικοδομές.
 Εκκίνηση της διαδικασίας διαπίστωσης ετοιμόρροπων κατασκευών από την αρμόδια ειδική Τριμελή επιτροπή Μηχανικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση αρχείου αυθαιρέτων κατασκευών
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.8. Τμήμα Γεν. Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
Αρμοδιότητες

 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Πρωτόκολλο και Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Ειδικότερα ανά τομέα:
α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑ (Α)

 Τήρηση βιβλίου Πρωτοκόλλου του τομέα (Α) της Διεύθυνσης.
 Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση κάθε εγγράφου που αφορά τον τομέα (Α) της Διεύθυνσης.
 Παρακολούθηση και διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του τομέα (Α) της Διεύθυνσης

β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑ (Β)
 Τήρηση βιβλίου Πρωτοκόλλου του τομέα (Β) της Διεύθυνσης
 Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση κάθε εγγράφου που αφορά τον τομέα (Β) της Διεύθυνσης.
 Παρακολούθηση και διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του τομέα (Β) της Διεύθυνσης
 Τήρηση πλήρους αρχείου οικοδομικών αδειών και η χορήγηση εξ αυτού αντιγράφων κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
 


 

Αποστολή
Η μελέτη και η προώθηση των ζητημάτων που σχετίζονται με το δομημένο χώρο της πόλης

Οργανόγραμμα
Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης περιλαμβάνει δύο τομείς:
 τον Τομέα Α που αντιστοιχεί στην άσκηση αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιά και
 τον Τομέα Β που αντιστοιχεί στην άσκηση αρμοδιοτήτων εντός της γεωγραφικής περιοχής των Δήμων οι οποίοι υποστηρίζονται διοικητικά από το Δήμο Πειραιώς, με βάση τις διατάξεις του Ν. 3852/10

Ειδικότερα, τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέα (Α)
• Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων Τομέα (Α)
• Τμήμα Δόμησης Τομέα (Α)
• Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Α)
• Τμήμα Τοπογραφικού και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τομέα (Β)
• Τμήμα Δόμησης Τομέα (Β)
• Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Β)
• Τμήμα Γεν. Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

4.14.1. Τμήμα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες

 Τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, πινακίδων διαταγμάτων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Χορήγηση όρων δόμησης και βεβαιώσεων χρήσης γης.
 Έλεγχος Τοπογραφικών διαγραμμάτων ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και τους όρους και περιορισμούς δόμησης και θεώρηση αυτών για την έκδοση Οικ. Αδειών.
 Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος.
 Βεβαίωση αρτιότητας ή οικοδομησιμότητας οικοπέδων.
 Διενέργεια Τοπογραφήσεων οδών, πλατειών, οικοπέδων κλπ. που απαιτούνται για διαδικασίες των Δημοτικών Υπηρεσιών.
 Τήρηση αρχείου Τοπογραφικών Διαγραμμάτων διενεργηθεισών διαδικασιών Σχεδίου πόλης.
 Επίβλεψη διενέργειας κατ’ ανάθεση Τοπογραφήσεων περιοχών μεγάλων εκτάσεων για Δημοτικούς σκοπούς.
 Εισήγηση προς τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου θεμάτων που αφορούν:
α. Τροποποιήσεις και άρσεις ασυμφωνιών Ρυμοτομικού Σχεδίου και όρων δόμησης καθώς και επιβολής αναστολών έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών.
β. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Πολεοδομικές μελέτες
γ. Ρυθμιστικές μελέτες και σχέδια
δ. Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης
ε. Έγκριση νέων θέσεων και μετατοπίσεων περιπτέρων
 Συνεργασία με το τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων για την συντέλεση των απαλλοτριώσεων των κοινόχρηστων χώρων.
 Ενημέρωση Υπηρεσιών Δημοτικής Περιουσίας, Οδοποϊίας, Περιβάλλοντος – Πρασίνου για τους απαλλοτριωθέντες κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
 Διάθεση Χωροσταθμικού και Υψομετρικού δικτύου του Δήμου Πειραιά.
 Λειτουργία οργανωμένου συστήματος ενημέρωσης και διαχείρισης Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.2. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες

