ελληνικά
Small text Medium text Large text

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ. Κέντρο    213 2022000

 

  

 MUNICIPALITY OF PIRAEUS

12 Dragatsi  str. 18535 PIRAEUS

TEL.    213 2022000

 

- Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
- Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
- Διεύθυνση Διοίκησης
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης
- Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης
- Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
- Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Προσόδων και Εμπορίου
- Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης
- Διεύθυνση Πολιτισμού
- Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης
- Διεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
- Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων
- Διεύθυνση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
- Διεύθυνση Πληροφορικής
 

 

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Δημάρχου

Στείλε

 
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by