ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, ΤΚ 18536, ισόγειο
Τηλ. επικ.: 210 4527306
Fax: 2104527314
e-mail: dipran@pireasnet.gr

Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, ΤΚ 18536, ισόγειο
Τηλ. επικ.: 210 4527318
e-mail: taeep@pireasnet.gr

Τμήμα Μελετών Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, ΤΚ 18536, ισόγειο
Τηλ. επικ.: 210 4527306
e-mail: dipran@pireasnet.gr

Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, ΤΚ 18536, ισόγειο
Τηλ. επικ.: 210 4527317
e-mail: epitheorisi@pireasnet.gr

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, ΤΚ 18536, Α’ όροφος
Τηλ. επικ.: 210 4527305
e-mail: diprangram1@pireasnet.gr

 

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, ΤΚ 18536, ισόγειο
Τηλ. επικ.: 210 4527306
Fax: 2104527314
e-mail: dipran@pireasnet.gr

Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, ΤΚ 18536, ισόγειο
Τηλ. επικ.: 210 4527318
e-mail: taeep@pireasnet.gr

Τμήμα Μελετών Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, ΤΚ 18536, ισόγειο
Τηλ. επικ.: 210 4527306
e-mail: dipran@pireasnet.gr

Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, ΤΚ 18536, ισόγειο
Τηλ. επικ.: 210 4527317
e-mail: epitheorisi@pireasnet.gr

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, ΤΚ 18536, Α’ όροφος
Τηλ. επικ.: 210 4527305
e-mail: diprangram1@pireasnet.gr

 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αποστολή
Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη. Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου και των δημοτών. Διερευνά και ενημερώνει για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ.). Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα. Υποστηρίζει της υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του για τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. Συντάσσει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και το σχέδιο των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης. Παρακολουθεί και διενεργεί τον απολογισμό όλων των Προγραμμάτων και Σχεδίων Δράσης. Υποστηρίζει την σύναψη προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων.
Ελέγχει και εποπτεύει σε όλες τις φάσεις τους τα έργα, τις μελέτες και τις εργασίες που υλοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δήμου που αφορούν την ένταξη έργων και πράξεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση, και την αξιολόγηση, σε όλες τις φάσεις του έργου ή της πράξης, από το σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση τους,
Μεριμνά για κάθε αναγκαία τεκμηρίωση προς Διαχειριστικές Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες, Φορείς Χρηματοδότησης Προγραμμάτων και λοιπές συναφείς αρχές.
Έχει την ευθύνη της σύνταξης του προγράμματος προμηθειών του Δήμου και του προγράμματος διαχείρισης ανταποδοτικών τελών.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων
• Τμήμα Μελετών – Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
• Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου
• Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

