ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12  ΤΚ 18535

6ος Όροφος

Τηλέφωνο 213 2022263  213 2022269  213 2022236

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12  ΤΚ 18535

6ος Όροφος

Τηλέφωνο 213 2022263  213 2022269  213 2022236

Νομική Υπηρεσία

 

Αποστολή
Η Νομική Υπηρεσία διοικείται από το Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος προΐσταται των επιμέρους γραφείων που την απαρτίζουν δηλαδή το Γραφείο Δικηγόρων και το Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου.
Ο Νομικός Σύμβουλος προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας, παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου, συντονίζει και εποπτεύει τις εργασίες την Νομικής Υπηρεσίας και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

Οργανόγραμμα
Η Νομική Υπηρεσία αποτελείται από τα εξής γραφεία:
Α) Γραφείο Δικηγόρων
Β) Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Αρμοδιότητες

• Παρέχει γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές, σχετικά με αμφισβητούμενα περί την εφαρμογή Νομοθεσίας νομικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο και τα παρ’ αυτού Νομικά Πρόσωπα.
• Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις, και συμβόλαια που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους.
• Ελέγχει τη νομιμότητα της κατάρτισης των όρων των διακηρύξεων για ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τρίτους.
• Ελέγχει όλες τις συμβάσεις τις οποίες συνάπτει ο Δήμος πριν την υπογραφή τους και τηρεί πλήρες αρχείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
• Καταχωρεί τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, τις οποίες στη συνέχεια παραδίδει στον Τμηματάρχη του Τμήματος Ταμιακής Υπηρεσίας.
• Εκπροσωπεί τον Δήμο παρακολουθεί και διεξάγει όλες τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού και τους παρέχει πλήρη νομική προστασία.
• Παρίσταται ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών προς υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Δήμου και των παρ’ αυτού Νομικών Προσώπων.
Αναφορικά με την Νομική Υπηρεσία ορίζονται 15 θέσεις Δικηγόρων από τους οποίους ο ένας θα προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας (Νομικός Σύμβουλός) σύμφωνα με τα άρθρα 11 του Ν. 1649/1986, άρθρο 165 και 166 του Ν. 3584/2007.

Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
Αρμοδιότητες

• Η Γραμματεία της Νομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση των εισερχομένων και εξερχομένων δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων καθώς και για τη μηχανογράφησή τους, και να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.
• Τηρεί βιβλία πρωτοκόλλου, δικαστηρίων και αλληλογραφίας, φυλάσσει τα δικόγραφα σε φακέλους δικογραφιών και τηρεί αρχείο δικογραφιών, δακτυλογραφεί τα δικόγραφα και παντός είδους νομικά έγγραφα και τηρεί την αλληλογραφία της Νομικής Υπηρεσίας.
• Συσχετίζει μεταξύ τους τα έγγραφα και ενημερώνει τους φακέλους των γνωμοδοτήσεων και νομολογιών.
• Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων εγκυκλίων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
• Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Υπηρεσίας, φυλάσσει και συντηρεί τα νομικά συγγράμματα και περιοδικά, καθώς επίσης συλλέγει και ταξινομεί τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
• Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας του προσωπικού του Γραφείου προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

 

 

 

 

Αποστολή
Η Νομική Υπηρεσία διοικείται από το Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος προΐσταται των επιμέρους γραφείων που την απαρτίζουν δηλαδή το Γραφείο Δικηγόρων και το Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου.
Ο Νομικός Σύμβουλος προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας, παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου, συντονίζει και εποπτεύει τις εργασίες την Νομικής Υπηρεσίας και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

Οργανόγραμμα
Η Νομική Υπηρεσία αποτελείται από τα εξής γραφεία:
Α) Γραφείο Δικηγόρων
Β) Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Αρμοδιότητες

• Παρέχει γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές, σχετικά με αμφισβητούμενα περί την εφαρμογή Νομοθεσίας νομικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο και τα παρ’ αυτού Νομικά Πρόσωπα.
• Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις, και συμβόλαια που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους.
• Ελέγχει τη νομιμότητα της κατάρτισης των όρων των διακηρύξεων για ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τρίτους.
• Ελέγχει όλες τις συμβάσεις τις οποίες συνάπτει ο Δήμος πριν την υπογραφή τους και τηρεί πλήρες αρχείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
• Καταχωρεί τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, τις οποίες στη συνέχεια παραδίδει στον Τμηματάρχη του Τμήματος Ταμιακής Υπηρεσίας.
• Εκπροσωπεί τον Δήμο παρακολουθεί και διεξάγει όλες τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού και τους παρέχει πλήρη νομική προστασία.
• Παρίσταται ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών προς υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Δήμου και των παρ’ αυτού Νομικών Προσώπων.
Αναφορικά με την Νομική Υπηρεσία ορίζονται 15 θέσεις Δικηγόρων από τους οποίους ο ένας θα προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας (Νομικός Σύμβουλός) σύμφωνα με τα άρθρα 11 του Ν. 1649/1986, άρθρο 165 και 166 του Ν. 3584/2007.

Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
Αρμοδιότητες

• Η Γραμματεία της Νομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση των εισερχομένων και εξερχομένων δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων καθώς και για τη μηχανογράφησή τους, και να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.
• Τηρεί βιβλία πρωτοκόλλου, δικαστηρίων και αλληλογραφίας, φυλάσσει τα δικόγραφα σε φακέλους δικογραφιών και τηρεί αρχείο δικογραφιών, δακτυλογραφεί τα δικόγραφα και παντός είδους νομικά έγγραφα και τηρεί την αλληλογραφία της Νομικής Υπηρεσίας.
• Συσχετίζει μεταξύ τους τα έγγραφα και ενημερώνει τους φακέλους των γνωμοδοτήσεων και νομολογιών.
• Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων εγκυκλίων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
• Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Υπηρεσίας, φυλάσσει και συντηρεί τα νομικά συγγράμματα και περιοδικά, καθώς επίσης συλλέγει και ταξινομεί τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
• Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας του προσωπικού του Γραφείου προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

 

 

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by