ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535

7ος όροφος

Τηλέφωνο  213 2022790   fax  213 2022288   e_mail   mayor@pireasnet.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535

7ος όροφος

Τηλέφωνο  213 2022790   fax  213 2022288   e_mail   mayor@pireasnet.gr

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Αποστολή
Η υποστήριξη του Δημάρχου επί 24ώρου βάσεως στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.

Αρμοδιότητες
 Υποστηρίζει επί 24 ώρου βάσεως τις δραστηριότηττες του Δημάρχου.
 Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και τον Δήμαρχο για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων.
 Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Δημάρχου εντός και εκτός του Δήμου και τον ενημερώνει για τις παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει.
 Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου.
 Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα για τα οποία από το νόμο ο Δήμαρχος καθορίζεται ως αρμόδιο όργανο για την προώθηση κλπ. των αποφάσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 Εκτελεί εργασίες διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου.
 Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα για τα οποία από το νόμο είναι αρμόδια η Εκτελεστική Επιτροπή, βάσει των ν. 3584/2007 και 3979/2011 και ειδικότερα: α) ως υπηρεσιακό συμβούλιο των ημερομίσθιων εργατών του Δήμου και β) ως πειθαρχικό όργανο, όπως ορίζει ο νόμος.
 Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται το Δήμαρχο, κανονίζει τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.
 Φροντίζει για την τήρηση πρακτικών συναντήσεων ή συμβουλίων στα οποία μετέχει ο Δήμαρχος.
 Μεριμνά για την τήρηση αρχείου αποφάσεων Δημάρχου.
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τον Δήμαρχο και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού των Υπηρεσιών που ανήκουν στην Υπηρεσία Δημάρχου και του Προέδρου Δ.Σ. προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Δήμαρχος στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου.
 

Αποστολή
Η υποστήριξη του Δημάρχου επί 24ώρου βάσεως στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.

Αρμοδιότητες
 Υποστηρίζει επί 24 ώρου βάσεως τις δραστηριότηττες του Δημάρχου.
 Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και τον Δήμαρχο για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων.
 Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Δημάρχου εντός και εκτός του Δήμου και τον ενημερώνει για τις παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει.
 Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου.
 Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα για τα οποία από το νόμο ο Δήμαρχος καθορίζεται ως αρμόδιο όργανο για την προώθηση κλπ. των αποφάσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 Εκτελεί εργασίες διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου.
 Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα για τα οποία από το νόμο είναι αρμόδια η Εκτελεστική Επιτροπή, βάσει των ν. 3584/2007 και 3979/2011 και ειδικότερα: α) ως υπηρεσιακό συμβούλιο των ημερομίσθιων εργατών του Δήμου και β) ως πειθαρχικό όργανο, όπως ορίζει ο νόμος.
 Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται το Δήμαρχο, κανονίζει τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.
 Φροντίζει για την τήρηση πρακτικών συναντήσεων ή συμβουλίων στα οποία μετέχει ο Δήμαρχος.
 Μεριμνά για την τήρηση αρχείου αποφάσεων Δημάρχου.
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τον Δήμαρχο και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού των Υπηρεσιών που ανήκουν στην Υπηρεσία Δημάρχου και του Προέδρου Δ.Σ. προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Δήμαρχος στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου.
 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by