4.13.1. Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων
Αρμοδιότητες

 Υποβάλει, διαχειρίζεται, συντονίζει και παρακολουθεί την πρόοδο και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Πειραιά, τηρεί χρονοδιάγραμμα, οικονομικό προγραμματισμό, υποβάλει εκθέσεις προόδου στο φορέα χρηματοδότησης, επικοινωνεί με εταίρους, οργανώνει συναντήσεις, εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων, συμμετέχει ενεργά στις προγραμματισμένες διακρατικές συναντήσεις των έργων.
 Συγκεντρώνει, υπογράφει και αποστέλλει τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα προκειμένου ο Δήμος Πειραιά και τα Νομικά του Πρόσωπα να συμμετάσχουν ως εταίροι σε έργα στα οποία το ρόλο του ανάδοχου φορέα αναλαμβάνει άλλος φορέας.
 Συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις σε έργα στα οποία ο ίδιος ο Δήμος αναλαμβάνει ανάδοχος φορέας, συνεπικουρούμενο από τις εκάστοτε αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.
 Παρακολουθεί και αξιολογεί προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.
 Υποβάλλει προτάσεις για την ένταξη δράσεων του Δήμου Πειραιά σε εθνικά, κοινοτικά ή άλλου είδους χρηματοδοτικά προγράμματα.
 Προωθεί την ενημέρωση των πολιτών σε ευρωπαϊκά θέματα με τη θεσμική μορφή που ορίζει η Ε.Ε. (Info Point), με την οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων με έντυπο υλικό, με ενημερωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με φορείς της πόλης, σχολεία κλπ.
 Μεριμνά για την αξιοποίηση των προγραμμάτων της Ε.Ε.
 Τηρεί αρχείο των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ο Δήμος Πειραιά. Παρακολουθεί τη χρηματοδοτική ροή και τον απολογισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 Αναζητά συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα.
 Διακινεί μέσα στο Δήμο έντυπα και άλλα μέσα πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 Μεριμνά για την ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα Κοινοτικά ζητήματα.
 Παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις προσκλήσεις που βγαίνουν από τα εθνικά χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 Συντάσσει Τεχνικά Δελτία Έργων – Υποέργων, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.
 Παρακολουθεί την υλοποίηση έργων του Προγράμματος «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.».
 Συντάσσει Τεχνικά Δελτία του Προγράμματος «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.».
 Συντάσσει Ερωτηματολόγια ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτικού φορέα) και τα υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα.
 Παρακολουθεί Έργα ΣΔΙΤ.
 Υποβάλλει προτάσεις σε Εθνικά Προγράμματα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κ.ά.).
 Προσδιορίζει τα έργα που εκτιμάται ότι θα συγχρηματοδοτηθούν, και προτείνει την ανάλογη προετοιμασία του Δήμου (διοικητική, τεχνική, οικονομική).
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.13.2. Τμήμα Μελετών – Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Αρμοδιότητες