 Σύνταξη των πράξεων προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας και εξέταση ενστάσεων κατ’ αυτών.
 Σύνταξη πρωτοκόλλου αδυνάτου τακτοποίησης οικοπέδων.
 Εισήγηση Κύρωσης Πράξεων και Πρωτοκόλλων αδυνάτου Τακτοποίησης στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα.
 Επίβλεψη μελετών Πράξεων Εφαρμογής Ρυμοτομίας ευρείας εκτάσεως.
 Εισήγηση έκδοσης Απόφασης αναγνώρισης τυφλού οικοπέδου ως οικοδομήσιμου και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης σ` αυτό.
 Εισήγηση Αναγνώρισης οδών ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923.
 Διαπίστωση των προϋποθέσεων και διενέργεια διαδικασίας διοικητικής αυτοδίκαιας ή μη άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτων.
 Διενέργεια της διαδικασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Τοπογραφικού και Γεν. Σχ/σμού Πόλης για την συντέλεση των απαλλοτριώσεων των κοινόχρηστων χώρων.
 Τήρηση αρχείου Πράξεων Εφαρμογής Ρυμοτομίας οδών αναγνωρισμένων ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923 καθώς και ειδικών όρων δόμησης τυφλών οικοπέδων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.3. Τμήμα Δόμησης Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες

 Χορήγηση έγκρισης και άδειας δόμησης
 Χορήγηση άδειας προσωρινών ή λυόμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους
 Ανάκληση των οικοδομικών αδειών.
 Διαταγή διακοπής και συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης μη σύννομου της οικοδομικής άδειας.
 Υποβολή ερωτημάτων σε συναρμόδιες υπηρεσίες και απαντήσεις σε αιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων χώρων κύριας χρήσης για άδειες λειτουργίας καταστημάτων – επαγγελματικών χώρων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων ύπαρξης κτισμάτων ως προϋφισταμένων του έτους 1955.
 Έλεγχος καταβολής αμοιβής μελέτης, επίβλεψης και λοιπών εισφορών για την τελική έκδοση και θεώρηση των οικοδομικών αδειών.
 Έλεγχος αμοιβής σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 Διαβίβαση υποβαλλομένων μελετών για γνωμοδότηση από το Σ.Α όπου νομίμως προβλέπεται και απαιτείται.
 Τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.
 Τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου αποκλειστικά για τις οικοδομικές άδειες.
 Τήρηση ειδικού αρχείου και διεκπεραίωση διαδικασιών ρύθμισης χώρων κτισμάτων με τον Ν. 3843/2010.
 Καταχώρηση στο αρχείο των υποβαλλομένων μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, παθητικής πυροπροστασίας και ενεργειακής απόδοσης) για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Έλεγχος όλων των μελετών σε περίπτωση διακοπής εργασιών .
 Έλεγχος των υποβαλλομένων στοιχείων ή μελετών για αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών.
 Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 Ενημέρωση των αρμοδίων Α/Τ για εκτέλεση εργασιών επί κτισμάτων χωρίς άδεια Δόμησης κατόπιν υποβαλλομένων αιτήσεων, όπου νομίμως προβλέπεται
 Τήρηση της διαδικασίας προσωρινής και οριστικής σύνδεσης οικοδομών με δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την σύνδεση οικοδομών προϋφισταμένων του 1955 με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την ηλεκτροδότηση κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους και οικοπέδων (χωρίς κτίσματα) για επαγγελματική χρήση.
 Εισήγηση για έκδοση εγκριτικής Απόφασης καθορισμού οικοδομών, των οποίων οι όψεις πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) χρόνια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Εισήγηση για έγκριση παρέκκλισης από τις πολεοδομικές διατάξεις για τα νοσοκομειακά ή σχολικά ή προνοιακού χαρακτήρα κτίρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα και για τα ειδικά κτίρια.
 Διαπίστωση και εφαρμογή αυτοδίκαιης παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας αιτήσεων για έκδοση οικοδομικής άδειας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται.
 Εισήγηση για έγκριση παράταση ισχύος οικοδομικής άδειας για όσο χρονικό διάστημα έχουν διακοπεί οι οικοδομικές εργασίες χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
 Εισήγηση για την έγκριση επάρκειας του τεχνητού φωτισμού και αερισμού σε ειδικά κτίρια που δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της λειτουργικότητας τους.
 Τήρηση αρχείου των αδειών εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας που χορηγεί η ΕΕΤΤ
 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Τήρηση πλήρους αρχείου οικοδομικών αδειών και η χορήγηση εξ αυτού αντιγράφων κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.4. Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες

