ελληνικά
Small text Medium text Large text

Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία εκτός Γενικών Διευθύνσεων, που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και το Γενικό Γραμματέα και ειδικότερα:

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ


Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από τις κάτωθι Διευθύνσεις:

 

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος αποτελούμενη από τις κάτωθι Διευθύνσεις:

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης
Διεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων
Διεύθυνση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
Διεύθυνση Πληροφορικής
Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by