 Προσδιορίζει τις απαιτήσεις ωρίμανσης έργων (μελέτες και λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την ένταξη του έργου).
 Καθορίζει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων / έργων.
 Καθορίζει τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς).
 Παρακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία.
 Έχει την ευθύνη της σύνταξης του προγράμματος προμηθειών του Δήμου και του προγράμματος διαχείρισης ανταποδοτικών τελών.
 Παρακολουθεί την σύνταξη της κατάρτισης τευχών διακηρύξεων / δημοπράτησης Έργων, στο πλαίσιο αξιοποίησης των εθνικών χρηματοδοτούμενων ή / και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 Παρακολουθεί τη διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου.
 Συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα τεκμηρίωσης των ενεργειών που έγιναν και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα, όπως είναι αναγκαίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου 3 της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ Ανακοίνωση Ανάθεσης Σύμβασης και αποστολή του στην Ε.Ε. για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ε.Κ.).
 Τηρεί φακέλους έργων.
 Παρακολουθεί χρονοδιαγράμματα έργων.
 Καθορίζει και παρακολουθεί δείκτες υλοποίησης έργων.
 Ελέγχει και εποπτεύει σε όλες τις φάσεις τους τα έργα, τις μελέτες και τις εργασίες που υλοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δήμου που αφορούν την ένταξη έργων και πράξεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση, και την αξιολόγηση, σε όλες τις φάσεις του έργου ή της πράξης, από το σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση τους,
 Μεριμνά για κάθε αναγκαία τεκμηρίωση προς Διαχειριστικές Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες, Φορείς Χρηματοδότησης Προγραμμάτων και λοιπές συναφείς αρχές.
 Επικοινωνεί με λοιπούς φορείς σχετικά με την πρόοδο του έργου, όπως οι Διαχειριστικές Αρχές, Υπουργεία κλπ.
 Συντάσσει και αποστέλλει τριμηνιαία και μηνιαία δελτία στις διαχειριστικές αρχές.
 Κοινοποιεί έγγραφα που αφορούν τις πράξεις στη Διαχειριστική Αρχή.
 Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων δημοσιοποίησης / δημοσιότητας και συγκεκριμένα:
 Την υποχρέωση ενημέρωσης των τελικών ωφελούμενων μιας πράξης προκειμένου να είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτή (π.χ. συμμετοχή ανέργων σε σεμινάρια κατάρτισης, λήψη επιδοτήσεων από επιχειρήσεις κ.λπ.).
 Την υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής γνώμης σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης που σχετίζονται με την υλοποίηση συγκεκριμένων πράξεων.
 Τον έλεγχο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων (π.χ. ανάρτηση πινακίδων, αναμνηστικών πλακών, κλπ).
 Διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου.
 Διασφαλίζει την επιλεξιμότητα των δαπανών, στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου (π.χ. οι δηλωθείσες δαπάνες αφορούν μόνο δαπάνες που έγιναν εντός της επιλέξιμης περιόδου, διασφαλίζει ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και μόνο αυτές υποβάλλονται προς χρηματοδότηση, κλπ.).
 Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ελέγχει τις πληρωμές του έργου με βάση τις σχετικές διαδικασίες.
 Συνεργάζεται με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Τοπική Ένωση Δήμων Αττικής, την ΕΕΤΑΑ και άλλους φορείς για την προώθηση θεμάτων τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Συγκεντρώνει πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητές του (π.χ. πλαίσια του εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, θεσμικό πλαίσιο ΤΑ, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της ΤΑ, προγράμματα φορέων υποστήριξης της ΤΑ, προγράμματα Ε.Ε.).
 Ερευνά και παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στην περιοχή του Δήμου Πειραιά και τις τεκμηριώνει μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων και σύνταξης στατιστικών πινάκων, που περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική κ.λπ. κατάστασή του. Επικαιροποιεί συνεχώς τα στοιχεία και τα οργανώνει σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
 Φροντίζει για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν στην επίτευξη των επιδιώξεων του Δήμου.
 Επεξεργάζεται προηγούμενα στοιχεία και πληροφορίες και εξάγει συμπεράσματα ως προς τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της περιοχής του Δήμου.
 Επισημαίνει προβλήματα, διερευνά αιτίες, αναλύει δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 Συνεργάζεται, για τα θέματα προγραμματισμού των ΟΤΑ, με τους κρατικούς φορείς και τους φορείς διαδημοτικής συνεργασίας.
 Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, στη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης τους που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 Συντάσσει, ή αναθέτει τη σύνταξη Οικονομoτεχνικών Μελετών, Κοινωνικών Μελετών. και Μελετών Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που υλοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, κόστους – οφέλους, καθώς και για τις μελέτες αξιολόγησης έργων, προγραμμάτων και σχεδίων ανάπτυξης.
 Συνεργάζεται με τις λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου και τους φορείς της πόλης για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συντάσσει το τελικό σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος και το υποβάλλει στο Δήμαρχο.
 Ερευνά και συγκεντρώνει συνεχώς πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή του Δήμου και στην ευρύτερη περιοχή και συνθέτουν τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιαιτερότητες του Δήμου, από κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής, εργασιακής και τεχνικής άποψης.
 Συγκεντρώνει συνεχώς στοιχεία, παρακολουθεί τα προγράμματα δράσης του Δήμου, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, και ενημερώνει σχετικά τον Πολιτικό Μηχανισμό και τον Υπηρεσιακό Μηχανισμό.
 Παρέχει κάθε φύσης επιστημονική υποστήριξη στα Επιτελικά Πολιτικά Όργανα του Δήμου (Μόνιμες και Έκτακτες Επιτροπές) και τους εκπροσώπους του Δήμου σε διάφορους φορείς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 Μέριμνα για την κατάλληλη και συστηματική αρχειοθέτηση των πληροφοριακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ορθολογική εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας.
 Οργανώνει ημερίδες και σεμινάρια επιμόρφωσης – ενημέρωσης αιρετών του Δήμου και των διοικήσεων των Νομικών του Προσώπων, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος ή / και τα Νομικά του Πρόσωπα.
 Συγκεντρώνει το σχετικό υλικό αρμοδιότητάς του που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Εκπονεί / επιβλέπει μελέτες που αφορούν την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 Επιβλέπει την εφαρμογή των οργανωτικών βελτιώσεων, που προκύπτουν από τις ως άνω μελέτες, σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας.
 Αναλύει τις επιμέρους ενέργειες κάθε σχετικής διαδικασίας, με σκοπό τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων επίτευξης του ίδιου ή καλύτερου αποτελέσματος (ποιότητα, ποσότητα) με μεγαλύτερη οικονομία πόρων και χρόνου, σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας.
 Εισηγείται και διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης ορισμένων από τις δραστηριότητες των προγραμμάτων δράσης σε εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, εκτός Δήμου όταν απαιτείται. Συνεργάζεται και παρέχει κατευθύνσεις στο εξειδικευμένο αυτό επιστημονικό δυναμικό.
 Εναρμονίζει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από την Υπηρεσία με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Καταρτίζει ετήσιο σχέδιο δράσεων – έργων, διενεργεί εκτίμηση προϋπολογισμού και σχεδίου χρηματοδότησης έργων.
 Προετοιμάζει την υλοποίηση δράσεων, ενεργειών ωρίμανσης έργων (απαιτούμενες άδειες κλπ.) σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Παρακολουθεί την σύνταξη των τευχών διακηρύξεων / δημοπράτησης έργων.
 Παρακολουθεί την διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου.
Πιο συγκεκριμένα παρακολουθεί και ελέγχει τα ακόλουθα στάδια:
 Απόφαση για συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης Διαγωνισμού
 Έλεγχος δικαιολογητικών υποψήφιων αναδόχων
 Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
 Αρχειοθέτηση και τήρηση των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων Αναδόχων
 Απόφαση αρμοδίου οργάνου
 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών στους υποψήφιους αναδόχους
 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Αναδόχων, εφόσον προβλέπεται τεχνική προσφορά.
 Διαμόρφωση εισήγησης μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
 Απόφαση από αρμόδιο όργανο
 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχου Τεχνικών Προσφορών Αναδόχων
 Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών
 Σύνταξη Πρακτικού και Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης Προσφορών
 Εισήγηση προς αρμόδιο όργανο
 Λήψη απόφασης
 Συντάσσει και παρακολουθεί τα σχεδία υλοποίησης έργων.
 Διενεργεί τον χρονικό προγραμματισμό των έργων.
 Συντάσσει εκθέσεις και αναφορές που περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης των έργων, το βαθμό συμμετοχής των προκαθορισμένων πόρων, το βαθμό τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και τις σχετικές εκτιμήσεις για την περαιτέρω πορεία των έργων, με παράλληλο έλεγχο των πιστοποιήσεων, των επιμετρήσεων και των τροποποιήσεων μελετών κατόπιν εντολής της Δημοτικής Αρχής.
 Εφαρμόζει και ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων δημοσιοποίησης /δημοσιότητας.
 Διαχειρίζεται και αναλύει κινδύνους που σχετίζονται με την υλοποίηση των πράξεων, αλλά και του ετήσιου σχεδίου του Γραφείου.
 Συνεργάζεται με εξωτερικούς ελεγκτές.
 Εφαρμόζει σύστημα τήρησης εγγράφων / δικαιολογητικών υλοποίησης, για το απαιτούμενο, με βάση το θεσμικό πλαίσιο, χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του έργου.
 Η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.13.3. Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου
Αρμοδιότητες