 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού επικινδύνων κατασκευών με σύνταξη σχετικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Εκθέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση των διαδικασιών τακτοποίησης και αναστολής της κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού κατασκευών ως αυθαιρέτων και εκκίνηση της διαδικασίας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται για την προστιμοποίηση και κατεδάφιση αυτών.
 Σύνταξη χρηματικών καταλόγων για τον καταλογισμό των προστίμων των αυθαιρέτων κατασκευών.
 Τήρηση της διαδικασίας εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα κείμενες διατάξεις όπου νομίμως προβλέπεται.
 Γνωστοποίηση στους υπόχρεους των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης των υγρασιών κατόπιν καταγγελιών καθώς και βλαπτικών και ανθυγιεινών καταστάσεων εκ δυσλειτουργιών βόθρων.
 Επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων διατηρητέων
 Επιβολή διακοπής οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης ή παράβασης οικοδομικής άδειας από τους ελεγκτές Δόμησης.
 Χορήγηση συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διακοπής επιτρεπομένων των πορισμάτων των ελεγκτών Δόμησης.
 Επιβολή προστίμων για τις αυθαίρετες κατασκευές, σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης με το άρθρο 22 του ΓΟΚ, ή εξαίρεση από την κατεδάφιση.
 Εισήγηση στον αρμόδιο φορέα για εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, όπου επιτρέπεται από το Νόμο.
 Επιβολή λήψης μέτρων ασφαλείας σε εργοτάξια και οικοδομές.
 Εκκίνηση της διαδικασίας διαπίστωσης ετοιμόρροπων κατασκευών από την αρμόδια ειδική Τριμελή επιτροπή Μηχανικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση αρχείου αυθαιρέτων κατασκευών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.5. Τμήμα Τοπογραφικού και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τομέα (Β)
Αρμοδιότητες

 Τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, πινακίδων διαταγμάτων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Χορήγηση όρων δόμησης και βεβαιώσεων χρήσης γης.
 Έλεγχος Τοπογραφικών διαγραμμάτων ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και τους όρους και περιορισμούς δόμησης και θεώρηση αυτών για την έκδοση Οικ. Αδειών.
 Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος.
 Σύνταξη των Πράξεων προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας και εξέταση ενστάσεων κατ’ αυτών. Εισήγηση Κύρωσης Πράξεων στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα.
 Σύνταξη πρωτοκόλλου αδυνάτου τακτοποίησης οικοπέδων.
 Εισήγηση Κύρωσης Πρωτοκόλλων αδυνάτου Τακτοποίησης στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα
 Εισήγηση έκδοσης Απόφασης αναγνώρισης τυφλού οικοπέδου ως οικοδομήσιμου και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης σ` αυτό.
 Εισήγηση Αναγνώρισης οδών ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923.
 Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής και Εισήγηση Κύρωσης αυτών στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα.
 Επίβλεψη Τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής.
 Τήρηση αρχείου Πράξεων Εφαρμογής Ρυμοτομίας και οδών αναγνωρισμένων ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923.
 Βεβαίωση περί ένταξης ή μη οικοπέδου σε οικιστικό ιστό οικισμών προ του 1923 χωρίς καθορισμένα όρια.
 Διαπίστωση ορίων οικισμού εκτός σχεδίου μέχρι 2000 κατ., όπου υφίσταται σχετική Απόφαση κατά το Π.Δ. 24-4-1985 (ΦΕΚ 181Δ).
 Βεβαίωση αρτιότητας ή οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή γηπέδων σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και οικισμούς.
 Καθορισμός προσωρινής οριογραμμής ρέματος σύμφωνα με το αρθρ. 6 παρ. 2 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.6. Τμήμα Δόμησης Τομέα (Β)
Αρμοδιότητες

 Χορήγηση έγκρισης και άδειας δόμησης
 Χορήγηση άδειας προσωρινών ή λυόμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους
 Ανάκληση των οικοδομικών αδειών.
 Διαταγή διακοπής και συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης μη σύννομου της οικοδομικής άδειας.
 Υποβολή ερωτημάτων σε συναρμόδιες υπηρεσίες και απαντήσεις σε αιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων χώρων κύριας χρήσης για άδειες λειτουργίας καταστημάτων – επαγγελματικών χώρων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων ύπαρξης κτισμάτων ως προϋφισταμένων του έτους 1955.
 Έλεγχος καταβολής αμοιβής μελέτης, επίβλεψης και λοιπών εισφορών για την τελική έκδοση και θεώρηση των οικοδομικών αδειών.
 Έλεγχος αμοιβής σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 Διαβίβαση υποβαλλομένων μελετών για γνωμοδότηση από το Σ.Α νομίμως προβλέπεται και απαιτείται.
 Τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.
 Τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου αποκλειστικά για τις οικοδομικές άδειες.
 Καταχώρηση στο αρχείο των υποβαλλομένων μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, παθητικής πυροπροστασίας και ενεργειακής απόδοσης) για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Έλεγχος όλων των μελετών σε περίπτωση διακοπής εργασιών .
 Έλεγχος των υποβαλλομένων στοιχείων ή μελετών για αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών.
 Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 Ενημέρωση των αρμοδίων Α/Τ για εκτέλεση εργασιών επί κτισμάτων χωρίς άδεια Δόμησης κατόπιν υποβαλλομένων αιτήσεων, όπου νομίμως προβλέπεται
 Εισήγηση για έκδοση εγκριτικής Απόφασης καθορισμού οικοδομών, των οποίων οι όψεις πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) χρόνια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Εισήγηση για έγκριση παρέκκλισης από τις πολεοδομικές διατάξεις για τα νοσοκομειακά ή σχολικά ή προνοιακού χαρακτήρα κτίρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα και για τα ειδικά κτίρια.
 Διαπίστωση και εφαρμογή αυτοδίκαιης παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας αιτήσεων για έκδοση οικοδομικής άδειας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται.
 Εισήγηση για έγκριση παράταση ισχύος οικοδομικής άδειας για όσο χρονικό διάστημα έχουν διακοπεί οι οικοδομικές εργασίες χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
 Εισήγηση για την έγκριση επάρκειας του τεχνητού φωτισμού και αερισμού σε ειδικά κτίρια που δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της λειτουργικότητας τους.
 Τήρηση αρχείου των αδειών εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας που χορηγεί η ΕΕΤΤ.
 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.7. Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Β)
Αρμοδιότητες

