ελληνικά
Small text Medium text Large text

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας

Αποστολή
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, και την αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Αρμοδιότητες
 Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» και για τη σύνταξη συστήματος δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας για την καταγραφή των επιδόσεων των υπηρεσιών του Δήμου.
 Μελετά, καθορίζει και εισάγει καινοτόμες διεργασίες για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και επιχειρήσεων που υπάγονται σε αυτόν.
 Συνεργάζεται συστηματικά με όλες τις διοικητικές δομές του Δήμου για την εφαρμογή και το έλεγχο των εσωτερικών διεργασιών.
 Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της ομάδας ποιότητας του Δήμου και των οργανισμών του, ως επικουρικού σώματος στην εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στον Δήμο.
 Καθορίζει, παρακολουθεί, μετρά και συντάσσει Εκθέσεις Απολογισμού των Δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας.
 Εισάγει και εφαρμόζει στο Δήμο συστήματα διοικητικών νεωτερισμών, καινοτομικών διαδικασιών και διεργασιών όπως προβλέπονται από τα διάφορα πρότυπα ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέτρησης της απόδοσης, ασφάλειας τροφίμων (ISO, EMAS, CAF, HACCP, κλπ.).
 Συνεργάζεται με το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για τη διάχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της εμπειρίας του Δήμου στα παραπάνω, για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δημοτικών δικτύων συνεργασίας και τη χρηματοδότηση όλων των παραπάνω από πόρους της Ε.Ε. και άλλων προγραμμάτων ή φορέων χρηματοδότησης.
 Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 Συνεργάζεται με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων για την υποβοήθησή του στην εφαρμογή των Νόμων για την πολιτική προστασία σε τοπικό επίπεδο, όπως στη διεκπεραίωση των κατά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεων ετοιμότητας που προβλέπονται από το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 Έχει την ευθύνη για τη χάραξη πολιτικής για την εισαγωγή της αντίληψης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Δήμο Πειραιά.
 Προγραμματίζει, παρακολουθεί και επεξεργάζεται τους εσωτερικούς διοικητικούς ελέγχους.
 Έχει την ευθύνη διεξαγωγής της έρευνας ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 Διενεργεί ανασκόπηση της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας.
 Επικοινωνεί και παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του φορέα πιστοποίησης.
 Διαχειρίζεται έγγραφα, σχέδια, δεδομένα και καταχωρήσεις ποιότητας.
 Συγκεντρώνει, αναλύει, επεξεργάζεται και λαμβάνει διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις.
 Συγκεντρώνει συνεχώς στοιχεία, αναλύει, επεξεργάζεται και εξάγει συμπεράσματα και εκτιμήσεις που αφορούν την απόδοση των Υπηρεσιών του Δήμου.
 Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και την ορθή εφαρμογή των Συστημάτων Ποιότητας που εφαρμόζει ο Δήμος.
 Παρακολουθεί την εφαρμογή των μεταβολών της οργανωτικής δομής & στελέχωσης των υπηρεσιών και της κατανομής των πόρων αυτών.
 Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε άλλους φορείς και οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων και προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
 Επικοινωνεί με τις Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά και των φορέων που είναι στην ευθύνη του, κοινοποιεί σε αυτούς πολιτικές για τη βελτίωση του επιπέδου της εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 Έχει την ευθύνη της προώθησης και της επικοινωνίας όλων των συστημάτων και προτύπων ποιότητας και αποδοτικότητας που εφαρμόζονται στον Δήμο.
 Διεξάγει έρευνα των αναγκών των πολιτών και καταγράφει αιτήματα και προτάσεις μέσω συναντήσεων, επαφών, ημερίδων, κλπ. με τους πολίτες και τοπικούς φορείς.
 Επεξεργάζεται τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες και εξάγει συμπεράσματα ως προς τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της περιοχής του Δήμου.
 Επισημαίνει προβλήματα και διερευνά τα αίτια.
 Συγκεντρώνει στοιχεία, αναλύει, επεξεργάζεται και εξάγει συμπεράσματα για την ποιότητα των κάθε φύσης υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες, τόσο από τις Υπηρεσίες του Δήμου, όσο και από τις δραστηριότητες άλλων φορέων τοπικού ενδιαφέροντος (δημόσιων, κοινωνικών, ιδιωτικών) εκτός του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.
 