 Τηρεί όλα τα βιβλία που ορίζει ο Νόμος και τις σχετικές περί δημοσίων και δημοτικών έργων διατάξεις για κάθε έργο που εκτελεί ο Δήμος.
 Ελέγχει όλες τις τεχνικές μελέτες, τους ανακεφαλαιωτικούς και συγκριτικούς πίνακες, τα πρωτόκολλα κανονισμού νέων τιμών μονάδος όλων των δημοτικών έργων, τις πιστοποιήσεις, λογαριασμούς και τιμολόγια για την πληρωμή των δαπανών εκτέλεσης έργων, μελετών και εργασιών, και φροντίζει, παράλληλα με τους επιβλέποντες των έργων, για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.
 Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί τα έργα και τους Λογαριασμούς και τα προωθεί στο Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών προς ενταλματοποίηση.
 Τηρεί Μητρώο Έργων από το οποίο θα ενημερώνεται αυτόματα το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας ως προς τις μεταβολές των Παγίων.
 Συγκεντρώνει τιμολόγια έργων και παρακολουθεί τις φάσεις εκτέλεσης του κάθε έργου.
 Φροντίζει για τη συλλογή και τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα έργα που εκτελούνται.
 Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης για την σύνταξη των τριμηνιαίων δελτίων απολογισμού και προόδου όλων των εργασιών, καθώς και τον ετήσιο απολογισμό των έργων των Τεχνικών Υπηρεσιών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.13.4. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