 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού επικινδύνων κατασκευών με σύνταξη σχετικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Εκθέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση των διαδικασιών τακτοποίησης και αναστολής της κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού κατασκευών ως αυθαιρέτων και εκκίνηση της διαδικασίας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται για την προστιμοποίηση και κατεδάφιση αυτών.
 Σύνταξη χρηματικών καταλόγων για τον καταλογισμό των προστίμων των αυθαιρέτων κατασκευών.
 Τήρηση της διαδικασίας προσωρινής και οριστικής σύνδεσης οικοδομών με δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την σύνδεση οικοδομών προϋφισταμένων του 1955 με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την ηλεκτροδότηση κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους και οικοπέδων (χωρίς κτίσματα) γιά επαγγελματική χρήση.
 Τήρηση της διαδικασίας εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα κείμενες διατάξεις όπου νομίμως προβλέπεται.
 Γνωστοποίηση στους υπόχρεους των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης των υγρασιών κατόπιν καταγγελιών καθώς και βλαπτικών και ανθυγιεινών καταστάσεων εκ δυσλειτουργιών βόθρων.
 Επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων διατηρητέων κτιρίων και εναπόθεσης φρακτών και εμποδίων για την προσβασιμότητα στις ακτές.
 Επιβολή διακοπής οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης ή παράβασης οικοδομικής άδειας από τους ελεγκτές Δόμησης.
 Χορήγηση συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διακοπής επιτρεπομένων των πορισμάτων των ελεγκτών Δόμησης.
 Τήρηση ειδικού αρχείου και διεκπεραίωση διαδικασιών ρύθμισης χώρων κτισμάτων με τον Ν. 3843/2010.
 Επιβολή προστίμων για τις αυθαίρετες κατασκευές, σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης με το άρθρο 22 του ΓΟΚ, ή εξαίρεση από την κατεδάφιση.
 Εισήγηση στον αρμόδιο φορέα για εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών όπου επιτρέπεται από το Νόμο.
 Επιβολή λήψης μέτρων ασφαλείας σε εργοτάξια και οικοδομές.
 Εκκίνηση της διαδικασίας διαπίστωσης ετοιμόρροπων κατασκευών από την αρμόδια ειδική Τριμελή επιτροπή Μηχανικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση αρχείου αυθαιρέτων κατασκευών
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.8. Τμήμα Γεν. Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
Αρμοδιότητες

 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Πρωτόκολλο και Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Ειδικότερα ανά τομέα:
α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑ (Α)

 Τήρηση βιβλίου Πρωτοκόλλου του τομέα (Α) της Διεύθυνσης.
 Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση κάθε εγγράφου που αφορά τον τομέα (Α) της Διεύθυνσης.
 Παρακολούθηση και διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του τομέα (Α) της Διεύθυνσης

β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑ (Β)
 Τήρηση βιβλίου Πρωτοκόλλου του τομέα (Β) της Διεύθυνσης
 Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση κάθε εγγράφου που αφορά τον τομέα (Β) της Διεύθυνσης.
 Παρακολούθηση και διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του τομέα (Β) της Διεύθυνσης
 Τήρηση πλήρους αρχείου οικοδομικών αδειών και η χορήγηση εξ αυτού αντιγράφων κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
 


 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by