Αποστολή
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, και την αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Αρμοδιότητες
 Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» και για τη σύνταξη συστήματος δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας για την καταγραφή των επιδόσεων των υπηρεσιών του Δήμου.
 Μελετά, καθορίζει και εισάγει καινοτόμες διεργασίες για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και επιχειρήσεων που υπάγονται σε αυτόν.
 Συνεργάζεται συστηματικά με όλες τις διοικητικές δομές του Δήμου για την εφαρμογή και το έλεγχο των εσωτερικών διεργασιών.
 Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της ομάδας ποιότητας του Δήμου και των οργανισμών του, ως επικουρικού σώματος στην εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στον Δήμο.
 Καθορίζει, παρακολουθεί, μετρά και συντάσσει Εκθέσεις Απολογισμού των Δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας.
 Εισάγει και εφαρμόζει στο Δήμο συστήματα διοικητικών νεωτερισμών, καινοτομικών διαδικασιών και διεργασιών όπως προβλέπονται από τα διάφορα πρότυπα ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέτρησης της απόδοσης, ασφάλειας τροφίμων (ISO, EMAS, CAF, HACCP, κλπ.).
 Συνεργάζεται με το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για τη διάχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της εμπειρίας του Δήμου στα παραπάνω, για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δημοτικών δικτύων συνεργασίας και τη χρηματοδότηση όλων των παραπάνω από πόρους της Ε.Ε. και άλλων προγραμμάτων ή φορέων χρηματοδότησης.
 Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 Συνεργάζεται με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων για την υποβοήθησή του στην εφαρμογή των Νόμων για την πολιτική προστασία σε τοπικό επίπεδο, όπως στη διεκπεραίωση των κατά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεων ετοιμότητας που προβλέπονται από το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 Έχει την ευθύνη για τη χάραξη πολιτικής για την εισαγωγή της αντίληψης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Δήμο Πειραιά.
 Προγραμματίζει, παρακολουθεί και επεξεργάζεται τους εσωτερικούς διοικητικούς ελέγχους.
 Έχει την ευθύνη διεξαγωγής της έρευνας ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 Διενεργεί ανασκόπηση της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας.
 Επικοινωνεί και παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του φορέα πιστοποίησης.
 Διαχειρίζεται έγγραφα, σχέδια, δεδομένα και καταχωρήσεις ποιότητας.
 Συγκεντρώνει, αναλύει, επεξεργάζεται και λαμβάνει διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις.
 Συγκεντρώνει συνεχώς στοιχεία, αναλύει, επεξεργάζεται και εξάγει συμπεράσματα και εκτιμήσεις που αφορούν την απόδοση των Υπηρεσιών του Δήμου.
 Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και την ορθή εφαρμογή των Συστημάτων Ποιότητας που εφαρμόζει ο Δήμος.
 Παρακολουθεί την εφαρμογή των μεταβολών της οργανωτικής δομής & στελέχωσης των υπηρεσιών και της κατανομής των πόρων αυτών.
 Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε άλλους φορείς και οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων και προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
 Επικοινωνεί με τις Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά και των φορέων που είναι στην ευθύνη του, κοινοποιεί σε αυτούς πολιτικές για τη βελτίωση του επιπέδου της εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 Έχει την ευθύνη της προώθησης και της επικοινωνίας όλων των συστημάτων και προτύπων ποιότητας και αποδοτικότητας που εφαρμόζονται στον Δήμο.
 Διεξάγει έρευνα των αναγκών των πολιτών και καταγράφει αιτήματα και προτάσεις μέσω συναντήσεων, επαφών, ημερίδων, κλπ. με τους πολίτες και τοπικούς φορείς.
 Επεξεργάζεται τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες και εξάγει συμπεράσματα ως προς τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της περιοχής του Δήμου.
 Επισημαίνει προβλήματα και διερευνά τα αίτια.
 Συγκεντρώνει στοιχεία, αναλύει, επεξεργάζεται και εξάγει συμπεράσματα για την ποιότητα των κάθε φύσης υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες, τόσο από τις Υπηρεσίες του Δήμου, όσο και από τις δραστηριότητες άλλων φορέων τοπικού ενδιαφέροντος (δημόσιων, κοινωνικών, ιδιωτικών) εκτός του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.
 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by