 

Αποστολή
Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη. Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου και των δημοτών. Διερευνά και ενημερώνει για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ.). Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα. Υποστηρίζει της υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του για τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. Συντάσσει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και το σχέδιο των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης. Παρακολουθεί και διενεργεί τον απολογισμό όλων των Προγραμμάτων και Σχεδίων Δράσης. Υποστηρίζει την σύναψη προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων.
Ελέγχει και εποπτεύει σε όλες τις φάσεις τους τα έργα, τις μελέτες και τις εργασίες που υλοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δήμου που αφορούν την ένταξη έργων και πράξεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση, και την αξιολόγηση, σε όλες τις φάσεις του έργου ή της πράξης, από το σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση τους,
Μεριμνά για κάθε αναγκαία τεκμηρίωση προς Διαχειριστικές Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες, Φορείς Χρηματοδότησης Προγραμμάτων και λοιπές συναφείς αρχές.
Έχει την ευθύνη της σύνταξης του προγράμματος προμηθειών του Δήμου και του προγράμματος διαχείρισης ανταποδοτικών τελών.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων
• Τμήμα Μελετών – Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
• Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου
• Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

4.13.1. Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων
Αρμοδιότητες

 Υποβάλει, διαχειρίζεται, συντονίζει και παρακολουθεί την πρόοδο και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Πειραιά, τηρεί χρονοδιάγραμμα, οικονομικό προγραμματισμό, υποβάλει εκθέσεις προόδου στο φορέα χρηματοδότησης, επικοινωνεί με εταίρους, οργανώνει συναντήσεις, εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων, συμμετέχει ενεργά στις προγραμματισμένες διακρατικές συναντήσεις των έργων.
 Συγκεντρώνει, υπογράφει και αποστέλλει τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα προκειμένου ο Δήμος Πειραιά και τα Νομικά του Πρόσωπα να συμμετάσχουν ως εταίροι σε έργα στα οποία το ρόλο του ανάδοχου φορέα αναλαμβάνει άλλος φορέας.
 Συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις σε έργα στα οποία ο ίδιος ο Δήμος αναλαμβάνει ανάδοχος φορέας, συνεπικουρούμενο από τις εκάστοτε αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.
 Παρακολουθεί και αξιολογεί προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.
 Υποβάλλει προτάσεις για την ένταξη δράσεων του Δήμου Πειραιά σε εθνικά, κοινοτικά ή άλλου είδους χρηματοδοτικά προγράμματα.
 Προωθεί την ενημέρωση των πολιτών σε ευρωπαϊκά θέματα με τη θεσμική μορφή που ορίζει η Ε.Ε. (Info Point), με την οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων με έντυπο υλικό, με ενημερωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με φορείς της πόλης, σχολεία κλπ.
 Μεριμνά για την αξιοποίηση των προγραμμάτων της Ε.Ε.
 Τηρεί αρχείο των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ο Δήμος Πειραιά. Παρακολουθεί τη χρηματοδοτική ροή και τον απολογισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 Αναζητά συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα.
 Διακινεί μέσα στο Δήμο έντυπα και άλλα μέσα πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 Μεριμνά για την ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα Κοινοτικά ζητήματα.
 Παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις προσκλήσεις που βγαίνουν από τα εθνικά χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 Συντάσσει Τεχνικά Δελτία Έργων – Υποέργων, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.
 Παρακολουθεί την υλοποίηση έργων του Προγράμματος «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.».
 Συντάσσει Τεχνικά Δελτία του Προγράμματος «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.».
 Συντάσσει Ερωτηματολόγια ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτικού φορέα) και τα υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα.
 Παρακολουθεί Έργα ΣΔΙΤ.
 Υποβάλλει προτάσεις σε Εθνικά Προγράμματα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κ.ά.).
 Προσδιορίζει τα έργα που εκτιμάται ότι θα συγχρηματοδοτηθούν, και προτείνει την ανάλογη προετοιμασία του Δήμου (διοικητική, τεχνική, οικονομική).
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.13.2. Τμήμα Μελετών – Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Αρμοδιότητες

