ελληνικά
Small text Medium text Large text

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ. Κέντρο    213 2022000

 

  

 MUNICIPALITY OF PIRAEUS

12 Dragatsi  str. 18535 PIRAEUS

TEL.    213 2022000

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ. Κέντρο    213 2022000

 

  

 MUNICIPALITY OF PIRAEUS

12 Dragatsi  str. 18535 PIRAEUS

TEL.    213 2022000

 

- Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
- Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
- Διεύθυνση Διοίκησης
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης
- Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης
- Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
- Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Προσόδων και Εμπορίου
- Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης
- Διεύθυνση Πολιτισμού
- Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης
- Διεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
- Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων
- Διεύθυνση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
- Διεύθυνση Πληροφορικής
 

 

- Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
- Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
- Διεύθυνση Διοίκησης
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης
- Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης
- Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
- Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Προσόδων και Εμπορίου
- Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης
- Διεύθυνση Πολιτισμού
- Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης
- Διεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
- Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων
- Διεύθυνση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
- Διεύθυνση Πληροφορικής
 

 

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Δημάρχου

Στείλε

 
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by