ελληνικά
Small text Medium text Large text

Συσκευές

Εταιρικό Προφίλ
Η εταιρία
 
Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δηλαδή η συλλογή, η μεταφορά, η προσωρινή αποθήκευση, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων με τελικό στόχο την επαναδιοχέτευση των αξιοποιήσιμων υλικών στο ρεύμα της αγοράς.
Οι κατηγορίες των προϊόντων που διαχειρίζεται η εταιρία είναι μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, λαμπτήρες οικονομίας/φθορισμού, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων), παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων), όργανα παρακολούθησης και ελέγχου και συσκευές αυτόματης διανομής.
 
Στόχοι
 
Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία . Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο ανά κάτοικο και ανά έτος και συγκεκριμένα ποσοστά ως προς το βαθμό αξιοποίησης καθώς και επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, που κυμαίνονται από 50% έως 80%, κατ’ ελάχιστον, του μέσου βάρους ανά συσκευή (ανάλογα με την κατηγορία του εξοπλισμού).
 
Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη
 
Με την ανακύκλωση των συσκευών μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων και ταυτόχρονα ο κίνδυνος ρύπανσης από βλαβερές ουσίες, αν οι συσκευές δε διαχειριστούν, ως απόβλητα, σωστά. Επίσης, επιτυγχάνεται μείωση της εξόρυξης και της επεξεργασίας πρώτων υλών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Τέλος, μειώνονται οι κίνδυνοι μόλυνσης του εδάφους, του νερού και του αέρα χάρη στη μείωση των παραγωγικών διαδικασιών και συγχρόνως περιορίζονται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.
 
Επιπρόσθετα, η ανακύκλωση συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές, χάρη στον περιορισμό των βιομηχανικών αναγκών σε πρώτες ύλες, ενεργειακές πηγές, εξοπλισμό  κι εγκαταστάσεις.
 
 
Συλλογή ΑΗΗΕ
Όσον αφορά στη συλλογή από τα νοικοκυριά ή από άλλους χρήστες, αυτή πραγματοποιείται κατά ένα μέρος σε συνεργασία με τους Δήμους στους οποίους δημιουργούνται ειδικά σημεία συλλογής, για όσους Δήμους είναι συμβεβλημένοι με το σύστημα. Αυτή τη στιγμή 500 Δήμοι καλύπτονται από το δίκτυο, μέσω απ’ ευθείας συμβάσεων με Δήμους, αλλά και Διαδημοτικές Επιχειρήσεις. Με την εταιρία συνεργάζονται, επίσης, όλες οι μεγάλες αλυσίδες που πωλούν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και μεγάλες αλυσίδες supermarket.
 
Αναλυτικότερα, οι εναλλακτικές για τους καταναλωτές που επιθυμούν να ανακυκλώσουν ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές,  που δεν χρειάζονται πια είναι:
 
Για τις μεγάλες συσκευές:
·         με ένα τηλεφώνημα στο Δήμο (στην υπηρεσία ογκωδών) για την απομάκρυνση τους από το πεζοδρόμιο
·         στις αλυσίδες λιανικής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι οποίες με την αγορά καινούριας συσκευής οφείλουν να παραλαμβάνουν αποσυρόμενο εξοπλισμό με σχέση ένα προς ένα και ισοδύναμου τύπου
 
Για τις μικρές συσκευές:
·         μεταφέροντας τις μικροσυσκευές τους στα δημοτικά σημεία συλλογής και σε σχολεία
·         μεταφέροντας τις μικροσυσκευές τους στα καταστήματα που πωλούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη και σε αλυσίδες supermarket
 
Το ίδιο απλή είναι και η διαδικασία για εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να απαλλαγούν από τον παλιό τους ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ένα τηλεφώνημα στην εταιρεία ανακύκλωσης συσκευών.
 
Επεξεργασία ΑΗΗΕ
 
Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ γίνεται σε 8 μονάδες επεξεργασίας στην Ελλάδα και 1 στο Βέλγιο (για λαμπτήρες φθορισμού), με τις οποίες η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας.Εκεί τα στάδια που ακολουθούνται σε γενικές γραμμές είναι τα εξής: Υποδοχή και ζύγιση των φορτίων, εκφόρτωση των ΑΗΗΕ από τα φορτηγά, ταξινόμηση των ΑΗΗΕ ανάλογα με το είδος της συσκευής, προσωρινή αποθήκευση αυτών στους χώρους του εργοστασίου, αποσυναρμολόγηση των ΑΗΗΕ και απορρύπανση των συσκευών με χειρονακτικό τρόπο, περαιτέρω μηχανική επεξεργασία των συσκευών σε μονάδα μηχανικής επεξεργασίας, ανάκτηση κλασμάτων επεξεργασίας, αποθήκευση επικινδύνων υλικών και περαιτέρω διαχείρισή τους από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. Μετά την επεξεργασία αυτή των ΑΗΗΕ ή/και των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των συναρμολογημένων μερών αυτών, τα αξιοποιήσιμα υλικά επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς σαν πρώτη ύλη.
 
 
Φαξ :(210) 5319766
URL : www.electrocycle.gr
Email : info@electrocycle.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής ή για ενημέρωση σε ειδικά θέματα, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

 

 

  

Ανακύκλωση Συσκευών α.ε.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Λεωφ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 , Καλλιθέα 17671
Tηλ.: (210) 5319780, 5319762-5, 801 11 30 200
 
Επικοινωνία για θέματα Ανακύκλωσης:
Γραφείο Αντιδημάρχου: 210 419 6051
Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης: 210 419 6017-6018
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by