 Προσδιορίζει τις απαιτήσεις ωρίμανσης έργων (μελέτες και λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την ένταξη του έργου).
 Καθορίζει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων / έργων.
 Καθορίζει τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς).
 Παρακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία.
 Έχει την ευθύνη της σύνταξης του προγράμματος προμηθειών του Δήμου και του προγράμματος διαχείρισης ανταποδοτικών τελών.
 Παρακολουθεί την σύνταξη της κατάρτισης τευχών διακηρύξεων / δημοπράτησης Έργων, στο πλαίσιο αξιοποίησης των εθνικών χρηματοδοτούμενων ή / και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 Παρακολουθεί τη διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου.
 Συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα τεκμηρίωσης των ενεργειών που έγιναν και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα, όπως είναι αναγκαίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου 3 της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ Ανακοίνωση Ανάθεσης Σύμβασης και αποστολή του στην Ε.Ε. για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ε.Κ.).
 Τηρεί φακέλους έργων.
 Παρακολουθεί χρονοδιαγράμματα έργων.
 Καθορίζει και παρακολουθεί δείκτες υλοποίησης έργων.
 Ελέγχει και εποπτεύει σε όλες τις φάσεις τους τα έργα, τις μελέτες και τις εργασίες που υλοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δήμου που αφορούν την ένταξη έργων και πράξεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση, και την αξιολόγηση, σε όλες τις φάσεις του έργου ή της πράξης, από το σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση τους,
 Μεριμνά για κάθε αναγκαία τεκμηρίωση προς Διαχειριστικές Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες, Φορείς Χρηματοδότησης Προγραμμάτων και λοιπές συναφείς αρχές.
 Επικοινωνεί με λοιπούς φορείς σχετικά με την πρόοδο του έργου, όπως οι Διαχειριστικές Αρχές, Υπουργεία κλπ.
 Συντάσσει και αποστέλλει τριμηνιαία και μηνιαία δελτία στις διαχειριστικές αρχές.
 Κοινοποιεί έγγραφα που αφορούν τις πράξεις στη Διαχειριστική Αρχή.
 Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων δημοσιοποίησης / δημοσιότητας και συγκεκριμένα:
 Την υποχρέωση ενημέρωσης των τελικών ωφελούμενων μιας πράξης προκειμένου να είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτή (π.χ. συμμετοχή ανέργων σε σεμινάρια κατάρτισης, λήψη επιδοτήσεων από επιχειρήσεις κ.λπ.).
 Την υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής γνώμης σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης που σχετίζονται με την υλοποίηση συγκεκριμένων πράξεων.
 Τον έλεγχο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων (π.χ. ανάρτηση πινακίδων, αναμνηστικών πλακών, κλπ).
 Διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου.
 Διασφαλίζει την επιλεξιμότητα των δαπανών, στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου (π.χ. οι δηλωθείσες δαπάνες αφορούν μόνο δαπάνες που έγιναν εντός της επιλέξιμης περιόδου, διασφαλίζει ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και μόνο αυτές υποβάλλονται προς χρηματοδότηση, κλπ.).
 Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ελέγχει τις πληρωμές του έργου με βάση τις σχετικές διαδικασίες.
 Συνεργάζεται με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Τοπική Ένωση Δήμων Αττικής, την ΕΕΤΑΑ και άλλους φορείς για την προώθηση θεμάτων τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Συγκεντρώνει πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητές του (π.χ. πλαίσια του εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, θεσμικό πλαίσιο ΤΑ, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της ΤΑ, προγράμματα φορέων υποστήριξης της ΤΑ, προγράμματα Ε.Ε.).
 Ερευνά και παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στην περιοχή του Δήμου Πειραιά και τις τεκμηριώνει μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων και σύνταξης στατιστικών πινάκων, που περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική κ.λπ. κατάστασή του. Επικαιροποιεί συνεχώς τα στοιχεία και τα οργανώνει σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
 Φροντίζει για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν στην επίτευξη των επιδιώξεων του Δήμου.
 Επεξεργάζεται προηγούμενα στοιχεία και πληροφορίες και εξάγει συμπεράσματα ως προς τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της περιοχής του Δήμου.
 Επισημαίνει προβλήματα, διερευνά αιτίες, αναλύει δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 Συνεργάζεται, για τα θέματα προγραμματισμού των ΟΤΑ, με τους κρατικούς φορείς και τους φορείς διαδημοτικής συνεργασίας.
 Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, στη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης τους που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 Συντάσσει, ή αναθέτει τη σύνταξη Οικονομoτεχνικών Μελετών, Κοινωνικών Μελετών. και Μελετών Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που υλοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, κόστους – οφέλους, καθώς και για τις μελέτες αξιολόγησης έργων, προγραμμάτων και σχεδίων ανάπτυξης.
