ελληνικά
Small text Medium text Large text

Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία εκτός Γενικών Διευθύνσεων, που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και το Γενικό Γραμματέα και ειδικότερα:

Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφεία Αντιδημάρχων
Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Γραφεία Δημοτικών Παρατάξεων
Νομική Υπηρεσία


Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από τις κάτωθι Διευθύνσεις:

 

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος αποτελούμενη από τις κάτωθι Διευθύνσεις:

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης
Διεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων
Διεύθυνση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
Διεύθυνση Πληροφορικής
Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by