ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

 

 Ευρυπίδου και Ευαγγελιστρίας 21 

1ος όροφος

Τηλέφωνο 210 4199812 

email: polprostasia@pireasnet.gr

 

 

 

 Ευρυπίδου και Ευαγγελιστρίας 21 

1ος όροφος

Τηλέφωνο 210 4199812 

email: polprostasia@pireasnet.gr

 

 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων

Αποστολή
Η εφαρμογή και ο συντονισμός του Έργου της πολιτικής προστασίας και η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη διαχείριση κρίσεων στο Δήμο.

Αρμοδιότητες
 Εισηγείται για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 Εφαρμόζει τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά μέτρα και δράσεις στο Δήμο.
 Σχεδιάζει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων.
 Μεριμνά για τη διάθεση και το συντονισμό των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικά και άλλα μέσα) για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.
 Μεριμνά για την εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
 Ενημερώνει τους πολίτες για τη λήψη προληπτικών μέτρων.
 Υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.
 

Αποστολή
Η εφαρμογή και ο συντονισμός του Έργου της πολιτικής προστασίας και η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη διαχείριση κρίσεων στο Δήμο.

Αρμοδιότητες
 Εισηγείται για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 Εφαρμόζει τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά μέτρα και δράσεις στο Δήμο.
 Σχεδιάζει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων.
 Μεριμνά για τη διάθεση και το συντονισμό των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικά και άλλα μέσα) για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.
 Μεριμνά για την εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
 Ενημερώνει τους πολίτες για τη λήψη προληπτικών μέτρων.
 Υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.
 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by