 Συνεργάζεται με τις λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου και τους φορείς της πόλης για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συντάσσει το τελικό σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος και το υποβάλλει στο Δήμαρχο.
 Ερευνά και συγκεντρώνει συνεχώς πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή του Δήμου και στην ευρύτερη περιοχή και συνθέτουν τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιαιτερότητες του Δήμου, από κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής, εργασιακής και τεχνικής άποψης.
 Συγκεντρώνει συνεχώς στοιχεία, παρακολουθεί τα προγράμματα δράσης του Δήμου, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, και ενημερώνει σχετικά τον Πολιτικό Μηχανισμό και τον Υπηρεσιακό Μηχανισμό.
 Παρέχει κάθε φύσης επιστημονική υποστήριξη στα Επιτελικά Πολιτικά Όργανα του Δήμου (Μόνιμες και Έκτακτες Επιτροπές) και τους εκπροσώπους του Δήμου σε διάφορους φορείς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 Μέριμνα για την κατάλληλη και συστηματική αρχειοθέτηση των πληροφοριακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ορθολογική εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας.
 Οργανώνει ημερίδες και σεμινάρια επιμόρφωσης – ενημέρωσης αιρετών του Δήμου και των διοικήσεων των Νομικών του Προσώπων, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος ή / και τα Νομικά του Πρόσωπα.
 Συγκεντρώνει το σχετικό υλικό αρμοδιότητάς του που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Εκπονεί / επιβλέπει μελέτες που αφορούν την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 Επιβλέπει την εφαρμογή των οργανωτικών βελτιώσεων, που προκύπτουν από τις ως άνω μελέτες, σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας.
 Αναλύει τις επιμέρους ενέργειες κάθε σχετικής διαδικασίας, με σκοπό τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων επίτευξης του ίδιου ή καλύτερου αποτελέσματος (ποιότητα, ποσότητα) με μεγαλύτερη οικονομία πόρων και χρόνου, σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας.
 Εισηγείται και διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης ορισμένων από τις δραστηριότητες των προγραμμάτων δράσης σε εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, εκτός Δήμου όταν απαιτείται. Συνεργάζεται και παρέχει κατευθύνσεις στο εξειδικευμένο αυτό επιστημονικό δυναμικό.
 Εναρμονίζει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από την Υπηρεσία με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Καταρτίζει ετήσιο σχέδιο δράσεων – έργων, διενεργεί εκτίμηση προϋπολογισμού και σχεδίου χρηματοδότησης έργων.
 Προετοιμάζει την υλοποίηση δράσεων, ενεργειών ωρίμανσης έργων (απαιτούμενες άδειες κλπ.) σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Παρακολουθεί την σύνταξη των τευχών διακηρύξεων / δημοπράτησης έργων.
 Παρακολουθεί την διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου.
Πιο συγκεκριμένα παρακολουθεί και ελέγχει τα ακόλουθα στάδια:
 Απόφαση για συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης Διαγωνισμού
 Έλεγχος δικαιολογητικών υποψήφιων αναδόχων
 Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
 Αρχειοθέτηση και τήρηση των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων Αναδόχων
 Απόφαση αρμοδίου οργάνου
 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών στους υποψήφιους αναδόχους
 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Αναδόχων, εφόσον προβλέπεται τεχνική προσφορά.
 Διαμόρφωση εισήγησης μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
 Απόφαση από αρμόδιο όργανο
 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχου Τεχνικών Προσφορών Αναδόχων
 Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών
 Σύνταξη Πρακτικού και Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης Προσφορών
 Εισήγηση προς αρμόδιο όργανο
 Λήψη απόφασης
 Συντάσσει και παρακολουθεί τα σχεδία υλοποίησης έργων.
 Διενεργεί τον χρονικό προγραμματισμό των έργων.
 Συντάσσει εκθέσεις και αναφορές που περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης των έργων, το βαθμό συμμετοχής των προκαθορισμένων πόρων, το βαθμό τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και τις σχετικές εκτιμήσεις για την περαιτέρω πορεία των έργων, με παράλληλο έλεγχο των πιστοποιήσεων, των επιμετρήσεων και των τροποποιήσεων μελετών κατόπιν εντολής της Δημοτικής Αρχής.
 Εφαρμόζει και ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων δημοσιοποίησης /δημοσιότητας.
 Διαχειρίζεται και αναλύει κινδύνους που σχετίζονται με την υλοποίηση των πράξεων, αλλά και του ετήσιου σχεδίου του Γραφείου.
 Συνεργάζεται με εξωτερικούς ελεγκτές.
 Εφαρμόζει σύστημα τήρησης εγγράφων / δικαιολογητικών υλοποίησης, για το απαιτούμενο, με βάση το θεσμικό πλαίσιο, χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του έργου.
 Η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.13.3. Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου
Αρμοδιότητες

