ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

Δραγάτση 12, Πειραιάς, ΤΚ 18532

4ος Όροφος

Τηλέφωνο 2132022141 e_mail egov@pireasnet.gr

 

Δραγάτση 12, Πειραιάς, ΤΚ 18532

4ος Όροφος

Τηλέφωνο 2132022141 e_mail egov@pireasnet.gr

 

Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πυλής

Αρμοδιότητες
Το Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης είναι αρμόδιο

 α) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και
 β) για την διαχείριση του Διαδικτυακού τόπου του Δήμου με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τις δραστηριότητες του Δήμου, την παραλαβή και διεκπεραίωση των καταγγελιών – αιτημάτων – προτάσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους πολίτες, καθώς και τον σχεδιασμό – ανάπτυξη και συντήρηση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα το Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης:

 Σχεδιάζει, ενημερώνει τις Δημοτικές Υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συντονίζει και διαχειρίζεται τις διαδικασίες του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για τον Δήμο Πειραιά.
 Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης (ηλεκτρονικά) από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και φροντίζει για την ανάρτηση των σχετικών εγγράφων και διαδικασιών στην ιστοσελίδα του Δήμου σε συνεργασία με την αντίστοιχη αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία.
 Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες. Φροντίζει για την ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Δήμου
 Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.
 Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών με την χρήση αντίστοιχων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και τους ενημερώνει, σε συνεργασία με την αντίστοιχη αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία, για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
 Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
 Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους.
 Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:
 α. Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,
 β. Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,
 γ. Κανονιστικής πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.
 Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών και μητρώου χρηστών της ιστοσελίδας του Δήμου προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες Ηλεκτρονικές ή μη υπηρεσίες. Επίσης μεριμνά για την τήρηση του μητρώου χρηστών του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο
 Μεριμνά για τη συγκρότηση, σύγκληση, και εν γένει τη λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης, καθώς και για την έγκαιρη διεκπεραίωση των αποφάσεων αυτής.
 Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές και φωνητική πύλη επικοινωνίας πολιτών με τον Δήμο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.
 Παραλαμβάνει, ελέγχει και αποδίδει κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών της ιστοσελίδας του Δήμου.
 Σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες πρόσβασης του πολίτη στις Υπηρεσίες του Δήμου μέσω της ιστοσελίδας (π.χ. πληρωμές οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών κλπ.)
 Επιμελείται την ομαλή τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας του Δήμου εφαρμόζοντας κανόνες ασφάλειας και αντιγράφων της βάσης δεδομένων. Φροντίζει δε για την προμήθεια και συντήρηση των λογισμικών υποστήριξης και διαχείρισης της ιστοσελίδας του Δήμου.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού του Τμήματος προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
 

Αρμοδιότητες
Το Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης είναι αρμόδιο

 α) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και
 β) για την διαχείριση του Διαδικτυακού τόπου του Δήμου με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τις δραστηριότητες του Δήμου, την παραλαβή και διεκπεραίωση των καταγγελιών – αιτημάτων – προτάσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους πολίτες, καθώς και τον σχεδιασμό – ανάπτυξη και συντήρηση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα το Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης:

 Σχεδιάζει, ενημερώνει τις Δημοτικές Υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συντονίζει και διαχειρίζεται τις διαδικασίες του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για τον Δήμο Πειραιά.
 Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης (ηλεκτρονικά) από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και φροντίζει για την ανάρτηση των σχετικών εγγράφων και διαδικασιών στην ιστοσελίδα του Δήμου σε συνεργασία με την αντίστοιχη αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία.
 Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες. Φροντίζει για την ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Δήμου
 Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.
 Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών με την χρήση αντίστοιχων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και τους ενημερώνει, σε συνεργασία με την αντίστοιχη αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία, για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
 Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
 Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους.
 Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:
 α. Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,
 β. Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,
 γ. Κανονιστικής πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.
 Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών και μητρώου χρηστών της ιστοσελίδας του Δήμου προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες Ηλεκτρονικές ή μη υπηρεσίες. Επίσης μεριμνά για την τήρηση του μητρώου χρηστών του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο
 Μεριμνά για τη συγκρότηση, σύγκληση, και εν γένει τη λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης, καθώς και για την έγκαιρη διεκπεραίωση των αποφάσεων αυτής.
 Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές και φωνητική πύλη επικοινωνίας πολιτών με τον Δήμο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.
 Παραλαμβάνει, ελέγχει και αποδίδει κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών της ιστοσελίδας του Δήμου.
 Σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες πρόσβασης του πολίτη στις Υπηρεσίες του Δήμου μέσω της ιστοσελίδας (π.χ. πληρωμές οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών κλπ.)
 Επιμελείται την ομαλή τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας του Δήμου εφαρμόζοντας κανόνες ασφάλειας και αντιγράφων της βάσης δεδομένων. Φροντίζει δε για την προμήθεια και συντήρηση των λογισμικών υποστήριξης και διαχείρισης της ιστοσελίδας του Δήμου.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού του Τμήματος προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by