 Τηρεί όλα τα βιβλία που ορίζει ο Νόμος και τις σχετικές περί δημοσίων και δημοτικών έργων διατάξεις για κάθε έργο που εκτελεί ο Δήμος.
 Ελέγχει όλες τις τεχνικές μελέτες, τους ανακεφαλαιωτικούς και συγκριτικούς πίνακες, τα πρωτόκολλα κανονισμού νέων τιμών μονάδος όλων των δημοτικών έργων, τις πιστοποιήσεις, λογαριασμούς και τιμολόγια για την πληρωμή των δαπανών εκτέλεσης έργων, μελετών και εργασιών, και φροντίζει, παράλληλα με τους επιβλέποντες των έργων, για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.
 Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί τα έργα και τους Λογαριασμούς και τα προωθεί στο Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών προς ενταλματοποίηση.
 Τηρεί Μητρώο Έργων από το οποίο θα ενημερώνεται αυτόματα το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας ως προς τις μεταβολές των Παγίων.
 Συγκεντρώνει τιμολόγια έργων και παρακολουθεί τις φάσεις εκτέλεσης του κάθε έργου.
 Φροντίζει για τη συλλογή και τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα έργα που εκτελούνται.
 Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης για την σύνταξη των τριμηνιαίων δελτίων απολογισμού και προόδου όλων των εργασιών, καθώς και τον ετήσιο απολογισμό των έργων των Τεχνικών Υπηρεσιών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.13.4. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by